molivi
Ενημέρωση Τ. Ρουμπή για μονιμοποίηση νεοδιόριστων και σύσταση νέων οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στη συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ

Ενημέρωση για τη μονιμοποίηση νεοδιόριστων και σύσταση νέων οργανικών θέσεων ειδικοτήτων στη συνεδρίαση ΠΥΣΠΕ Α' Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Φεβρουαρίου, κάνει ο Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας, Τάκης Ρουμπής.

Στην ενημέρωση που έλαβε και δημοσιεύει το alfavita.gr, κοινοποιείται αναλυτικά ο πίνακας που υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. 

Επιπλέον σημειώνεται πως η εισήγηση της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας προς το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι δεσμευτική.

Αναλυτικά η ενημέρωση του Τ. Ρουμπή

    • Στην αρχή της συνεδρίασης του ΠΥΣΠΕ θέσαμε το θέμα της μονιμοποίησης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών του 2020. Δυστυχώς, συναντήσαμε, και αυτή τη φορά, την απόλυτη άρνηση του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Συγκεκριμένα, επανέλαβε ότι η απόφαση μονιμοποίησης τους, που είχε ληφθεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, δεν μπορεί να ισχύσει και γι’ αυτό προχώρησε στην ανάκληση της πράξης του ΠΥΣΠΕ, αν και είχε δηλώσει στην κινητοποίηση των συλλόγων της Α΄ Αθήνας ότι δεν θα προχωρήσει σε καμία ενέργεια, εφόσον δεν λάβει σχετικές οδηγίες από το Υ.ΠΑΙ.Θ.!
Η ανάκληση, μας ανέφερε, έγινε λόγω εσφαλμένης ερμηνείας της κείμενης νομοθεσίας, καθώς προβλέπεται η αξιολόγησή τους πριν από τη μονιμοποίηση. Για τα παραπάνω επικαλέστηκε το νομοθετικό πλαίσιο των νόμων Γαβρόγλου και Κεραμέως, νόμων των οποίων ο κλάδος ζητά την κατάργησή τους.
Από την πλευρά μας καταστήσαμε σαφές ότι οποιαδήποτε ενέργεια που στοχεύει στη μη μονιμοποίηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών θα μας βρει απέναντι, επισημαίνοντας ότι σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται και οι πρόσφατες ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ο.Ε. που αφορούν στην άμεση εφαρμογή από το Υ.ΠΑΙ.Θ. της αξιολόγησης.

    • Σας κοινοποιώ τον πίνακα που υποβλήθηκε από τη Διεύθυνση Π.Ε. Α΄ Αθήνας για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Σημειωτέον, η εισήγηση της Δ.Π.Ε. Α΄ Αθήνας προς το Υπουργείο Παιδείας δεν είναι δεσμευτική. Η εισήγηση, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ., αφορούσε στις ειδικότητες Γενικής Αγωγής, ενώ θα έπρεπε να περιλαμβάνει και την Ειδική Αγωγή, καθώς και τους υπόλοιπους κλάδους, όπως π.χ. οι νηπιαγωγοί που λόγω της εφαρμογής της δίχρονης Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης καθίσταται αναγκαία η δημιουργία νέων οργανικών θέσεων. 

organikes

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ Π.Υ.Σ.Π.Ε. Α΄ ΑΘΗΝΑΣ 6 & 7/2/2023 - ΠΡΑΞΗ 01 

1.Αναγνώριση       προϋπηρεσίας      και      χορήγηση      συνάφειας      μεταπτυχιακών      τίτλων      σπουδών 
αναπληρωτών/τριών   εκπαιδευτικών  

 
Το ΠΥΣΠΕ αναγνώρισε τις προϋπηρεσίες και έκανε δεκτές τις αιτήσεις χορήγησης συνάφειας 
μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών που πληρούσαν τις προϋποθέσεις 
για τη μισθολογική τους εξέλιξη, σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 2/31029/ΔΕΠ/06-05-2016 και 
2/14537/ΔΕΠ/13-05-2016 διευκρινιστικές εγκυκλίους του Γ.Λ.Κ., καθώς και το υπ’ αριθμόν: 
169228/Ε2/12-10-2016 (ανακοινοποίηση 13/10/2016) έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ. και της Επιτελικής 
Δομής Ε.Σ.Π.Α. (βλ. σχετικούς συνδέσμους). 
Απορρίφθηκε η συνάφεια μεταπτυχιακού αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ΠΕ70 με τίτλο 
«Διοίκηση επιχειρήσεων». 
Η κατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια πραγματοποιείται μόνο     όταν     το  περιεχόμενο     των 
μεταπτυχιακών      τίτλων      σπουδών      είναι      συναφές  με      το     αντικείμενο     απασχόλησης     του/της 
υπαλλήλου. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το αρμόδιο για την 
αναγνώριση των τίτλων αυτών όργανο, εν προκειμένω το ΠΥΣΠΕ. 
Στο άρθρο 146 του ν.4483/2017 ορίζεται ότι: «Οι ενστάσεις που υποβάλλονται κατά των 
αποφάσεων που απορρίπτουν τη συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων εξετάζονται από ειδική τριμελή 
επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης για τριετή θητεία 
και αποτελείται από μέλη του Α.Σ.Ε.Π. που προτείνονται από τον Πρόεδρό του. Με όμοια απόφαση 
ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της Επιτροπής.». 
Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ του ν.4354/2015 αναφέρεται ότι για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται 
υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε μισθολογικό κλιμάκιο. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Π.Ε. 
εξελίσσονται με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19. 
Ο μηνιαίος εισαγωγικός-βασικός μισθός για την Π.Ε. κατηγορία είναι 1.092€. 
Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 του ν.4354/2015 κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών 
ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται    κατά    δύο    (2)    Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι 
κάτοχοι   διδακτορικού   διπλώματος  κατά   έξι   (6)   Μ.Κ.. 
Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός τίτλων, οι υπάλληλοι εξελίσσονται στα μισθολογικά 
κλιμάκια που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών. 
Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής 
της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. 
Η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων είχε ανασταλεί από 01.01.2016 μέχρι τις 
31.12.2017. Από 01.01.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιήθηκε εκ νέου. 
Για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη οι προϋπηρεσίες που 
αναφέρονται στον ν.4354/2015 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του 
ν.3429/2005) με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου 
χρόνου, αποκλειομένων, σε κάθε περίπτωση, των συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η συνολική 
εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. 
 
2.Απόλυση   εκπαιδευτικού   λόγω   ανικανότητας   προς   εργασία 
 
Κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος εκπαιδευτικού ΠΕ86 προς τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική 
Επιτροπή (η οποία και εισηγήθηκε την απόλυση) το ΠΥΣΠΕ αποφάσισε την απόλυση του (άρθρο 153 
του ν.3528/2007). 
 
3.Χορήγηση   αδειών   άσκησης   ιδιωτικού   έργου   με   αμοιβή 
 
Το συμβούλιο έκανε δεκτές όλες τις αιτήσεις μόνιμων και αναπληρωτών/τριών εκπαιδευτικών 
που τέθηκαν υπόψη του, οι οποίες πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 31 του ν.3528/2007 
(έργο     που     συμβιβάζεται    με    τα    καθήκοντα    της    θέσης    του/της    εκπαιδευτικού,    δεν    παρεμποδίζει    την 
ομαλή   εκτέλεση   της   υπηρεσίας   του   και   ασκείται   εκτός   εργασιακού   ωραρίου). 
Σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 14 του ν.1566/1985 οι δημόσιοι εκπαιδευτικοί δεν 
επιτρέπεται να διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία ή φροντιστήρια. 
Οι ενδιαφερόμενοι/ες εκπαιδευτικοί πρέπει να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους (βλ.    σύνδεσμο: 
Δικαιολογητικά    -  Αίτηση) πριν από την έναρξη της άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή γιατί δεν 
χορηγείται άδεια αναδρομικά (βλ.    σύνδεσμο: έγγραφο    Υ.ΠΑΙ.Θ.    με    Α.Π.    77045/Ε1/13-05-2016  - 
Ενημέρωση   για   άδεια   άσκησης   ιδιωτικού   έργου   με   αμοιβή). 
Δεν    είναι    επιτρεπτή    η    θέση    του    χρονικού    περιορισμού    των    10    ωρών    εβδομαδιαίως κατά τη 
χορήγηση άδειας σε εκπαιδευτικό προς άσκηση ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με το (βλ.    σύνδεσμο: 
έγγραφο   με   Α.Π.   63880/Ε1/23-04-2015   του  Υ.ΠΑΙ.Θ.). 
 
