Η εγκύκλιος ΠΕ και ΔΕ για αποσπάσεις από ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ σε ΚΕΔΔΥ ή ΠΥΣΠΕ / ΠΥΣΔΕ για ειδική αγωγή
Υπουργείο Παιδείας

Οι ισχύουσες διατάξεις, βάσει των οποίων πραγματοποιούνται οι αποσπάσεις, είναι οι ακόλουθες: 

 άρθρου 39 παρ. 2α του ν.4115/2013 (ΦΕΚ 24/τ. Α’) 

 άρθρο 30 παρ.2 και άρθρο 31 παρ. 1, 2 και 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Α΄), 

 άρθρο 33 παρ. 2 του ν. 4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α’) 

 παρ. 5 περ. Γ΄ του άρθρου 16 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.A’) 

 του άρθρου 1 παρ.8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267/τ.Α΄), 

 του άρθρου 46 παρ. 7 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124/τ. Α΄), 

 του άρθρου 139 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.Α’), 

 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄) και του άρθρου 12 παρ. 1 του ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α΄) 

 του άρθρου 20 παρ.1.3 και άρθρο 21, παρ.1 και 3 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199/τ.Α΄) και  το ΠΔ 50/1996 και ΠΔ 100/1997 

 την υπ’ αριθμ. ΓΝ21/30-5-2012 γνωμοδότηση της επιτροπής του άρθρου 28, παρ. 4, του ν. 2190/1994. 

 το άρθρο 28 παρ.2α του ν.4186/2013.(ΦΕΚ 193 τ.Α΄/17-9-2013). 

 το άρθρο 7 τουν.3863/2010 (ΦΕΚ 115/τ.Α΄/2010). 2 

 την Υ.Α. Φ.11321/οικ.31102/1870 (ΦΕΚ 2906/τ.Β΄/18-11-2013). 

best of network

σχετικά άρθρα