ΔΙΕΚ
Αν το έργο ενός εκπαιδευτή αξιολογηθεί ως «ακατάλληλο» κατά την αξιολόγησή του, τίθεται, αμέσως μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους κατάρτισης εκτός του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ. για το επόμενο ένα έτος κατάρτισης

Το νέο τρόπο αξιολόγησης τόσο των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) όσο και των Διευθυντών και υποδιευθυντών τους, περιλαμβάνει ο νέος νόμος για τη σχολική βία που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή.

Οπως προβλέπουν οι σχετικές τροπολογίες που έγιναν διατάξεις στο νέο νόμο, όπως και για τους εκπαιδευτικούς, το έργο των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης δημόσιων Ι.Ε.Κ. αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται σε εξαιρετικό, πολύ καλό, ικανοποιητικό και ακατάλληλο, ως προς: Α) παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση του τμήματος και Β) συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτή.

Αν το έργο ενός εκπαιδευτή αξιολογηθεί ως «ακατάλληλο» κατά την αξιολόγησή του σε ένα ή και στα δύο αυτά πεδία, τίθεται, αμέσως μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους κατάρτισης και εντός του πρώτου μήνα του επομένου έτους κατάρτισης, εκτός του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ. για το επόμενο ένα (1) έτος κατάρτισης. 

Σε περίπτωση που κριθεί ακατάλληλος Διευθυντής ή Υποδιευθυντής, λήγει η θητεία του  και διενεργείται διαδικασία αντικατάστασής του και  ο αξιολογούμενος δεν μπορεί να συμμετάσχει, ως υποψήφιος σε οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών για τα τρία (3) έτη που έπονται της αξιολόγησης.

Χωρίς δικαίωμα ένστασης!

Οι προβλέψεις αυτές έχουν ήδη ξεσηκώσει αντιδράσεις, καθώς  δεν γίνονται δεκτές Ενστάσεις κατά της αξιολογικής κρίσης που αφορά την αξιολόγηση των Εκπαιδευτών, ενώ για τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές προβλέπονται ενστάσεις.

«Πρόκειται για μία απαράδεκτη διάταξη που αντιβαίνει στις αρχές του Συντάγματος και πρέπει να καταργηθεί, λέει το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ (ΣΕΔΙΕΚ) Επισημαίνουν μάλιστα ότι σύμφωνα με τις παραγρ. 2 & 3 του άρθρου 26 προβλέπεται Αξιολόγηση στον Εκπαιδευτή για το παρεχόμενο Εκπαιδευτικό του έργο και ειδικότερα για την «Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο Κατάρτισης, με αξιολόγηση της επιστημονικής και πρακτικής εγκυρότητας του παρεχόμενου Εκπαιδευτικού έργου, του βαθμού επικαιροποίησης της γνώσης και του επιτυχούς μετασχηματισμού του γνωστικού αντικειμένου σε γνώση για την ικανοποίηση των αναγκών της Κατάρτισης». Δεν είναι δυνατό να μας αξιολογεί κάποιος για την Ετοιμότητα ως προς το γνωστικό αντικείμενο Κατάρτισης και μάλιστα για βαθμό επικαιροποίησης της γνώσης, όταν ο ίδιος δεν είναι γνώστης του αντικειμένου! Το εν λόγω άρθρο θα πρέπει να καταργηθεί ή να μεταβληθεί σε ό,τι αφορά την Αξιολόγηση του έργου των Εκπαιδευτών.

Ας τα δούμε αναλυτικά:

Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης δημόσιων ΙΕΚ

1. α) Οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αξιολογούνται με την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου κατάρτισης από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ.. β) Η αξιολογική κρίση βασίζεται στην αποτίμηση του έργου του αξιολογουμένου εκπαιδευτή επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. από τους αξιολογητές της περ. α) και τους καταρτιζόμενους του Ι.Ε.Κ., οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης.

2. Το έργο των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης δημόσιων Ι.Ε.Κ. αξιολογείται τεκμηριωμένα σε τετράβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία το έργο τους διαβαθμίζεται σε εξαιρετικό, πολύ καλό, ικανοποιητικό και ακατάλληλο, ως προς τα ακόλουθα δύο (2) πεδία: Α) παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο, παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση του τμήματος και Β) συνέπεια και επάρκεια του εκπαιδευτή.

3. α) Το πεδίο Α) της παρ. 2 αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. με βάση τα εξής κριτήρια: αα) Προετοιμασία του μαθήματος με την παροχή, σε τακτική βάση, στους καταρτιζόμενους του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού και την ανάρτησή του στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαχείρισης μαθημάτων του Ι.Ε.Κ., με προτάσεις σχετικής βιβλιογραφίας, σύμφωνα με όσα ορίζονται στους Οδηγούς Κατάρτισης και τηρουμένων των διατάξεων για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. αβ) Επάρκεια ως προς το γνωστικό αντικείμενο κατάρτισης, με αξιολόγηση της επιστημονικής και πρακτικής εγκυρότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου, βαθμός επικαιροποίησης της γνώσης και επιτυχής μετασχηματισμός του γνωστικού αντικειμένου σε γνώση για την ικανοποίηση των αναγκών της κατάρτισης. αγ) Προσήλωση στην επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. αδ) Μεθοδολογία και αξιοποίηση ψηφιακών μέσων, ανάλογα με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις του αντικειμένου της κατάρτισης. αε) Παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση του τμήματος, με τη συμβολή του εκπαιδευτή στη δημιουργία κλίματος μάθησης μέσα στην τάξη, την προώθηση πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλοσεβασμού μεταξύ του ιδίου και των καταρτιζόμενων στο πλαίσιο της ίσης μεταχείρισης όλων των καταρτιζόμενων χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, την επίλυση διαφορών και τη διαχείριση συγκρούσεων, καθώς και τη συμβολή στην ενεργητική συμμετοχή των καταρτιζόμενων στη διαδικασία της κατάρτισης. β) Το πεδίο Β) της παρ. 2 αξιολογείται τεκμηριωμένα από τον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. με βάση τα εξής κριτήρια: βα) Συνέπεια και ενδιαφέρον κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων και των καθηκόντων του εκπαιδευτή, καθώς και ανταπόκρισή του στο θεσμοθετημένο πλαίσιο λειτουργίας του Ι.Ε.Κ.. ββ) Έγκαιρη και ορθή ενημέρωση των υπηρεσιακών εγγράφων, όπως ιδίως, του απουσιολογίου, των βιβλίων διδασκόμενης ύλης και του βιβλίου εργαστηρίου.

4. Η αποτίμηση των πεδίων Α) και Β) της παρ. 2 παραμένει διακριτή και δεν συμψηφίζεται. Τα πεδία Α) και Β) της παρ. 2 αξιολογούνται με βάση την έκθεση αυτοαξιολόγησης της περ. α) της παρ. 5 και τα στοιχεία ή τεκμήρια, στα οποία ο αξιολογούμενος αναφέρεται ή παραπέμπει,τα τεκμήρια που έχουν συγκεντρώσει ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του Ι.Ε.Κ., καθώς και τα αποτελέσματα της συμμετοχής των καταρτιζόμενων στη διαδικασία αξιολόγησης.

5. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης δημόσιων Ι.Ε.Κ., λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη: α) η έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου τους, η οποία συντάσσεται από τους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης των δημόσιων Ι.Ε.Κ. έναν (1) μήνα πριν από τη λήξη του εξαμήνου κατάρτισης και την οποία υποβάλλουν στον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. και β) η αποτίμηση, στο τέλος κάθε εξαμήνου κατάρτισης, του έργου τους από τους καταρτιζόμενους του Ι.Ε.Κ., η οποία διενεργείται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αξιολόγησης της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31Α, με τη συμπλήρωση ανώνυμα των ερωτήσεων, οι οποίες εξειδικεύουν τα πεδία και τα κριτήρια των παρ. 2 και 3 και αναφέρονται ενδεικτικά στην αξιολόγηση του μαθήματος, στην αξιολόγηση του εκπαιδευτή, στα μαθησιακά αποτελέσματα και στις σχέσεις του εκπαιδευτή με τους καταρτιζόμενους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που αφορούν στην αξιολόγηση των εκπαιδευτών από τους καταρτιζόμενους, κοινοποιούνται από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία τα διαβιβάζει στον Διευθυντή και τον Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ..

6. α) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής του Ι.Ε.Κ. συντάσσουν κοινή αξιολογική έκθεση με υποχρεωτική τεκμηρίωση της αποτίμησής τους, η οποία περιλαμβάνει τη βαθμολογία του αξιολογουμένου, σύμφωνα με την παρ. 5, την οποία υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον εκπαιδευτή με κάθε πρόσφορο τρόπο. β) Η κοινή αξιολογική έκθεση του Διευθυντή και του Υποδιευθυντή του Ι.Ε.Κ. κοινοποιείται στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία προβαίνει στη σχετική καταχώρισή της στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), στο πεδίο «Αξιολόγηση».

7. Αν το έργο ενός εκπαιδευτή αξιολογηθεί ως «ακατάλληλο» κατά την αξιολόγησή του σε ένα (1) από τα πεδία Α) ή Β) της παρ. 2 ή και στα δύο (2) αυτά πεδία, τίθεται, αμέσως μετά τη λήξη του τρέχοντος έτους κατάρτισης και εντός του πρώτου μήνα του επομένου έτους κατάρτισης, εκτός του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Ε.Σ.Κ. του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 για το επόμενο ένα (1) έτος κατάρτισης.»

Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ

Στον ν. 4763/2020 (Α’ 254) προστίθεται άρθρο 31Γ ως εξής: «Άρθρο 31Γ Πεδία και κριτήρια αξιολόγησης Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

1. Το έργο των Διευθυντών και Υποδιευθυντών δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αξιολογείται τεκμηριωμένα σε πεντάβαθμη περιγραφική κλίμακα, στην οποία διαβαθμίζεται σε εξαιρετικό, πολύ καλό, ικανοποιητικό, μέτριο και ακατάλληλο, ως προς τα ακόλουθα τρία (3) πεδία: Α) προώθηση του σκοπού των Ι.Ε.Κ., Β) ποιότητα υπηρεσιών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και Γ) υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια.

