Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007), όπως ισχύουν

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης της Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης ως εξής:

1. Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού (Α’ Γενική Διεύθυνση), (άρθρα 2 και 15 του Π.Δ 11/2022) .
2. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Β’ Γενική Διεύθυνση), (άρθρα 2 και 20 του Π.Δ 11/2022).
3. Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ’ Γενική Διεύθυνση) ( άρθρα 2 και 24 του Π.Δ 11/2022).

Τα καθήκοντα των προϊσταμένων των προκηρυσσομένων θέσεων ευθύνης είναι τα ακόλουθα:

1. Η εναρμόνιση των στρατηγικών σκοπών των Γενικών Διευθύνσεων με την αποστολή της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
2. Η εξειδίκευση, η συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής στο χώρο ευθύνης τους και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων και εισηγήσεων προς τη Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α.
3. Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και ο συντονισμός των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση για την επίτευξη των επιχειρησιακών τους στόχων καθώς και των αποτελεσμάτων τους.
4. Η διαρκής οριζόντια συνεργασία με τους υπόλοιπους Γενικούς Διευθυντές της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης.
5. Η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαχείριση κρίσεων.
6. Η εισήγηση προς τη Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α. για θέματα διαχείρισης συντονισμού ανάπτυξης και αξιοποίησης του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνονται οι θεσπισμένοι στόχοι.
7. Η εισήγηση προς τη Διοίκηση για έγκριση των Περιγραμμάτων θέσεων Εργασίας (εφεξής ΠΘΕ)
των υποκείμενων οργανικών μονάδων.
8. Η σύνταξη, τον Δεκέμβριο κάθε έτους, ετήσιων προϋπολογιστικών εκθέσεων δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης που θα αφορούν στο επόμενο έτος.
9. Η σύνταξη, τον Μάρτιο κάθε έτους ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων με τα πεπραγμένα των δράσεων της Γενικής Διεύθυνσης του προηγούμενου έτους.
10. Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης στοχοθεσίας της Γενικής Διεύθυνσης και η παρακολούθησή της με βάση τους θεσπισμένους δείκτες απόδοσης, καθώς και η συνεχής βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των οργανικών μονάδων με την υποβολή προτάσεων οργανωτικού και
επιχειρησιακού ανασχεδιασμού
11. Η αξιολόγηση του προσωπικού, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.
12. Η εφαρμογή και η παρακολούθηση οργανωτικών λειτουργικών και επιχειρησιακών αλλαγών στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης.
13. Η εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με άλλα Υπουργεία και φορείς του δημοσίου τομέα, όπου απαιτείται.
14. Η άσκηση οποιωνδήποτε άλλων καθηκόντων που τους ανατίθενται από τη Διοίκηση της Δ.ΥΠ.Α.
15. Η εκπροσώπηση της Γενικής Διεύθυνσης όπου απαιτείται.
16. Κάθε ειδικότερο καθήκον που απορρέει από αρμοδιότητες που περιγράφονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, στην κείμενη νομοθεσία και στα ειδικά περιγράμματα θέσεων, που προσαρτώνται στην παρούσα προκήρυξη και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

1.Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχουν οι υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ανεξαρτήτων Αρχών, των ΟΤΑ β΄ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, μόνιμοι και με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), οι οποίοι ανήκουν σε κλάδο:
α. Για τη Γενική Διεύθυνση Πολιτικών Εργατικού Δυναμικού (Α’ Γενική Διεύθυνση): ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού
β. Για τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Β’ Γενική Διεύθυνση): ΠΕ ΔιοικητικούΟικονομικού
γ. Για τη Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ’ Γενική Διεύθυνση): ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών
2.΄Ολοι οι παραπάνω υποψήφιοι πρέπει να υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007 όπως ισχύει) και επιπλέον:

Α. κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιοτήτων :
α) να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης επί ένα (1) τουλάχιστον έτος ή
β) να έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ) να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, και κατέχουν βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στον βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος για τρία (3) έτη
τουλάχιστον.ή
δ) να κατέχουν τον βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στον βαθμό αυτόν και έχουν ασκήσει καθήκοντα Προϊσταμένου για πέντε (5) έτη τουλάχιστον, εκ των οποίων δύο (2) έτη σε Διεύθυνση.
3. Υπάλληλος που κατέχει τον βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οργανικές διατάξεις της ΔΥΠΑ να προΐστανται στις θέσεις που προκηρύσσονται, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. Σε κάθε περίπτωση οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι ανεξάρτητα του τίτλου σπουδών που κατέχουν.
4. Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υ.Κ., όπως ισχύουν, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα και η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης ή Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις,
Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείτε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

Δείτε την προκήρυξη ΕΔΩ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: Αυτές είναι οι πρώτες 227 ειδικότητες για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμός ΑΣΕΠ

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Δημιουργία Μητρώο ΑΣΕΠ και Κατάθεση αίτησης μόνο με 30 ευρω μέσω του proson.gr

ΑΣΕΠ: Αυτό είναι το πιο ΕΥΚΟΛΟ online Lower & Proficiency - Πάρτε το μέσα σε 2 ημέρες -Μόνο 111 ευρώ!

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΠΜΣ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Τρύφων Αλεξιάδης
Αλεξιάδης: Κατάθεση αναφοράς για τις μεταφορές μαθητών Καλλιτεχνικών σχολείων
Κατάθεση αναφοράς στη Βουλή, για τον περιορισμό απόστασης στις μεταφορές των μαθητών των Καλλιτεχνικών Σχολείων, από τον Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Τρύφωνα...
Αλεξιάδης: Κατάθεση αναφοράς για τις μεταφορές μαθητών Καλλιτεχνικών σχολείων
ΥΠΕΞ για Τουρκία – Λιβύη: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα
Το ΥΠΕΞ σημειώνει ότι η Αθήνα παρακολουθεί ιδιαίτερα στενά τις εξελίξεις στη Λιβύη και τονίζει ότι η Ελλάδα έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή,...
ΥΠΕΞ για Τουρκία – Λιβύη: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα