Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
Thumbnail
Τροποιητικές διατάξεις σε νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή - Αφορούν στον τρόπο αδειοδότησης ιδιωτικών σχολείων, κολεγίων, ΙΙΕΚ, Φροντιστηρίων, ΚΞΓ, ΚΔΒΜ - Όλες οι αλλαγές

Με τίτλο "Απλούστευση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης", το υπουργείο Παιδείας κατέθεσε τροποποιητικές διατάξεις στο νομοσχέδιο για την «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» που κατατέθηκε στη Βουλή.

Με τις διατάξεις αυτές επέρχονται αλλαγές στον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών ΙΕΚ,  κολεγίων, φροντιστηρίων, Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ΚΔΒΜ και ιδιωτικών σχολείων. Ακολουθούν τα άρθρα που αφορούν στην ιδιωτική εκπαίδευση:

Δείτε όλες τις σχετικές διατάξεις

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ι.Ε.Κ.), ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΩΝ, ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΓΙΩΝ

Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εμπίπτουν τα ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), τα Φροντιστήρια, τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών και τα Κολλέγια, με κωδικούς NACE 85.41 και 85.59. Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), μπορούν να ασκούν δραστηριότητα ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., Φροντιστηρίων, Κέντρων ξένων γλωσσών και Κολλεγίων.

Αρθρο 279 Αρμόδιες αρχές

Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του παρόντος είναι το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και ειδικότερα: (α) Ο αρμόδιος Γενικός Διευθυντής, κατά το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) και, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης, ο Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας των Κολλεγίων και ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., (β) Ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

Άρθρο 280 Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης

1. Τα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. και τα Κολλέγια υπάγονται, για την ίδρυση και λειτουργία τους, σε καθεστώς έγκρισης του άρθρου 7. Η έγκριση δίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133). Σε καθεστώς έγκρισης υπάγονται τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά δύο και μισό (21/2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα ή τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων.

2. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται με απόφαση της αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 279, η οποία, στην περίπτωση των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. και των Κολλεγίων, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από κατάθεση πλήρους αίτησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και δικαιολογητικών, που υποβάλλεται με ευθύνη του φορέα της δραστηριότητας. Για την έγκριση ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. και Κολλεγίου απαιτείται η διατύπωση γνώμης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων, σύμφωνα με τη διαδικασία της περ. 13 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222).

3. α) Εντός πέντε (5) μηνών από την κατάθεση πλήρους αίτησης έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και δικαιολογητικών, η αρμόδια αρχή εξετάζει τα υποβληθέντα στοιχεία και, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την έγκριση για την ίδρυση και λειτουργία της δραστηριότητας ή απορρίπτει την αίτηση αιτιολογημένα.

β) Πριν από τη χορήγηση της έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας και εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. υποχρεούται να διενεργήσει αυτοψία στις εγκαταστάσεις της δραστηριότητας, για τη διαπίστωση της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας. γ) Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία για την έκδοση της έγκρισης, τεκμαίρεται ότι η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας έχει χορηγηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 8, και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από την αρμόδια αρχή τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης.

4. Η αίτηση χορήγησης έγκρισης κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αρχή. Μετά από την έναρξη λειτουργίας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14, κατά το μέρος που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η διαδικασία έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας αυτών διεκπεραιώνεται αποκλειστικά μέσω του συστήματος αυτού.

5. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας τροποποιείται μετά από αίτηση του φορέα της δραστηριότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία που τηρείται για τη χορήγηση της έγκρισης. Με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 286 καθορίζεται η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης, η οποία εφαρμόζεται και για την τροποποίησή της.

6. Ο φορέας της δραστηριότητας, επί ποινή ανάκλησης της έγκρισης, υποχρεούται να ενημερώνει αμελλητί την αρμόδια αρχή για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησης της έγκρισης και για τη συνδρομή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.

7. Η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας μεταβιβάζεται, εφόσον α) οι κατά νόμο προϋποθέσεις χορήγησης της έγκρισης συντρέχουν στο πρόσωπο του νέου φορέα και β) δεν συντρέχουν μεταβολές της ισχύουσας άδειας που δεν έχουν τύχει έγκρισης από τον αρμόδιο φορέα. Εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί στο όνομα του παλαιού φορέα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους. Η μεταβίβαση εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή που χορηγεί την έγκριση μετά από σχετική αίτηση, η οποία συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

8. Για την έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, για την έγκριση της τροποποίησής της, καθώς και για την έγκριση της μεταβίβασής της απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 286. 9. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί τις εγκρίσεις και τις τυχόν τροποποιήσεις τους στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να ασκούν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 282.

Αρθρο 281 Γνωστοποίηση λειτουργίας δραστηριοτήτων στον τομέα της εκπαίδευσης

1. Τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) δεν υπερβαίνει την αναλογία ενός (1) ατόμου ανά δύο και μισό (21/2) τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των εβδομήντα πέντε (75) εκπαιδευομένων, υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης του άρθρου 6.

2. Η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε. κατά το μέρος που αφορά στη γνωστοποίηση των δραστηριοτήτων της παρ. 1, η γνωστοποίηση κατατίθεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αρχή.

3. Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

4. Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται σε προηγούμενη γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής. Σε περίπτωση αλλαγής του φορέα της δραστηριότητας, εφαρμόζεται το άρθρο 9. Τα δικαιολογητικά που συνδέονται με το πρόσωπο του φορέα της δραστηριότητας εκδίδονται στο πρόσωπο του νέου φορέα. Ο φορέας της δραστηριότητας, επί ποινή διακοπής της λειτουργίας, οφείλει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για κάθε μεταβολή σχετική με τις νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας της δραστηριότητας ή για τη συνδρομή ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.

5. Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης, ή της γνωστοποίησης μεταβολής, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας.

6. Για την υποβολή της γνωστοποίησης λειτουργίας των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου απαιτείται η καταβολή παραβόλου, σύμφωνα με το άρθρο 11 και την κοινή απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 285.

7. Η αρμόδια αρχή υποχρεούται να κοινοποιεί αμελλητί, τόσο την αρχική γνωστοποίηση, όσο και τις μεταβολές της στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες.

8. Το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνόλου των εσόδων από τη θέσπιση του παραβόλου εισπράττεται υπέρ Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ., ως αρμόδιας αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 279, για την έγκριση και γνωστοποίηση λειτουργίας των Φροντιστηρίων και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και το είκοσι τοις εκατό (20%) υπέρ του κρατικού προϋπολογισμού, προκειμένου να καλυφθούν σχετικές δαπάνες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αρθρο 282 Έλεγχοι και ενέργειες εποπτείας

Κατά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος, οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές που προσδιορίζονται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 285 δύνανται να διενεργούν ελέγχους και να προβαίνουν σε ενέργειες εποπτείας, κατ’ αναλογία των οριζόμενων στα άρθρα 127 έως 157 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), με σκοπό την παρακολούθηση της συμμόρφωσης των φορέων των δραστηριοτήτων με τις διατάξεις του παρόντος. Μέχρι την πλήρη εφαρμογή του ν. 4512/2018 η αρμόδια αρχή του άρθρου 279 διενεργεί εκ των υστέρων αυτοψίες, όταν απαιτείται βάσει κριτηρίων κινδύνου.

Αρθρο 283 Προϋποθέσεις λειτουργίας σχετιζόμενες με το πρόσωπο του φορέα

1. Φυσικό πρόσωπο μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου 278, εφόσον: α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, β) έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), γ) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ. και την ιδιότητα του κληρικού, δ) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης, ε) το αιτούν φυσικό πρόσωπο δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα, τετελεσμένα ή σε απόπειρα, της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, παραχάραξης, δωροδοκίας, σωματικής βλάβης, για παράβαση των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α΄ 26), ζ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης αδείας ή διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία.

2. Νομικό πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων και των Ν.Π.Δ.Δ., μπορεί να ασκεί τις δραστηριότητες του άρθρου 278, εφόσον: α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε κράτος - μέλος της Ε.Ε.. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται αλλοδαπά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σχολεία των οποίων έχουν αδειοδοτηθεί βάσει του άρθρου 5 του ν. 4862/1931 (Α΄ 2). β) ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, γ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο, δ) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει κατατεθεί αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης,ε) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της αδείας ή της διακοπής λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία διετία, στ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, εξαιρουμένων των εκπροσώπων των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πληροί τις προϋποθέσεις των περ. γ’ έως ζ’ της παρ. 1. 3. Τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Διοικήσεώς τους ορίζονται ως εκ της ιδιότητάς τους (ex officio), μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητες του άρθρου 278, εφόσον οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ..

