Προκήρυξη για προσλήψεις στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου
Δείτε όλες τις πληροφορίες για τις προσλήψεις ναυτικών και τεχνικών

Ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Λιμένος Βόλου, που εδρεύει στο Βόλο Ν. Μαγνησίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων:

1 ΤΕ Ναυτικών 

2 ΔΕ Τεχνικών/ειδ. Χειριστές ηλεκτροκίνητων γερανών

1 ΔΕ Τεχνικών/ειδ. Χειριστές μηχανοκίνητων γερανών & λοιπών μηχ/των

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜΕΝΟΣ, Τ.Κ. 382 21-ΒΟΛΟΣ, απευθύνοντάς την στο Διοικητικό Τμήμα υπόψιν κας Βασιλικής Τσίκα (τηλ. επικοινωνίας: 24213 16151). Στην περίπτωσηαποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από 25.10.2018 έως και 5.11.2018.

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε ΕΔΩ

Για να δείτε την αίτηση πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα