ειδική αγωγή σεμινάριο
Ελλάδα 2.0: Κάθε ευρώ που θα διατεθεί θα συναρτάται με μια διαρκή αξιολόγηση των πάντων και με σύνδεση κάθε λειτουργίας της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Με βάση το «Σχέδιο Ανάπτυξης για την Ελληνική Οικονομία» που συνέταξε η Επιτροπή υπό τον καθηγητή Χρ. Πισσαρίδη (2020) ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε προ ημερών με τυμπανοκρουσίες το Σχέδιο "Ελλάδα 2.0", για την ανασυγκρότηση της χώρας για το οποίο θα διατεθούν 57,5 δισ. ευρώ

Όλο το σχέδιο της κυβέρνησης στηρίζεται στην πρόταση Πισσαρίδη, και σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της Εκπαίδευσης, για μια ακόμα φορά ακολουθούνται και οι προτάσεις του ΣΕΒ, ώστε η «ανάπτυξη» να συνδέεται με την καλλιέργεια δεξιοτήτων στα μέτρα των αναγκών των επιχειρήσεων, ενώ για τη δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, σημειώνεται πως είναι «εξαιρετικά συγκεντρωτικό» «και η αυτονομία των εκπαιδευτικών μονάδων όλων των βαθμίδων είναι εξαιρετικά περιορισμένη».

Το alfavita.gr παρουσιάζει σήμερα τις 13 προβλέψεις του Σχεδίου "Ελλάδα 2.0" που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση. Όπως διαπιστώνει κανείς διαβάζοντας τους σχεδιασμούς, κάθε ευρώ που θα διατεθεί (εφόσον πράγματι διατεθεί κατά το σχέδιο) θα συναρτάται με μια διαρκή αξιολόγηση των πάντων και με σύνδεση κάθε λειτουργίας της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Τίποτα δεν μένει εκτός: πανεπιστήμια, σχολεία, επαγγελματική εκπαίδευση, μαθητεία, κατάρτιση κλπ, επανασχεδιάζονται υπό το πρίσμα της απόλυτης σύνδεσης με τις ανάγκες της αγοράς. 

Εξάλλου σε πρόσφατη συνέντευξή του ο κ.Μητσοτάκης χαρακτήρισε ως μοχλό κοινωνικής κινητικότητας που καθόρισε την εξέλιξη του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού κατά τον 20ο αιώνα τη Δημόσια Εκπαίδευση, ενώ υπεραμύνθηκε της θέσης για μεταρρύθμιση που θα συνδέσει την αγορά εργασίας με το σχολείο και το πανεπιστήμιο και την καλλιέργεια νέων δεξιοτήτων στα παιδιά που θα οδηγούν σε εξειδίκευση.

Το Σχέδιο προτείνει ακόμα επενδύσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ψηφιοποίηση όλων των επιπέδων εκπαίδευσης. Επίσης, μεταρρυθμίσεις για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, την ενίσχυση της ερευνητικής απόδοσης, την ποιότητα της εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της συνάφειας με την αγορά εργασίας) και τη διεθνή προβολή και εξωστρέφεια, αυξάνοντας τις προοπτικές των αποφοίτων στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Ελλάδα 2.0: Οι 13 παρεμβάσεις στην εκπαίδευση

1.ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Μεταρρύθμιση που στοχεύει στην ριζική αναθεώρηση και στον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού. Η νέα στρατηγική προβλέπει συστηματική και διαρκή αξιολόγηση των παρόχων, συνδέει την αμοιβή τους και την αμοιβή των καταρτιζομένων με πιστοποιημένη από τρίτους απόκτηση δεξιοτήτων και διασφαλίζει τη διαρκή σύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Επίσης η μεταρρύθμιση προβλέπει τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου για τις Δεξιότητες. Συνδεδεμένη επένδυση με τη συγκεκριμένη μεταρρύθμιση είναι ένα μεγάλο οριζόντιο πρόγραμμα κατάρτισης σε νέες δεξιότητες (ψηφιακές, πράσινες και ήπιες) για το εργατικό δυναμικό της χώρας μέσα από ένα στοχευμένο σύστημα ανάλυσης των κενών στις δεξιότητες και των αναγκών κάθε ομάδας στόχου.

Κονδύλι: 1,040 εκ.€

2.ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Η πρόταση στοχεύει στην ενίσχυση της ποιότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών πανεπιστημίων και την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο των σύγχρονων αναγκών των επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας. Στα αναμενόμενα αποτελέσματά του περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας και η βελτίωση της διεθνούς κατάταξης των ελληνικών πανεπιστημίων. Τα επί μέρους προγράμματα προϋποθέτουν επίσης, ως επί το πλείστον, πρόσθετη χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα και αφορούν σε: Oμάδες ερευνητικής αριστείας (Clusters of Research Excellence). Επισκέπτες Καθηγητές που αναπτύσσουν νέα συγχρηματοδοτούμενα με τον ιδιωτικό τομέα ερευνητικά προγράμματα. Συγχρηματοδοτούμενα διδακτορικά συνδεδεμένα με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, Προώθηση της διασύνδεσης των Πανεπιστημίων με άλλα Ιδρύματα στο εξωτερικό. Πιστοποιητικό Εκπαιδευτή για τους αποφοίτους Πανεπιστημίων ώστε να αποκτούν (όπου είναι αναγκαίο) εκτός από την επιστημονική γνώση του τομέα στον οποίο θα διδάξουν και επιστημονική γνώση της ίδιας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Κονδύλι: 471 εκ.€

3.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

Ο στόχος της μεταρρύθμισης του συστήματος μαθητείας του ΟΑΕΔ είναι να ενισχυθούν οι Σχολές Μαθητείας και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Ανασχεδιασμό των προγραμμάτων σπουδών (με τη συμβολή των κοινωνικών εταίρων και των εργοδοτών) για την ευθυγράμμιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας. Νέο σύστημα ποιοτικού ελέγχου και παρακολούθηση της προόδου των μαθητών στην αγορά εργασίας. Απλοποίηση μαθησιακών διαδικασιών και ενσωμάτωση νέων μεθοδολογιών και εργαλείων όπως πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης και ψηφιακό περιεχόμενο εκπαίδευσης

Κονδύλι: 143 εκ.€

4.ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΑΕΔ & ΛΑΕΚ

Εκσυγχρονισμός του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης για ανέργους του ΟΑΕΔ, με έμφαση κυρίως στην απόκτηση βασικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: Η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών. Η βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου των μονάδων επαγγελματικής κατάρτισης του ΟΑΕΔ. Η προώθηση συνεργασιών με άλλους ενδιαφερόμενους/ παρόχους κατάρτισης, ιδίως Πανεπιστήμια. Επίσης προωθείται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός του ΛΑΕΚ για τη χρηματοδότηση των εταιρειών σε προγράμματα κατάρτισης.

Κονδύλι: 131 εκ.€

5.ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιταχύνοντας την εφαρμογή του σχετικού νόμου που ψηφίστηκε στο τέλος του 2020. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: Ίδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) και πρότυπων επαγγελματικών λυκείων (ΕΠΑΛ). Ψηφιοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, ανάπτυξη πλατφόρμας ψηφιακών εξετάσεων, πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης (e-learning και αντίστοιχης ψηφιακής βιβλιοθήκης) και ανάπτυξη και πιστοποίηση 200 επαγγελματικών προφίλ στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και της ψηφιακής οικονομίας.

Κονδύλι: 69 εκ.€

6.ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η επένδυση εστιάζει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Ψηφιοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού και περιεχόμενου

 • Ψηφιακές υποδομές σε όλες τις τάξεις για διαδραστικό ψηφιακό μάθημα και αντίστοιχος αναβαθμισμένος εξοπλισμός στα εργαστήρια

 • Voucher για απόκτηση τεχνολογικών εργαλείων για τους μαθητές

 • Robotics, STEM εργαλεία και εξοπλισμός για το σύνολο των σχολικών μονάδων

 • Ψηφιακά και τεχνολογικά εργαλεία για μαθητές με αναπηρία και ειδικές ανάγκες μάθησης

 • Επανακατάρτιση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες και εργαλεία που ενσωματώνονται στην εκπαίδευση

 • Ψηφιακές υπηρεσίες στα σχολεία (e-school)

 • Επαγγελματικός προσανατολισμός με ψηφιακά εργαλεία (περιλαμβάνονται και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης)

 • Ψηφιακά εργαλεία για τα Πανεπιστήμια

Κονδύλι: 364 εκ.€

7.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΙΕΚ, ΕΠΑΛ κ.λπ.

Εκσυγχρονίζονται και ανανεώνονται οι υποδομές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε όλη την Ελλάδα με την αναβάθμιση του εργαστηριακού εξοπλισμού για τον σύνολο των Εργαστηριακών Κέντρων των ΙΕΚ, ΕΠΑΛ, Τμήματα Μετα-δευτεροβάθμιας Μαθητείας και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης. Στόχος η αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και η διαμόρφωση ανθρώπινου δυναμικού υψηλών δεξιοτήτων, που διευκολύνει τη δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας και την αύξηση των εισοδημάτων.

Κονδύλι: 92εκ.€

8.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την παιδική προστασία που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: (1) μεταρρύθμιση των προγραμμάτων των βρεφονηπιακών σταθμών για την καλύτερη προετοιμασία των παιδιών για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, (2) επιδότηση δημιουργίας βρεφονηπιακών σταθμών ή θέσεων σε σταθμούς για πολύ μικρά παιδιά (από 2 μήνες ως 2,5 έτη), (3) ένταξη της τεχνολογίας σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, (4) ενίσχυση των προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης παιδιών με σοβαρές αναπηρίες ή σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας με αξιοποίηση μεταξύ άλλων και της επαγγελματικής αναδοχής. Το έργο βάζει στο επίκεντρο τα παιδιά και το μέλλον της χώρας

Κονδύλι: 184 εκ.€

9.ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημιουργία συστήματος ενίσχυσης χώρους φύλαξης παιδιών που θα εγκατασταθούν σε χώρους εργασίας στον ιδιωτικό τομέα έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι νέοι γονείς, κυρίως μητέρες, να αναζητήσουν ευκαιρίες απασχόλησης ή να επιστρέψουν ομαλά και γρήγορα στις εργασίες τους. Το έργο έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των μητέρων μικρών παιδιών στην ανεύρεση εργασίας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους όταν είναι ταυτόχρονα εργαζόμενες.

Κονδύλι: 14 εκ.€

10.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΓΓΕΚ

Επένδυση στην αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών της χώρας. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών Ερευνητικών Κέντρων που λειτουργούν υπό την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας. Το έργο θα συγχρηματοδοτηθεί από την ΕΤΕπ και θα ενισχύσει σημαντικά την ερευνητική ικανότητα σε σημαντικούς τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας.

Κονδύλι: 207 εκ.€

11.ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Δημιουργία δομών για την υποστήριξη της βασικής και της εφαρμοσμένης έρευνας. Περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 1. Χρηματοδότηση της βασικής έρευνας με οριζόντια υποστήριξη για όλες τις επιστήμες,

  (2) Βιοϊατρική έρευνα σε διεθνώς ανταγωνιστικά επίπεδα,

  (3) Εφαρμοσμένη έρευνα για ιατρική ακριβείας,

  (4) Εφαρμοσμένη έρευνα για την ανάπτυξη Drones με χρηματοδότηση για Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Μη Επανδρωμένων Συστημάτων,

  (5) Ίδρυση Ινστιτούτου Ε & Α για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, επεξεργασίας δεδομένων και ανάπτυξης αλγορίθμων,

  (6) Μεταφραστική Έρευνα σε τεχνολογίες βιώσιμων υλικών (σε συνεργασία με το MIT)

Κονδύλι: 140 εκ.€

12.ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Η επένδυση χρηματοδοτεί προτάσεις συνεργατικών έργων Ε&Α μεταξύ επιχειρήσεων και Ερευνητικών Φορέων που αξιολογήθηκαν με πολύ υψηλή βαθμολογία στο κριτήριο «αριστείας». Οι επιλέξιμοι τομείς χρηματοδότησης της RIS3 είναι οι ακόλουθοι:

 1. ΤΠΕ

 2. Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

 3. Ενέργεια

 4. Προηγμένα Υλικά-Κατασκευές,

 5. Αγροδιατροφικός Τομέας,

 6. Υγεία και φαρμακευτικά προϊόντα,

 7. Μεταφορές και Εφοδιαστική,

 8. Τουρισμός, Πολιτισμός και Δημιουργικές Βιομηχανίες

Κονδύλι: 25 εκ.€

13.ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Επένδυση στην αναβάθμιση των υποδομών, φυσικών και ψηφιακών και των προγραμμάτων σπουδών των ανώτερων κρατικών σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης για τις τέχνες και τη δημιουργική βιομηχανία που βρίσκονται υπό την εποπτεία του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Το έργο έρχεται να αντιμετωπίσει όλα τα νομικά, ακαδημαϊκά, θεσμικά και άλλου είδους εμπόδια που αντιμετωπίζει η καλλιτεχνική εκπαίδευση. Η επένδυση στοχεύει ταυτόχρονα στη στήριξη ιδιωτικών σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης.

Κονδύλι: 14 εκ.€

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

 13χρονη έκοψε τις φλέβες της σε παιδική χαρά, μπροστά στα μάτια παιδιών και γονέων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΓΡΑΠΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΕΠ: Αιτήσεις, ΎΛΗ και εξ αποστάσεως προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
Εξάρχεια - φωτορεπορτάζ από την τεράστια διαδήλωση και το χτύπημα της αστυνομίας

Μια ακόμη μαζικότατη και δυναμική πορεία από κατοίκους και φίλους των Εξαρχείων κόντρα στην κατασκευή του μετρό στην ιστορική πλατεία...

Εξάρχεια - φωτορεπορτάζ από την τεράστια διαδήλωση και το χτύπημα της αστυνομίας
souvlakia
Ελληνικό σουβλατζίδικο στην Ιρλανδία ψάχνει τυλιχτή και δίνει 2.500 ευρώ το μήνα
H αγγελία αναφέρει ότι όσοι επιλέξουν να ταξιδέψουν μέχρι εκεί, τότε θα έχουν δωρεάν αεροπορικό εισιτήριο αλλά και δωρεάν διαμονή για τις πρώτες 15...
Ελληνικό σουβλατζίδικο στην Ιρλανδία ψάχνει τυλιχτή και δίνει 2.500 ευρώ το μήνα
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ποια είναι τα νέα δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού ανά περιφέρεια

Υπογράφηκε με πρωτοβουλία της υφυπουργού Τουρισμού (αρμόδιας για Θέματα Τουριστικής Εκπαίδευσης και Ειδικών Μορφών Τουρισμού), Σοφίας Ζαχαράκη, η...

Ποια είναι τα νέα δημόσια ΙΕΚ Τουρισμού ανά περιφέρεια
balitsa
Ασύλληπτη φρίκη: Έκλεισε το φίλο της σε βαλίτσα και τον άφησε επίτηδες να πεθάνει
Στο ένα από τα δύο βίντεο, μάλιστα, που διαρκεί λίγο περισσότερο από δύο λεπτά, η Μπουν ακούγεται να λέει στον Τόρες γελώντας: «Για όλα όσα μου...
Ασύλληπτη φρίκη: Έκλεισε το φίλο της σε βαλίτσα και τον άφησε επίτηδες να πεθάνει