Γεωπόνοι στη περιφερειακή ενότητα Καβάλας
Εύρεση εργασίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ανακοινωνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών «στο Πρόγραµµα Καταπολέµησης του ∆άκου της Ελιάς έτους 2019» της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα του Νοµού Καβάλας για τις ανάγκες αυτής στη Νήσο Θάσο, και συγκεκριµένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης, αριθµού ατόµων:

2 ΠΕ Γεωπόνοι

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας µας στην ακόλουθη διεύθυνση:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ – ∆/ΝΣΗ. ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ – ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20, Τ.Κ.65110 – ΚΑΒΑΛΑ, απευθύνοντάς την στο τµήµα ποιοτικού & φυτοϋγειονοµικού ελέγχου, γραφείο δακοκτονίας υπόψιν κας Καραγεώργου Αλεξάνδρας (τηλ. επικοινωνίας: 2510-291464 & 291459).

Δείτε τη προκήρυξη εδώ

σχετικά άρθρα