Νίκη Κεραμέως
Οι απειλές της υπουργού Παιδείας προς τους εκπαιδευτικούς αγνοούν το Σύνταγμα και κάθε ενδεχόμενη κύρωση θα προσβληθεί ομαδικά στα δικαστήρια

Η κ.Κεραμέως, για μία ακόμα φορά, απειλεί.

Η κ.Κεραμέως όμως, απειλεί μόνο όσους της μπαίνουν στο μάτι και φαλκιδεύουν τις επιδιώξεις της. Απειλεί τους γονείς με απουσίες στα παιδιά τους, αν δεν τα στείλουν στις τάξεις του κορονοϊού. Και χτες, απείλησε τους εκπαιδευτικούς με αυστηρές κυρώσεις, αν δεν υποκύψουν στις επιθυμίες της για αξιολόγηση, ανοίγοντας έναν ακόμα “πόλεμο”.

Ας σημειώσουμε κάτι ακόμα: η κ.Κεραμέως απειλεί τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς, δεν "απείλησε" όμως τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο που έβγαλε στη φόρα ονόματα παιδιών σε Νηπιαγωγείο. Κουβέντα δεν είπε. Μάλλον δεν την ενδιαφέρουν αυτά την Υπουργό Παιδείας, έστω κι αν ενδιαφέρουν ακόμα και τον εισαγγελέα.

Παρότι λοιπόν στην προηγούμενη αναμέτρηση για την αξιολόγηση η υπουργός Παιδείας ηττήθηκε οικτρά με τα συντριπτικά ποσοστά αποχής-απεργίας από τις διαδικασίες αξιολόγησης του περασμένου Μαρτίου, μυαλό δεν έβαλε.

Κατηγορεί τους εκπαιδευτικούς ότι  απορρίπτουν την αξιολόγηση γιατί δε θέλουν  να αξιολογούνται, ενώ οι ίδιοι έχουν πολλές φορές εξηγήσει ότι δεν αρνούνται γενικά να αξιολογηθούν, αλλά απορρίπτουν τη συγκεκριμένη διαδικασία και για πολύ συγκεκριμένους λόγους που έχουν επαρκώς αναλυθεί: Η αξιολόγηση που επιχειρεί να επιβάλει δεν είναι μια διαδικασία που " στοχεύει στην αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου και έχει βελτιωτικό χαρακτήρα", όπως υποστηρίζει, αλλά μηχανισμός ανατροπής εργασιακών σχέσεων, ιδεολογικής χειραγώγησης και κατηγοριοποίησης σχολείων, εκπαιδευτικών και μαθητών

Η πρώτη μάχη

Η έκβαση της πρώτης μάχης στο νέο πόλεμο θα φανεί μάλιστα πολύ σύντομα, μέχρι το τέλος του μήνα, καθώς τα σχολεία θα πρέπει να προχωρήσουν σε γενική εκτίμηση του έργου και των λειτουργιών της σχολικής μονάδας του προηγούμενου έτους (2020-21), και να υποβάλλουν συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του Ι.Ε.Π., πριν τη διαδικασία του Συλλογικού Προγραμματισμού όχι αργότερα από το τέλος Σεπτεμβρίου 2021. Στη συνέχεια, οι Σύλλογοι Διδασκόντων θα πρέπει να θέσουν στόχους και να συγκροτήσουν ομάδες εκπαιδευτικών που θα καταρτίσουν Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση των στόχων αυτών. Ο ετήσιος συλλογικός προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου καταχωρίζεται από κάθε σχολική μονάδα στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ στο διάστημα 1-20 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Όποια όμως κι αν είναι η εξέλιξη αυτού του πρώιμου σταδίου, η κ.Κεραμέως στο τέλος είναι πολύ πιθανό να χάσει, εκτός κι αν οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους τη φοβηθούν και κάνουν ομαδικά πίσω. Στη συνέχεια θα δούμε γιατί θα χάσει, αλλά προηγουμένως ας δούμε με τι ακριβώς απειλεί τους εκπαιδευτικούς η κ.Κεραμέως.

Οι κυρώσεις

Οι κυρώσεις για όποιον αρνείται την αξιολόγηση, προβλέπονται στις παρ.4, 5, 6 και 8 του άρθρου 56 ν.4823/2021. Να δούμε τι λενε:

  1. Η παράλειψη στελέχους της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. να λάβει μέρος, να διευκολύνει ή να προβεί, ατομικώς ή συλλογικώς, ως μέλος του συλλόγου διδασκόντων ή ομάδων δράσεων σχολικών μονάδων και λοιπών εκπαιδευτικών ή υποστηρικτικών δομών, σε επιβαλλόμενη ή απλώς προβλεπόμενη από τον νόμο άσκηση αρμοδιότητας ή ενέργεια που αφορά στον προγραμματισμό, στην αυτοαξιολόγηση ή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του έργου των σχολικών μονάδων και των ως άνω δομών ή σε οποιοδήποτε στάδιο της αξιολογικής διαδικασίας στελέχους της εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. και ιδίως η παραβίαση οιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους, όπως αυτές καθορίζονται στα άρθρα 47, 47Α, 47Β και 48 του ν. 4547/2018 (Α’ 102) και στα άρθρα 57, 61, 72 παρ. 3, 73 -76 και 97 του παρόντος περί αξιολόγησης των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα, το οποίο τιμωρείται με τις πειθαρχικές ποινές του άρθρου 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), όχι κατώτερη του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός μηνός.

  2. Ανεξαρτήτως των οριζόμενων στην παρ. 4, οι αναφερόμενες στην παρ. 4 παραλείψεις ή παραβιάσεις διατάξεων και υποχρεώσεων εκ μέρους των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. που διαρκούν περισσότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες, χωρίς να δικαιολογούνται από ανυπέρβλητα κωλύματα συνιστάμενα σε προβλήματα υγείας, συνιστούν αντικειμενικό λόγο αναστολής οιασδήποτε διαδικασίας εξέλιξης του στελέχους της εκπαίδευσης, του εκπαιδευτικού ή του μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π., συμπεριλαμβανομένης της αυτόματης μισθολογικής εξέλιξής του. Η εφαρμογή της παρούσας δεν επιδρά στην προσμέτρηση του αντίστοιχου χρονικό διαστήματος στον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας.

  1. Η σχετική απόφαση αναστολής εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η ως άνω συμπεριφορά των στελεχών της εκπαίδευσης, των εκπαιδευτικών και των μελών Ε.Ε.Π και Ε.Β.Π. και υπόκειται σε ένσταση ενώπιον των αρμόδιων κατά περίπτωση υπηρεσιακών συμβουλίων. Η ένσταση ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δώδεκα (12) ημερών από την επομένη της γνωστοποίησης της απόφασης με κάθε πρόσφορο τρόπο και με απόδειξη σε αυτόν που αφορά. Κατατίθεται στον ως άνω Γενικό Γραμματέα και εξετάζεται από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την αποδεδειγμένη περιέλευση της ένστασης σε πλήρη γνώση του.

    8. Αν στέλεχος εκπαίδευσης αρνείται να υποβληθεί στη διαδικασία αξιολόγησης, είτε ως αξιολογητής είτε ως αξιολογούμενος, σε οποιοδήποτε στάδιο αυτής, ή την παρακωλύει με την εν γένει στάση του, πλέον των αναφερομένων στις παρ. 4 έως και 7, αντικαθίσταται, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 6 του άρθρου 60 και αποκλείεται από τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση οποιασδήποτε θέσης στελέχους εκπαίδευσης για τα επόμενα οκτώ (8) έτη

Οι ποινές

Το άρθρο 109 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26), προβλέπει τα εξής:


1.Οι πειθαρχικές ποινές που επιβάλλονται στους υπαλλήλους είναι:

α) η έγγραφη επίπληξη,
β) το πρόστιμο έως τις αποδοχές τριών (3) μηνών,

γ) η στέρηση του δικαιώματος για προαγωγή από ένα (1)έως πέντε (5) έτη,

δ) ο υποβιβασμός κατά ένα βαθμό,

ε) η προσωρινή παύση από τρεις (3) έως έξι (6) μήνες με πλήρη στέρηση των αποδοχών και

στ) η οριστική παύση -η οποία (ας ελπίσουμε να μην το τραβήξουν τόσο) δε μας αφορά εν προκειμένω

Το Σύνταγμα

Όλα αυτά όμως, ισχύουν αν ένας εκπαιδευτικός μόνος του, η μια ομάδα εκπαιδευτικών, αρνηθεί να συμμετέχει στην αξιολόγηση. Αλλά εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό. Οι Ομοσπονδίες των εκπαιδευτικών ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, έχουν κηρύξει τηρώντας όλη τη νομιμότητα, απεργία-αποχή από την αξιολόγηση, καλύπτοντας έτσι τους εκπαιδευτικούς. Για το θέμα αυτό μάλιστα η απόφαση έρχεται σε συνέχεια και υλοποίηση της απόφασής της Γενικής Συνέλευσης των Προέδρων (5 Σεπτεμβρίου 2020) των ΕΛΜΕ. Η νομική σύμβουλος της ΟΛΜΕ, γνωμοδότησε χτες ότι η μη συμμετοχή στελέχους εκπαίδευσης, εκπαιδευτικού ή μέλους Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. στις διαδικασίες αξιολόγησης «δεν μπορεί νομίμως να οδηγήσει σε ενεργοποίηση των κυρώσεων των παρ.4, 5, 6 και 8 του άρθρου 56 ν.4823/2021, όταν η παράλειψή του αυτή οφείλεται σε άσκηση του συνταγματικού δικαιώματός του σε απεργία-αποχή, η οποία καλύπτεται από το τεκμήριο νομιμότητας.

Τι λέει το Σύνταγμα; Αρθρο 23: (Συνδικαλιστική ελευθερία)

1. Tο Kράτος λαμβάνει τα προσήκοντα μέτρα για τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων εναντίον κάθε προσβολής τους, μέσα στα όρια του νόμου.
2. H απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων των εργαζομένων.

Με απλά λόγια: Αν η κ.Κεραμέως επιβάλει στους εκπαιδευτικούς που αρνούνται να συμμετέχουν στην αξιολόγηση τις ποινές που απειλεί, τότε η ΟΛΜΕ και οι θιγόμενοι θα την πάνε στα δικαστήρια επειδή με τον τρόπο αυτόν προσβάλει -και μάλιστα κατάφωρα- τη διασφάλιση της συνδικαλιστικής ελευθερίας και την ανεμπόδιστη άσκηση των συναφών μ' αυτή δικαιωμάτων, που προστατεύεται από το Σύνταγμα. Εξάλλου οι εκπαιδευτικοί δεν αρνούνται τα υπόλοιπα καθήκοντά τους.

Γιατί μπορεί να χάσει

Μπορεί στα δικαστήρια να χάσει τη μάχη η κ.Κεραμέως; Μπορεί, κατά μεγαλύτερη πιθανότητα από το να κερδίσει. Μια παρόμοια περίπτωση έχει ήδη κριθεί δικαστικά: 

Με την με αρ.559/2020 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως υπαλλήλου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που είχε αποκλειστεί από την διαδικασία πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος λόγω συμμετοχής του στην απεργία-αποχή της ΑΔΕΔΥ από την διαδικασία αξιολόγησης του ν.4369/2016

Συγκεκριμένα, ο αιτών είχε αποκλειστεί από την οικεία διαδικασία πλήρωσης θέσεως ευθύνης επιπέδου διεύθυνσης κατ’εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 24Α ν.4369/2016 που όριζε επί λέξει τα εξής:

«4. Οι αξιολογητές των υπαλλήλων, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 15, αν υπαιτίως δεν εκπληρώνουν την υποχρέωση αξιολόγησης των υφισταμένων τους, δεν δύνανται να συμμετέχουν σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α´ 26)».

Το Δικαστήριο αφού έκρινε ότι η απεργία της ΑΔΕΔΥ καλύπτεται από τεκμήριο νομιμότητας εν συνεχεία υιοθέτησε μία σύμφωνη με το άρθρο 23 Συντ. ερμηνεία της διατάξεως του άρθρου 24Α παρ.4 ν.4369/2016 κρίνοντας ότι η τελευταία έχει την έννοια πως η μη εκπλήρωση από μέρους του αξιολογητή των υπαλλήλων της υποχρέωσης αξιολόγησης των υφισταμένων του, δεν κωλύει τη συμμετοχή του στις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, όταν τούτο οφείλεται στη συμμετοχή του σε απεργιακή κινητοποίηση που προκήρυξε η οικεία συνδικαλιστική οργάνωση. Το Δικαστήριο συνεπώς, εκκινώντας από το τεκμήριο νομιμότητας της απεργιακής κινητοποιήσης που είχε προκηρύξει η οικεία τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και προβαίνοντας σε μία σύμφωνη με το κατοχυρούμενο στο άρθρο 23 Συντ. δικαίωμα της απεργίας, έκρινε ότι στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 24Α ν.4369/2016 δεν εμπίπτει η περίπτωση υπαλλήλου που δεν ασκεί το καθήκον αξιολογήσεως των υφισταμένων του, λόγω του ότι συμμετέχει σε, απολαύουσα το τεκμήριο νομιμότητας, απεργιακή κινητοποίηση της οικείας συνδικαλιστικής οργανώσεως.

