δασκαλα
Κραυγή αγανάκτησης: Εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας οι αναπληρώτριες σε άδειες, επιδόματα, μητρότητα...

Σποτ για τις άδειες αναπληρωτ(ρι)ών έδωσε στη δημοσιότητα το Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών

"Μας δουλεύουν! Κυβέρνηση και υπουργείο παιδείας κοροϊδεύουν και ειρωνεύονται τους αναπληρωτ(ρι)ες και παραπλανούν για τις άδειες και τα δικαιώματά μας! Η απάντηση είναι μια! Αγώνας, με κινητοποιήσεις, συσκέψεις, συντονισμό με δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, διεκδίκηση στο δρόμο!"

Συντονιστικό Αναπληρωτών Αδιόριστων Εκπαιδευτικών

Άδειες αναπληρωτών εκπαιδευτικών: Γιατί το υπουργείο επιμένει να αγνοεί τους εκπαιδευτικούς και τον Συνήγορο του Πολίτη;

Επιστολή έχει στείλει εδώ και αρκετό καιρό ο Συνήγορος του Πολίτη αναφορικά με τις άδειες των  αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι διατηρείται η σύγχυση σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων και εξακολουθεί να παρατηρείται διαφοροποίηση στην πρακτική που ακολουθείται από τις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας κατά τη διαδικασία χορήγησης των γονικών αδειών»

Η επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη

«Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει λάβει σημαντικό αριθμό αναφορών από εκπαιδευτικούς, που αντιμετώπιζαν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη χορήγηση γονικών αδειών. Τα ζητήματα που τίθενται με τις αναφορές, έχουν ήδη αποτυπωθεί σε προηγηθέν έγγραφό μας (υπ. αριθμ 313674/22732/27.4.2022 έγγραφο προς τη Γενική Γραμματεία Α’ σας) και αφορούν πλέον ιδίως: 1) τη χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και σε εναρμόνιση με την υπ’ αριθμ. 2367/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2) τη χορήγηση της γονικής άδειας άνευ αποδοχών του άρθρου 28 Ν. 4808/2021 και του άρθρου 56 Ν. 4830/2021, 3) την αναγνώριση της γονικής άδειας άνευ αποδοχών των ως άνω άρθρων ως προϋπηρεσίας και 4) τη χορήγηση της εξάμηνης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας (αρθ. 36 παρ.2 του Ν. 4808/2021) στις αναπληρώτριες και ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς.

Οι αναφορές αυτές διερευνήθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά το άρθρο 103 § 9 του Συντάγματος και ιδίως της αρμοδιότητάς του ως φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (άρθρο 25 του Ν. 3896/2010) και ως φορέας για τα ζητήματα διακρίσεων που ειδικότερα ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (άρθρο 32 Ν. 4808/2021).

Επισημαίνεται εισαγωγικά ότι με το Ν. 4808/2021 ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο η Οδηγία 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» (βλ. άρθρ. 24 Ν. 4808/2021). Στο άρθρο 25 του ίδιου νόμου ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι: «Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, αναδόχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όπως επίσης και στους φροντιστές, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 26, οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, τον δημόσιο τομέα, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄143), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων προσωρινής απασχόλησης του άρθρου 115 του Ν. 4052/2012 και της έμμισθης εντολής, ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχομένων υπηρεσιών….». Προκύπτει επομένως ότι οι διατάξεις του συγκεκριμένου κεφαλαίου του Ν. 4808/2021 εφαρμόζονται και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα.

Για τα ως άνω ζητήματα που ανέκυψαν κατά τη χορήγηση των γονικών αδειών κατ’ εφαρμογή του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου όπως αυτό διαμορφώνεται από τους Ν. 4808/2021 και 4830/2021, ο Συνήγορος του Πολίτη έγκαιρα απέστειλε το ως άνω υπ’ αριθμ. πρωτ. 313674/22732/27.4.2022 έγγραφό του προς τη Γενική Γραμματεία Α’ Βάθμιας, Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, συστηματοποιώντας τα προβλήματα που αναδεικνύουν οι αναφορές, προκειμένου η αποτύπωσή τους να αποτελέσει τη βάση μιας εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Σε συνέχεια μάλιστα του εγγράφου αυτού, επιδιώχθηκε από την πλευρά του Συνηγόρου ο προγραμματισμός συνάντησης με στελέχη των υπηρεσιών του Υπουργείου σας προς την ως άνω κατεύθυνση. Ωστόσο, τόσο στο από 24.04.2022 έγγραφό μας, όσο και στο αίτημά μας για συνάντηση, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Με το παρόν έγγραφο επανερχόμαστε στα ζητήματα των αδειών που παραμένουν σε εκκρεμότητα, σας γνωρίζουμε τις θέσεις της Αρχής στα επίμαχα ζητήματα και παρακαλούμε για την προσωπική σας παρέμβαση, προκειμένου να μας γνωστοποιηθούν οι θέσεις του Υπουργείου για την αντιμετώπισή τους.

Τονίζεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη εξακολουθεί να λαμβάνει αναφορές σχετικές με τη χορήγηση αδειών σε εκπαιδευτικούς από τις οποίες προκύπτει ότι παρά τη θέση σε ισχύ του ν.4808/2021 για διάστημα μεγαλύτερο του έτους, διατηρείται η σύγχυση σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων και εξακολουθεί να παρατηρείται διαφοροποίηση στην πρακτική που ακολουθείται από τις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας κατά τη διαδικασία χορήγησης των επίμαχων αδειών.»

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το έγγραφο

Κραυγή αγανάκτησης: Εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας οι αναπληρώτριες σε άδειες, επιδόματα, μητρότητα...

Αλήθεια, πρέπει οι αναπληρώτριες να υπολογίζουν τις ημερομηνίες που θα βολεύει περισσότερο για να κυοφορούν ή να παρθούν τώρα μέτρα για εξίσωση των αδειών μόνιμων και αναπληρωτών;

Ως αναπληρώτρια σχολική νοσηλεύτρια και μωρομάνα -και σίγουρα όχι μόνο εγώ-, διαβάζοντας τις αναγγελίες του Πρωθυπουργού για το επίδομα μητρότητας νιώθω οργή, καθώς για ακόμη μια φορά έρχεται στο προσκήνιο το σοβαρό ζήτημα των ελάχιστων δικαιωμάτων των αναπληρωτών και της διαφοροποίησής τους με τους μόνιμους συναδέλφους σχετικά με τις άδειες.

Οι αναπληρώτριες νέες μητέρες αντιμετωπίζονται σαν εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας, καθώς για να θεωρούνται επιλέξιμες για το επίδομα μητρότητας(κύησης και λοχείας) πρέπει να έχουν τουλάχιστον 200 ένσημα τα τελευταία 2 χρόνια που προηγούνται της πιθανής ημερομηνίας τοκετού. Επιπλέον, η άδεια ανατροφής τέκνου για εμάς τις αναπληρώτριες είναι μόνο 3,5 μήνες, γιατί τα δικά μας παιδιά είναι ενός κατώτερου θεού παιδιά.

Είναι πολλές οι αναπληρώτριες που αναγκάζονται να μην πάρουν αγκαλιά όσο θα ήθελαν το μωρό τους τους πρώτες μήνες της ζωής του, που το έχει πραγματικά ανάγκη. Είναι πολλές αυτές οι αναπληρώτριες νέες μαμάδες που αναγκάζονται είτε να θηλάζουν τα μωρά τους στα κενά τους είτε αναγκάζονται να κόψουν το θηλασμό, γιατί πρέπει να γυρίσουν στη δουλειά τους. Είναι εξίσου πολλές οι αναπληρώτριες μωρομάνες που αναγκάζονται να παίρνουν την 4μηνη γονική άδεια με τους δύο μήνες χωρίς καθόλου αποδοχές, για να είναι μαζί με τα μωρά τους. Μάλιστα, το επίδομα των δύο μηνών με αποδοχές, όχι μόνο δεν είναι στο ύψος των αναγκών που έχει μια νέα οικογένεια σήμερα, αλλά ούτε καν πληρώνεται μέσα σε αυτούς τους δύο μήνες. Αυτό το επίδομα φτάνει ίσα ίσα για τις πάνες, τη διατροφή και την υγειονομική περίθαλψη του παιδιού. Όμως, δεν αποδίδεται καν στην ώρα του!!! Επίσης, με αυτή τη συνθήκη, η αναπληρώτρια όχι μόνο δεν πληρώνεται αλλά ούτε παίρνει και μόρια για την πολυπόθητη προϋπηρεσία και το διορισμό.

Τα προβλήματα όμως των αναπληρωτριών δεν τελειώνουν εδώ!!! Οι αναπληρώτριες που πήραν την άδεια άνευ αποδοχών κινδυνεύουν να χάσουν το επίδομα από το ταμείο ανεργίας στο οποίο υποβάλλονται όλοι οι αναπληρωτές κάθε καλοκαίρι. Προϋπόθεση είναι να έχει εργαστεί για διάστημα τουλάχιστον 125 ημερών εντός των 14 μηνών που προηγούνται από τη διακοπή της εργασίας χωρίς να λαμβάνονται υπόψιν οι τελευταίοι 2 μήνες ή για διάστημα τουλάχιστον 200 ημερών εντός των τελευταίων 2 ετών πριν από τη διακοπή της εργασίας χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι 2 μήνες. Έτσι μας κάνουν να γινόμαστε μετρητές ενσήμων για να δούμε αν τελικά δικαιούμαστε το πενιχρό επίδομα ανεργίας, αντί να ασχολούμαστε με τη φροντίδα του μωρού.

Ακόμη ένα δικαίωμα που στερούνται οι αναπληρώτριες που βρίσκονται σε επαπειλούμενη κύηση είναι η αναρρωτική άδεια! Γενικά, οι αναπληρωτές έχουν 15 μέρες αναρρωτική άδεια, με τις 3 πρώτες να πληρώνονται μόνο από τον εργοδότη το ½ (μισό) ημερομίσθιο και από την 4η ως τη 15η μέρα πληρώνεται από τον εργοδότη και από τον ΕΦΚΑ . Δεν υπάρχει λογικός άνθρωπος που διαφωνεί με αυτό. Η ζωή του εμβρύου και της μητέρας μπορεί να βρίσκεται σε κίνδυνο, αλλά πρέπει να πάει για δουλειά με οποιοδήποτε κόστος!

Το κράτος, η εκάστοτε κυβέρνηση ως σήμερα μας αντιμετωπίζει σαν εργαζόμενες δεύτερης κατηγορίας, φθηνές, αναλώσιμες και χωρίς δικαιώματα. Ταυτόχρονα, δεν ντρέπεται η σημερινή κυβέρνηση να λέει ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με υπογεννητικότητα και να πανηγυρίζει ότι παίρνει μέτρα για να μειωθεί. Πως σήμερα ένα νέο ζευγάρι μπορεί να κάνει το βήμα να φτιάξει τη δική του οικογένεια όταν η ακρίβεια θερίζει και ο μισθός δε φτάνει ούτε για τα μισά του μήνα; Πρέπει να πληρώσει ενοίκια, ρεύμα, νερό, τηλέφωνο, σουπέρ μάρκετ, καύσιμα, μετακίνηση ; Και αυτά είναι μόνο τα βασικά!

Αλήθεια, πρέπει οι αναπληρώτριες να υπολογίζουν τις ημερομηνίες που θα βολεύει περισσότερο για να κυοφορούν ή να παρθούν τώρα μέτρα για εξίσωση των αδειών μόνιμων και αναπληρωτών;

Οργανωμένα, μαζικά και συλλογικά οι αναπληρώτριες να απαιτήσουμε:

  • Εξίσωση αδειών μόνιμων και αναπληρωτών

  • Άμεσα άδειες με εξασφαλισμένα όλα τα δικαιώματα στις αναπληρώτριες με επαπειλούμενη κύηση

  • 9μηνη άδεια ανατροφής και για τις αναπληρώτριες

  • Επίδομα μητρότητας σε μη μισθωτές μητέρες και στις αναπληρώτριες για όσο διάστημα δεν εργάζονται

 

Καστρίτη Σεμίνα, γενική γραμματέας του ΔΣ ΣΕΕΠΕΑ Αττικής &

μέλος ΔΣ της ΠΟΣΕΕΠΕΑ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

oikonomiko_panepistimio_athinon.jpg
Λαμπρή διάκριση για το ΟΠΑ: Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στις κορυφαίες παγκοσμίως
Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ μεταξύ των κορυφαίων “Business Schools” παγκοσμίως σύμφωνα με το CEOWORLD Magazine
Λαμπρή διάκριση για το ΟΠΑ: Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων στις κορυφαίες παγκοσμίως
astynomikos thessaloniki
Τρίπολη: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 17χρονο και τον χτύπησαν στο πρόσωπο
O ανήλικος συλληφθείς 17 ετών φέρεται μαζί με έναν 15χρονο που αναζητείται να προσέγγισαν τον ανήλικο και, για άγνωστο λόγο, να τον χτύπησαν στο...
Τρίπολη: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε 17χρονο και τον χτύπησαν στο πρόσωπο