Παράλληλη στήριξη: Προϋποθέσεις και διαδικασίες συνεκπαίδευση-ΕΒΠ-σχολικό Νοσηλευτή (Εγκύκλιος)
Αναλυτικά η απόφαση με οδηγίες και διευκρινίσεις

Εγκύκλιος προϋποθέσεων και διαδικασιών: α) για την έγκριση παράλληλης στήριξηςσυνεκπαίδευσης, β) για την έγκριση στήριξης από Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό και γ) για την έγκριση στήριξης από Σχολικό Νοσηλευτή, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Σύμφωνα με την απόφαση της υφυπουργού, Σοφίας Ζαχαράκη:

Καλούνται οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα Κ.Ε.Σ.Υ. και οι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, για την εφαρμογή των ακόλουθων οδηγιών σχετικά με την υποβολή και την τεκμηρίωση των αιτημάτων: α) έγκρισης παράλληληςστήριξης-συνεκπαίδευσης, β) έγκρισης στήριξης από ΕΒΠ και γ) έγκρισης στήριξης από Σχολικούς Νοσηλευτές, μαθητών/τριών για το διδακτικό έτος 2020-2021.

Α. Έγκριση «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης»

Η έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» για το διδακτικό έτος 2020-2021 κατόπιν αιτήματος του/της γονέα/κηδεμόνα, αφορά σε μαθητές/τριες Αθμιας και Β/θμιας Εκπ/σης που φοιτούν σε σχολικές μονάδες του δημοσίου αρμοδιότητας του ΥΠΑΙΘ για τους/τις οποίους/ες έχει εκδοθεί ανάλογη γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή από Δευτεροβάθμια Επιτροπή Διεπιστημονικής Αξιολόγησης (ΔΕΔΑ) της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης η οποία βρίσκεται σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2020-2021.

Α.1. Έγκριση αιτήματος «νέας» παράλληλης στήριξης –συνεκπαίδευσης αφορά:

1. Στις περιπτώσεις μαθητών/τριών για τους οποίους υποβάλλεται για πρώτη φορά αίτημα για έγκριση παροχής «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης», κατόπιν ανάλογης γνωμάτευσης από ΚΕΣΥ ή ΔΕΔΑ σε ισχύ.

2. Στις περιπτώσεις μαθητών/τριών για τους οποίους εκδόθηκε νέα γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή τη ΔΕΔΑ κατόπιν λήξης της προηγούμενης ή αντικατάστασής της.

3. Στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που αλλάζουν βαθμίδα φοίτησης (από την Πρωτοβάθμια στην Δευτεροβάθμια Εκπ/ση) και αιτούνται για την έγκριση παροχής «παράλληλης στήριξηςσυνεκπαίδευσης», όπου απαιτείται απαραίτητα εκ νέου γνωμάτευση-εισήγηση από το ΚΕΣΥ ή τη ΔΕΔΑ, ανεξάρτητα από την ισχύ προηγούμενης εκδοθείσας γνωμάτευσης-εισήγησης.

Σημείωση: Η μετάβαση από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο όπως και από το Γυμνάσιο στο Λύκειο αφορά στην ίδια βαθμίδα Εκπαίδευσης.

Α.2. Έγκριση αιτήματος «ανανέωσης» παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης

Αφορά στις περιπτώσεις μαθητών/τριών οι οποίοι έχουν λάβει έγκριση για παροχή «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» κατά το παρελθόν με την ίδια γνωμάτευσηεισήγηση που βρίσκεται σε ισχύ, ανεξάρτητα από την υλοποίησή της ή όχι.

Σε αυτήν την περίπτωση, η έγκριση παρέχεται κατόπιν ανανέωσης της εισήγησης από το ΚΕΣΥ ή τη ΔΕΔΑ εξαιρουμένων των περιπτώσεων αλλαγής βαθμίδας για τις οποίες απαιτείται εκ νέου γνωμάτευση - εισήγηση σύμφωνα με τα παραπάνω. Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης

Για τις περιπτώσεις μαθητών/τριών που αιτούνται «ανανέωσης» της παροχής «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης», ανεξάρτητα από την υλοποίησή της ή όχι, απαιτείται η σύνταξη παιδαγωγικής έκθεσης αξιολόγησης από τον εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξηςσυνεκπαίδευσης ή/και από τον εκπαιδευτικό της τάξης.

Διευκρίνιση: Δεν απαιτείται παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τις περιπτώσεις νέων γνωματεύσεων-εισηγήσεων.

Β. Απαραίτητα δικαιολογητικά

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την έγκριση, «παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης» μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι τα παρακάτω:

1. Αίτηση του/της γονέα/κηδεμόνα, που υποβάλλεται στη σχολική μονάδα που πρόκειται να φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια κατά το διδακτικό έτος 2020-21, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής του σε αυτήν. Τα αιτήματα υποβάλλονται τις μέρες λειτουργίας των σχολικών μονάδων μέχρι και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1).

Συγκεκριμένα τα αιτήματα υποβάλλονται στις σχολικές μονάδες φοίτησης των μαθητών/τριών, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, μέχρι και την Τρίτη 30/06/2020 και εκ νέου από την 1η/9/2020 έως και την 20η/10/2020.

Επισήμανση 1: Δεν εγκρίνονται αιτήματα που αφορούν στον ίδιο μαθητή/τρια για περισσότερες στηρίξεις της μίας, της παρούσας εγκυκλίου, για το ίδιο σχολ. έτος.

2. Γνωμάτευση του οικείου ΚΕΣΥ ή της ΔΕΔΑ της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης σε ισχύ και καλύπτει το διδακτικό έτος 2020-2021, η οποία προσκομίζεται με την ανωτέρω αίτηση και η οποία εισηγείται-προτείνει παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/τριας και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες αυτής.

3. Ανανέωση του τμήματος της ισχύουσας γνωμάτευσης που καλύπτει το διδακτικό έτος 2020- 2021 που αφορά στην εισήγηση – πρόταση για παράλληλη στήριξη συνεκπαίδευση από το οικείο ΚΕΣΥ ή τη ΔΕΔΑ, κατόπιν αίτησης του γονέα/κηδεμόνα (δια του εντύπου αίτησηςΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1), το οποίο εισηγείται αναλόγως (θετικά ή αρνητικά) και καθορίζει τις αναγκαίες ώρες για την παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση του/της μαθητή/μαθήτριας (ισχύει μόνο στην περίπτωση αιτήματος για ανανέωση της παράλληλης στήριξης).

4. Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή/μαθήτριας, στην οποία αναγράφεται η τάξη στην οποία θα φοιτήσει ο/η μαθητής/τρια το Σεπτέμβριο του 2020, η οποία συμπεριλαμβάνεται στο διαβιβαστικό του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας προς την οικεία Δ/νση Εκπ/σης.  (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2).

5. Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή/τρια, είτε υλοποιήθηκε η παράλληλη στήριξη κατά το προηγούμενο σχολικό έτος είτε όχι σύμφωνα με τα όσα ορίζονται ανωτέρω.

6. Ο συνημμένος (ΠΙΝΑΚΑΣ 1), συμπληρωμένος με όλα τα ζητούμενα στοιχεία στα σχετικά πεδία για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (συμπληρώνεται από τις Δ/νσεις Εκπ/σης, ΚΕΣΥ, Περιφ. Δ/νσεις Εκπ/σης κατά περίπτωση).

Γ. Διαδικασία υποβολής αιτημάτων παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης – Προθεσμίες

Oι Διευθυντές/ντριες, Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων και επιβεβαιώσουν ότι όλα τα πεδία της αίτησης είναι συμπληρωμένα, διαβιβάζουν με εμπιστευτικό πρωτόκολλο έως και την Τρίτη 30 Ιουνίου 2020:.

1. Στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, την αίτηση του γονέα (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1) με διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2), επισυνάπτοντας αντίγραφο της γνωμάτευσης ΚΕΣΥ ή ΔΕΔΑ, όπως επίσης και

2. Στο οικείο ΚΕΣΥ, την παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης για τον/την μαθητή/τρια (όπου αυτή απαιτείται), με το ανάλογο διαβιβαστικό (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3)

3. Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων-εισηγήσεων που έχουν εκδοθεί από ΔΕΔΑ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, τότε η παιδαγωγική έκθεση του σχολείου για τον μαθητή/τρια διαβιβάζεται στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης μαζί με την αίτηση του κηδεμόνα, με εμπιστευτικό πρωτόκολλο, προκειμένου να προωθηθούν στην αρμόδια ΠΔΕ.

Διευκρίνιση: Στις περιπτώσεις μαθητών/τριών που:

α) είτε ολοκλήρωσαν τη φοίτηση στο Νηπιαγωγείο και εγγράφονται στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

β) είτε μετεγγράφονται στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και η αίτηση του κηδεμόνα για την έγκριση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης υποβάλλεται στη νέα
σχολική μονάδα, τότε η Παιδαγωγική έκθεση αξιολόγησης αφού συνταχθεί σύμφωνα με τα προηγούμενα, διαβιβάζεται με εμπιστευτικό πρωτόκολλο προς τη σχολική μονάδα εγγραφής του/της μαθητή/τριας, η οποία με τη σειρά της τη διαβιβάζει στο οικείο ΚΕΣΥ σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, αφού διαπιστώσουν την εγκυρότητα και την ορθότητα των αιτημάτων,

1. Συμπληρώνουν τα σχετικά πεδία στο ανάλογο κατά περίπτωση φύλλο του επισυναπτόμενου ΠΙΝΑΚΑ 1 και

2. Αποστέλλουν ηλεκτρονικά με διαβιβαστικό τους το σχετικό αρχείο (ΠΙΝΑΚΑΣ 1) στα οικεία ΚΕΣΥ, έως την Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020.

Διευκρίνιση: Για τις περιπτώσεις γνωματεύσεων που έχουν εκδοθεί από τις ΔΕΔΑ των Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης, οι Δ/νσεις Α/θμιας Β/θμιας Εκπ/σης μετά την συμπλήρωση των σχετικών πεδίων στον ανάλογο για την περίπτωση ΠΙΝΑΚΑ, τον αποστέλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την παιδαγωγική έκθεση που αφορά στον εκάστοτε μαθητή/τρια, συνοδευόμενο από διαβιβαστικό τους, στην οικεία Περιφ. Δ/νση Εκπ/σης έως την Τρίτη 7 Ιουλίου 2020.

Στη συνέχεια οι Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης μετά την συμπλήρωση του ΠΙΝΑΚΑ 1, λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα στην «Επισήμανση 2» που εφαρμόζονται αντιστοίχως για τις περιπτώσεις αιτημάτων ανανέωσης της παράλληλης στήριξης για γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί από τις ΔΕΔΑ, τον επιστρέφουν με διαβιβαστικό τους στις Δ/νσεις Εκπ/σης από τις οποίες και προήλθε, έως την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2020.

Οι Προϊστάμενοι/ες των ΚΕΣΥ:

1. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων «νέας» παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, επαληθεύουν (θετικά ή αρνητικά) σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στον ΠΙΝΑΚΑ 1 στοιχείων.

2. Για τις περιπτώσεις αιτημάτων για ανανέωση παράλληλης στήριξης-συνεκπαίδευσης, αφού επαληθεύσουν σύμφωνα με το αρχείο τους την εγκυρότητα και την ορθότητα των συμπληρωμένων στον ΠΙΝΑΚΑ 1 στοιχείων και αφού απαραίτητα λάβουν υπόψη τους τις παιδαγωγικές εκθέσεις αξιολόγησης, εισηγούνται επί των αιτημάτων (θετικά ή αρνητικά), συμπληρώνοντας και τον αρ. πρωτ. της σχετικής εισήγησης για την ανανέωση, στην αντίστοιχη στήλη του πίνακα.

Επισήμανση 2: Η ανανέωση της εισήγησης για την παράλληλη στήριξη ή η τυχόν τροποποίηση αυτής ή η έλλειψη της αναγκαιότητας να ανανεωθεί, οφείλει να λαμβάνει αρ. πρωτ. του οικείου ΚΕΣΥ.

