teacher
Τι να προσέξετε στις δηλώσεις προτίμησης για την πρόσληψη αναπληρωτών

200.000 υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναμένουν, σήμερα Δευτέρα 14 Αυγούστου ή την Τετάρτη 16 Αυγούστου,  την Πρόσκληση - Προκήρυξη του υπουργείου Παιδείας που θα τους καλεί να υποβάλουν αίτηση-δήλωση πρόσληψης με επιλογή περιοχών.

Το δεύτερο μισό του Αυγούστου θα αρχίσει και θα ολοκληρωθεί η προθεσμία υποβολής μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) των αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης περιοχών υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2023-2024. 

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Παιδείας:

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί αναμένεται να κληθούν να υποβάλλουν αιτήσεις-δηλώσεις προτίμησης από Παρασκευή 18 έως Παρασκευή 25 Αυγούστου. 

Τα ονόματα των αναπληρωτών της Α΄ φάσης  και σε ποιες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης προσλαμβάνονται αναμένεται να ανακοινωθούν την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, στο διάστημα 28 έως 31 Αυγούστου (τις προηγούμενες χρονιές η Α΄ φάση ανακοινώθηκε το 2020 στις  25/8, το 2021 στις 26/8 και το 2022 και πάλι στις 26/8), ενώ αμέσως μετά θα εκδοθούν οι αποφάσεις προσλήψεων των αναπληρωτών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης.

Από την 1η Σεπτεμβρίου οι προσληφθέντες αναπληρωτές θα δηλώσουν τα σχολεία που προτιμούν να διδάξουν.

Προσοχή! Τι να προσέξετε, ανάμεσα σε άλλα, στις δηλώσεις προτίμησης για την πρόσληψη αναπληρωτών

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους στην πλατφόρμα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ) (https://opsyd.sch.gr/) και θα ενημερωθούν για την πρόσληψή τους από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (www.minedu.gov.grκαθώς και με SMS στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει στο Ο.Π.ΣΥ.Δ.

Κατά τη διαδικασία επιλογής περιοχών προτίμησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://opsyd.sch.gr/) δηλώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, από μία (1) μέχρι και το σύνολο των διαθέσιμων, ανά κλάδο, περιοχών προτίμησης αναπληρωτών (περιοχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μουσικά σχολεία, καλλιτεχνικά σχολεία, εκκλησιαστικά γυμνάσια και λύκεια, στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (ΣΕΠ), στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και σχολικές μονάδες οι οποίες λειτουργούν σε καταστήματα κράτησης) με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο.

Οι εκπαιδευτικοί ορισμένων κλάδων/ειδικοτήτων (πχ ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86 κ.α)  δύνανται να επιλέξουν περιοχές και από τις δύο βαθμίδες εκπαίδευσης

Υποψήφιοι οι οποίοι εντάσσονται σε περισσότερους του ενός τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γενικής Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ, υποβάλλουν στο ΟΠΣΥΔ ξεχωριστή αίτηση πρόσληψης για καθέναν από τους εν λόγω κλάδους/ειδικότητες. Ομοίως, διακριτή αίτηση υποβάλλεται για τους εκπαιδευτικούς που έχουν ενταχθεί ταυτόχρονα στους πίνακες της Γενικής Εκπαίδευσης και στους πίνακες της Ε.Α.Ε.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Από την Πρόσκληση - Προκήρυξη του ΥΠΑΙΘΑ το 2022): Εκπαιδευτικός κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ02-Φιλολόγων, ο οποίος έχει ενταχθεί στους  αξιολογικούς πίνακες, εφόσον επιθυμεί να είναι διαθέσιμος για πρόσληψη και στους δύο (2) κλάδους και στις δύο (2) δομές (Γενικής Εκπαίδευσης και Ε.Α.Ε.), οφείλει να υποβάλει τέσσερις (4) διαφορετικές αιτήσεις (ως ΠΕ70 για τη Γενική Εκπαίδευση, ως ΠΕ70.Ε.Α.Ε. για την Ε.Α.Ε., ως ΠΕ02 για τη Γενική Εκπαίδευση και ως ΠΕ02.Ε.Α.Ε. για την Ε.Α.Ε.). Επισημαίνεται ότι δεν παρέχεται στον υποψήφιο η δυνατότητα ορισμού προτεραιότητας στην αξιολόγηση της μίας αίτησης έναντι της/ων άλλης/ων.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ

- Στις προτιμήσεις των υποψηφίων η ένδειξη (Π.Ε.) δηλώνει τη βαθμίδα της Α/θμιας Εκπαίδευσης και η ένδειξη (Δ.Ε.) τη βαθμίδα της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

- Η δυνατότητα τοποθέτησης του εκπ/κού σε (συγκεκριμένη) περιοχή πρόσληψης αξιολογείται μηχανογραφικά κατά σειρά προτεραιότητας προτίμησης, όπως αυτή έχει καθοριστεί από τον ίδιο τον εκπ/κό στην αίτησή του. [π.χ. στην περίπτωση του εκπ/κού κλάδου ΠΕ02 έχει αποτυπωθεί από τον ίδιο (στην κατά σειρά 85η και 86η επιλογή του) ότι προτιμά να προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου στην Α΄ περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά παρά ως αναπληρωτής πλήρους ωραρίου στην ίδια περιοχή. Στην περίπτωση αυτή (και εφόσον αρχικώς αξιολογηθεί και αποκλειστεί μηχανογραφικά η δυνατότητα τοποθέτησης στις πρώτες 84 επιλογές του, κατά σειρά προτίμησης), ακόμα και να υπάρχουν κενά προς πλήρωση πλήρους ωραρίου στην Α΄ περιοχή της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, ο υποψήφιος εκπ/κός θα τοποθετηθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου στην εν λόγω περιοχή (εφόσον προφανώς υπάρχει κενό μειωμένου ωραρίου προς κάλυψη)]. Ως εκ τούτου ο υποψήφιος οφείλει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικός κατά την επιλογή σειράς προτίμησης περιοχών με πλήρες και μειωμένου ωράριο, προκειμένου να αποφευχθούν δυσμενείς για τον ίδιο συνέπειες.

 

- Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της υπ’αριθμ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) υ.α. η αίτηση αναπληρωτή και ωρομισθίου (ανά ειδικότητα και δομή εκπαίδευσης) υποβάλλεται άπαξ, ο δε υποψήφιος αναπληρωτής διατηρεί τις εξής δυνατότητες: α. Απενεργοποίησης της/ων αίτησης/αιτήσεών του, κατά περίπτωση, στο ΟΠΣΥΔ, καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους. Στην περίπτωση αυτή δεν έχει δικαίωμα εκ νέου ενεργοποίησης της/ων αιτήσεων που απενεργοποίησε. β. Τροποποίησης της αίτησης-δήλωσης που έχει υποβάλει, αποκλειστικά ως προς την αφαίρεση περιοχών ή/και λοιπών επιλογών προτίμησης από την 1η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ: Οι ανωτέρω παρεχόμενες δυνατότητες ενεργοποιούνται απευθείας από τον υποψήφιο στο ΟΠΣΥΔ με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης.

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 20/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα