Πρόσληψη ερευνητή στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών
Θέση εργασίας στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Στο πλαίσιο του Ερευνητικού Έργου με τίτλο «Cyclurban - Cycling as an element of urban climate mitigation policy» της δράσης European Climate Initiative - Europäische Klimaschutzinitiative (EUKI) που χρηματοδοτείται από το Federal Ministry for the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety, Germany προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη.

Οι ενδιαφερόμενες/οι πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
- Πτυχίο Θετικών Επιστημών από ΑΕΙ της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (σε περίπτωση επιλογής πρέπει να προσκομιστεί επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών και τίτλος αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλο σπουδών από την αλλοδαπή).
- Τεκμηριωμένη εμπειρία στη συλλογή, διαχείριση και ανάλυση χρονοσειρών δεδομένων σχετικών με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον.
- Τεκμηριωμένη εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων (περιοδικά και συνέδρια) σχετικών με το ατμοσφαιρικό περιβάλλον.
- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Επιστημονικά Υπεύθυνη του έργου, Δρ. Βασιλική Ασημακοπούλου και στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Καταληκτική ημερομηνία: Δευτέρα 30 Ιουλίου 2018

Για να δείτε όλες τις πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

σχετικά άρθρα

Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη για τα ΓΑΚ Σάμου
Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη για τα ΓΑΚ Σάμου
Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη με τον βουλευτή Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Σεβαστάκη, την Προϊσταμένη των ΓΑΚ Σάμου Αγγέλα Χατζημιχάλη και την...
Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη για τα ΓΑΚ Σάμου