Εκπαιδευτικοί - ΑΣΕΠ: Προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια για τους απορριφθέντες λόγω παραβόλου
ΑΣΕΠ: Δικαίωμα προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια έχουν οι εκπαιδευτικοί που απορρίφθηκαν λόγω παραβόλου

Δικαίωμα προσφυγής με αίτηση ακύρωσης σε διοικητικά δικαστήρια έχουν οι εκπαιδευτικοί που απορρίφθηκαν από τους αξιολογικούς πίνακες κατάταξης υποψηφίων του ΑΣΕΠ λόγω παραβόλου.

Συγκεκριμένα, σε γραπτή  απάντηση του  ΑΣΕΠ, η οποία διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, ύστερα από ερώτηση του βουλευτή του ΜέΡΑ25 Γιώργου Λογιάδη, σχετικά με θέματα που αφορούν τους απορριφθέντες υποψήφιους, λόγω της μη έγκαιρης καταβολής παραβόλου, για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών, αναφέρεται ότι:

«Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι οι θιγόμενοι από τις πράξεις του Α.Σ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα προσφυγής με αίτηση ακύρωσης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (άρθρο 2, παρ. 8 ν. 3051/2002, Α΄ 220), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις νόμων, όπως έχουν, ήδη, πράξει αρκετοί υποψήφιοι των προκηρύξεων 3ΕΑ/2019, 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019».

Επιπλέον, το ΑΣΕΠ σημειώνει ότι στους πίνακες απορριπτέων περιλήφθηκαν 18.917 υποψήφιοι, ανάμεσα στους οποίους είναι και όσοι δεν κατέβαλαν το απαιτούμενο παράβολο. 

Το ποσοστό 4,9% των υποψηφίων είχε μεν δεσμεύσει το παράβολο, αλλά δεν είχε καταβάλει το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό.

Οι διευκρινίσεις του ΑΣΕΠ

Ειδικότερα, οι διευκρινίσεις του ΑΣΕΠ για τα παράβολα συμμετοχής:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2190/1994, η προκήρυξη πλήρωσης θέσεων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα προσόντα πρόσληψης (γενικά και ειδικά) και την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Το Α.Σ.Ε.Π. καθορίζει έντυπο αίτησης συμμετοχής των υποψηφίων στο διαγωνισμό κατάλληλο για μηχανογραφική επεξεργασία. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η εκ μέρους των υποψηφίων καταβολή στο δημόσιο ταμείο παραβόλου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού. H αξία του εν λόγω παραβόλου, με την απόφαση ΔΙΑΔΙΠΥΔ/ΤΣΠΕΑΔ/ Φ.18/33296,30202/25-1-2017 (Β΄ 362) των Υπουργών Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, έχει οριστεί σε τρία (3) ευρώ. Περαιτέρω, στα άρθρα 5 και 37 της απόφασης 42948/10-12-2003 (Β΄ 1854) του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με θέμα «Πλήρωση Θέσεων του Δημόσιου Τομέα», όπως ισχύει, ορίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται στο Α.Σ.Ε.Π. μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην προκήρυξη και συνοδεύεται από το αποδεικτικό καταβολής του καθορισμένου παραβόλου. Υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις δεν συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής του καθορισμένου παραβόλου αποκλείονται από τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων της συγκεκριμένης προκήρυξης.

2. Σε όλες τις ως άνω προκηρύξεις (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ), οι οποίες αποτελούν το κανονιστικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδικασιών και δεσμεύουν τόσο τη Διοίκηση όσο και τους συμμετέχοντες σε αυτές, ορίστηκε ότι οι υποψήφιοι έπρεπε να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π. αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr) και σε προθεσμία που η κάθε μία προκήρυξη όριζε. Προκειμένου να υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση στο Α.Σ.Ε.Π., την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της οποίας φέρουν αποκλειστικά οι υποψήφιοι, οι προκηρύξεις ανέφεραν ότι οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να εκδώσουν, μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), παράβολο τριών (3) ευρώ υπέρ του Δημοσίου (Α.Σ.Ε.Π.), από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Μάλιστα, για τη διευκόλυνσή τους, οι προκηρύξεις όριζαν ότι στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. είχε δημιουργηθεί σχετικός σύνδεσμος, με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγούσε στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι υποψήφιοι, αφού ολοκλήρωναν τη διαδικασία δέσμευσης του παραβόλου από την εφαρμογή της Γ.Γ.Π.Σ., έπρεπε να αναγράψουν τον αριθμό παραβόλου, τον οποίο χορηγεί η εφαρμογή (e-Παράβολο), στο κατάλληλο προς τούτο πεδίο της ηλεκτρονικής αίτησης και να καταβάλουν το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως, η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.

3. H καταβολή του παραβόλου, ως δημοσίου εσόδου, εκ μέρους των υποψηφίων είναι υποχρεωτική εκ του νόμου για την αποδοχή της αίτησης συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής που διενεργεί το Α.Σ.Ε.Π., όπως αυτό, άλλωστε, ισχύει και σε άλλες πολλές κατηγορίες υποθέσεων των πολιτών οι οποίες σχετίζονται με υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτούς από την Πολιτεία.

4. Η λειτουργία της σχετικής εφαρμογής «e-Παράβολο», μέσω της οποίας εκδίδεται το παράβολο υπάγεται στην αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).

5. Από τα στοιχεία των υπηρεσιών του Α.Σ.Ε.Π. προκύπτει ότι στις προαναφερθείσες εννέα (9) προκηρύξεις υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής, συνολικά, διακόσιες επτά χιλιάδες επτακόσιοι ογδόντα (207.780) υποψήφιοι (42.110 για την Ειδική Αγωγή και 165.670 για τη Γενική Εκπαίδευση), οι οποίοι κατατάχθηκαν, κατά μηχανογραφικό τρόπο, σε πίνακες κατάταξης με βάση τα στοιχεία που οι ίδιοι υπευθύνως δήλωσαν στην ηλεκτρονική τους αίτηση. Στη συνέχεια, μετά από τον σχετικό έλεγχο των δηλωθέντων στην αίτηση συμμετοχής τους με βάση τα στοιχεία που είχαν καταχωριστεί στους αντίστοιχους ηλεκτρονικούς φακέλους των υποψήφιων εκπαιδευτικών, που τηρούνται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά και τον έλεγχο (διασταύρωση) στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων όσον αφορά την καταβολή του ποσού για το απαιτούμενο παράβολο συμμετοχής, η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (αρμόδια για την τήρηση της όλης διαδικασίας) κατάρτισε τους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης και απορριπτέων. Στους πίνακες απορριπτέων περιλήφθηκαν 18.917 υποψήφιοι, μεταξύ αυτών και όσοι δεν κατέβαλαν το απαιτούμενο από το νόμο και την προκήρυξη παράβολο.

6. Το Α.Σ.Ε.Π., προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων υποψήφιων εκπαιδευτικών κάθε προκήρυξης ελέγχει, όπως παγίως πράττει σε κάθε Θ.Κ.. 6

διαδικασία πρόσληψης, την καταβολή παραβόλων με τη διασταύρωση των δηλουμένων από τους υποψηφίους σχετικών στοιχείων με αυτά της Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ1163/3-7-2013 (Β΄ 1675) του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την όμοια ΠΟΛ 1150/15-5-2014 (B΄1357). Από τον ανωτέρω έλεγχο προέκυψε ότι ποσοστό 4,9% των υποψηφίων είχε μεν δεσμεύσει το παράβολο αλλά δεν είχε καταβάλει και το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτό. Το Α.Σ.Ε.Π. εφάρμοσε τον νόμο και απέρριψε τις αιτήσεις υποψηφίων που δεν είχαν καταβάλει το σχετικό παράβολο συμμετοχής στις ως άνω διαδικασίες των προκηρύξεων.

Πάντως, στο πλαίσιο της εξέτασης των σχετικών ενστάσεων, κάθε περίπτωση εξετάζεται ενδελεχώς από το αρμόδιο Τμήμα του Α.Σ.Ε.Π. και εφόσον διαπιστωθεί ότι το απαιτούμενο παράβολο υπέρ του Δημοσίου έχει καταβληθεί εντός της της καταληκτικής προθεσμίας πληρωμής του των δύο (2) μηνών, όπως αυτή ορίζεται μέσω της σχετικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, η ένσταση γίνεται δεκτή και η αίτηση συμμετοχής του υποψηφίου ελέγχεται περαιτέρω ως προς τα τυπικά προσόντα και τα κριτήρια κατάταξής του στον αξιολογικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων.

Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι οι θιγόμενοι από τις πράξεις του Α.Σ.Ε.Π. έχουν δικαίωμα προσφυγής με αίτηση ακύρωσης ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων (άρθρο 2, παρ. 8 ν. 3051/2002, Α΄ 220), σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις νόμων, όπως έχουν, ήδη, πράξει αρκετοί υποψήφιοι των προκηρύξεων 3ΕΑ/2019, 1ΓΕ/2019 και 2ΓΕ/2019.

Δείτε εδώ αναλυτικά την απάντηση του ΑΣΕΠ για τον αποκλεισμό εκπαιδευτικών λόγω παραβόλου.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Πανελλαδικές 2021: Αυτά είναι τα θέματα σε Χημεία, Πληροφορική, Κοινωνιολογία

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΜΟΝΟ ΜΕ  25 ευρώ το μήνα τα μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ κ.α. - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 18 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το νέο σεμινάριο που μοριοδοτεί

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ του GoLearn με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listenin (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ) - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ ΑΠΟ ΑΣΕΠ

σχετικά άρθρα

gynaikoktonos glyka nera
Γλυκά Νερά: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο γυναικοκτόνος
Ο 33χρονος πιλότος που δολοφόνησε την 20χρονη σύζυγό του στα Γλυκά Νερά έλαβε προθεσμία για την απολογία, ενώ εμφανίστηκε αμίλητος στον δικαστικό...
Γλυκά Νερά: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο γυναικοκτόνος
karolain 33xronos syzygos
Γυναικοκτονία-Γλυκά Νερά: Αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή επιμέλεια του παιδιού
Η Εισαγγελία Ανηλίκων αποφασίζει αν θα δοθεί η προσωρινή επιμέλεια του παιδιού είτε στους συγγενείς της Καρολάιν στην Αλόννησο, είτε στην οικογένεια...
Γυναικοκτονία-Γλυκά Νερά: Αναμένεται η απόφαση για την προσωρινή επιμέλεια του παιδιού