ΔΙΕΚ, τάξη, μαθητές, σπουδαστές
Το νομοσχέδιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία περιλαμβάνει επιπλέον διατάξεις μία εκ των οποίων αφορά την Αξιολόγηση του έργου Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Στη διαβούλευση τέθηκε σήμερα το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «"Ζούμε Αρμονικά Μαζί - Σπάμε τη Σιωπή": Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις». 

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει επιπλέον διατάξεις μία εκ των οποίων αφορά την Αξιολόγηση του έργου Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ

Συγκεκριμένα: 

  • Αξιολόγηση του έργου Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Εκπαιδευτών ΔΙΕΚ: καθιερώνεται σύστημα αξιολόγησης Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προβλέπεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων στις διαδικασίες αξιολόγησης, με βασική παράμετρο του νέου συστήματος τη συμμετοχή των καταρτιζομένων στην αξιολόγηση των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ..

Αναλυτικά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΩΝ 31Α ΕΩΣ 31Ε ΣΤΟΝ Ν. 4763/2020 Άρθρο 22 Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης του έργου των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Προσθήκη άρθρου 31Α στον ν. 4763/2020

Στον ν. 4763/2020 (Α΄ 254) προστίθεται άρθρο 31Α ως εξής:

«Άρθρο 31Α
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής της αξιολόγησης του έργου των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

1. α) Τα άρθρα 31Α έως 31Ε καθιερώνουν ένα δυναμικό σύστημα πολυεπίπεδης και αποτελεσματικής αξιολόγησης των Διευθυντών, των Υποδιευθυντών και των εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο ενσωματώνει και εξειδικεύει τις αρχές, τα κριτήρια και τις διαδικασίες του Πλαισίου Ποιότητας των Ι.Ε.Κ., στο πλαίσιο των εθνικών πολιτικών και των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων και εξελίξεων για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση.
β) Σκοπός του συστήματος αξιολόγησης είναι η προώθηση της συνεχιζόμενης ανάπτυξης και βελτίωσης της ατομικής απόδοσης των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των Ι.Ε.Κ., καθώς και η καθοριστική συμβολή στην ουσιαστική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης από τα Ι.Ε.Κ.. Η αξιολόγηση διέπεται από τις αρχές της αμεροληψίας και της διαφάνειας των σχετικών διαδικασιών, ενώ αξιολογείται η υπηρεσιακή, εκπαιδευτική και υποστηρικτική ικανότητα και αποδοτικότητα των αξιολογούμενων, λαμβανομένης υπόψη της ιδιαιτερότητας του προσφερόμενου έργου των Ι.Ε.Κ..
2. Η συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαδικασία αξιολόγησης του έργου των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ., όπως και η διευκόλυνση και προώθηση της διαδικασίας αυτής μέχρι την επιτυχή ολοκλήρωσή της, από τη θέση του αξιολογητή, του αξιολογούμενου και εν γένει του συμπράττοντος καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε αυτήν, είναι υποχρεωτική και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον μείζονος σημασίας, λόγω των επιδιωκόμενων με αυτή σκοπών, για τους Διευθυντές, Υποδιευθυντές και εκπαιδευτές επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ., εξαιρουμένων των καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ..
3. α) Αν Διευθυντής ή Υποδιευθυντής Ι.Ε.Κ. αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, αντικαθίσταται, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 31Γ και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης Διευθυντή ή Υποδιευθυντή σε δομές αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) για τα επόμενα έξι (6) έτη.
β) Αν εκπαιδευτής επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, τίθεται, μετά από τη λήξη της εξεταστικής περιόδου και πριν από την έναρξη του επόμενου εξαμήνου κατάρτισης, εκτός του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης των Ι.Ε.Κ. και των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) του άρθρου 55 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) για τα επόμενα δύο (2) έτη.
4. Στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων 31Α έως 31Ε δεν εμπίπτουν οι εκπαιδευτικοί που ασκούν αμιγώς διοικητικά καθήκοντα σε δημόσιο Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
5. α) Αρμόδια για την ορθή τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
β) Αρμόδια για τον σχεδιασμό των εργαλείων αξιολόγησης Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ., καθώς και για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της αξιολογικής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της περ. γ) είναι η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Επικοινωνίας της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., η οποία αναλύει στατιστικά δεδομένα και συντάσσει εκθέσεις ανάλυσης δεδομένων στο πλαίσιο της παρακολούθησης του Εθνικoύ Συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.).
γ) Η πλατφόρμα αξιολόγησης του έργου των Διευθυντών, Υποδιευθυντών και εκπαιδευτών επαγγελματικής κατάρτισης των δημόσιων Ι.Ε.Κ. υλοποιείται με συνεργασία της Διεύθυνσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.».

Δείτε τη συνέχεια ΕΔΩ

Δείτε τη συνέχεια ΕΔΩ

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΕΛΜΕΠΑ: Το κορυφαίο πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα για διπλή μοριοδότηση

Το 1ο στην Ελλάδα Πρόγραμμα επιμόρφωσης Τεχνητής Νοημοσύνης για εκπαιδευτικούς με Πιστοποιητικό

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 19/7

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

sholeio_ekpaideysi.jpg
Διευθυντές Σχολικών Μονάδων: «Λήψη μέτρων με στόχο την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς»
«Το ΥΠΑΙΘΑ θα πρέπει να διασφαλίσει ότι όλες οι σχολικές μονάδες, με το άνοιγμά τους τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2024, θα είναι πλήρως στελεχωμένες»
Διευθυντές Σχολικών Μονάδων: «Λήψη μέτρων με στόχο την ομαλή έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς»