kerameos
Οι εκπαιδευτικοί ως... αποθηκάριοι, μεταφορείς, λογιστές, ελεγκτές...

Η υπουργός Παιδείας κ.Νίκη Κεραμέως όρισε χιλιάδες εκπαιδευτικούς ως μέλη των άμισθων επιτροπών  παραλαβής έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», σε κάθε σχολείο της χώρας!

Οι εμπλεκόμενοι στις επιτροπές αυτές ίσως και να ξεπερνούν τους μισούς από όσους μόνιμους εκπαιδευτικούς υπηρετούν, αφού η σχετική λίστα (δείτε την παρακάτω) περιλαμβάνει 12.566 επιτροπές, η κάθε μία από τις οποίες στελεχώνεται από 3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη. 

Ολοι αυτοί οι άνθρωποι εντέλλονται για τα επόμενα χρόνια (μέχρι το 2025!) να αυξήσουν τον ήδη επιβαρυμένο φόρτο εξωδιδακτικής τους εργασίας προκειμένου να παραλαμβάνουν, να καταμετρούν, να τσεκάρουν την ποιότητα του εξοπλισμού, την εγκατάστασή του στα σχολεία και την υπογραφή των αναγκαίων πρωτοκόλλων και δελτίων παραλαβής, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή.

Η νέα αυτή απόφαση της κ.Κεραμέως προστίθεται στη διαμόρφωση του τοξικού περιβάλλοντος στα εργασιακά, μορφωτικά και δημοκρατικά δικαιώματα  των εκπαιδευτικών που  διαμορφώνεται σταδιακά τον τελευταίο καιρό (με δικαστικές αποφάσεις, με εκβιαστικές εγκυκλίους και  «προθεσμίες» που λειτουργούν ασφυκτικά θέτοντας τελεσίγραφα υλοποίησης εντολών, με προϊσταμένους στο ρόλο του επιτηρητή που κουνάνε το δάχτυλο με αυστηρότητα για να «συμμορφωθούν προς τας υποδείξεις» οι εκπαιδευτικοί).

Πρόκειται για ένταση της εργασιακής εξουθένωσης, καθώς για πολλούς πλέον το πιο δύσκολο κομμάτι δεν είναι η εκπαιδευτική διαδικασία. Η κ.Κεραμέως, ακόμα και παραμονές της αποχώρησής της, βομβαρδίζει τους εκπαιδευτικούς με ατελείωτο γραφειοκρατικό φόρτο που διασπείρει άγχος, αβεβαιότητα, αγωνία...

Η απόφαση

Συγκεκριμένα, η κ.Κεραμέως αποφάσισε την σύσταση – συγκρότηση τριμελών Επιτροπών Παραλαβής σε επίπεδο Σχολικής μονάδας (εφεξής Ε.Π.Σ.Μ.) των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων Π. και Δ. Εκπαίδευσης και της Σιβιτανιδείου για τα έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Αρμοδιότητα των Ε.Π.Σ.Μ. είναι η οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών σε κάθε Σχολική Μονάδα, υπογράφοντας το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής. Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή πιστοποιεί:

1. Την ποσοτική παραλαβή, καταμετρώντας τα προς παράδοση είδη και ελέγχοντας την ορθότητα των στοιχείων του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και των σχετικών δελτίων αποστολής 

2. Την ποιοτική παραλαβή, ελέγχοντας πως ο εξοπλισμός έχει στο σύνολό του αποσφραγισθεί και εγκατασταθεί σε χώρους εκπαίδευσης καθώς και ότι λειτουργεί κανονικά.

Αναλυτικές οδηγίες για την ως άνω παραλαβή θα αποσταλούν στις Ε.Π.Σ.Μ. από τον Δικαιούχο της εν λόγω Πράξης, την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, πριν την έναρξη των εργασιών παράδοσης από την Ανάδοχο εταιρεία. Οι Επιτροπές ορίζονται ως μη αμειβόμενες.

Οι ως άνω Επιτροπές θα λειτουργούν σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών Οργάνων (ν.2690/99, Κεφ. Β΄ «Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης»).

Η διάρκεια των Επιτροπών ορίζεται έως 31-12-2025.

Δείτε το έγγραφο με τα ονόματα

Ποια έργα περιλαμβάνει το Ελλάδα 2.0 για το ΥΠΑΙΘ

Ακολουθεί κατάλογος όλων των έργων με φορέα ευθυνης το Υπουργείο Παιδείας και το κόστος ανά έργο, όπως εμφανίζονται στην ιστοσελίδα του Ελλάδα 2.0. Προφανώς δεν αφορούν όλα αυτά τα έργα στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ωστόσο ο κατάλογος είναι ενδεικτικός του φόρτου εργασίας που περιμένει τις επιτροπές παραλαβής...

Subproject 3: «Ψηφιοποίηση και Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τη διαχείριση, διατήρηση, διάθεση και ανάδειξη των αρχείων που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους»

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 18.877.500 €

SUB4. Eμπιστοσύνη στα αστέρια μας

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 92.584.577 €

SUB1.1. Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας -ΣΕΑ

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 92.172.375 €

SUB1.2. Επισκέπτες Καθηγητές

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 58.172.251 €

SUB3: Βιομηχανικά Διδακτορικά

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 20.366.069 €

SUB 2. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 156.655.323 €

Αναβάθμιση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης – προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού για ΙΕΚ, ΕΠΑΛ κ.λπ

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 89.342.071 €

Υποέργο 2 - Σχολική επαγγελματική καθοδήγηση με τη χρήση μηχανικής μάθησης

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ (ΙΤΥΕ)
Προϋπολογισμός: 2.426.690 €

Πληροφόρηση και Δημοσιότητα των Έργων του ΥΠΑΙΘ στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 5.243.742 €

SUB.8 Δράσεις κατάρτισης εκπαιδευτικών

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός: 19.999.064 €

Yποέργο 6 Εργαλεία για μαθητές με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Προϋπολογισμός: 8.364.380 €

SUB.1 Μετασχηματισμός των συμβατικών ΠΣ και του εκπαιδευτικό περιεχομένου σε υλικό ανοιχτού κώδικα

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Προϋπολογισμός: 44.407.179 €

SUB6. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Εθνικού δικτύου των Ελληνικών Βιβλιοθηκών

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ
Προϋπολογισμός: 7.653.097 €

ΥΠΟΕΡΓΟ2. Ίδρυση & λειτουργία πρότυπων επαγγελματικών λυκείων (ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΛ).

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός: 27.506.073 €

ΥΠΟΕΡΓΟ1. Ίδρυση και ενίσχυση θεματικών και πειραματικών ΙΕΚ (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης)

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Προϋπολογισμός: 12.817.161 €

SUB3.1 Μετασχηματισμός ΕΕΚ (Πλατφόρμα ΕΕΚ)

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΤΕΕ
Προϋπολογισμός: 16.102.903 €

SUB.10 Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο: Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 10.868.476 €

Ψηφιοποίηση ΕΟΠΠΕΠ - (Subproject 3.2)

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
Προϋπολογισμός: 5.712.307 €

Subproject 9: eSchools / Ψηφιακές Υπηρεσίες για τα σχολεία(Ολοκληρωμένο Ψηφιακό Πληροφοριακό Σύστημα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 10.447.164 €

SUB.3.1 ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΙΙ

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 40.395.904 €

Οριζόντια Τεχνική Υποστήριξη των Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 21.774.192 €

SUB.5 Προμήθεια εξοπλισμού ρομποτικής και STEM για την εκπαίδευση

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 24.291.975 €

Δράση του ΥΠΑΙΘ – Ψηφιακή Μέριμνα, βάσει του Ν.4763 (ΦΕΚ Α 254/21-12-2020)

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Μ.Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 100.023.900 €

SUB3. Προμήθεια και εγκατάσταση διαδραστικών συστημάτων μάθησης

Υπουργείο Ευθύνης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Φορέας Υλοποίησης: ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΔΟΜΗ ΕΣΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Προϋπολογισμός: 119.905.161 €

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Σοκ από τον θάνατο 18χρονης κοπέλας

Πιστοποίηση Ιταλικών εύκολα και πολύ άμεσα για ΑΣΕΠ - Τέλος χρόνου 24/2

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

πιερρακακης
Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων - Οι ομιλητές και το χρονοδιάγραμμα
Εισηγητής της νέας Δημοκρατίας θα είναι ο βουλευτής Βοιωτίας, Λευτέρης Κτιστάκης. Τη δεύτερη ημέρα συζήτησης του πολυνομοσχεδίου θα μιλήσει και ο...
Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων - Οι ομιλητές και το χρονοδιάγραμμα