4.Τοποθέτηση   αναπληρωτριών   Προϊσταμένων  νηπιαγωγείων 
 
Η    αναπλήρωση    Προϊσταμένων    2/θ    Νηπιαγωγείων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 49, 
παρ. 1 του ν.4547/2018, όπου αναφέρεται ότι: «1. Ο ν. 1566/1985 τροποποιείται ως εξής: α) Στο τέλος 
του άρθρου 11Ε προστίθεται παράγραφος 4 εξής: «4. Αν δεν υπάρχει προϊστάμενος διθέσιου ή τριθέσιου 
δημοτικού σχολείου ή νηπιαγωγείου, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που 
εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η προσωρινή 
άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που υπηρετεί με οργανική 
θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό που 
υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη 
μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι 
εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, 
αναπληρώνει αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή 
εκπαίδευσης.». 

Σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο, τοποθετήθηκε μόνιμη εκπαιδευτικός στο ένα νηπιαγωγείο λόγω 
αποδοχής παραίτησης και αναπληρώτρια εκπαιδευτικός στο άλλο νηπιαγωγείο λόγω αναρρωτικής 
άδειας. 

Στο άρθρο 16, παρ. 2 του ν.4354/2015 αναφέρεται ότι σε προσωρινή απουσία, κατά τη διάρκεια 
θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο διάστημα άνω του ενός μήνα, το επίδομα 
θέσης καταβάλλεται για όσο χρόνο διαρκεί η αναπλήρωση. Στο ίδιο άρθρο, στην παρ. 3, αναφέρεται ότι 
στην περίπτωση κενής θέσης καταβάλλεται από την έναρξη της αναπλήρωσης. 
Συνεπώς, η μόνιμη εκπαιδευτικός θα λαμβάνει το επίδομα θέσης ευθύνης από την ημέρα έναρξης 
της αναπλήρωσης μέχρι και την επιλογή νέων στελεχών, ενώ η αναπληρώτρια εκπαιδευτικός θα λάβει 
το επίδομα μετά την παρέλευση του ενός μήνα και μέχρι την επιστροφή της Προϊσταμένης ή μέχρι 
τη λήξη της σύμβασής της. 
 
5.Αναγνώριση   συνάφειας   μεταπτυχιακών   τίτλων   σπουδών   μόνιμων   εκπαιδευτικών  
 
Το συμβούλιο αναγνώρισε τη συνάφεια όλων των τίτλων που τέθηκαν υπόψη του. 
 
6.Διάθεση   εκπαιδευτικού   για   παροχή   διοικητικού   έργου 
 
Κατόπιν υποβολής αιτήματος δύο εκπαιδευτικών ΠΕ70-Δασκάλων, καθώς και σχετική εισήγηση 
της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής, το ΠΥΣΠΕ πρότεινε την ανάθεση διοικητικού έργου 
για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου (άρθρο 33, παρ. 5 του ν.4386/2016), 
για το σχολικό έτος 2022-2023, στην οργανική της θέση η μία εκπαιδευτικός και σε όμορη σχολική 
μονάδα η άλλη εκπαιδευτικός. 
 
7.Εξέταση   αίτησης   τροποποίησης   συμπλήρωσης   ωραρίου 
 
Τροποποιήθηκε η συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικού ΠΕ79-Μουσικής ως εξής: 15ο Δ.Σ. 
Αθηνών (9 ώρες), 29ο Δ.Σ. Αθηνών (7 ώρες), και 135ο Δ.Σ. Αθηνών (6 ώρες). 
 
8.Εξέταση   αιτήσεων   απόσπασης   εκπαιδευτικών   εντός   ΠΥΣΠΕ   Α΄   Αθήνας 
 
Το συμβούλιο εξέτασε 6 αιτήσεις απόσπασης. Έκανε δεκτές δύο αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 (από 
το 71 ΔΣ Αθηνών στο 4ο ΔΣ Ζωγράφου και από το 6ο ΔΣ Νέας Φιλαδέλφειας στο 16 ΔΣ Γαλατσίου). 
Απέρριψε δύο αιτήσεις εκπαιδευτικών ΠΕ70 λόγω μη ύπαρξης λειτουργικών κενών και θα 
επανεξετάσει αίτηση εκπαιδευτικού ΠΕ70 στην επόμενη συνεδρίαση. Μία αίτηση δεν συζητήθηκε λόγω 
αναρμοδιότητας του συμβουλίου (αφορούσε αίτηση από περιοχή σε περιοχή). 
 
9.Αναγνώριση   προϋπηρεσίας   μόνιμων   εκπαιδευτικών 
 
Το ΠΥΣΠΕ αναγνώρισε τις προϋπηρεσίες για μισθολογική εξέλιξη εκπαιδευτικού ΠΕ60 και 
εκπαιδευτικού ΠΕ70 στον ΟΣΕ και σε ΟΤΑ αντίστοιχα, βάσει του άρθρου 7 του ν.4354/2015. 
Για τη μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών λαμβάνονται υπόψη προϋπηρεσίες στο Δημόσιο, 
ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ του κεφ. Α΄ του ν.3429/2005 με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου 
ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου, αποκλειομένων, σε κάθε περίπτωση, των 
συμβάσεων μίσθωσης έργου, καθώς και η συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία σε σχολεία της Ιδιωτικής 
Εκπαίδευσης. 
 
Η πρόταση από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης για εισαγωγή θέματος εκτός Ημερήσιας Διάταξης 
«Ανάκληση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου λόγω μη γνησιότητας» απορρίφθηκε και δεν 
συζητήθηκε επειδή ήταν μεν παρόντα όλα τα τακτικά μέλη του συμβουλίου, αλλά δεν 
συμφώνησαν όλα για τη συζήτησή του (άρθρο 14, παρ. 9 του ν.2690/1999). 
 
Αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση η συζήτηση του θέματος «Αναγνώριση προϋπηρεσίας 
του άρθρου 9 του ν.4452/2017 για βαθμολογική ένταξη εκπαιδευτικών». 
 
 Τάκης Ρουμπής 
Αιρετός ΠΥΣΠΕ Α΄ Αθήνας 

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Γνωρίζετε τι σημαίνει η λέξη "τύρβη";

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή - έως 12 Απριλίου

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής (ΕΛΜΕΠΑ) με μόνο 50Є εγγραφή- αιτήσεις ως 12/4

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Proficiency και Lower μόνο 95 ευρώ σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΕΥΚΟΛΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ και ΙΤΑΛΙΚΩΝ για εκπαιδευτικούς - Πάρτε τις άμεσα

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

DYPA katartisi
ΔΥΠΑ: Έως 19/4 παράταση για τις αιτήσεις σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων στη Θεσσαλονίκη
Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής σε επιδοτούμενο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων της ΔΥΠΑ στη Θεσσαλονίκη
ΔΥΠΑ: Έως 19/4 παράταση για τις αιτήσεις σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ανέργων στη Θεσσαλονίκη
DYPA 2025
ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 1.300 προσλήψεις ανέργων στην Υγεία
Έναρξη αιτήσεων του Ειδικού προγράμματος στον δημόσιο τομέα της υγείας για την πρόσληψη 1.300 ανέργων, ηλικίας 55 ετών και άνω
ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για 1.300 προσλήψεις ανέργων στην Υγεία