Αποσπάσεις εκπαιδευτικών στο ΙΕΠ ως επιστημονικό προσωπικό: Τα προσωρινά αποτελέσματα
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω από της ειδικής πλατφόρμας αιτήσεων του ΙΕΠ

Υποβολή των πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφίων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5329/09-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ53ΟΞΛΔ-ΠΨΗ) Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Ο Πρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι η κ. Χρυσή Μπομπαρίδου, Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού και Γραμματειακής Υποστήριξης, έχει καταθέσει προς έγκριση την παρακάτω εισήγηση (αρ. πρωτ.: 1851/09-07-2020):

«Σας υποβάλουμε προς έγκριση τα πρακτικά 1 έως 6 της επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων όσον αφορά στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 5329/09-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΨ53ΟΞΛΔ-ΠΨΗ) Ανακοίνωση- Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών ως επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)».

Σύμφωνα με τα συνημμένα πρακτικά της επιτροπής τα προσωρινά αποτελέσματα παρουσιάζονται παρακάτω με την επισήμανση ότι η αναφορά στους επιλεγέντες/γείσες προς απόσπαση εκπαιδευτικούς σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο ΙΕΠ γίνεται με το ονοματεπώνυμο ενώ οι επόμενοι/ες στην αξιολογική σειρά γίνεται με τον αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην οικεία πρόσκληση:

«… Αφού διαπιστώθηκε απαρτία κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 2690/1999, η Επιτροπή προχώρησε στις εργασίες της για την κατάρτιση των αξιολογικών πινάκων.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. τα οριζόμενα στη σχετική Πρόσκληση: «Σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΙΕΠ, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας, τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες κριτηρίων: Α. Επιστημονική συγκρότηση, γνώση του αντικειμένου, αντίληψη, ενδιαφέρον και δημιουργικότητα. Β. Διοικητικές ικανότητες, υπηρεσιακές σχέσεις και συμπεριφορά. Γ. Στοιχεία προσωπικότητας και γενικής συγκρότησης»,

2. το γεγονός ότι, όπως αναφέρεται στη σχετική Πρόσκληση, «η επιλογή θα γίνει βάσει συγκριτικής αξιολόγησης: α) του συνόλου των προσόντων των υποψηφίων που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με το αντικείμενο της θέσης και β) των ποιοτικών δεδομένων που προκύπτουν από τη συνέντευξη στην Ειδική Επιτροπή ….»,

3. την εξειδίκευση των συνεκτιμώμενων κριτηρίων της ως άνω Πρόσκλησης, ήτοι:

• τα στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος, όπως αυτά υποβλήθηκαν οριστικά στην ειδική δικτυακή πύλη «e-iep», που έχουν τη μεγαλύτερη συνάφεια με τη δηλωθείσα θέση,

• τη βαθιά και ουσιαστική γνώση του αντικειμένου,

• την προηγούμενη εμπειρία στο αντικείμενο,

• τις δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας,

• την εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

5. το γεγονός ότι οι αιτήσεις που κατατέθηκαν στην πλειονότητά τους είναι πολύ αξιόλογες,

6. τις υποψηφιότητες που προκρίθηκαν ως αρκούντως ισχυρές για κατάληψη θέση Συμβούλου ΙΕΠ, κατά τη διαδικασία των συνεντεύξεων,

7. τα Πρακτικά με αριθμούς 2/24-06-2020, 3/25-06-2020, 4/26-06-2020, 5/29-06-2020 της παρούσας Επιτροπής,

8. την αίτηση ανάκλησης της υποψηφιότητας της κ. Π…….. Σ……. (ΑΠ αίτησης 5855-18/06/2020) (αρ. πρωτ. ΙΕΠ 6548/30-06-2020) τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα αποφασίζουν τα ακόλουθα:

- συνεχίζουν τη διαδικασία αξιολόγησης μόνο για τις υποψηφιότητες που κρίθηκαν αρκούντως ισχυρές για την κατάληψη θέσης Συμβούλου στο Ι.Ε.Π., σύμφωνα με τα Πρακτικά 2/24-06- 2020, 3/25-06-2020, 4/26-06-2020, 5/29-06-2020 και τα Παραρτήματά τους, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτών.

- κατατάσσουν κάθε υποψήφιο/υποψήφια μόνο για τη θέση Συμβούλου Ι.Ε.Π. που κρίθηκε ως η πλέον συναφής με το συνολικό του/της έργο και να προβούν σε συγκριτική ιεράρχηση και αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων που έχουν ήδη προσδιοριστεί μόνο για τους πέντε επικρατέστερους/ες.

- Καταλήγουν ότι, κατά το στάδιο της παρούσας τελικής συγκριτικής αξιολόγησης, βάσει του συνολικού τους προφίλ και της παρουσίας τους στη συνέντευξη, προκρίνονται, κατά αξιολογική σειρά και ανά γνωστικό αντικείμενο, οι κάτωθι υποψήφιοι:

Αναλυτικά ο πίνακας εδώ

Όλες οι ειδήσεις σήμερα

Προβληματισμός για το άνοιγμα των σχολείων

ΑΣΕΠ - ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ: Πιστοποίηση Αγγλικών έως και C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σχολική Ψυχολογία, Διαπολιτισμική με ΜΕΓΑΛΗ ΕΚΠΤΩΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΈΚΠΤΩΣΗ  σε σεμινάρια μοριοδοτούμενα του Παν.Αιγαίου έως 25 Ιανουαρίου - 385 ευρώ 

σχετικά άρθρα

Συρίγος: Ιστορικού χαρακτήρα η αναφορά μου στη Χούντα
Συρίγος: Ιστορικού χαρακτήρα η αναφορά μου στη Χούντα
«Μη πηγαίνουμε βόλτες στο Τατόι γιατί θα κατηγορηθούμε ως φιλοβασιλικοί» σημειώνει σκωπτικά σε ανάρτησή του ο υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος -...
Συρίγος: Ιστορικού χαρακτήρα η αναφορά μου στη Χούντα