2. Τα πεδία της παρ. 1 αναλύονται σε επιμέρους κριτήρια, ανάλογα με τη θέση του αξιολογούμενου και ειδικότερα: α) Ως προς τους Διευθυντές Ι.Ε.Κ.: αα) Το πεδίο Α) της παρ. 1 αναλύεται σε επιμέρους κριτήρια, όπως ενδεικτικά η γνώση σχετικά με το αντικείμενο της θέσης Διευθυντή Ι.Ε.Κ. και την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν στη θέση αυτή, η αποτελεσματικότητα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση του σχεδιασμού, οι πρωτοβουλίες και η ευθύνη υλοποίησης καινοτόμων δράσεων προώθησης του σκοπού των Ι.Ε.Κ.. αβ) Το πεδίο Β) της παρ. 1 αναλύεται σε επιμέρους κριτήρια, όπως ενδεικτικά η καθοδήγηση, ο συντονισμός και η εποπτεία της διοικητικής λειτουργίας του Ι.Ε.Κ., η διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του, η εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου και η εύρυθμη λειτουργία του Ι.Ε.Κ., με καλή συνεργασία των οργάνων διοίκησης και με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ&.Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. και της παρεχόμενης κατάρτισης. αγ) Το πεδίο Γ) της παρ. 1 αναλύεται σε επιμέρους κριτήρια, όπως ενδεικτικά η συνέπεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη θέση Διευθυντή και ο σεβασμός και η τήρηση των αρχών της επαγγελματικής δεοντολογίας, καθώς και η επίδειξη συμπεριφοράς που αρμόζει στην αποστολή του Διευθυντή Ι.Ε.Κ.. β) Ως προς τους Υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ.: βα) Το πεδίο Α) της παρ. 1 αναλύεται σε επιμέρους κριτήρια, όπως ενδεικτικά η γνώση σχετικά με το αντικείμενο της θέσης Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ. και την εκτέλεση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν στη θέση αυτή, καθώς και η αποτελεσματικότητα στην οργάνωση της διεξαγωγής της κατάρτισης και του εκπαιδευτικού έργου. ββ) Το πεδίο Β) της παρ. 1 αναλύεται σε επιμέρους κριτήρια, όπως ενδεικτικά η αποτελεσματικότητα στη διαχείριση της καθημερινής λειτουργίας του Ι.Ε.Κ. και η άμεση και έγκαιρη ενημέρωση του Διευθυντή για την εκπαιδευτική και διοικητική λειτουργία του Ι.Ε.Κ.. βγ) Το πεδίο Γ) της παρ. 1 αναλύεται σε επιμέρους κριτήρια, όπως ενδεικτικά η συνέπεια κατά την εκτέλεση των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη θέση του Υποδιευθυντή και ο σεβασμός και η τήρηση των αρχών της επαγγελματικής δεοντολογίας, καθώς και η επίδειξη συμπεριφοράς που αρμόζει στην αποστολή του Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ..

3. Για τον χαρακτηρισμό του έργου Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. ως «εξαιρετικού» απαιτείται η παράθεση από τον αξιολογητή ειδικής αιτιολογίας, με αναφορά στις ιδιάζουσες επιδόσεις που δικαιολογούν την άριστη βαθμολογία σε καθένα από τα αξιολογούμενα πεδία και κριτήρια και με καταγραφή των πραγματικών δεδομένων που τη στοιχειοθετούν. Ως «πολύ καλό» χαρακτηρίζεται το έργο του αξιολουγουμένου, όταν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της θέσης του. Ως «ικανοποιητικό» χαρακτηρίζεται το έργο του αξιολουγουμένου όταν, ως επί το πλείστον, ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης του, του οποίου ωστόσο η απόδοση δύναται να βελτιωθεί. Ως «μέτριο» χαρακτηρίζεται το έργο του αξιολογουμένου όταν ανταποκρίνεται μερικώς και μόνο στις απαιτήσεις της θέσης του και του οποίου η απόδοση χρήζει βελτίωσης. Ως «ακατάλληλο» χαρακτηρίζεται το έργο του αξιολογουμένου όταν δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης του και πρέπει να αντικατασταθεί. Για τον χαρακτηρισμό του έργου του αξιολογουμένου ως «ακατάλληλου», η αξιολογική κρίση επιβάλλεται να αιτιολογείται ειδικά και να βασίζεται σε πραγματικά περιστατικά και αντικειμενικά στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση, όλες οι αξιολογικές κρίσεις πρέπει να είναι ειδικά τεκμηριωμένες.

4. Αν το έργο του Διευθυντή ή του Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ. βαθμολογηθεί ως «ακατάλληλο» και εφόσον δεν κριθεί διαφορετικά κατά τη διαδικασία των ενστάσεων, σύμφωνα με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 31Δ: α) λήγει η θητεία του Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ. και διενεργείται διαδικασία αντικατάστασής του και β) ο αξιολογούμενος δεν μπορεί να συμμετάσχει, ως υποψήφιος σε οποιαδήποτε διαδικασία επιλογής Διευθυντών και Υποδιευθυντών σε δομές αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. για τα τρία (3) έτη που έπονται της αξιολόγησης. Η λήξη της θητείας, σύμφωνα με την περ. α) του πρώτου εδαφίου, διαπιστώνεται με απόφαση του αρμόδιου για την τοποθέτηση οργάνου, σύμφωνα με το άρθρο 31, περί οργάνων διοίκησης των Ι.Ε.Κ. και η θέση που κενώνεται πληρούται σύμφωνα με το ίδιο άρθρο.»

Περιοδικότητα, αρμόδια όργανα, διαδικασία αξιολόγησης και ενστάσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

1. Οι Διευθυντές και οι Υποδιευθυντές Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αξιολογούνται μία (1) φορά κατ’ έτος κατάρτισης, μετά από τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου κατάρτισης, ως εξής: α) Οι Διευθυντές Ι.Ε.Κ. αξιολογούνται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. β) Οι Υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ. αξιολογούνται από τον Διευθυντή Ι.Ε.Κ..

2. α) Για την αξιολόγηση των Διευθυντών Ι.Ε.Κ. λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη: αα) η έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου τους, την οποία καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31Α κατά την έναρξη της αξιολογικής περιόδου και η οποία συνοδεύεται από τα τεκμήρια που σχετίζονται με τα πεδία και τα κριτήρια αξιολόγησης της παρ. 1 και της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 31Γ, αβ) οι εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του άρθρου 31Β και αγ) η αποτίμηση του έργου τους από τον Υποδιευθυντή, τους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης και τους καταρτιζόμενους του Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 3. β) Για την αξιολόγηση των Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη: βα) η έκθεση αυτοαξιολόγησης του έργου τους, την οποία καταχωρίζουν στο πληροφοριακό σύστημα της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31Α κατά την έναρξη της αξιολογικής περιόδου και η οποία συνοδεύεται από τα τεκμήρια που σχετίζονται με τα πεδία και τα κριτήρια αξιολόγησης της παρ. 1 και της περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 31Γ, ββ) οι εκθέσεις προγραμματισμού και αποτίμησης του άρθρου 31Β και βγ) η αποτίμηση του έργου τους από τους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης και τους καταρτιζόμενους του Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 3.

3. α) Η συμμετοχή, κατά περίπτωση, των Υποδιευθυντών, των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης και των καταρτιζομένων του Ι.Ε.Κ. στη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. διενεργείται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31Α. Για τον σκοπό αυτόν, η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. συντάσσει καταλόγους ερωτήσεων αποτίμησης του έργου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ., οι οποίες δύνανται να εξειδικεύουν τα κριτήρια του άρθρου 31Γ και αναφέρονται ενδεικτικά στην ικανότητα διοίκησης και διαχείρισης, στην καθημερινή λειτουργία του Ι.Ε.Κ. και στο εκπαιδευτικό περιβάλλον. β) Μετά από την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου κατάρτισης, ο Υποδιευθυντής του Ι.Ε.Κ. καταχωρίζει την αποτίμηση του έργου του Διευθυντή, με τη συμπλήρωση του σχετικού καταλόγου ερωτήσεων. γ) Μετά από την ολοκλήρωση κάθε εξαμήνου κατάρτισης, οι εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης, και μετά από την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου κατάρτισης, οι καταρτιζόμενοι συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. και καταχωρίζουν, ανώνυμα, στην πλατφόρμα της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31Α, την αποτίμηση του έργου των αξιολογουμένων, με τη συμπλήρωση των σχετικών καταλόγων ερωτήσεων. Τα αποτελέσματα της αποτίμησης του έργου των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ. συγκεντρώνονται και διαβιβάζονται, μετά από την ολοκλήρωση του δεύτερου εξαμήνου κατάρτισης, από τη Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. για τη διενέργεια της αξιολόγησης.

4. α) Ειδικώς, για την αξιολόγηση των Διευθυντών Ι.Ε.Κ., ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης δύναται να καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση, με περιεχόμενο: αα) την παροχή διευκρινίσεων για το περιεχόμενο των εκθέσεων αυτοαξιολόγησης, προγραμματισμού και απολογισμού και των τεκμηρίων στα οποία αναφέρεται ή παραπέμπει ο αξιολογούμενος, αβ) τα αποτελέσματα της αποτίμησης του έργου των αξιολογουμένων από τους εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης και τους καταρτιζόμενους του Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 3 και αγ) τον από κοινού εντοπισμό των θετικών σημείων της απόδοσης του αξιολογουμένου και τους τρόπους ενίσχυσης και περαιτέρω βελτίωσής του, καθώς και γενικότερα τις δυνατότητες καλύτερης αξιοποίησης και ανάπτυξης των ικανοτήτων του αξιολογουμένου προς όφελος τόσο του ιδίου, όσο και της λειτουργίας και απόδοσης του Ι.Ε.Κ., στο οποίο υπηρετεί. β) Οι συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης διενεργούνται με φυσική παρουσία των μερών, καθώς και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεδιάσκεψη.

5. Για τη διενέργεια της αξιολόγησης των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Ι.Ε.Κ., συντάσσεται υποχρεωτικά από τους αξιολογητές έκθεση αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει την τεκμηριωμένη αποτίμηση του έργου του αξιολογουμένου, καθώς και ειδική αιτιολόγηση της αξιολογικής κρίσης. Αν το έργο Διευθυντή ή Υποδιευθυντή Ι.Ε.Κ. αξιολογηθεί ως «ικανοποιητικό», συμπληρώνονται υποχρεωτικά στην ανωτέρω έκθεση από τον αξιολογητή τα μέτρα βελτίωσης που οφείλει να λάβει ο αξιολογούμενος. Η έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται υποχρεωτικά από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης στον αξιολογούμενο με κάθε πρόσφορο τρόπο. Ο αξιολογούμενος δικαιούται να ζητεί οποτεδήποτε από την αρμόδια υπηρεσία και να λαμβάνει, με κάθε πρόσφορο τρόπο, πλήρη γνώση ή αντίγραφα των εκθέσεων αξιολόγησής του.

6. Οι αξιολογούμενοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση, αν το έργο τους χαρακτηριστεί ως «μέτριο» ή «ακατάλληλο», ενώπιον του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου ως εξής: α) Οι Διευθυντές Ι.Ε.Κ. υποβάλλουν ένσταση, η οποία εξετάζεται από την Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 7. β) Οι Υποδιευθυντές Ι.Ε.Κ. υποβάλλουν ένσταση, η οποία εξετάζεται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης.

7. α) Για την εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν Διευθυντές Ι.Ε.Κ. κατά τη διαδικασία αξιολόγησής τους, συνιστάται στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων από τα εξής μέλη: αα) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Κ.&Δ.Β.Μ.) της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., αβ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. και αγ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ως γραμματέας της επιτροπής, υπάλληλος της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης. β) Η ένσταση περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του και ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης, με απόδειξη, της αξιολογικής έκθεσης στον αξιολογούμενο. Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέσω της πλατφόρμας της περ. γ) της παρ. 5 του άρθρου 31A, η οποία τις διαβιβάζει στην Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων. γ) Η Ειδική Επιτροπή Ενστάσεων εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης και μπορεί είτε να οριστικοποιήσει είτε να διορθώσει την έκθεση αξιολόγησης με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Δικαιούται, επίσης, να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τους αξιολογητές ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών, αποφαίνεται δε για τις ενστάσεις μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την περιέλευσή τους σε αυτό.»

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

35.000 στην ουρά: Τελευταία ευκαιρία για το online εύκολο Proficiency ΧΩΡΙΣ προφορικά, έκθεση έως 26 Ιουνίου

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 24/6

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα