Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Δημόσιο: Ο χάρτης των αποχωρήσεων και των προσλήψεων

Μία συνολικά εικόνα των αποχωρήσεων και των προσλήψεων στο Δημόσιο δίνει η εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού την οποία κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το ΥΠΟΙΚ.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με διαφωτιστικό άρθρο του Δημήτρη Κατσαγάνη στο capital.gr ο προϋπολογισμός αναφέρει:

Διορισμοί/προσλήψεις τακτικού προσωπικού περιόδου 2020-2022

Το 2020, λόγω των έκτακτων συνθηκών που προκλήθηκαν από την πανδημία Covid-19, παρατηρήθηκε το φαινόμενο των αυξημένων αποχωρήσεων, αλλά και της καθυστέρησης στην εφαρμογή των διαδικασιών για την ολοκλήρωση των νέων διορισμών και προσλήψεων λόγω των έκτακτων περιορισμών (π.χ. εξ αποστάσεως εργασία).

Συνεπώς, παρόλο που οι νέες προσλήψεις στην κεντρική διοίκηση, με βάση τον κανόνα 1:1, για το 2020 ανέρχονταν σε 10.500, τελικά πραγματοποιήθηκαν 4.819 προσλήψεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του Υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία ΕΣΥ), καθώς και εισαγωγές στις παραγωγικές σχολές ένστολων των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Πέραν όμως των προγραμματισμένων αυτών προσλήψεων, στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων πραγματοποιήθηκαν 4.500 διορισμοί για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής.

Το έτος 2021, οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις αναμένεται να ανέλθουν στις 26.000, περιλαμβάνοντας τις εκτιμώμενες προς υλοποίηση προσλήψεις του Προγραμματισμού 2021, έκτακτες περιπτώσεις, καθώς και σημαντικό αριθμό προσλήψεων (εντός του κανόνα προσλήψεων) που δεν υλοποιήθηκε τα προηγούμενα έτη.

Ειδικότερα, λόγω του μεγάλου αριθμού αποχωρήσεων από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων κατά τον Σεπτέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκαν διορισμοί 11.700 εκπαιδευτικών για τη στελέχωση της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (εκ των οποίων οι 10.500 αφορούν διορισμούς πέραν του κανόνα προσλήψεων).

Το έτος 2022, οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις προβλέπεται να ανέλθουν στις 20.641, περιλαμβάνοντας τις εγκρίσεις προσλήψεων βάσει του Προγραμματισμού 2022, καθώς και τις προσλήψεις από προηγούμενα έτη που δεν υλοποιήθηκαν. Με δεδομένο τον μεγάλο αριθμό αποχωρήσεων της περιόδου 2020-2022 από το Υπουργείο Υγείας, οι συνολικές προσλήψεις για το 2022 στο εν λόγω Υπουργείο προβλέπεται να ανέλθουν στο 29% του συνολικού αριθμού των προσλήψεων, εκ των οποίων οι 4.712 αφορούν στον Προγραμματισμό του 2022, ενώ οι υπόλοιπες αφορούν σε προγραμματισμούς προηγούμενων ετών, προκειμένου να στελεχωθούν επαρκώς οι δομές του υπουργείου με ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό.

Όσον αφορά την προκαλούμενη δαπάνη από τους νέους διορισμούς και προσλήψεις για τα έτη 2021 και 2022, ένα μέρος της δαπάνης έχει ήδη συμπεριληφθεί στα ανώτατα όρια δαπανών των φορέων και το υπόλοιπο στον ειδικό φορέα "Γενικές Κρατικές Δαπάνες" του Υπουργείου Οικονομικών στη μείζονα κατηγορία 29 "Πιστώσεις υπό κατανομή". Ειδικότερα, για το 2021 στα ανώτατα όρια δαπανών των φορέων έχουν ήδη συμπεριληφθεί οι εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ένστολων, οι νέοι διορισμοί εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και το σύνολο των υπόλοιπων προσλήψεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί, δηλαδή ποσοστό 74% επί του συνόλου των προσλήψεων του τρέχοντος έτους.

Οι πιστώσεις για το υπόλοιπο 26% επί του συνόλου των προσλήψεων που πρόκειται να υλοποιηθεί εντός του 2021, έχουν προβλεφθεί στις Γενικές Κρατικές Δαπάνες. Για το 2022, οι διορισμοί που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στα ανώτατα όρια δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης αφορούν κυρίως τις εισαγωγές σε παραγωγικές σχολές ένστολων, ενώ οι υπόλοιπες προσλήψεις που αγγίζουν το 86% του συνόλου των προσλήψεων έχουν προβλεφθεί στον ειδικό φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες.

Διάγραμμα: Σχεδιασμός διορισμών και προσλήψεων για το προσωπικό της κεντρικής διοίκησης που μισθοδοτείται απευθείας από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022
 

proslipseis_1.jpg


Το προσωπικό που απασχολείται ή/και μισθοδοτείται απευθείας από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού1 διακρίνεται σε τακτικό και μη τακτικό προσωπικό. Στο τακτικό προσωπικό περιλαμβάνονται το μόνιμο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό, καθώς και το πολιτικό προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ). Κάθε άλλη κατηγορία προσωπικού (π.χ. προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), εποχικό προσωπικό κ.λπ.) περιλαμβάνεται στο μη τακτικό προσωπικό.

Οι νέοι διορισμοί και προσλήψεις τακτικού προσωπικού υπόκεινται σε περιορισμούς, προκειμένου να μην προκαλείται δημοσιονομική επιβάρυνση στο αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης. Ειδικότερα, τα τελευταία χρόνια ο περιορισμός αυτός πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής του κανόνα προσλήψεων/αποχωρήσεων με σχέση 1 προς 1, λαμβάνοντας υπόψη κατά τον προγραμματισμό προσλήψεων κάθε έτους τις αποχωρήσεις του προηγούμενου έτους. Για την ορθή τήρηση του κανόνα προσλήψεων το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο είναι αρμόδιο για θέματα ανθρώπινου δυναμικού του Δημόσιου Τομέα, συγκεντρώνει και αξιολογεί τα αιτήματα προσλήψεων προκειμένου να καταθέσει στο Υπουργικό Συμβούλιο τον Προγραμματισμό Προσλήψεων του επόμενου οικονομικού έτους.

Αποχωρήσεις τακτικού προσωπικού

Κατά τα τελευταία έτη παρατηρείται μεγάλο κύμα αποχωρήσεων λόγω συνταξιοδότησης από τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και κυρίως από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο Υγείας, όπου το σύνολο των αποχωρήσεων ανέρχεται στο 66% (44% και 22% αντίστοιχα) του συνόλου των αποχωρήσεων της Κεντρικής Διοίκησης κατά το έτος 2020. Επιπλέον, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία οι αποχωρήσεις στα δύο αυτά υπουργεία εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στο 73% (53% και 20% αντίστοιχα) του συνόλου των αποχωρήσεων του 2021. Συνεπώς, έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα για τη στελέχωση των υπηρεσιών των ανωτέρω υπουργείων για την περίοδο 2020-2022.


Προσλήψεις μη τακτικού προσωπικού για το οικονομικό έτος 2022

Οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, πέραν του μόνιμου ή με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ τακτικού προσωπικού, απασχολούν και μη τακτικό προσωπικό (συμβάσεις ΙΔΟΧ ή μίσθωσης έργου) για συγκεκριμένες χρονικές περιόδους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να παρακολουθήσει και να ελέγξει αποτελεσματικότερα τις προσλήψεις του μη τακτικού προσωπικού, προέβη στη θεσμοθέτηση σχετικού πλαισίου προγραμματισμού προσλήψεων. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021, ο αριθμός των προσλήψεων μη τακτικού προσωπικού που εμπίπτει στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου προβλέπεται για το έτος 2022 να είναι μειωμένος κατά 10% σε σχέση με τις αντίστοιχες προσλήψεις του 2020. Με την ανωτέρω ρύθμιση εκτιμάται ότι πέραν της συστηματικής παρακολούθησης του αριθμού του μη τακτικού προσωπικού, θα προκύψει και δημοσιονομικό όφελος από τη συγκράτηση της δαπάνης για νέες προσλήψεις.

Κατά το μέρος που αφορά στους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, μέρος των προσλήψεων μη τακτικού προσωπικού έχουν προβλεφθεί στα ανώτατα όρια δαπανών των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, ενώ σημαντικός αριθμός εξ αυτών έχει προβλεφθεί στον ειδικό φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών, στη μείζονα κατηγορία 29 "Πιστώσεις υπό κατανομή".

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Βίντεο με τη Γεωργία που «βγαίνει μπροστά» στην κάμερα για τον βιασμό της

Πώς θα πάρεις το άγνωστο Επίδομα 244,35 ευρώ με 3 δικαιολογητικά

Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκινάει η πρώτη ετήσια Εξειδίκευση Εκπαιδευτικών στον Αυτισμό στην Ελλάδα

ΑΣΕΠ 13Κ/2021 - Δήμοι: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ Lower - Proficiency (90 μόρια) σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ για 90 μόρια

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών: Το κορυφαίο 9ΜΗΝΟ σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ στην Ελλάδα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών για ΑΣΕΠ μόνο 95 ευρώ μέσα σε 2 ημέρες

σχετικά άρθρα

Κορονοϊός: Θλίψη για τον πρόωρο θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
«Έφυγε» πρόωρα από κορονοϊό καθηγήτρια Γυμνασίου της Θεσσαλονίκης - Ο αποχαιρετισμός της Γ' ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
Κορονοϊός: Θλίψη για τον πρόωρο θάνατο καθηγήτριας στη Θεσσαλονίκη
fakelos covid sxoleio arnitis goneas
«Η κυβέρνηση τιμωρεί τους γονείς που απουσιάζουν από τη δουλειά για να συνδράμουν το παιδί τους»
Σφοδρές αντιδράσεις για την κυβερνητική απόφαση να περικοπεί η αμοιβή των εργαζόμενων γονέων που λαμβάνουν άδεια ειδικού σκοπού κατά 50%
«Η κυβέρνηση τιμωρεί τους γονείς που απουσιάζουν από τη δουλειά για να συνδράμουν το παιδί τους»
Τα επικοινωνιακά τους παιχνίδια αποπροσανατολισμού δε θα περάσουν!Με το κεφάλι ψηλά συνεχίζουμε τον αγώνα για το Σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας!
«Μια απλή καταγραφή των πεπραγμένων της Υπουργού Παιδείας αποδεικνύει την υποκρισία αλλά και την επιλογή της Εκπαίδευσης ως χώρου πειραματισμού  για...
Τα επικοινωνιακά τους παιχνίδια αποπροσανατολισμού δε θα περάσουν!Με το κεφάλι ψηλά συνεχίζουμε τον αγώνα για το Σχολείο που αξίζει στα παιδιά μας!