Διαμεσολάβηση: Όλα όσα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο
Στα γραφεία των δικηγόρων μεταφέρονται αστικές και εμπορικές υποθέσεις αντί για τις δικαστικές αίθουσες

Αστικές και εμπορικές υποθέσεις αφορά το νέο νομοσχέδιο που υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η νομοθεσία ρυθμίζει τη λειτουργία της, κινούμενη στους ακόλουθους άξονες:

1) Θέσπιση ενός ολοκληρωμένου συστήματος εφαρμογής της διαμεσολάβησης, ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των πολιτών σε αυτό και να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο φιλικής επίλυσης των αστικών και εμπορικών διαφορών.

2) Θέσπιση συγκεκριμένων κανόνων για την κατανόηση του πεδίου εφαρμογής της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης, του τρόπου προσφυγής σε αυτή, την διαδικασία εφαρμογής της και την εκτελεστότητα των συμφωνιών που προκύπτουν από τη διαμεσολάβηση και αυτά, σε αντιδιαστολή με τη δικαστική μεσολάβηση και τη διαιτησία.

3) Υπαγωγή συγκεκριμένων ιδιωτικών διαφορών στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, με ταυτόχρονη πρόβλεψη σαφών δικονομικών κυρώσεων σε περίπτωση απευθείας προσφυγής στην τακτική δικαιοσύνη.

4) Διασφάλιση των μερών που επιλέγουν να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση, ότι δεν θα απωλέσουν το δικαίωμα τους να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες, λόγω επέλευσης της παραγραφής ή λήξεως των αποσβεστικών προθεσμιών κατά τη διάρκεια της διαμεσολάβησης.

5) Διασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης και εξέτασης των διαμεσολαβητών με την διεύρυνση της δυνατότητας οργάνωσης εκπαιδευτικών κέντρων από Φορείς κατάρτισης. 

Οι διαφορές που υπάγονται σε διαμεσολάβηση

Δείτε παρακάτω τις αστικές και εμπορικές διαφορές που υπάγονται στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης, εφόσον τα μέρη έχουν εξουσία διαθέσεως του αντικειμένου της μεταξύ τους διαφοράς:

α) Οι οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 (διαζύγιο, ακύρωση γάμου, αναγνώριση της ύπαρξης ή της ανυπαρξίας γάμου), καθώς και εκείνες της παραγράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ (προσβολή πατρότητας, μητρότητας κ.λπ.),

β) Οι διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς και Πολυμελούς Πρωτοδικείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,

γ) Οι διαφορές για τις οποίες σε έγγραφη συμφωνία των μερών προβλέπεται και είναι σε ισχύ ρήτρα διαμεσολάβησης.

Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις και το παραδεκτό της συζήτησης της αγωγής που τυχόν θα ασκηθεί, κατατίθεται πρακτικό της υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης της υπόθεσης. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης της παραγράφου 1 οι διαφορές στις οποίες διάδικο μέρος είναι το Δημόσιο, Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. 

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η προσφυγή των μερών στην δικαστική μεσολάβηση δεν απαλλάσσει τα μέρη από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης.

Πότε τίθενται σε ισχύ οι διατάξεις

Όπως αναφέρει το νομοσχέδιο, οι διατάξεις περί υποχρεωτικής υπαγωγής ορισμένων διαφορών σε διαμεσολάβηση τίθενται σε ισχύ και καταλαμβάνουν τις αγωγές που κατατίθενται μετά την παρέλευση των κατωτέρων ημερομηνιών, ως εξής:

α) από την 15η Ιανουαρίου 2020 για τις διαφορές που εκδικάζονται κατά την κτακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Πολυμελούς Πρωτοδικείου,

β) από την 15η Μαρτίου 2020 για τις οικογενειακές διαφορές, εκτός από αυτές των περιπτώσεων α', β' και γ' της παραγράφου 1 καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 592 ΚΠολΔ καιγ) από την 15η Μαΐου 2020 για τις διαφορές που εκδικάζονται κατά την τακτική διαδικασία και υπάγονται στην καθ' ύλην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου.

Ποια είναι η διαδικασία διαμεσολάβησης και αμοιβή νομικού παραστάτη

Στη διαδικασία διαμεσολάβησης τα μέρη παρίστανται μετά του νομικού παραστάτη τους. Όμως υποθέσεις καταναλωτικών διαφορών και μικροδιαφορών, όπου επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη παράσταση των μερών, εξαιρούνται από τη διαδικασία.

Στη διαδικασία δύναται να μετέχει και τρίτο πρόσωπο, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο σε συμφωνία με τα μέρη και το διαμεσολαβητή.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, για τη συμμετοχή του νομικού παραστάτη των μερών εκδίδεται γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών ποσού εξήντα (60,00) ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Ειρηνοδικείου, ποσού εκατό (100,00) ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Μονομελούς Πρωτοδικείου και ποσού εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ για υποθέσεις αρμοδιότητας Πολυμελούς Πρωτοδικείου.

Τα ποσά αυτά μπορεί να αναπροσαρμοστούν με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Οποιαδήποτε πρόσθετη αμοιβή του νομικού παραστάτη κάθε μέρους συμφωνείται ελεύθερα. Ο διαμεσολαβητής ορίζεται από τα μέρη ή από τρίτο πρόσωπο της κοινής τους επιλογής, συμπεριλαμβανομένων των κέντρων διαμεσολάβησης. Ο διαμεσολαβητής είναι ένας , εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν εγγράφως ότι οι διαμεσολαβητές θα είναι περισσότεροι. Ο χρόνος, ο τόπος και οι λοιπές διαδικαστικές λεπτομέρειες της διεξαγωγής της διαμεσολάβησης καθορίζονται από το διαμεσολαβητή σε συμφωνία με τα μέρη.

Αν δεν είναι εφικτή η φυσική παρουσία αμφότερων των μερών και του διαμεσολαβητή στον ίδιο τόπο και χρόνο, η διαμεσολάβηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της τηλεδιάσκεψης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή ή άλλου συστήματος τηλεδιάσκεψης, στο οποίο έχουν πρόσβαση τα άλλα μέρη της διαφοράς. Ο διαμεσολαβητής δύναται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, να επικοινωνεί με καθένα από τα μέρη και να τα συναντά, είτε χωριστά είτε από κοινού. Πληροφορίες που αντλεί ο διαμεσολαβητής κατά τις επαφές του με το ένα μέρος δεν γνωστοποιούνται στο άλλο μέρος χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του μέρους που τις έδωσε. 

Η διαδικασία της διαμεσολάβησης έχει κατ' αρχήν εμπιστευτικό χαρακτήρα, δεν τηρούνται πρακτικά και πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο που να μην παραβιάζει το απόρρητο αυτής, εκτός αν τα μέρη συμφωνήσουν άλλως, πριν από την έναρξη της διαδικασίας όλοι οι συμμετέχοντες δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν το απόρρητο της διαδικασίας της διαμεσολάβησης. Την ίδια υποχρέωση έχει και οποιοσδήποτε τρίτος συμμετέχει στη διαδικασία.Τα μέρη, εφόσον το επιθυμούν, δεσμεύονται εγγράφως να τηρήσουν και το απόρρητο του περιεχομένου της συμφωνίας, στην οποία ενδέχεται να καταλήξουν κατά τη διαμεσολάβηση, εκτός αν η γνωστοποίησή του είναι απαραίτητη για την εκτέλεση αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 ή αυτό επιβάλλεται για λόγους δημόσιας τάξης.Ο διαμεσολαβητής κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του υπέχει αστική ευθύνη μόνο για δόλο.

Δείτε εδώ ολόκληρο το νομοσχέδιο.

σχετικά άρθρα

Καταγγελία ΟΙΕΛΕ: Συκοφαντικό άρθρο της Καθημερινής με πρόσχημα τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη και στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης
Καταγγελία ΟΙΕΛΕ: Συκοφαντικό άρθρο της Καθημερινής με πρόσχημα τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη και στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης
«Μπορεί μια 48ωρη απεργία να κλείσει ένα σχολείο με 9 δεκαετίες ιστορίας; », διερωτάται η ΟΙΕΛΕ σε σχετική ανακοίνωσή της
Καταγγελία ΟΙΕΛΕ: Συκοφαντικό άρθρο της Καθημερινής με πρόσχημα τα Εκπαιδευτήρια Ζηρίδη και στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης
«Στα σκαριά» νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση - Πρόσκληση Κεραμέως σε ΟΙΕΛΕ, ΣΙΣ και Συλλόγους Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων για διάλογο
«Στα σκαριά» νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση - Πρόσκληση Κεραμέως σε ΟΙΕΛΕ, ΣΙΣ και Συλλόγους Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων για διάλογο
Η υπουργός Παιδείας καλεί σε συνάντηση τη Δευτέρα 6 Ιουλίου
«Στα σκαριά» νομοσχέδιο για την ιδιωτική εκπαίδευση - Πρόσκληση Κεραμέως σε ΟΙΕΛΕ, ΣΙΣ και Συλλόγους Γονέων Ιδιωτικών Σχολείων για διάλογο