Η κ.Κεραμέως και ο...Ισαάκ Ασίμωφ

Δεν τα γνωρίζει αυτά η υπουργός; Φυσικά και τα γνωρίζει, δικηγόρος είναι εξάλλου. Ξέρει ότι το πιθανότερο είναι να υποστεί μια ακόμα ήττα, αν και όταν το πράγμα φτάσει στο απροχώρητο και στα δικαστήρια. Επιμένει όμως, αφενός επειδή ελπίζει ότι οι εκπαιδευτικοί που στηρίζουν την κυβέρνηση θα "βάλουν πλάτη" για να διασπάσουν τους υπόλοιπους και ευελπιστεί ότι τα στελέχη της εκπαίδευσης δε θα ακολουθήσουν τους άλλους εκπαιδευτικούς. Βέβαια η ΟΛΜΕ δεν αποτελείται από αντιπολιτευόμενους εκπαιδευτικούς μόνο και ως τώρα ο κλάδος δε δείχνει σημάδια υποχώρησης, παρότι ορισμένοι εκπαιδευτικοί λειτουργούν αυταρχικά ιδίως στα υπηρεσιακά συμβούλια. Αλλά δεν είναι η πλειοψηφία. 

Το κυριότερο, η υπουργός Παιδείας ξέρει ότι η τελική μάχη, αυτή στα δικαστήρια, ίσως θα γίνει σε χρόνο που η ίδια θα αποτελεί ανάμνηση στο χώρο της εκπαίδευσης. Η απειλή όμως, δεν (θα έπρεπε να) είναι πολιτική στάση. Είναι προοίμιο βίας, γιατί είδος βίας είναι το να απειλείς ανθρώπους που αμείβονται όσο οι εκπαιδευτικοί ότι θα τους κόψεις το μισθό, θα τους υποβιβάσεις, θα τους υποβάλεις σε περισσότερα μαρτύρια από όσα ήδη τραβάνε οι αναπληρωτές, κλπ. Ίσως η δικηγόρος κ.Κεραμέως θα έπρεπε να διαβάσει λίγη επιστημονική φαντασία, ας πούμε το "Θεμέλιο" του μεγαλύτερου ίσως συγγραφέα του είδους, του Ισαάκ Ασίμωφ. Εκεί θα έβλεπε έναν άλλον πολιτικό σε έναν άλλο κόσμο, να λέει ότι 

"Η βία είναι το τελευταίο καταφύγιο των ανίκανων" (ακατάλληλων)

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός: Οι πρώτες 227 ειδικότητες και η ύλη

Ανακοινώθηκε για Μάρτιο ο Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ - Αιτήσεις εδώ για προετοιμασία

Νέο σύστημα διορισμών Εκπαιδευτικών: Tο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ που μοριοδοτεί και στους 2 ΠΙΝΑΚΕΣ

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ: Το ΠΙΟ ΕΥΚΟΛΟ στην Ελλάδα online Lower - Proficiency για Ενήλικες σε 2 ημέρες Μόνο 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 95 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΒΑΡΚΑ
Ότι έμεινε από Ελλάδα
Και η θάλασσα που δε σώνεται, όσο και να τη ρουφούν τα μάτια των ανθρώπων και δεν καίγεται, όσο και να δροσίζει την κάψα τους.
Ότι έμεινε από Ελλάδα
ΝΗΠΙΟ
Τα νήπια που διανύουν δεκάδες μέτρα για να βγουν διάλλειμα σε προαύλιο άλλου σχολείου!

Ανάστατοι είναι οι γονείς 25 νηπίων και προ νηπίων που καθημερινά πηγαίνουν στο 29ο νηπιαγωγείο της Πάτρας καθώς αναγκάζονται να μετακινούνται με...

Τα νήπια που διανύουν δεκάδες μέτρα για να βγουν διάλλειμα σε προαύλιο άλλου σχολείου!