Προσλήψεις στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Φθιώτιδας
Δείτε τα δικαιολογητικά

H ΠΕ Φθιώτιδας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά 16 ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Στ.Ε. (για την χωρική αρμοδιότητα Π.Ε. ΦΘιώτιδας), κατά την χειμερινή περίοδο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Α. Δικαιολογητικά

  1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
  2. Πιστοποιητικό τίτλου σπουδών
  3. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν καταδικαστεί (χορηγείται από την υπηρεσία)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/86 ότι δεν έχουν απασχοληθεί στον φορέα μέσα στο 12μηνο (χορηγείται από την υπηρεσία)
  6. Αντίγραφο της σχετικής άδειας χειριστή (όπου απαιτείται)
  7. Αντίγραφο της άδειας οδήγησης (όπου απαιτείται)
  8. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
  9. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας του υποψηφίου (προαιρετική)
  10. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (προαιρετικές)

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στη Διεύθυνση Διοίκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Λ. Καλυβίων 2 – Τ.Κ. 351 32 Λαμία (Τμήμα Προσωπικού) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 22313 54709 & 22313 54708). Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από Τρίτη 11/2/2020 έως και Δευτέρα 17/2/2020.

Δείτε αναλυτικά τη προκήρυξη εδώ

σχετικά άρθρα

Αναρρωτικές άδειες: «Παιδιά ενός κατώτερου θεού» οι αναπληρωτές ;
Αναρρωτικές άδειες: «Παιδιά ενός κατώτερου θεού» οι αναπληρωτές ;
Ανακοίνωση του Νομαρχιακού Τμήματος της ΑΔΕΔΥ Βοιωτίας για την άνιση μεταχείριση των αναπληρωτών στο ζήτημα των εργασιακών τους δικαιωμάτων
Αναρρωτικές άδειες: «Παιδιά ενός κατώτερου θεού» οι αναπληρωτές ;