Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Διεθνές συνέδριο για την εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις 14, 15 & 16 Ιουνίου 2024

Το Εργαστήριο «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανακοινώνει τη διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις 14, 15 & 16 Ιουνίου 2024.

Το συνέδριο γίνεται σε συνεργασία με το  Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το θέμα είναι  «Εκπαίδευση, Διδασκαλία και Δια Βίου Μάθηση στον 21ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές»

Στο Συνέδριο ως επίσημοι Προσκεκλημένοι Ομιλητές θα παραστούν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από Ελληνικά κα ιξένα Πανεπιστήμια, με διαπρεπή παρουσία στο χώρο της Εκπαίδευσης, της Διδασκαλίας και της Δια Βίου Μάθησης.

Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει:

α. Προφορικές Ανακοινώσεις

β. Θεματικά Συμπόσια& Στρογγυλά Τραπέζια

γ. Αναρτημένες Ανακοινώσεις

δ. Βιωματικά Εργαστήρια

ε. Ειδικές Συμμετοχές (εικαστικές δημιουργίες φοιτητών και μαθητών)

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου

Το Εργαστήριο «Παιδαγωγικής και Διδακτικής Μεθοδολογίας» του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ανακοινώνει τη διοργάνωση Επιστημονικού Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή, στο 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στις 14, 15 & 16 Ιουνίου 2024,  σε συνεργασία με το  Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σχολική Συμβουλευτική και Καθοδήγηση» του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τίτλος του Συνεδρίου: 
«Εκπαίδευση, Διδασκαλία και Δια Βίου Μάθηση στον 21ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές» 
 
Στο Συνέδριο ως επίσημοι Προσκεκλημένοι Ομιλητές θα παραστούν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί από Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, με διαπρεπή παρουσία στο χώρο της Εκπαίδευσης, της Διδασκαλίας και της Δια Βίου Μάθησης.  
 
Το Πρόγραμμα του Συνεδρίου περιλαμβάνει: 
α. Προφορικές Ανακοινώσεις 
β. Θεματικά Συμπόσια & Στρογγυλά Τραπέζια 
γ. Αναρτημένες Ανακοινώσεις 
δ. Βιωματικά Εργαστήρια 
ε. Ειδικές Συμμετοχές (εικαστικές δημιουργίες φοιτητών και μαθητών) 
 
 
Ενδεικτικές Θεματικές Ενότητες του Συνεδρίου: 
Α. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
Α1. Ιστορία της Παιδαγωγικής και της Εκπαίδευσης  
Α2. Κριτική και Συγκριτική Παιδαγωγική   
Α3. Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική Έρευνα 
Α4. Προσχολική Αγωγή και Εκπαίδευση  
Α5. Σχολική Παιδαγωγική 
Α6. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση  
Α7. Εκπαιδευτική Πολιτική και Ηγεσία  
Α8. Οργάνωση, Διοίκηση και Οικονομία της Εκπαίδευσης  
Α9. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης  
Α10. Παιδαγωγική των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Ενεργός Πολιτειότητα 
Α11.Διαπολιτισμική Αγωγή και Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Προσφύγων και 
Μεταναστών  
Α12. Η Πρόσβαση των Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων στο Σύγχρονο Δημοκρατικό 
Σχολείο 
Α13. Ηθική και Δεοντολογία στην Εκπαίδευση 
Α14. Τεχνητή Νοημοσύνη και Εκπαίδευση  
 
Β. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
Β1. Μεθοδολογία, Στρατηγικές και Τεχνικές Διδασκαλίας: Συνεργατική και 
Διερευνητική Μάθηση, Διαφοροποιημένη Διδασκαλία και Μάθηση, Τεχνητή 
Νοημοσύνη, Παιδαγωγική του Παιχνιδιού, ο Χώρος σε Περιβάλλοντα Μάθησης 
Β2. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση 
Β3. Συμπεριληπτική Εκπαίδευση  
Β4. Διδακτική Μεθοδολογία: Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, Σχολικά 
Εγχειρίδια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  
Β5. Καλές Πρακτικές στην Εκπαίδευση: Συνεργασία Σχολείου-Οικογένειας- 
Κοινότητας, Προγράμματα Μετάβασης, Συναισθηματικής Ανάπτυξης, Πολιτιστικά, 
Περιβάλλοντος και Αειφορίας, Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
Β6. Νέες Τεχνολογίες και Προγράμματα Σπουδών 
Β7. Αξιοποίηση της Τέχνης και του Πολιτισμού στην Εκπαίδευση  
Β8. Eξ Αποστάσεως Διδασκαλία και Εκπαίδευση: Πρακτικές, Αξιοποίηση και 
Αξιολόγηση των Ψηφιακών και Τεχνολογικών Μέσων, Κοινωνικές Ανισότητες και 
Αντιμετώπισή τους 
 

Γ. ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ  

Γ1. Δια Βίου Μάθηση και Εκπαιδευτική Κοινότητα: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 
Γ2. Δια Βίου Μάθηση και Ανάπτυξη Κοινωνικών Δεξιοτήτων 
Γ3. Αναβάθμιση και Επαναπροσανατολισμός των Ήπιων Δεξιοτήτων στην Εκπαίδευση του 21ου αιώνα 
Γ4. Πρακτικές Δια Βίου Μάθησης και Αξιολόγηση της Ποιότητας στην Εκπαίδευση  
Γ5. Διλήμματα και Αυτοαξιολόγηση της Δια Βίου Μάθησης 
Γ6. Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 
 
Το Συνέδριο απευθύνεται σε: 

∙Ερευνητές/τριες και μελετητές/τριες της Εκπαίδευσης, 
∙Μέλη Δ.Ε.Π., ΕΔΙΠ, Εκπαιδευτικό Προσωπικό των Α.Ε.Ι., 
∙Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και βαθμίδων της Εκπαίδευσης, 
∙Στελέχη της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
∙Φοιτητές (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υποψήφιοι Διδάκτορες, Διδάκτορες 
και Μεταδιδάκτορες) 
 
Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στο Συνέδριο με προφορική ή αναρτημένη Ανακοίνωση, με Θεματικό Συμπόσιο, με Στρογγυλό Τραπέζι, με Βιωματικό Εργαστήριο ή ειδική συμμετοχή θα πρέπει να στείλουν την περίληψη της ανακοίνωσής τους (μέχρι 400 λέξεις), το αργότερο έως την 19η Μαΐου 2024 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], για να προωθηθεί εγκαίρως στους αρμόδιους κριτές.  
Site Συνεδρίου: https://earlychildhoodpedagogy.gr 
                               https://earlychildhoodpedagogy.gr/symposia 
 
 
Οι εισηγητές και οι εισηγήτριες θα ενημερωθούν για την αξιολόγηση των προτάσεών 
τους άμεσα. 
 
Κόστος Εγγραφής 
Εισηγητές: 
-Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π.,Ε.Ε.Π., Ερευνητές, Εκπαιδευτικοί: 30 Ευρώ 
-Φοιτητές(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, υπ. διδάκτορες): ΔΩΡΕΑΝ 
-Παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ για κάθε ενδιαφερόμενο/η  χωρίς πρόσβαση στις   
παροχές του Συνεδρίου.  
 
  
Η υποβολή των περιλήψεων ακολουθώντας τις παραπάνω προδιαγραφές θα γίνει στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], το αργότερο μέχρι την 8η  Μαΐου   2024 19η   Μαΐου   2024 (παράταση υποβολής). 
 
Σε όλους τους εγγεγραμμένους συνέδρους θα δοθούν Βεβαιώσεις Συμμετοχής. Τέλος, σχετική Πρόσκληση μαζί με το πλήρες και οριστικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου, θα τεθεί εγκαίρως στη διάθεση των εισηγητών/τριών και όλων των ενδιαφερομένων, μέσω σχετικής Ανακοίνωσης. Σας παρακαλούμε να διατηρήσετε ανοιχτή την επικοινωνία μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες. 

Ανυπομονούμε να σας υποδεχτούμε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και να μοιραστούμε αυτήν την εμπειρία μαζί σας.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

panellinies g
Πανελλαδικές 2024: Οι αμοιβές των συμμετεχόντων για τα Μουσικά τμήματα των πανεπιστημίων
Πανελλήνιες – Πανελλαδικές 2024: Τι αμοιβές παίρνουν οι πρόεδροι, τα μέλη, οι γραμματείς , οι επιτηρητές, οι εξεταστές-βαθμολογητές για τα μουσικά...
Πανελλαδικές 2024: Οι αμοιβές των συμμετεχόντων για τα Μουσικά τμήματα των πανεπιστημίων
anergia-people.jpg
Βραζιλία: Καθιέρωσε την 21η Σεπτεμβρίου ως «Εθνική Ημέρα του Έλληνα Μετανάστη»
Η Βραζιλία πέρασε νόμο με τον οποίο καθιερώνεται η 21η Σεπτεμβρίου ως «Εθνική Ημέρα του Έλληνα Μετανάστη»
Βραζιλία: Καθιέρωσε την 21η Σεπτεμβρίου ως «Εθνική Ημέρα του Έλληνα Μετανάστη»
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Καταγγελία για μαζικές εξώσεις φοιτητών από τις εστίες
«Δεν είναι τυχαίο που βιάζονται να ξεκληρίσουν  όλες τις Εστίες, απ’ όταν έλαβαν έγκριση για κονδύλι 5,6 εκ. ευρώ για «αναβάθμιση των Φοιτητικών...
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Καταγγελία για μαζικές εξώσεις φοιτητών από τις εστίες