στρατιωτικές σχολές
Ομοσπονδία Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ): Τα ανωτέρω δεν συνηγορούν σε μια «απλή» αναβάθμιση των ΑΣΕΙ, αλλά σε ένα πλήρη επανασχεδιασμό της εισαγωγής στις ΕΔ, στο πλαίσιο του οποίου, αφενός τα ΑΣΕΙ καθίστανται εμμέσως παραρτήματα του ΕΛΚΑΚ ΑΕ, αφετέρου οι Σχολές Υπαξιωματικών δεν θα έχουν καμία θέση.

Σήμα κινδύνου για απαξίωση των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) οι οποίες κάθε χρόνο συγκεντρώνουν υψηλό αριθμό ενδιαφερόμενων στις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά και εξάρτηση των στρατιωτικών σχολών (ΑΣΕΙ) από αμυντική επιχείρηση, εκπέμπουν οι ίδιοι οι στρατιωτικοί!

Σε ανακοίνωση της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ) η οποία αναφέρεται στο νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας «Ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου των ΑΣΕΙ, σύσταση Κοινού Σώματος Πληροφορικής στις Ένοπλες Δυνάμεις και λοιπές διατάξεις» που κατατέθηκε στη Βουλή, οι στρατιωτικοί κάνουν αναφορά τόσο στην επιχειρούμενη αναβάθμιση των ΑΣΕΙ όσο όμως και στην υποβάθμιση των ΑΣΣΥ. Συγκεκριμένα, ανάμεσα σε άλλα σχόλια, η ΠΟΕΣ αναφέρει και τα ακόλουθα:

«Το πρώτο που διαπιστώνει κανείς διαβάζοντας από την αρχή το σχέδιο νόμου και που βεβαίως προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, είναι το γεγονός ότι για τα ΑΣΕΙ δεν διαβάζουμε στο ΜΕΡΟΣ Γ΄, αλλά στο ΜΕΡΟΣ Β΄, δηλαδή για την ΕΛΚΑΚ ΑΕ. (σ.σ.  Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛ.Κ.Α.Κ.).

Επίσης, στο ίδιο πεδίο πληροφορούμαστε και για την οριστική υποβάθμιση των Σχολών Υπαξιωματικών, η οποία σταδιακά τεκμηριώνεται ενδελεχώς. Πιο συγκεκριμένα:

  • Στο άρθρο 4 («Σκοπός και αντικείμενο…», παρα.1γ) πληροφορούμαστε ότι η Εταιρία μεταξύ άλλων έχει τη δυνατότητα να προβαίνει ή δημιουργεί «τη συνεργασία με άλλους φορείς και ιδίως με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων και με ερευνητικά κέντρα.». Διαπιστώνουμε ότι οι ΑΣΣΥ δεν αναφέρονται καν, διότι απλούστατα πλέον δεν υπάρχουν για το ΥΠΕΘΑ. Υποβαθμίζονται διά της σαρδελοποίησης με τις «σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων» γενικώς. Η εν λόγω πολύ επικίνδυνη γενίκευση μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες πλήρους καταβαράθρωσης του χαρακτήρα των Σχολών Υπαξιωματικών, στις οποίες οι σπουδαστές επιτυγχάνουν μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, αφού δημιουργεί συνθήκες εξίσωσής τους με εσωτερικές σταδιοδρομικές και μη σχολές, όπως η Σχολή Πολέμου, η Σχολή Συνεννόησης, τη Σχολή Εκμάθησης Ναυτικής Τέχνης κλπ.
  • Οι παρα.2γ-δ του ιδίου άρθρου δημιουργούν συνθήκες περαιτέρω ελέγχου των ΑΣΕΙ διά της «συνεργασίας» με την ΕΛΚΑΚ ΑΕ. Μάλιστα, διευκρινίζεται το (μέχρι πρότινος) αδιανόητο: η Εταιρία «λειτουργεί ως Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας της περ. ζ) του άρθρου 52 του ν. 4864/2021 (Α΄ 237), με αρμοδιότητα την υποστήριξη των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των ερευνητών τους στην εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και γνώσεων και στη μεταφορά τεχνολογίας επί των υλοποιούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης.»
  • Προκειμένου να μην υφίστανται αμφιβολίες ως προς το τι σημαίνει το προαναφερθέν εδάφιο, το άρθρο 8 στην παρα.9 προβλέπει ότι «Το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας δύναται να αναθέτει την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης επιχειρησιακού ενδιαφέροντος των Ενόπλων Δυνάμεων απευθείας σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και σε ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων», ενώ το άρθρο 11 του σ/ν («Διανοητική Ιδιοκτησία») ξεκαθαρίζει ότι η Εταιρία καθίσταται όχι μόνο δικαιούχος αλλά και διαχειριστής «των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας […] των προϊόντων των υλοποιούμενων προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης…» και μάλιστα με δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται (στις συμφωνίες) ανταλλάγματα.
  • Για την περίπτωση που τα παραπάνω θεωρηθούν «αποκυήματα της φαντασίας», στο άρθρο 39 του σ/ν (Συμμετοχή στρατιωτικών σε ερευνητικά προγράμματα») θεσμοθετείται μια ακόμα δυνατότητα εξωϋπηρεσιακής επαγγελματικής απασχόλησης για τους στρατιωτικούς, οι οποίοι δύνανται να συμμετέχουν (κατόπιν σχετικής αδείας βεβαίως) «σε ερευνητικά προγράμματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), επ’ αμοιβή και σύμφωνα με τους όρους του ερευνητικού προγράμματος, χωρίς επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού». Πρόκειται προφανώς για αδιανόητη σύμπτωση, το γεγονός ότι η πρόνοια αυτή συμπίπτει, όχι μόνο με τις δραστηριότητες του ΕΛΚΑΚ ΑΕ, αλλά και με τις δυνατότητες μισθοδότησης (άρθρο 12, παρα. 2αδ).
  • Προς επίρρωσιν όλων των ανωτέρω, η παρα.2στ του άρθρου 4 προβλέπει για την Εταιρία τη δυνατότητα να «Ιδρύει εταιρείες-τεχνοβλαστούς, για τις οποίες εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Μέρους Γ΄ του ν. 4864/2021 ως προς τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, τα ερευνητικά κέντρα των Ενόπλων Δυνάμεων και το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων.».

        Πλέον, έχοντας εξαντλήσει το ΜΕΡΟΣ Β΄ που, επαναλαμβάνουμε ότι, αφορά μια Ανώνυμη Εταιρία, ερχόμαστε στο κομμάτι που υποτίθεται ότι αφορά αποκλειστικά τα ΑΣΕΙ. Κατ’ αρχάς ήδη από το άρθρο 14 (συνεπικουρούμενο από το άρθρο 16) καθίσταται σαφής η πλήρης ανωτατοποίηση δίχως αστερίσκους και προϋποθέσεις, ενέργεια αναμφίβολα σωστή την οποίαν επικροτούμε. Ωστόσο, αντίστοιχη ενέργεια για τις ΑΣΣΥ λάμπει διά της απουσία της, έναντι των αντίστοιχων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τεχνολογικής εκπαίδευσης.

        Ίσως το μεγαλύτερο σοκ σε όλο το ΜΕΡΟΣ Γ΄ έρχεται από την εξής διαπίστωση: το προσωπικό καθηγεσίας για τα ΑΣΕΙ αφορούν τα δεκαεννέα (19) από τα συνολικά είκοσι εννέα (29) άρθρα, τα οποία καθορίζουν έως και ασυμβίβαστα ή πειθαρχικές κυρώσεις. Μέσα σε ένα δαιδαλώδες σύνολο 19 άρθρων, οι ΑΣΣΥ υποβαθμίζονται έτι περαιτέρω διά της σαρδελοποίησης σε μία (1) παράγραφο μόλις πέντε (5) γραμμών και συγκεκριμένα την παρα.9 του άρθρου 28. Επαναλαμβάνουμε: ΣΕ ΜΙΑ (1) ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ.

        Προκειμένου να μην υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς τις πραγματικές προθέσεις της πολιτικής Ηγεσίας έναντι των ΑΣΣΥ (και των Υπαξιωματικών γενικότερα), ας δούμε τι προβλέπει αυτή η παράγραφος: «Τα μαθήματα των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.) διδάσκονται, κατόπιν προκήρυξης που εκδίδεται από την οικεία Σχολή, από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, τα οποία αμείβονται ως στρατιωτικοί εκπαιδευτές. Σε περίπτωση αδυναμίας κάλυψης της θέσης διδασκαλίας για οποιονδήποτε λόγο από στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, η θέση καλύπτεται κατ’ εξαίρεση, κατόπιν όμοιας προκήρυξης, από ωρομίσθιο διδακτικό προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που συνάπτεται από την οικεία Σχολή.». Κοινώς, για τις ΑΣΣΥ δεν προβλέπονται ούτε καθηγητές, αλλά ούτε καν στρατιωτικό διδακτικό προσωπικό (για το οποίο υπάρχουν αυστηρότερες απαιτήσεις). Προβλέπονται μόνο στρατιωτικοί εκπαιδευτές όπου κι αν δεν βρεθούν «δεν τρέχει τίποτα», μέχρι να βρεθεί «λύση», το πολύ οι σπουδαστές να κάνουν περισσότερη γυμναστική, όπως έχει αποκαλυφθεί ότι συνέβη με τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών φέτος [σχετικό (η)].

        Προκειμένου να καταρριφθούν και οι τυχόν τελευταίες αμφιβολίες που μπορεί να υπάρχουν ως προς το αν τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο κάποιας «παρερμηνείας» ή όχι, θα επισημάνουμε το εξής: στην αρχική μορφή του σ/ν που είχε «διαρρεύσει» σε ΜΜΕ πριν από περίπου 2 μήνες, στην παρα.13 των εξουσιοδοτικών διατάξεων (άρθρο 68 της «διαρροής») οι ΑΣΣΥ μνημονεύονταν ρητώς: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης διδακτικών συγγραμμάτων στους σπουδαστές των ΑΣΕΙ και των ΑΣΣΥ μέσω της Υπηρεσίας Διαχείρισης Διδακτικών Συγγραμμάτων «Εύδοξος», ο τρόπος εκκαθάρισης των αντίστοιχων δαπανών με επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο ζήτημα.». Επειδή ο ν.4957/2020 αφορά τα ΑΕΙ προφανώς οι ΑΣΣΥ συμπεριελήφθησαν εκ παραδρομής και ως εκ τούτου η (αρχική) παρα.13 των εξουσιοδοτικών διατάξεων μετασχηματίστηκε σε άρθρο 75, το οποίο παραλείπει εντελώς το ενοχλητικό ακρωνύμιο. Για την ιστορία θα υπενθυμίσουμε ότι αν οι ΑΣΣΥ ήταν ιδιωτικά Κολλέγια, τριετούς φοίτησης και άνευ πανελλαδικών εξετάσεων θα ήταν πλήρως ισότιμα με τα ΑΕΙ και, βεβαίως, με αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα, όπως προκύπτει συνδυαστικά από τους ν. 4763/2020 (Α΄ 254, άρθρο 164) και ν.4653/2020 (Α΄ 12, άρθρο 50). Όμως όχι μόνο δεν είναι ιδιωτικές, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν και υψηλότερη βάση εισαγωγής από τα ΑΣΕΙ (ιδέτε βάσεις εισαγωγής ΣΜΥΝ/ΣΝΔ για το 2024).

        Τέλος, ταιριαστό επίλογο στην προσπάθεια ενταφιασμού των ΑΣΣΥ έρχεται το άρθρο 68 («Ειδικά προγράμματα θητείας»), διά του οποίου θεσμοθετείται υπό όρους και προϋποθέσεις η δυνατότητα φοίτησης σε ΑΣΕΙ ακόμα και για στρατευσίμους. Με την αφορμή αυτή οφείλει να τεθεί ένα εύλογο ερώτημα: τι ισχύει για την, κατά τα λοιπά συνηθισμένη, περίπτωση όπου Υπαξιωματικός φοιτά σε ΑΕΙ παράλληλα με την εργασία του; Θα υπάρξει αντίστοιχη πρόνοια, ή δεν αφορά Υπαξιωματικούς το θέμα;

        Ως καθίσταται προφανές, όλα τα ανωτέρω δεν συνηγορούν σε μια «απλή» αναβάθμιση των ΑΣΕΙ, αλλά σε ένα πλήρη επανασχεδιασμό της εισαγωγής στις ΕΔ, στο πλαίσιο του οποίου, αφενός τα ΑΣΕΙ καθίστανται εμμέσως παραρτήματα του ΕΛΚΑΚ ΑΕ, αφετέρου (ως είχαμε αποκαλύψει ότι θα επιχειρείτο) οι Σχολές Υπαξιωματικών δεν θα έχουν καμία θέση. 

Προφανώς έχει εκτιμηθεί ότι η ανωτέρω μεθόδευση θα επιφέρει πολλαπλά «οφέλη»: το μεν ΕΛΚΑΚ ΑΕ θα αποκτήσει έναν ανέξοδο τεράστιο μηχανισμό παραγωγής έρευνας και μελετών, αποφεύγοντας σημαντικό μέρος των σχετικών δαπανών, αφ’ ετέρου θα εισέλθει από το παράθυρο η πολυπόθητη «για τους δημοσιονομικούς περιορισμούς» μείωση του μισθολογικού κόστους ανοίγοντας οριστικά το δρόμο στη δημιουργία του Σώματος Υπαξιωματικών»

=

Αυτά υποστηρίζουν μεταξύ πολλών άλλων -που δεν αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία- οι στρατιωτικοί, και απάντηση ακόμα δεν έχουμε ακούσει...

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βροχή διαμαρτυριών στο alfavita.gr για τα θέματα της Φυσικής

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 5 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 13/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα