Υπουργείο Παιδείας: Δωρεές και απευθείας αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρίες
Διατάξεις που αφορούν το υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί λόγω κορονοϊού

Της Χρύσας Βαϊνανίδη

Ρυθμίσεις για δωρεές και απευθείας αναθέσεις κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χορήγησης αδειών ιδιωτικού σχολείου/κολεγίου και ειδική διαδικασία για την χρήση των ταμειακών διαθέσιμων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων περιλαμβάνονται στην  Π.Ν.Π (20.3.2020) με τίτλο "Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης" (Α'68) και άλλες διατάξεις».

Ειδικότερα, με τις διατάξεις παρέχεται η δυνατότητα στο υπουργείο παιδείας να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων:

α) για την προμήθεια φορητών υπολογιστών σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών

β) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης επικοινωνίας και ενημέρωσης με κάθε μέσο των πολιτών του εκπαιδευτικού προσωπικού και των υπαλλήλων για την προμήθεια του αναγκαίου υλικού και

γ) την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις για την επίτευξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευση την εξ αποστάσεως παροχή εργασίας των υπαλλήλων και την εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση των πολιτών

Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων η συναπτόμενές δε σύμβασης ανατίθεται με μοναδικό κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά

Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στα ΑΕΙ να κάνουν χρήση των ταμειακών διαθεσίμων τους έως του ποσού των 60.000 € συνολικά χωρίς την προηγούμενη έγκριση του υπουργού οικονομικών για την προμήθεια αποκλειστικά ειδών που προβλέπονται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Αναλυτικά οι διατάξεις

Με το εξηκοστό πέμπτο άρθρο του νομοσχεδίου θεσπίζονται ρυθμίσεις σχετικά με θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου Παιδείας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την μη διασπορά του κορονοϊού COVID-19 και την αντιμετώπιση των ζητημάτων που προκύπτουν στις δομές εκπαίδευσης:

 - Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, παρέχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων η δυνατότητα να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να καθίσταται δυνατή για το σύνολο των εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιων ή ιδιωτικών, η εξ αποστάσεως διδασκαλία.

Δωρεές και απευθείας αναθέσεις

- Με την παράγραφο 2 παρέχεται στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων η δυνατότητα να αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, της εξ αποστάσεως διδασκαλίας αλλά και για την γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συνόλου των εκπαιδευτικών δομών, ανεξαρτήτως τύπου και βαθμίδας, δημόσιων ή ιδιωτικών, καθώς και των λοιπών φορέων και υπηρεσιών, που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό.

- Με την παράγραφο 3 προβλέπονται, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, διαδικασίες απευθείας ανάθεσης, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο επίτευξης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, της παροχής εργασίας των υπαλλήλων και της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Άδειες ιδιωτικών σχολείων

- Με την παράγραφο 4 παρατείνεται αποκλειστικά για το έτος 2020, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χορήγησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοιχείου 3 της παραγράφου Θ3 του άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 (Α΄ 222), καθώς και η προθεσμία αναγγελίας επικαιροποίησης άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και Κολλεγίου, του στοιχείου 14γ της παραγράφου Θ3 του άρθρου πρώτου ν. 4093/2012 (Α΄ 222),μέχρι την 31.05.2020.

ΑΕΙ

- Με την παράγραφο 5 της παρούσας ορίζεται ότι για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι) που καλούνται να υλοποιήσουν έκτακτες δαπάνες για την προμήθεια ειδών (ηλεκτρονικού εξοπλισμού, λογισμικού κ.α.) για την υποστήριξη της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας των προγραμμάτων σπουδών α΄ και β΄ κύκλου και την εξ αποστάσεως εργασία του προσωπικού τους, απαιτείται η θέσπιση ειδικής διαδικασίας για την χρήση των ταμειακών διαθεσίμων τους, έως του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000€) ευρώ χωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.

Η χρήση αυτών πραγματοποιείται με αναμόρφωση του προϋπολογισμού από την Σύγκλητο του οικείου Α.Ε.Ι. και σχετική κοινοποίηση της απόφασης στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης (ΔΠΓΚ) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ).

Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 της παρούσας εφαρμόζονται αναδρομικά από τον χρόνο έκδοσης της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.16838 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και 16 Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών (Β’ 783).

00.png
01.png

 

σχετικά άρθρα

ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Συνάντηση με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης στη ΔΙΠΕ Β Αθήνας
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Συνάντηση με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης στη ΔΙΠΕ Β Αθήνας
Την Τετάρτη  3 Ιουνίου  2020 οι Σύλλογοι  Εκπ/κών Π. Ε.  ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ & «Γ. Σεφέρης» πραγματοποιήσαν  παράσταση διαμαρτυρίας στην έδρα της Διεύθυνσης ...
ΣΕΠΕ Αμαρουσίου: Συνάντηση με τον Διευθυντή Εκπαίδευσης στη ΔΙΠΕ Β Αθήνας