Πανελλήνιες 2021: Προθεσμία στα ΑΕΙ να καθορίσουν τους συντελεστές Ε.Β.Ε
Πανελλήνιες-πανελλαδικές 2021: Εγκύκλιοι για καθορισμό των συντελεστών των Ε.Β.Ε. και η κοινοποίησή τους στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων από τις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις έως τις 31 Μαρτίου

Προθεσμία μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021 δίνει το Υπουργείο Παιδείας σε ΑΕΙ και συναρμόδια υπουργεία προκειμένου να ορίσουν συντελεστή της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση καθώς και του συντελεστή της Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με τρεις εγκυκλίους που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα.

Υπενθυμίζεται ότι προ ημερών με απόφαση της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως, ορίστηκε για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2021 ο ανώτατος και κατώτατος συντελεστής της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, η οποία θα ισχύει πρώτη φορά για φέτος.

Συγκεκριμένα, τα πανεπιστήμια θα μπορούν να διαλέξουν έναν συντελεστή που κυμαίνεται μεταξύ 0,80 και 1,20 για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής.

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τον συντελεστή της Ε.Β.Ε., ο καθορισμός του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η εγκύκλιος προς ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, Καλών Τεχνών

Καθορισμός του συντελεστή της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση καθώς και του συντελεστή της Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. ΣΧΕΤ: Ο ν. 4777/2021 (Α΄25) (άρθρα 1-11 και 54-58)

Σύμφωνα με το άρθρο 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 (Α΄25), από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής ισχύει ότι προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., καθώς και τις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση (Ε.Β.Ε. σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης). Για τη διαπίστωση της συνδρομής της προϋπόθεσης αυτής, συγκρίνεται η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ε.Β.Ε. με τον μέσο όρο που συγκέντρωσε ο υποψήφιος στα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη και κατά το στάδιο αυτό οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων.

Πως διαμορφώνεται 

Στα ημερήσια και εσπερινά ΓΕ.Λ., η Ε.Β.Ε. διαμορφώνεται ενιαία από τον μέσο όρο των μέσων όρων των βαθμολογικών επιδόσεων των υποψηφίων στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή που καθορίζεται από τα ιδρύματα εισαγωγής για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση και στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Ο συντελεστής βρίσκεται εντός του διαστήματος ελάχιστης και μεγίστης τιμής, το οποίο ορίστηκε με την αριθμ. Φ.251/22973/Α5/26-02-2021 (ΦΕΚ 774 τ. Α΄ 26-02-2021) υπουργική απόφαση.

Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4777/2021 (Α΄25) για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά α) η ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) και β) το σύνολο των μορίων που συγκεντρώνει ο υποψήφιος στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα του οικείου επιστημονικού πεδίου.

Για την εισαγωγή στις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις όπου απαιτείται εξέταση ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών απαιτείται η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης καθώς και της Ε.Β.Ε. της σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης. Για τον προσδιορισμό του συνόλου των μορίων κάθε υποψηφίου υπολογίζονται τα μαθήματα και οι οικείοι συντελεστές βαρύτητας. Στη συνέχεια το σύνολο των συντελεστών ΕΒΕ των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένων των συντελεστών ΕΒΕ για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων, συγκεντρώνεται σε μία απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις την παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4777/2021 (Α΄25). Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις παραγράφους 5 έως 9 του άρθρου 4Β του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4777/2021 (Α΄25) ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση καθώς και ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων και των πρακτικών δοκιμασιών καθορίζεται με απόφαση της συγκλήτου έπειτα από πρόταση της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης. Ειδικά για το σχολικό έτος 2020-2021 ο καθορισμός των συντελεστών των Ε.Β.Ε. και η κοινοποίησή τους στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων από τις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις ολοκληρώνονται έως τις 31 Μαρτίου 2021, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 54 του ν. 4777/2021 (Α΄25).

Στις περιπτώσεις των εισαγωγικών κατευθύνσεων η πρόταση υποβάλλεται από το τμήμα, στο οποίο αυτές υπάγονται. Για τις σχολές συναρμοδιότητας άλλων υπουργείων, ο συντελεστής Ε.Β.Ε. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται έπειτα από πρόταση του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού. Το σύνολο των συντελεστών των σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, συγκεντρώνεται σε μία απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Επισημαίνεται ότι ο συντελεστής της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι ενιαίος για την εισαγωγή υποψηφίων από ημερήσια ή εσπερινά ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4777/2021 (Α΄25).

Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο, κάποιο ίδρυμα εισαγωγής δεν καθορίζει τον συντελεστή της Ε.Β.Ε., ο καθορισμός του γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει την εξέταση σε περισσότερα του ενός συγκεκριμένα ειδικά μαθήματα (π.χ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μουσικών Σπουδών ΕΚΠΑ και ΑΠΘ, κ.α.) δύνανται να αποδώσουν διαφορετικούς συντελεστές για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. καθενός εξ αυτών. Αντίθετα, οι σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις, η εισαγωγή στις οποίες προϋποθέτει τηv εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα με επιλογή των υποψηφίων μεταξύ περισσοτέρων (π.χ. Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΕΚΠΑ, Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, κ.α.), αποδίδουν έναν συντελεστή για την εξαγωγή της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος επιλογής. Επίσης, κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση δύναται να ορίζει διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών εντός του διαστήματος τιμών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων και διαφορετικό συντελεστή για τον καθορισμό της Ε.Β.Ε. της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης εντός του διαστήματος τιμών που ορίζει ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για την διαπίστωση της δυνατότητας εισαγωγής στις ανωτέρω σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις εξετάζεται πρώτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή των πρακτικών δοκιμασιών και έπειτα η επίτευξη της Ε.Β.Ε. της σχολής, του τμήματος ή της εισαγωγικής κατεύθυνσης.

Σύμφωνα με την αριθμ. Φ.251/22973/Α5/26-02-2021 (ΦΕΚ 774 τ. Α΄ 26-02-2021) υπουργική απόφαση, ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής ορίζονται οι τιμές 0,80 (μηδέν κόμμα ογδόντα) και 1,20 (ένα κόμμα είκοσι) αντιστοίχως. Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Ως ελάχιστη και μέγιστη τιμή του συντελεστή της Ε.Β.Ε. των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 και εφεξής ορίζονται οι τιμές 0,70 (μηδέν κόμμα εβδομήντα) και 1,10 (ένα κόμμα δέκα) αντιστοίχως. Ως συντελεστής της Ε.Β.Ε. μπορεί να οριστεί αριθμός με έως δύο δεκαδικά ψηφία, ο οποίος βρίσκεται εντός του ανωτέρω διαστήματος ελάχιστης και μέγιστης τιμής.

Για την έκδοση της προβλεπόμενης από τις ως άνω διατάξεις Υπουργικής Απόφασης, παρακαλούμε να καθορίσετε σύμφωνα με τα παραπάνω: α) το συντελεστή της Ε.Β.Ε. για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση του Ιδρύματός σας και β) το συντελεστή της Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών όπου αυτός απαιτείται. Στη συνέχεια οι αποφάσεις αυτές παρακαλούμε να κοινοποιηθούν, συνολικά από κάθε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (για όλες τις σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις), στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων και παράλληλα να αποσταλούν στην υπηρεσία μας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], έως και 31 Μαρτίου.

Δείτε εδώ την εγκύκλιο προς ΑΕΙ

Δείτε εδώ την εγκύκλιο προς ΑΣΤΕ

Δείτε εδώ την εγκύκλιο προς τα συναρμόδια υπουργεία

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κόβουν Μισθούς Εκπαιδευτικών που δεν κάνουν τα Selft Tests - Πειθαρχικό για τους διευθυντές

Πανελλαδικές 2021 - Myshcool: Σήμερα οι κωδικοί υποψηφίων

Έως 11 Ιουνίου η παράταση σχολικού έτους χωρίς προαγωγικές εξετάσεις

ΑΣΕΠ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΕΩΣ C2 με ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening (Ούτε προφορικά - ούτε έκθεση!) - ΓΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

ΕΠΑΛ: Νέες οδηγίες διδασκαλίας/διαχείρισης της ύλης Α' και Β' τάξης
ΕΠΑΛ: Νέες οδηγίες διδασκαλίας/διαχείρισης της ύλης Α' και Β' τάξης
Στο πλαίσιο της σταδιακής επιστροφής στη διά ζώσης διδασκαλία και στοχεύοντας στην κάλυψη ενδεχόμενων μαθησιακών κενών και στην αποτελεσματική...
ΕΠΑΛ: Νέες οδηγίες διδασκαλίας/διαχείρισης της ύλης Α' και Β' τάξης
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 25χρονος που επιτέθηκε με καυστικό υγρό σε έγκυο
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 25χρονος που επιτέθηκε με καυστικό υγρό σε έγκυο
Σε βάρος του κατηγορούμενου επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και η υποχρέωση να εμφανίζεται κάθε μήνα στο...
Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 25χρονος που επιτέθηκε με καυστικό υγρό σε έγκυο
ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του υπουργείου Ανάπτυξης
ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του υπουργείου Ανάπτυξης
Νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ για προσλήψεις αορίστου χρόνου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ), στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και στο...
ΑΣΕΠ: Μόνιμες προσλήψεις σε φορείς του υπουργείου Ανάπτυξης