Thumbnail
Οι εκπαιδευτικοί περιλαμβάνονται στον Πίνακα Απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ, με την αιτιολογία «Μη καταβολή παραβόλου» και ζητούν να εκδοθεί Προκήρυξη το συντομότερο δυνατό, ώστε να έχει τη δυνατότητα το ΑΣΕΠ να ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης των Νέων Πινάκων (έστω των Προσωρινών) ως τον Αύγουστο του 2022

Εξώδικη δήλωση απέστειλαν 119 εκπαιδευτικοί προς το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ, στην οποία ζητούν να εκδοθεί άμεσα Νέα Προκήρυξη Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία ως τον Αύγουστο του 2022 και να στελεχώσουν τις σχολικές Μονάδες την επόμενη σχολική χρονιά, με βάση τους Νέους Πίνακες Κατάταξης.

Οι 119 εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι είναι θύματα των ασαφιών της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, περιλαμβανόμαστε στον Πίνακα Απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ, με την αιτιολογία «Μη καταβολή παραβόλου».

Ζητούν το άνοιγμα των πινάκων ΕΑΕ, τονίζοντας ότι «η τυχόν εμμονή σας στους ισχύοντες Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και την επόμενη σχολική χρονιά, εκτός του ότι παραβιάζει κατάφωρα και ευθέως ισχύουσες νομικές διατάξεις, προσκρούει στην αρχή της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης»

Η εξώδικη δήλωση

ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΑΙΤΗΜΑ ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ με σωρευόμενο αίτημα για έκδοση Νέας Προκήρυξης ΑΣΕΠ για Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής

ΠΡΟΣ Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου αριθμ. 37, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το Νόμο, ΑΦΜ 090055799.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΤΟ: ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ, που εδρεύει στην οδό Πουλίου 6, Αθήνα, ΤΚ 115 23, όπως εκπροσωπείται σύμφωνα με το Νόμο.

1- Οι νυν εξωδίκως δηλούντες είμαστε θύματα των ασαφιών της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ. Συγκεκριμένα, περιλαμβανόμαστε στον Πίνακα Απορριπτέων της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 ΑΣΕΠ, με την αιτιολογία «Μη καταβολή παραβόλου».

ΔΙΟΤΙ προέβημεν μεν στην έκδοση του αναλογούντος παραβόλου, ποσού 3 ευρώ, όπως απαιτούσε η προκήρυξη, όπως δεν προέβημεν στην πληρωμή του, διότι είχε δημιουργηθεί η δικαιολογημένη σύγχυση ότι η συμπλήρωση αφενός φορολογικών και προσωπικών στοιχείων εκάστου από εμάς αφετέρου του ΙΒΑΝ του τραπεζικού μας Λογαριασμού θα είχε ως συνέπεια την πληρωμή του (θεωρήσαμε ότι το αντίτιμο του παραβόλου θα αναληφθεί από τον τραπεζικό λογαριασμό που υποδείξαμε).

Υπενθυμίζουμε ότι, όπως προκύπτει από τον Πίνακα Απορριπτέων 385 υποψήφιοι (38,3% του συνόλου των απορριπτέων) υπέπεσαν στο ίδιο σφάλμα, συνιστώντας τη μεγαλύτερη αιτία απόρριψης. Δυστυχώς άπασες οι δικαστικές και εξώδικες προσπάθειές μας, προκειμένου να συμπεριληφθούμε στους σχετικούς Πίνακες Κατάταξης, απέβησαν άκαρπες.

2.- Σύμφωνα με τη διάταξη του Αρθρου 54 παρ. 1 Ν. 4589/2019, όπως ισχύει, “Το Α.Σ.Ε.Π. προκηρύσσει και διενεργεί κάθε δύο (2) σχολικά έτη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, των υποψηφίων για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., καθώς και για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η προκήρυξη και η διαδικασία κατάταξης πραγματοποιούνται ύστερα από σχετικό αίτημα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το οποίο διατυπώνεται, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, κατά κλάδο και ειδικότητα. Με την προκήρυξη καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας”.

3. Οι σχετικοί Πίνακες της Ειδικής Αγωγής, δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ τον Ιούνιο του έτους 2020, ισχύουν ως εκ τούτου ως τη λήξη του τρέχοντος σχολικού έτους. Κατά την επόμενη σχολική χρονιά, βάσει των ισχυουσών διατάξεων, πρέπει να υπάρχουν Νέοι Πίνακες Ειδικής Αγωγής.  Για να καταστεί αυτή η νομοθετική επιταγή εφικτή, απαιτείται να εκδοθεί Προκήρυξη το συντομότερο δυνατό, ώστε να έχει τη δυνατότητα το ΑΣΕΠ να ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάρτισης των Νέων Πινάκων (έστω των Προσωρινών) ως τον Αύγουστο του 2022.

Με την παρούσα, ΣΑΣ γνωστοποιούμε την αγωνία μας. ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός [1] μηνός από την κοινοποίηση της παρούσας, όπως, διά των ειδικών εντολοδόχων σας,:

- Εφαρμόσετε τη διάταξη του Αρθρου 54 παρ. 1 Ν. 4589/2019, όπως ισχύει.

- Ενεργήσετε κάθε δέουσα ενέργεια, προκειμένου να εκδοθεί άμεσα Νέα Προκήρυξη Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής, προκειμένου να ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία ως τον Αύγουστο του 2022 και να στελεχώσουμε τις σχολικές Μονάδες την επόμενη σχολική χρονιά, με βάση τους Νέους Πίνακες Κατάταξης.

Τέλος σας γνωστοποιούμε ότι η τυχόν εμμονή σας στους ισχύοντες Πίνακες Κατάταξης Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και την επόμενη σχολική χρονιά, εκτός του ότι παραβιάζει κατάφωρα και ευθέως ισχύουσες νομικές διατάξεις, προσκρούει στην αρχή της αξιοκρατίας και της χρηστής διοίκησης.

Τέλος, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να ΜΗΝ συντείνετε, με πράξεις ή/και παραλείψεις σας, στη βάναυση προσβολή θεμελιωδών δικαιωμάτων μας και της αξίωσής μας για αξιοκρατία, για σταθερή παροχή εργασίας και αξιοπρεπή διαβίωση.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει σύμφωνα με το Νόμο το παρόν ΥΠΟΜΝΗΜΑ – ΑΙΤΗΜΑ - ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, με σωρευόμενο αίτημα για έκδοση Νέας Προκήρυξης ΑΣΕΠ για Εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Α. Παπανδρέου αριθμ. 37, ΑΦΜ 090055799, όπως εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Υπουργό ΠΑΙΔΕΙΑΣ, κα Ν. Κεραμέως, προσωπικά και δι’ αυτής ούτως ώστε η ίδια να μεριμνήσει για την ενημέρωση του περιεχομένου του και για την ερμηνεία, μέσω της Νομικής Υπηρεσίας της, των κανόνων δικαίου που αφορά, σε όλους τους εμπλεκομένους προϊσταμένους και ιεραρχικά κατωτέρους της, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες όλων, το δικαστικό επιμελητή καλούμενο να αντιγράψει ολόκληρη την εξώδικη δήλωση στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 29-11

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Βασίλης Βασιλικός
Πέθανε ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός
Πέθανε ο βραβευμένος συγγραφέας, Βασίλης Βασιλικός, σε ηλικία 89 ετών. Πρόκειται για έναν από τους 10 πιο μεταφρασμένους Έλληνες συγγραφείς, σύμφωνα...
Πέθανε ο συγγραφέας Βασίλης Βασιλικός