Παιδικός Σταθμός
Εγκύκλιο για τη λειτουργία των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023

Δημοσιεύτηκε η εγκύκλιος που αφορά τη λειτουργία των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023, καθώς και για τον προγραμματισμό λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος. 

Πιο συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εξέδωσε την εγκύκλιο με θέμα «Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2022-2023 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος».

Αναλυτικότερα, στα Ειδικά Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Ειδικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018 και τα Ειδικά Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις έγκυρες αιτήσεις νηπίων και προνηπίων.

Στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία εγγράφονται μαθητές/τριες που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών και άνω. Το σχολικό έτος 2022-23 στην Α’ Τάξη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12- 2016.

Αναλυτικά:

Εγγραφή μαθητών/τριών 

α) Στα Ειδικά Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Ειδικά Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Ειδικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018 και τα Ειδικά Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις έγκυρες αιτήσεις νηπίων και προνηπίων. Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).
Η φοίτηση δύναται να διαρκέσει ως το 7ο έτος της ηλικίας σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ. α της παρ. 1 του άρ. 8 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ Α΄ 199). 

β) Στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία εγγράφονται μαθητές/τριες που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών και άνω. Το σχολικό έτος 2022-23 στην Α’ Τάξη του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12- 2016. 

γ) Η εγγραφή και φοίτηση μαθητών/τριών σε Ειδικό Νηπιαγωγείο ή σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σύμφωνα με την παρ.5) του άρθρου 11 του ν. 4823/21 (ΦΕΚ 136 Α/3-8-2021). 

δ) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Ειδικά Νηπιαγωγεία
είναι:

αα) Αίτηση εγγραφής - Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών, 

ββ) Σχετική γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σύμφωνα με την παρ.5) του άρθρου 11 του ν. 4823/21 (ΦΕΚ 136 Α/3-8-2021) 

γγ) Πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών/τριών, το οποίο αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool, σύμφωνα με την παρ. 4β, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) και με την με αρ. πρωτ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.: 

«Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή/τριας 2. όνομα μαθητή/τριας 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι/ες προς εγγραφή μαθητές/τριες στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, πριν ή και μετά την εγγραφή του/της σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο/η μαθητής/τρια. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool». 

δδ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα για το/τα πρόσωπο/α που αναλαμβάνει/νουν την προσέλευση και αποχώρηση του/της μαθητή/τριας, είτε μεταφέρεται με σχολικό μέσο μεταφοράς είτε όχι (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης). 

 εε) Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α’ 25). 

στστ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., (Α.Δ.Υ.Μ.) 

ζζ) Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας, προκειμένου οι μαθητές/τριες να εγγράφονται στα όρια της σχολικής περιφέρειας που αντιστοιχεί σε κάθε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α/2- 10-2008), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1γ του αρθ. 51 του ν. 4547/18, ΦΕΚ-102 Α/12-6-18 όπου ορίζεται ότι «Οι σχολικές περιφέρειες των ΣΜΕΑΕ ορίζονται με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης
βαθμίδας». 

Ως εγγραφή στο Νηπιαγωγείο νοείται η πρώτη καταχώριση των στοιχείων του νηπίουπρονηπίου στο Βιβλίο Μητρώου και στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων έως 21 Ιουνίου 2022. Η εγγραφή νηπίου στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα (παρ. 5 του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α/1-8-2017). 

ε) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία είναι: 

α) Τα ανωτέρω σχετικά αα, ββ, γγ, δδ, εε, στστ, ζζ και
β) Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου ή Ειδικού Νηπιαγωγείου.

Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο Νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2022)και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού

Φοίτησης», το Νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την εγγραφή του/της στο Ειδικό Δημοτικό. 

Στην με αριθμ.πρωτ.Φ.7/ΦΔ/11479/Δ1/03-02-2022 εγκύκλιο της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε. και της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και θέμα: 

«Διαδικασία επαναφοίτησης μαθητών/τρiών στα Νηπιαγωγεία για 2022-23»ορίζεται: 

«Για την επανάληψη φοίτησης, σύμφωνα με τις παρ.7 και 8, του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (Α 109,διορθ. σφ. Α 112) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 1δ του άρθρου 23 του ν.4559/2018
(Α 142), ισχύουν τα εξής: 

«7. Επανάληψη φοίτησης στο νηπιαγωγείο για ένα (1) ακόμη έτος μπορεί να γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων, όταν βεβαιώνεται με γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. ή σχετική βεβαίωση του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου ειδικής αγωγής και ενταξιακής εκπαίδευσης ή του συντονιστή εκπαιδευτικού έργου νηπιαγωγών ότι ο μαθητής παρουσιάζει σοβαρές δυσκολίες για να παρακολουθήσει την Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου.»

«8. Σε κάθε περίπτωση δεν εγγράφεται ούτε δύναται να επαναφοιτήσει στο νηπιαγωγείο μαθητής που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ή επαναφοίτησης έχει συμπληρώσει την ηλικία των επτά (7)
ετών».

Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο ή Ειδικό Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον/την οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο/Η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας. Εάν ο/η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περ. 26, της παρ. 4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87). 

Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας ή Προϊσταμένου/ης της σχολικής μονάδας, οι μαθητές/τριες καταχωρίζονται στο Βιβλίο Μητρώου και στο πληροφοριακό σύστημα «myschool»έως 21 Ιουνίου 2022. 

Ως εγγραφή στο Δημοτικό Σχολείο νοείται η πρώτη καταχώριση των στοιχείων του/της μαθητή/τριας στο Βιβλίο Μητρώου και Προόδου και στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 21 Ιουνίου 2022 (παρ. 5 του άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α/1-8- 2017)).

Εγγραφές Μαθητών/τριων Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων

Α. Για την εγγραφή σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και την υποστήριξη της σχολικής φοίτησης των μαθητών/τριών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α’ 25) και η με αρ.πρωτ. 180644/Γ1/26-11-2013 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ Επισημαίνεται ότι: 

1. Οι Διευθυντές/τριες των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων ενθαρρύνουν την προσέλευση των μαθητών/τριών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στο σχολείο, αναζητούν τα παιδιά που μένουν στην περιοχή τους και φροντίζουν για την εγγραφή και τη φοίτησή τους, όπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις για την υποχρεωτική φοίτηση. 

2. Στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο τα παιδιά γίνονται δεκτά ανεξάρτητα από το εάν είναι γραμμένα σε μητρώα ή δημοτολόγια και για την εγγραφή τους σε αυτά μεριμνούν οι Διευθυντές/τριες των Δημοτικών Σχολείων, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 13 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109). 

3. Οι Διευθυντές/τριες των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων δεν παρακωλύουν την εγγραφή παιδιών λόγω έλλειψης πιστοποιητικού μόνιμης κατοικίας και αποδέχονται οποιοδήποτε στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση τους, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της μαθητή/τριας σύμφωνα με την παρ. 14 του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (Α’ 109), εφαρμόζοντας την αρχή της επιείκειας. 

4. Όταν υπάρχει αδυναμία εγγραφής λόγω μη εμβολιασμού, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με τοπικούς φορείς, Ο.Τ.Α., Κέντρα Στήριξης Ευπαθών Ομάδων, Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας, Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα, Φορείς Κοινωνικής Στήριξης καθώς και με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). Κατ’ αντιστοιχία, είναι απαραίτητη η συνεργασία με  τους ανωτέρω φορείς και για τη διενέργεια των απαιτούμενων ιατρικών εξετάσεων σχετικά με την έκδοση Α.Δ.Υ.Μ. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προηγείται επικοινωνία του/της Διευθυντή/τριας της σχολικής μονάδας με το φορέα που θα προβεί στον εμβολιασμό.

5. Η εγγραφή των μαθητών/τριών ευάλωτων κοινωνικά ομάδων στο Προαιρετικό Ολοήμερο
Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Διδακτικά Βιβλία–Υποστηρικτικό Υλικό–Εκπαιδευτικό Υλικό και Ψηφιακή Προσβασιμότητα 

α) Το Υ.ΠΑΙ.Θ για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των μαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2022-2023 σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκδόσεων του «Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.)–ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» έχει μεριμνήσει για την παραγωγή και έγκαιρη διανομή των διδακτικών βιβλίων σε όλα τα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία της χώρας.

β) Το Υ.ΠΑΙ.Θ για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των μαθητών/τριών έχει προχωρήσει, με την με αριθμ. πρωτ Υ.Α. 20968/Δ3/24-02-2022 με θέμα: «Εκτύπωση και διανομή Εκπαιδευτικού Υλικού Προσβάσιμα σχολικά εγχειρίδια μαθητή και δασκάλου από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών

και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) –“Διόφαντος”», για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών του σχολικού έτους 2022-2023» στην έγκριση για την παραγωγή και έγκαιρη διανομή του εκπαιδευτικού υλικού – Προσβάσιμα σχολικά εγχειρίδια μαθητή και δασκάλου από το «Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) “Διόφαντος”». 

Το εκπαιδευτικό αυτό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και στις σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών/τριών. Επίσης, από το Ι.Τ.Υ.Ε. – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, σε συνεργασία με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.), έχει ολοκληρωθεί η μετατροπή και εκτύπωση όλων των διδακτικών βιβλίων σε μορφή braille. 

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιάζω για όλους» της Πράξης «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού» έχει παραχθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο αφορά στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Το ανωτέρω υλικό βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/. Το ανωτέρω υλικό διατίθεται σε μαθητές/τριες με αναπηρία, ύστερα από αίτημα του σχολείου στο οποίο φοιτούν. 

 Επίσης, ως προς την ενίσχυση της διδασκαλίας της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας ως πρώτης γλώσσας στην Εκπαίδευση κωφών και βαρήκοων μαθητών/τριών έχουν αναπτυχθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. και τους εποπτευόμενους φορείς (το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής), από το 2000 έως σήμερα Αναλυτικά Προγράμματα, πολυμεσικές εφαρμογές, ειδικό εκπαιδευτικό υλικό, μαθήματα εκπαιδευτικής τηλεόρασης και προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και γονέων κωφών μαθητών/τριών.

Ενδεικτικά για τη διδασκαλία της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας αλλά και γνωστικών αντικειμένων
της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με την χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας τα συναφή εκπαιδευτικά υλικά που έχουν αναπτυχθεί και φιλοξενούνται ως Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (Open Educational Resources) Ιστοσελίδα του Έργου: «Καθολικός Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Προσβάσιμου Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού», http://prosvasimo.iep.edu.gr/el/ είναι:

Δείτε την εγκύκλιο

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

σχετικά άρθρα

Εμβολιαστικό κέντρο
Ποιοι πρέπει να κάνουν το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού: Ο καθηγητής Μανωλόπουλος εξηγεί στο ethnos.gr

Το γεγονός ότι το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του

Ποιοι πρέπει να κάνουν το επικαιροποιημένο εμβόλιο για τις μεταλλάξεις του κορονοϊού: Ο καθηγητής Μανωλόπουλος εξηγεί στο ethnos.gr