Πώς γίνεται η αίτηση/δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2020
Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Πώς γίνεται η αίτηση - δήλωση για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις από το 2020 με το «νέο» σύστημα;

1. Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ημερήσιου, Γ΄ τάξης τριετούς εσπερινού και Δ΄ τάξης τετραετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου, αντίστοιχα, υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους σχετική Αίτηση - Δήλωση.

Με την Αίτηση - Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:

α) Την Ομάδα Προσανατολισμού με τα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄).

Οι μαθητές/τριες δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν

β) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.

γ) Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες που απαιτούνται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).

δ) Τη συμμετοχή στην εξέταση των 2 μουσικών μαθημάτων Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.253/23170/Α5/2019 (ΦΕΚ 504 Β΄/2019) υπουργικής απόφασης όπως κάθε φορά ισχύει. Η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.

2. Την ανωτέρω Αίτηση - Δήλωση υποβάλλουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους.

Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Η Αίτηση - Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. α) Αν πρόκειται για υποψήφιο/α τετραετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Γενικών Λυκείων, τότε η Αίτηση - Δήλωση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά απόδειξης συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63Α΄).

β) Αν πρόκειται για υποψήφιο/α τριετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Γενικών Λυκείων, τότε η Αίτηση - Δήλωση συνοδεύεται από βεβαίωση του εσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης και τα δικαιολογητικά απόδειξης συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄) ή από τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4610/2019(Α΄70), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α΄).

γ) Οι προϋποθέσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α ή β πρέπει να πληρούνται και από τους μαθητές/τριες εσπερινών ΓΕΛ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΓΕΛ. Η σχετική βεβαίωση του εσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης προσκομίζεται κατά τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου από τους μαθητές-υποψηφίους του τρέχοντος έτους, ενώ από τους παλαιούς αποφοίτους-υποψηφίους η σχετική βεβαίωση προσκομίζεται κατά την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης.

4. Όσοι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης τριετούς Εσπερινού ΓΕΛ επιθυμούν κατά το έτος της αποφοίτησής τους να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα ημερήσια ΓΕΛ, το δηλώνουν στην ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 4 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).

5. Αν ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο, συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την οποία βεβαίωση να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

6. Οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ξένων σχολείων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι μαθητές/ τριες της τελευταίας τάξης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας (Σ.Ε.Π.) στο Ηράκλειο της Κρήτης μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις και οφείλουν να καταθέσουν το αντίγραφο του απολυτηρίου στο Λύκειο που υπέβαλαν την Αίτηση - Δήλωση το αργότερο έως την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Γενικού Λυκείου.

Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια δεν καταθέσει το απολυτήριό του εντός Τεύχος B’ 643/27.02.2020 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7171 της ανωτέρω προθεσμίας, τότε ο/η Διευθυντής/τρια του Λυκείου στο οποίο υποβλήθηκε η Αίτηση ενημερώνει την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ ότι ο μαθητής/τρια δεν κατέθεσε απολυτήριο.

7. Υποψήφιοι/ες που υποβάλουν Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. δεν μπορούν να υποβάλουν το ίδιο έτος Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ. Η

ΑίτησηΔήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠΑΙΘ, από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της, εντός του μηνός Μαρτίου, του έτους που επιθυμεί τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η Αίτηση - Δήλωση εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου/ης και δεν τροποποιείται.

σχετικά άρθρα

ΟΙΕΛΕ: Ακραία προσχηματική και βαθιά αντιδημοκρατική η πρόσκληση Κεραμέως σε «διάλογο»
ΟΙΕΛΕ: Ακραία προσχηματική και βαθιά αντιδημοκρατική η πρόσκληση Κεραμέως σε «διάλογο»
Η Ομοσπονδία κάνει λόγο για «αρμαγεδώνα» στο χώρο της Εκπαίδευσης, μετά την ανακοίνωση «fast track» νομοσχεδίου
ΟΙΕΛΕ: Ακραία προσχηματική και βαθιά αντιδημοκρατική η πρόσκληση Κεραμέως σε «διάλογο»
«Όργιο» αστυνομικής βίας στα Εξάρχεια: Καταστροφές καταστημάτων και τραυματισμοί (Βίντεο)
«Όργιο» αστυνομικής βίας στα Εξάρχεια: Καταστροφές καταστημάτων και τραυματισμοί (Βίντεο)
Χημικά ακόμα και σε κλειστούς χώρους, κατεστραμένα καταστήματα και αναφορές για τραυματισμούς το βράδυ της Παρασκευής
«Όργιο» αστυνομικής βίας στα Εξάρχεια: Καταστροφές καταστημάτων και τραυματισμοί (Βίντεο)
Β. Κικίλιας: Παρακαλώ τους τουρίστες να τηρήσουν τους κανόνες για τον κορονοϊό
Β. Κικίλιας: Παρακαλώ τους τουρίστες να τηρήσουν τους κανόνες για τον κορονοϊό
«Ήθελα να παρακαλέσω, όπως εμείς οι Έλληνες αυτούς τους μήνες τηρήσαμε τα ιατρικά πρωτόκολλα, ακούσαμε τους ειδικούς και πετύχαμε αδιαμφισβήτητα μια...
Β. Κικίλιας: Παρακαλώ τους τουρίστες να τηρήσουν τους κανόνες για τον κορονοϊό