Πανεπιστήμιο Κρήτης: Προκήρυξη δύο θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
Εύρεση εργασίας

To Πανεπιστήμιο Κρήτης προκηρύσσει την πλήρωση δυο (2) θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ως εξής:

Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης -Αριθμός προκήρυξης: 14781/13-11-2019, ΦΕΚ 2250/29-11-2019, τ. Γ’, ΑΔΑ: Ω7ΦΞ469Β7Γ-ΚΒΡ, κωδικός ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 13765 Μία (1) θέση Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Καθηγητή πρώτης βαθμίδας και στο γνωστικό αντικείμενο «Προσχολική Παιδαγωγική». 

Δείτε τη προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα