ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Τι μέλλει γενέσθαι με τις άδειες των αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Επιστολή έχει στείλει εδώ και αρκετό καιρό ο Συνήγορος του Πολίτη αναφορικά με τις άδειες των  αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ο Συνήγορος του Πολίτη επισημαίνει ότι διατηρείται η σύγχυση σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων και εξακολουθεί να παρατηρείται διαφοροποίηση στην πρακτική που ακολουθείται από τις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας κατά τη διαδικασία χορήγησης των γονικών αδειών»

Η επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη

«Αξιότιμε κύριε Γενικέ Γραμματέα,

Όπως ήδη γνωρίζετε, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει λάβει σημαντικό αριθμό αναφορών από εκπαιδευτικούς, που αντιμετώπιζαν και εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη χορήγηση γονικών αδειών. Τα ζητήματα που τίθενται με τις αναφορές, έχουν ήδη αποτυπωθεί σε προηγηθέν έγγραφό μας (υπ. αριθμ 313674/22732/27.4.2022 έγγραφο προς τη Γενική Γραμματεία Α’ σας) και αφορούν πλέον ιδίως: 1) τη χορήγηση της 9μηνης άδειας ανατροφής τέκνου σε νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς και σε εναρμόνιση με την υπ’ αριθμ. 2367/2021 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 2) τη χορήγηση της γονικής άδειας άνευ αποδοχών του άρθρου 28 Ν. 4808/2021 και του άρθρου 56 Ν. 4830/2021, 3) την αναγνώριση της γονικής άδειας άνευ αποδοχών των ως άνω άρθρων ως προϋπηρεσίας και 4) τη χορήγηση της εξάμηνης ειδικής παροχής προστασίας της μητρότητας (αρθ. 36 παρ.2 του Ν. 4808/2021) στις αναπληρώτριες και ωρομίσθιες εκπαιδευτικούς.

Οι αναφορές αυτές διερευνήθηκαν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που έχει ο Συνήγορος του Πολίτη, κατά το άρθρο 103 § 9 του Συντάγματος και ιδίως της αρμοδιότητάς του ως φορέας για την παρακολούθηση και προώθηση της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (άρθρο 25 του Ν. 3896/2010) και ως φορέας για τα ζητήματα διακρίσεων που ειδικότερα ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής (άρθρο 32 Ν. 4808/2021).

Επισημαίνεται εισαγωγικά ότι με το Ν. 4808/2021 ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο η Οδηγία 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 «σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της Οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου» (βλ. άρθρ. 24 Ν. 4808/2021). Στο άρθρο 25 του ίδιου νόμου ορίζεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου και συγκεκριμένα προβλέπεται ότι: «Το παρόν κεφάλαιο εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους γονείς, φυσικούς, θετούς, αναδόχους, καθώς και στις τεκμαιρόμενες μητέρες του άρθρου 1464 του Αστικού Κώδικα που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, όπως επίσης και στους φροντιστές, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 26, οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα, τον δημόσιο τομέα, τα ν.π.δ.δ., τους Ο.Τ.Α. και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στο άρθρο 14 του Ν. 4270/2014 (Α΄143), με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή μορφή απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων μερικής απασχόλησης και ορισμένου χρόνου, των συμβάσεων ή σχέσεων προσωρινής απασχόλησης του άρθρου 115 του Ν. 4052/2012 και της έμμισθης εντολής, ανεξάρτητα από τη φύση των παρεχομένων υπηρεσιών….». Προκύπτει επομένως ότι οι διατάξεις του συγκεκριμένου κεφαλαίου του Ν. 4808/2021 εφαρμόζονται και στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς οι οποίοι απασχολούνται στον δημόσιο τομέα.

Για τα ως άνω ζητήματα που ανέκυψαν κατά τη χορήγηση των γονικών αδειών κατ’ εφαρμογή του πρόσφατου νομοθετικού πλαισίου όπως αυτό διαμορφώνεται από τους Ν. 4808/2021 και 4830/2021, ο Συνήγορος του Πολίτη έγκαιρα απέστειλε το ως άνω υπ’ αριθμ. πρωτ. 313674/22732/27.4.2022 έγγραφό του προς τη Γενική Γραμματεία Α’ Βάθμιας, Β’ βάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, συστηματοποιώντας τα προβλήματα που αναδεικνύουν οι αναφορές, προκειμένου η αποτύπωσή τους να αποτελέσει τη βάση μιας εποικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου σας με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Σε συνέχεια μάλιστα του εγγράφου αυτού, επιδιώχθηκε από την πλευρά του Συνηγόρου ο προγραμματισμός συνάντησης με στελέχη των υπηρεσιών του Υπουργείου σας προς την ως άνω κατεύθυνση. Ωστόσο, τόσο στο από 24.04.2022 έγγραφό μας, όσο και στο αίτημά μας για συνάντηση, δεν υπήρξε ανταπόκριση.

Με το παρόν έγγραφο επανερχόμαστε στα ζητήματα των αδειών που παραμένουν σε εκκρεμότητα, σας γνωρίζουμε τις θέσεις της Αρχής στα επίμαχα ζητήματα και παρακαλούμε για την προσωπική σας παρέμβαση, προκειμένου να μας γνωστοποιηθούν οι θέσεις του Υπουργείου για την αντιμετώπισή τους.

Τονίζεται ότι ο Συνήγορος του Πολίτη εξακολουθεί να λαμβάνει αναφορές σχετικές με τη χορήγηση αδειών σε εκπαιδευτικούς από τις οποίες προκύπτει ότι παρά τη θέση σε ισχύ του ν.4808/2021 για διάστημα μεγαλύτερο του έτους, διατηρείται η σύγχυση σχετικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων και εξακολουθεί να παρατηρείται διαφοροποίηση στην πρακτική που ακολουθείται από τις κατά τόπον αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Παιδείας κατά τη διαδικασία χορήγησης των επίμαχων αδειών.»

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρο το έγγραφο

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Τι αποκαλύπτει για τον χαρακτήρα σας αν βρίζετε - ποια είναι τα οφέλη;

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 4/3

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

apth
Θεσσαλονίκη: Επίθεση έξω από το σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη
«Κάτω τα χέρια από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές που αγωνίζονται για δημόσια και δωρεάν Παιδεία. Ούτε σκέψη για ιδιωτικά ΑΕΙ»
Θεσσαλονίκη: Επίθεση έξω από το σπίτι του κοσμήτορα της Νομικής του ΑΠΘ, Παναγιώτη Γκλαβίνη