συνελευση φοιτητεσ
Ζητούν και προκήρυξη θέσεων μονίμων στελεχών στα Κέντρα Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης

Ενα πλέγμα μέτρων για τους φοιτητές πρότειναν χτες πρυτάνεις και αντιπρυτάνεις στο υπουργό Παιδείας, ανάμεσα στα άλλα θέματα που συζητήθηκαν στην 105η Σύνοδο Πρυτάνεων που έγινε στην Αλεξανδρούπολη.

Ανάμεσα στις προτάσεις, η ανάπτυξη μιας έξυπνης ψηφιακής κάρτας για τους φοιτητές/τριες στην οποία θα αποτυπώνονται και τα στοιχεία που αφορούν στη σίτιση και στέγαση. Επίσης ζήτησαν στελέχωση στα Κέντρα Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης. Αναλυτικά οι προτάσεις είναι οι εξής:

Φοιτητική Μέριμνα – Δομές στήριξης ακαδημαϊκού έργου ΑΕΙ

 1. Η Σύνοδος διαπίστωσε με ικανοποίηση ότι το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει εντοπίσει τα προβλήματα που δυσχεραίνουν το έργο τόσο του εν λόγω Ιδρύματος όσο και των ΑΕΙ:

 • Θεσμικό πλαίσιο συνεργασίας ΙΝΕΔΙΒΙΜ-ΑΕΙ και καθορισμός αρμοδιοτήτων

 • Ιδιαιτέρως χαμηλό ύψος ημερησίου σιτηρεσίου των φοιτητών/τριών

 • Αδυναμία κάλυψης των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών/τριών

 • Ανάγκη Συντήρησης - ανακαίνισης φοιτητικών εστιών

 • Έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για τη φοιτητική μέριμνα.

Μετά από διεξοδική συζήτηση διαπιστώθηκε η ανάγκη για την οργάνωση μιας συνάντησης της Διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με τις Διοικήσεις των ΑΕΙ προκειμένου να αναπτυχθεί συνεργατικά ένας Οδικός Χάρτης στον οποίο θα εξειδικευθούν οι ενέργειες για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων.

 1. Προτείνεται η ανάπτυξη μιας έξυπνης ψηφιακής κάρτας για τους φοιτητές/τριες στην οποία θα αποτυπώνονται και τα στοιχεία που αφορούν στη σίτιση και στέγαση. Σχετικά με τη φύλαξη των φοιτητικών εστιών, προτείνεται να συζητηθεί η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος ελεγχόμενης πρόσβασης.

 1. Αναφορικά με τα Κέντρα Υποστήριξης Διδασκαλίας και Μάθησης το Σώμα διαπίστωσε ότι έχουν οργανωθεί και είναι λειτουργικά αναπτύσσοντας διαφόρων τύπων δράσεις. Κρίνεται ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η υποστήριξη της λειτουργίας τους με χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω ΕΣΠΑ.

 1. Για τα Κέντρα Ψυχολογικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (άρθρο 128 ν. 4957/2022) το Σώμα κρίνει ως ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα να διασφαλιστεί η κατάλληλη στελέχωσή τους και η απρόσκοπτη λειτουργία τους. Προτείνεται η προκήρυξη θέσεων μονίμων στελεχών στα ΚΕΨΥΣΥ από το ΥΠΑΙΘΑ. Παράλληλα και έως ότου στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό προτείνεται μια τροποποίηση του άρθρου 128 παρ. 3 που διευκολύνει την πρόσληψη στελεχών με σύμβαση μέσω χρηματοδοτήσεων, ως εξής : «Αν δεν υπάρχει μόνιμο προσωπικό των ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας, το ΚΕΨΥΣΥ δύναται να στελεχώνεται από πρόσθετο προσωπικό σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 243 του ν. 4957/2022 και η χρηματοδότηση της μισθοδοσίας του να βαρύνει ιδιωτικούς πόρους και χρηματοδοτήσεις, ίδιους πόρους, διεθνείς πόρους και εθνικούς πόρους όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 230 του ν. 4957/2022». Αντίστοιχη αλλαγή προτείνεται και στο άρθρο 209 του ν.4957/2022 που αφορά στην προσβασιμότητα.

 2. Το Σώμα διαπίστωσε ότι παρόλο που είναι σε ισχύ ο ν. 4672/2020 που αφορά στη διάθεση σε εντυπο-ανάπηρα άτομα των προστατευόμενων έργων (συγγραμμάτων) σε ψηφιακή μορφή και παρότι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος έχει ορίσει πρότυπα και καθορίσει κατευθυντήριες οδηγίες για την παραγωγή και διάθεση προσβάσιμου υλικού σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, η διάθεση των έργων δεν έχει προχωρήσει ικανοποιητικά. Το Σώμα ζητά την ενεργοποίηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδιαίτερα του ΥΠΑΙΘΑ έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας προς όφελος των εντυπο -ανάπηρων φοιτητών/τριών μας. Παράλληλα στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συμπερίληψης και της υλοποίησης των Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων και την Καταπολέμηση των Διακρίσεων προτείνεται η ενίσχυση μέσω πόρων του ΕΣΠΑ για την οργάνωση και λειτουργία του Γραφείου Υποστήριξης της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων και Καταπολέμησης των Διακρίσεων.

 3. Οι Μονάδες Στρατηγικού Σχεδιασμού έχουν οργανωθεί ωστόσο απαιτείται να ενισχυθούν για να προχωρήσει η υλοποίηση και η παρακολούθηση του στρατηγικού σχεδίου των ΑΕΙ. Ταυτόχρονα ενίσχυση χρειάζονται και οι Μονάδες Διασφάλισης Ποιότητας προκειμένου να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα των πιστοποιήσεων. Προτείνεται επίσης να οργανωθούν δράσεις επιμόρφωσης και εκπαίδευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και διασφάλισης ποιότητας για όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

 4. Σε σχέση με την Παιδαγωγική και Διδακτική Επάρκεια (Άρθρο 99 ν.4957/2022) και την Πρακτική Άσκηση (άρθρο 69 ν.4957/2022) το Σώμα επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να δρομολογηθούν άμεσα κατάλληλες τροποποιήσεις στο πνεύμα των προτάσεων που έχουν τεθεί από παλαιότερες Συνόδους, καθώς η παράταση που δόθηκε αφορά μόνο στους/στις φοιτητές/φοιτήτριες που εισήχθησαν το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο ώστε τα ΑΕΙ να προχωρήσουν στις ανάλογες ενέργειες.

Πρακτική Άσκηση φοιτητών: κάλυψη κόστους αποζημίωσης και ασφαλιστικών εισφορών των φοιτητών

Λαμβάνοντας υπόψη ότι από 1ης/09/2024 η μηνιαία αποζημίωση και ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών (υποχρεωτική και κατ’ επιλογή) είναι υποχρεωτική, σημειώνεται ότι με την έναρξη εφαρμογής του άρθρου 69 τουν.4957/2 022 για το ακαδημαϊκό έτος 2024 -2025, δεν καθίσταται υποχρεωτική η αποζημίωση των φοιτητών από τους φορείς υποδοχής. Δεδομένου ότι, έως σήμερα δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη από την παράγραφο 8 του ως άνω άρθρου κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών, εκφράζεται έντονος προβληματισμός αναφορικά με το ενδεχόμενο μετακύλησης του κόστους αυτού στους Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς θα κληθούν να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δαπάνης.

Πρόσβαση σε οικονομικά στοιχεία των φοιτητών και δωρεάν μετακινήσεις

* Με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και στα πλαίσια του ψηφιακού μετασχηματισμού στις διαδικασίες δωρεάν σίτισης και στέγασης και στη χορήγηση φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, προτείνεται να υλοποιηθεί ένα κεντρικό ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό σύστημα. Μέσω αυτού, κατά την εγγραφή του εκάστοτε φοιτητή στο Πανεπιστήμιο, θα ζητείται η συγκατάθεσή του για παραχώρηση δικαιώματος πρόσβασης στα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία του για κάθε ακαδημαϊκό έτος φοίτησης (μέσω Taxis και με ηλεκτρονική διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων) προκειμένου να εξάγονται τα αποτελέσματα για τις παροχές. Με αυτόν τον τρόπο, αφ’ ενός μειώνεται ο φόρτος εργασίας που απαιτείται για τον έλεγχο των δικαιολογητικών από τις υποστελεχωμένες Διευθύνσεις Φοιτητικής Μέριμνας των Πανεπιστημίων και αφ’ ετέρου οι φοιτητές δεν θα χρειάζεται να επαναλαμβάνουν τη διαδικασία αιτήσεων κάθε χρόνο.

* Με στόχο την κινητικότητα των φοιτητών που φοιτούν σε πολυεδρικά Πανεπιστήμια προτείνεται η χρηματοδότηση δωρεάν εσωτερικών μετακινήσεων των φοιτητών μεταξύ των εδρών (πόλεων) του Πανεπιστημίου με υπεραστικές συγκοινωνίες

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

amfitheatro-aei-foitites
Πανελλαδικές 2024: Αυτά είναι τα 94 Τμήματα ΑΕΙ που μαζί με το πτυχίο παραχωρούν και μεταπτυχιακό τίτλο!
Τι ισχύει για τους εκπαιδευτικούς κατόχους integrated masters
Πανελλαδικές 2024: Αυτά είναι τα 94 Τμήματα ΑΕΙ που μαζί με το πτυχίο παραχωρούν και μεταπτυχιακό τίτλο!
Ευρωπαϊκή Ένωση σημαία
Η Ευρώπη και οι Ευρωεκλογές με τα μάτια ενός 17χρονου μαθητή
Εμείς, λοιπόν, θα διαλέξουμε : την Ευρώπη της ομορφιάς ή αυτή της καταστροφής; Το τελευταίο, πάντως, δεν θα το αποφύγουμε ποτέ αν προτιμήσουμε να...
Η Ευρώπη και οι Ευρωεκλογές με τα μάτια ενός 17χρονου μαθητή