Άρθρο 284 Κυρώσεις

1. Για τις δραστηριότητες του παρόντος που υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης, η λειτουργία της δραστηριότητας χωρίς αυτή να έχει λάβει έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας, επισύρει την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 2 του άρθρου 15. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων είναι η αρμόδια αρχή του άρθρου 279, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας.

2. Για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, η παράλειψη υποβολής αρχικής γνωστοποίησης, ή η παράλειψη υποβολής γνωστοποίησης μεταβολής, ή η γνωστοποίηση αναληθών στοιχείων, επισύρει την επιβολή των κυρώσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 σε βάρος του φορέα της δραστηριότητας. Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των κυρώσεων είναι η αρμόδια αρχή του άρθρου 279, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας. Για τις δραστηριότητες του παρόντος κεφαλαίου που υπάγονται σε καθεστώς γνωστοποίησης, όπου προβλέπεται ως κύρωση η ανάκληση της αδείας, από την έναρξη ισχύος του παρόντος κεφαλαίου νοείται η προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας.

3. Ειδικά για την περίπτωση που βεβαιώνονται πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 15 σε δραστηριότητες που υπάγονται σε καθεστώς έγκρισης ή γνωστοποίησης του παρόντος κεφαλαίου και, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 15, επί των εισπραττόμενων προστίμων για την επιβολή και είσπραξη των οποίων αρμόδιος είναι ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αποτελεί έσοδο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) αποδίδεται στον ειδικό κωδικό του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Σε περίπτωση παραβίασης επιμέρους όρων και προϋποθέσεων κατά τη λειτουργία των δραστηριοτήτων του παρόντος κεφαλαίου εφαρμόζονται οι κυρώσεις της κείμενης νομοθεσίας από τα αρμόδια όργανα που ορίζονται σε αυτή.

Άρθρο 285 Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία της έγκρισης, της τροποποίησης και της μεταβίβασης της έγκρισης, οι αρχές και τα αρμόδια όργανα στα οποία κοινοποιούνται οι εγκρίσεις και οι τροποποιήσεις τους, προκειμένου αυτές να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε τεχνική ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με την έγκριση, την τροποποίηση και τη μεταβίβασή της, σύμφωνα με τα άρθρα 7 και 8.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το περιεχόμενο και η διαδικασία της γνωστοποίησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τηρούνται στην έδρα της δραστηριότητας, ο τρόπος γνωστοποίησης των στοιχείων σε περίπτωση επικείμενης μεταβολής τους, οι αρχές στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση, προκειμένου να ασκήσουν τις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες και κάθε τεχνική ή άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη γνωστοποίηση, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το ύψος των παραβόλων της παρ. 8 του άρθρου 280, αναφορικά με την έγκριση, και της παρ. 6 του άρθρου 281, αναφορικά με τη γνωστοποίηση, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής τους, ο τρόπος μεταφοράς των πιστώσεων στα αρμόδια όργανα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, σύμφωνα με το άρθρο 11.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται το εύρος του πλαισίου των επιβαλλόμενων κυρώσεων του άρθρου 284, η κλιμάκωση και τα κριτήρια επιμέτρησης αυτών εντός των ορίων της παρ. 1 του άρθρου 15, για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε γνωστοποίηση, και της παρ. 2 του άρθρου 15, για τις δραστηριότητες που υπόκεινται σε έγκριση και γνωστοποίηση, η διαδικασία επιβολής τους, οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των δραστηριοτήτων σε περίπτωση έλλειψης έγκρισης ή έλλειψης γνωστοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Άρθρο 286 Μεταβατικές διατάξεις

1. α) Οι άδειες για τις δραστηριότητες του άρθρου 278 που έχουν χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν επέλθει μεταβολές των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας. Σε περίπτωση μεταβολής στοιχείου, ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 280 υποχρεούται σε υποβολή αίτησης έγκρισης, σύμφωνα με το άρθρο 280, και ο φορέας της οικονομικής δραστηριότητας της παρ. 1 του άρθρου 281 υποχρεούται σε γνωστοποίηση, σύμφωνα με το άρθρο 281. Μετά από τη χορήγηση της έγκρισης ή την υποβολή της γνωστοποίησης η λειτουργία της δραστηριότητας διέπεται από το παρόν.

β) Σε περίπτωση υποβολής αίτησης τροποποίησης άδειας, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 280, οι άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, οφείλουν να προσαρμοστούν στο παρόν.

2. Όπου στη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε άδεια δραστηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 280 εφεξής νοείται η έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου. Όπου γίνεται αναφορά σε άδεια δραστηριοτήτων της παρ. 1 του άρθρου 281, εφεξής νοείται η γνωστοποίηση λειτουργίας του παρόντος κεφαλαίου.

3. Μέχρι την έναρξη ισχύος όλων των προβλεπόμενων στο παρόν κανονιστικών πράξεων εφαρμόζονται, ως προς τις δραστηριότητες του άρθρου 278, η περ. 1, η υποπερ. α της περ. 2, το πρώτο εδάφιο της περ. 3, οι περ. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15 και 18 της υποπαρ. Θ3 και οι περ. 1, 2, 4 και 6 της υποπαρ. Θ5 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. α) Εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, αιτήσεις για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εκπαιδευτηρίου, διεκπεραιώνονται κατ’ εφαρμογή του ν. 4093/2012, όπως ίσχυε πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος. β) Αιτήσεις για χορήγηση ή τροποποίηση άδειας ιδιωτικού Ι.Ε.Κ. ή Κολλεγίου, οι οποίες έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, συνοδεύονται από πλήρη φάκελο και εκκρεμούν ή καθίστανται εκκρεμείς προς χορήγηση ή τροποποίηση άδειας ενώπιον της αρμόδιας υπηρεσίας, μετά από την απαιτούμενη θετική γνώμη του αρμόδιου γνωμοδοτικού οργάνου, το αργότερο έως τις 31.1.2022, εξετάζονται και οι σχετικές άδειες χορηγούνται από την αρμόδια υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής των αιτήσεων, εφόσον δηλωθεί από τους αιτούντες ότι επιθυμούν την εξέτασή τους, όπως έχουν υποβληθεί και σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές. Η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη γνωστοποίηση στους αιτούντες, με κάθε πρόσφορο τρόπο, εκ μέρους της αρμόδιας υπηρεσίας, στην οποία εκκρεμεί η αίτησή τους, της θετικής γνώμης που έχει περιέλθει σ’ αυτήν.

5. α) Ειδικά για το έτος 2021, αναστέλλεται η αναγγελία επικαιροποίησης άδειας Κολλεγίου και Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), του στοιχείου 14γ της παρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. β) Ειδικά για το έτος 2021, οι άδειες των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Επιπέδου Δύο δεν επικαιροποιούνται και υπόκεινται αποκλειστικά, σύμφωνα με τις περ. α΄ και δ΄ της παρ. 17 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), στην υποχρέωση μετατροπής τους, με τροποποίηση, λόγω προσαρμογής τους στο άρθρο 53, έως τις 30.11.2021. γ) Ειδικά, για το έτος 2021, αναστέλλεται η αναγγελία επικαιροποίησης αδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών του στοιχείου 14γ της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.

Άρθρο 287 Χορήγηση αδειών ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. - Τροποποιήσεις ν. 4093/2012

α) Στην υποπερ. α΄ της περ. 1 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «και Κολλεγίου», καταργείται η υποπερ. β΄ αναφορικά με τη χορήγηση άδειας Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.) και Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) και η περ. 1 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαμορφώνεται ως εξής: «1. α) Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα και ενώσεις προσώπων και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

β) Το δεύτερο εδάφιο της υποπερ. α΄ της περ. 2 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, όσον αφορά τη χορήγηση άδειας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, καταργείται.

γ) Στην περ. 4 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλεγίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και η περ. 4 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαμορφώνεται ως εξής: «4. Σε φυσικό πρόσωπο χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: (α) έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, (β) έχει μόνιμη εγκατάσταση σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (γ) δεν έχει την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. και κληρικού, (δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο, (ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης, (στ) δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007, Α΄ 26), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δημόσιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς, (η) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία.».

δ) Στην περ. 5 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλεγίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και η περ. 5 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαμορφώνεται ως εξής: «5. Σε νομικό πρόσωπο και Ν.Π.Δ.Δ. χορηγείται άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις: (α) η καταστατική έδρα του βρίσκεται σε χώρα κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται αλλοδαπά μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, σχολεία των οποίων έχουν αδειοδοτηθεί βάσει και του άρθρου 5 του ν. 4862/1931 «Περί των ξένων σχολείων» (Α΄ 2). (β) ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του, αφορά και στην παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, (γ) για τα νομικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π. του ευρύτερου δημόσιου τομέα και των νομικών προσώπων των οποίων τα μέλη ή μέρος των μελών του Δ.Σ. ή της Διοικήσεώς τους καθορίζονται ex officio οι μέτοχοι ή οι εταίροι τους ή τα μέλη των διοικήσεών τους, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., για δε τις ενώσεις προσώπων, τα μέλη Δ.Σ. ή της Διοικούσας Επιτροπής, δεν έχουν την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., (δ) είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερο, (ε) δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης και δεν έχει καταθέσει αίτηση για κήρυξή του σε κατάσταση πτώχευσης, (στ) δεν του έχει επιβληθεί η διοικητική κύρωση της ανάκλησης της άδειας ίδρυσης ή της άδειας λειτουργίας για ίδιο ή άλλο ιδιωτικό φορέα εκπαίδευσης και κατάρτισης την τελευταία δεκαετία, (ζ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις των στοιχείων γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ,εξαιρουμένων των εκπροσώπων των Ν.Π.Δ.Δ..

ε) Στην περ. 6 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλεγίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)»,«Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και η περ. 6 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαμορφώνεται ως εξής: «6. Άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο και χορηγείται σε ενώσεις προσώπων, εφόσον για τα φυσικά πρόσωπα συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 4 και για τα νομικά πρόσωπα οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.».

στ) Στην περ. 11 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλεγίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και η περ. 11 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαμορφώνεται ως εξής: «11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, τροποποιείται μετά από αίτηση, σύμφωνα με τη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής. Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την υποβολή της αίτησης.».

ζ) Στην περ. 12 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλεγίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και η περ. 12 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαμορφώνεται ως εξής: «12. Οι ανωτέρω φορείς εκπαίδευσης υποχρεούνται, επί ποινή ανάκλησης αυτής της άδειας, να ενημερώνουν εγγράφως την αρχή που χορηγεί την άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο, για κάθε μεταβολή των προϋποθέσεων χορήγησής της ή συνδρομής ασυμβίβαστων ιδιοτήτων.».

η) Στην περ. 15 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλεγίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και η περ. 15 της υποπαρ. Θ3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαμορφώνεται ως εξής: «15. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση, την τροποποίηση και την επικαιροποίηση άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο σε φυσικά, νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων και Ν.Π.Δ.Δ. και ρυθμίζεται κάθε σχετικό θέμα.».

θ) Στην περ. 1 της υποπαρ. Θ5 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «Κολλεγίου», «Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ)», «Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών» και η περ. 1 της υποπαρ. Θ5 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση της άδειας ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο εφόσον τόσο το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο, η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. που μεταβιβάζει την άδεια, όσο και το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων ή το Ν.Π.Δ.Δ. όπου μεταβιβάζεται η άδεια, έχει τις κατά νόμο προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.».

Δείτε όλο το νομοσχέδιο

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Υπουργείο Παιδείας: Φυλάκιση σε γονείς αρνητές που δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο

Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση - Στείλτε το βιογραφικό σας εδώ

Μητέρα επιτέθηκε βάναυσα σε εκπαιδευτικό μέσα σε σχολείο

Ο καθηγητής του ΕΠΑΛ που χειροδίκησε σε μαθήτρια και η έκπληκτη κοινή γνώμη

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα