6 θέσεις στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Εύρεση εργασίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Κρήτης), σύμφωνα με την με αριθμό 837/Θ.17ο/20.03.2019 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης ΕΛΚΕ του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (πρώην ΤΕΙ Κρήτης), η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΜΥΨ4691Ο3-ΣΡΓ, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει έξι (6) συμβάσεις μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, για την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Graphene Flagship Core Project 2 -GrapheneCore2», Grant Agreement:785219 (κωδ. έργου: 80554), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες. Η δαπάνη που προκύπτει είναι εντός των ορίων της εγκεκριμένης πίστωσης του προϋπολογισμού του έργου και βαρύνει τις πιστώσεις του, όπου υπάρχει η δέσμευση με αριθμό καταχώρησης 1173783 της με αρ. πρωτ. 3071/12.03.2019 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία και αναρτήθηκε στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΑΔΓ4691Ο3-62Ρ.

Θέση 1-4

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Χημείας ή Φυσικής ή Επιστήμης Υλικών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.

– Μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια σε αντικείμενο ειδίκευσης συναφή με το αντικείμενο του έργου

 

Θέση 5

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς Επιστήμης

 

Θέση 6

Απαραίτητα προσόντα:

– Πτυχίο ή Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται: Επιστημονικά Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Κυμάκης στο τηλ. 2810-379895 και στο email: [email protected]

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

best of network

σχετικά άρθρα

Συνάντηση με τη Ν. Κεραμέως για τη Νομική Πάτρας σχεδιάζουν φορείς της πόλης
Συνάντηση με τη Ν. Κεραμέως για τη Νομική Πάτρας σχεδιάζουν φορείς της πόλης
Ανοικτή σύσκεψη φορέων οργάνωσε απόψε ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών, ενώ αναμένεται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει αποφάσεις
Συνάντηση με τη Ν. Κεραμέως για τη Νομική Πάτρας σχεδιάζουν φορείς της πόλης