Για μαθητές/τριες που κρίνεται ότι η «ανανέωση» της εισήγησης για την παράλληλη στήριξη –συνεκπαίδευση δεν διαφοροποιείται από την αρχική γνωμάτευση ή αφορά σε περιπτώσεις μαθητών με ομοειδή αντιμετώπιση, μπορεί να εκδίδεται συγκεντρωτική εισήγηση ανανέωσης σε ενιαίο έγγραφο με ίδιο αρ. πρωτ.. Το συγκεντρωτικό αυτό αρχείο, διατηρείται στο ΚΕΣΥ και στην περίπτωση που ο/η κηδεμόνας ζητήσει ατομική βεβαίωση της ανανέωσης της εισήγησης, τότε εκδίδεται ατομική βεβαίωση, βάσει της προηγούμενης συγκεντρωτικής απόφασης.

3. Διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, τον ΠΙΝΑΚΑ 1 με διαβιβαστικό τους, στο οποίο επιβεβαιώνεται η εγκυρότητα των περιεχομένων αυτού, έως την Τετάρτη 15 Ιουλίου 2020.

Οι Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης οφείλουν, να ελέγξουν την ορθή συμπλήρωση όλων των απαραίτητων πεδίων των σχετικών πινάκων και να τους διαβιβάσουν ηλεκτρονικά με ενυπόγραφο διαβιβαστικό στο Υ.ΠΑΙ.Θ., Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Τμήμα Β, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] με θέμα «Δ3 - Παράλληλη Στήριξη ΔΙΠΕ» ή «Δ3 - Παράλληλη Στήριξη ΔΙΔΕ» αντίστοιχα και κοινοποίηση στην
ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], έως την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Στήριξη με Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) ή Σχολικό Νοσηλευτή

Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του ν.3699/2008 (Α΄ 199), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την παρ.16 του άρθ. 28 του ν. 4186/2013 (Α΄/193): «2.Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης ή σε ΤΕ με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με το είδος της αναπηρίας τους και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή

Η δυνατότητα στήριξης μαθητών του προηγούμενου εδαφίου μπορεί να αφορά και σε σχολικό νοσηλευτή κατόπιν γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου.»

Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ

Διαβάστε Επίσης:
 

ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

 

Παν.Αιγαίου: Έκπτωση σε σεμινάρια Σχολική Ψυχολογίας ή Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης

 

ΒΡΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

 

 

 

σχετικά άρθρα

Πετρούπολη: Η αστυνομία ζήτησε από γονείς μαθητών να... καταδώσουν τους «υποκινητές» των καταλήψεων
Πετρούπολη: Η αστυνομία ζήτησε από γονείς μαθητών να... καταδώσουν τους «υποκινητές» των καταλήψεων
Ζητήθηκαν ονόματα και στοιχεία από τους προέδρους συλλόγων γονέων της περιοχής - Τους ενημέρωσε ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Πετρούπολης
Πετρούπολη: Η αστυνομία ζήτησε από γονείς μαθητών να... καταδώσουν τους «υποκινητές» των καταλήψεων
8 ερωτήσεις/απαντήσεις για τις απάτες και τις εγκληματικές ευθύνες της Κυβέρνησης
8 ερωτήσεις/απαντήσεις για τις απάτες και τις εγκληματικές ευθύνες της Κυβέρνησης
Η Κυβέρνηση δηλώνει πως έχει λάβει μέτρα προετοιμασίας για τη λειτουργία της σχολικής χρονιάς 2020-21 με δεδομένη την πανδημία.
8 ερωτήσεις/απαντήσεις για τις απάτες και τις εγκληματικές ευθύνες της Κυβέρνησης
Μπογδάνος κατά μαθητικών καταλήψεων: Δεν έχουμε καταλάβει τι φίδι ανεχόμαστε
Μπογδάνος κατά μαθητικών καταλήψεων: Δεν έχουμε καταλάβει τι φίδι ανεχόμαστε
«Εθνικός διχασμός, εκατό δισ. χρέος, εθνική ήττα στο μακεδονικό, καταναγκαστικός εποικισμός, ασυδοσία των μπάχαλων», τα αποτελέσματα των καταλήψεων
Μπογδάνος κατά μαθητικών καταλήψεων: Δεν έχουμε καταλάβει τι φίδι ανεχόμαστε