Απόφοιτοι ξένων πανεπιστημίων: Αντισυνταγματική η ρύθμιση για την επιλογή στελεχών εκπαίδευσης
Για «διάκριση στερούμενη συνταγματικού ερείσματος» κάνουν λόγο οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων Αλλοδαπής, οι οποίοι με υπόμνημα που κατέθεσαν αντιτίθενται στη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 6 στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας

Για «διάκριση στερούμενη συνταγματικού ερείσματος» κάνουν λόγο οι απόφοιτοι Πανεπιστημίων Αλλοδαπής, οι οποίοι με υπόμνημα που κατέθεσαν αντιτίθενται στη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 6 στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας που αναμένεται να εισέλθει στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. 

Σύμφωνα με το επίμαχο άρθρο:
«…6. Όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2, καθώς και για τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν, σύμφωνα με την περ. γ) της ίδιας παραγράφου, εξετάζονται προφορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής ως προς τη γνώση της γλώσσας αυτής. Η εξέταση του πρώτου εδαφίου γίνεται από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 37 και από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, της αντίστοιχης ειδικότητας για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 38. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται σε δεκάβαθμη κλίμακα. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) δεν μοριοδοτούνται για: α) τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2 και β) τη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ) της ίδιας παραγράφου. Ο εξεταστής για κάθε ξένη γλώσσα ορίζεται με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση του οικείου συμβουλίου επιλογής…».

Οι απόφοιτοι των ξένων παεπιστημίων επισημαίνουν ότι κάτι τέτοιο συνιστά διάκριση και επιπλέον υποσκελίζει τις κρίσεις του ΑΣΕΠ και του ΔΟΑΤΑΠ ως προς την αναγνώριση των τυπικών προσόντων. 

Αναλυτικά το υπόμνημα

Αξιότιμα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου,

Εισήχθη ενώπιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου, προς συζήτηση και ψήφιση,    το κατατεθέν από 16/7/2021 σχέδιο νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με τίτλο

«Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις». Μεταξύ των προς ψήφιση διατάξεων του σχεδίου νόμου, το οποίο κατά τον παρόντα χρόνο βρίσκεται προς επεξεργασία από την αρμόδια Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών υποθέσεων συμπεριλαμβάνεται και η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 33 σύμφωνα με την οποία «…6. Όσοι υποψήφιοι προσκομίζουν πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής, προκειμένου να μοριοδοτηθούν για τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2, καθώς και για τη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία αποκτήθηκαν, σύμφωνα με την περ. γ) της ίδιας παραγράφου, εξετάζονται προφορικά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής ως προς τη γνώση της γλώσσας αυτής. Η εξέταση του πρώτου εδαφίου γίνεται από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 1 έως 6 του άρθρου 37 και από ένα (1) μέλος Δ.Ε.Π. ή ομότιμο καθηγητή Α.Ε.Ι. ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπρόσωπο ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή Σύμβουλο Εκπαίδευσης ή εκπαιδευτικό πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, της αντίστοιχης ειδικότητας για τα στελέχη εκπαίδευσης, η επιλογή των οποίων ανατίθεται στα συμβούλια επιλογής των παρ. 9 και 13 του άρθρου 37, καθώς και της παρ. 4 του άρθρου 38. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται σε δεκάβαθμη κλίμακα. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) δεν μοριοδοτούνται για: α) τους τίτλους σπουδών της περ. α) της παρ. 2 και β) τη γνώση της αντίστοιχης ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, σύμφωνα με την περ. γ) της ίδιας παραγράφου. Ο εξεταστής για κάθε ξένη γλώσσα ορίζεται με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για τη συγκρότηση του οικείου συμβουλίου επιλογής…».

Ως συνάγεται από τη διατύπωση της διάταξης αυτής, εφόσον αυτή ψηφιστεί ως έχει, προκειμένου να είναι δυνατή η μοριοδότηση βάσει τίτλου σπουδών πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής αλλά και της ξένης γλώσσας, επί τω τέλει της κατάταξης στους πίνακες επιλογής για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Προϊσταμένων ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. θα είναι απαραίτητη η προφορική εξέταση του υποψηφίου, από το αναφερόμενο στην υπό ψήφιση διάταξη συμβούλιο επιλογής, το οποίο θα ελέγχει τη γνώση της ξένης γλώσσας. Αν ο υποψήφιος δεν «επιτύχει τη βάση» στην προφορική εξέταση τότε δεν μοριοδοτείται ούτε για τον τίτλο αλλά και ούτε για τη γνώση της γλώσσας σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Σημειώνουμε εμφατικά, ότι η εν λόγω αξιολόγηση δεν θα λαμβάνει χώρα, ώστε να ερευνηθεί η ικανότητα του εκπαιδευτικού να διδάσκει τη συγκεκριμένη γλώσσα, αλλά για να μοριοδοτηθεί ο ίδιος στα κριτήρια της ξένης γλώσσας και του αλλοδαπού τίτλου που προσκομίζει, προς κατάληψη κάποιας από τις πιο πάνω αναφερόμενες θέσεις (Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Διευθυνή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Προϊσταμένου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ

Υπενθυμίζουμε, ότι το πεδίο εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμιση καταλαμβάνει και εν ενεργεία εκπαιδευτικούς λειτουργούς που κατέχουν τίτλους αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν ήδη αναγνωριστεί ως ισότιμοι από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και έχουν εκτιμηθεί από το Α.Σ.Ε.Π., κατά το χρόνο διορισμού των εν λόγω εκπαιδευτικών.

Στη βάση των ανωτέρω επισημάνσεων, καθίσταται πρόδηλη η αντίθεση της διάταξης με το ισχύον Σύνταγμα και την οικεία ενωσιακή νομοθεσία αλλά και η σύγκρουση της με το νόμο περί Α.Σ.Ε.Π. Κοινώς, τίτλοι πανεπιστημίων της αλλοδαπής, οι οποίο αφενός έχουν τύχει αναγνώρισης ισοτιμίας και αφετέρου έχουν ληφθεί υπόψιν κατά την αξιολόγηση εκπαιδευτικών από το Α.Σ.Ε.Π., κρίνονται ως μη επαρκείς, ώστε να απαιτείται επαναξιολόγηση αυτών, για την κατάληψη των πιο πάνω αναφερόμενων θέσεων ευθύνης.
Ως εκ τούτου, εφόσον ψηφιστεί η συγκεκριμένη διάταξη θα παρατηρηθεί το εξής οξύμωρο: εκπαιδευτικός με πιστοποιητικό γλώσσας αποδεκτό κατά Α.Σ.Ε.Π. θα μπορεί να μοριοδοτηθεί στη γνώση γλώσσας λόγω του πιστοποιητικού αυτού, κατά την αξιολόγηση του για διορισμό. Μετά όμως το διορισμό του και την ευδόκιμη υπηρεσία του αν καταθέσει τον ίδιο τίτλο της αλλοδαπής στη συγκεκριμένη γλώσσα, προκειμένου αυτός να λάβει μόρια για την κατάληψη των πιο πάνω θέσεων ευθύνης και «αποτύχει» κατά την προφορική εξέταση, τότε έχουμε το τραγελαφικό να μοριοδοτείται κάποιος στη γνώση γλώσσας (λόγω ύπαρξης αναγνωρισμένου πιστοποιητικού κατά ΑΣΕΠ) αλλά να ακυρώνεται στην ουσία ο εν λόγω τίτλος καθώς ο υποψήφιος δεν έλαβε τον επιθυμητό, σύμφωνα με την υπό ψήφιση διάταξη, βαθμό 5.

Δεδομένης α) της προγενέστερης αναγνώρισης των πτυχίων αλλοδαπής ως ισοτίμων από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., β) της αναγνώρισης της γνώσης ξένης γλώσσας κατά τη μοριοδότηση του Α.Σ.Ε.Π., σε συνδυασμό με το γεγονός ότι γ) η αξιολόγηση της υπό ψήφιση διάταξης δεν αφορά, ως σημειώθηκε ανωτέρω, την διδασκαλία ξένης γλώσσας, αλλά την κατάληψη θέσης ευθύνης βάσει τυπικών κριτηρίων, η ως άνω διάταξη θα είχε επαρκές συνταγματικό έρεισμα, μόνον εφόσον η αναφερόμενη στη ρύθμιση αξιολόγηση από το συμβούλιο επιλογής, λάμβανε χώρα για τίτλους αλλοδαπής που δεν είχαν ήδη αξιολογηθεί και κριθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και Α.Σ.Ε.Π.

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η διάταξη αυτή δεν υπήρχε στο σχέδιο νόμου που τέθηκε στη διαβούλευση από 1/7/2021 έως 14/7/2021 από το αρμόδιο υπουργείο αλλά προστέθηκε «αιφνιδίως» όταν αυτό κατατέθηκε στη βουλή την 16/7/2021 με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δικαίωμα υποβολής σχολίων. Επιπλέον η παραπάνω διάταξη οδηγεί πλείστους Εκπαιδευτικούς σε σκέψεις ότι με αυτήν ευνοούνται Πανεπιστήμια συγκεκριμένης χώρας (Κύπρου) όπου η γλώσσα υλοποίησης των τίτλων είναι η Ελληνική. Σημειωτέον δε ότι σε ξενόγλωσσα προγράμματα Ελληνικών Πανεπιστημίων οι απόφοιτοι, παρόλο που η γλώσσα υλοποίησης δεν είναι η Ελληνική εξαιρούνται από τη διάταξη και την προφορική εξέταση.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, επισημαίνουμε ότι η εν λόγω διάταξη, ως εισάγεται προς ψήφιση, πάσχει και εισάγει διάκριση στερούμενη συνταγματικού ερείσματος. Εμμέσως δε υποσκελίζει τις κρίσεις του Α.Σ.Ε.Π. και Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., ως προς την αναγνώριση των οικείων τυπικών προσόντων.

Προς τούτο, αναφερόμαστε σε εσάς, ώστε να καταστείτε γνώστες του θέματος και να αποφευχθεί η ψήφιση της ως αν διάταξης ως έχει, αλλά να τροποποιηθεί προς το ορθό και να ισχύει μόνον για τίτλους σπουδών αλλοδαπών ιδρυμάτων, οι οποίοι δεν έχουν ήδη εκτιμηθεί και αναγνωριστεί υπέρ του κατόχου αυτών, από το Α.Σ.Ε.Π. ή/και το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές  ειδήσεις σήμερα

ΙΚΥ: Πέθαναν τα πειραματόζωα διδακτορικού, ζητάει πίσω την υποτροφία!

Διευθυντής σχολείου μήνυσε γονέα - αρνητή για συκοφαντική δυσφήμιση

Η ΕΥΚΟΛΗ ONLINE Πιστοποίηση Αγγλικών ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ να δώσετε εξετάσεις σε προφορικά και έκθεση

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε όλα τα σχολεία - Αυτό είναι το 9ΜΗΝΟ σεμινάριο που μοριοδοτεί Διορισμούς - προσφορές εκπαιδευτικών

Μοριοδοτούμενα σεμινάρια ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ (ΜΟΝΟ 25 ΕΥΡΩ το μήνα) κ.α.  - ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 27/9

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ  ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

spd cdu germania ekloges diafora
Εκλογές-Γερμανία: Στα όρια του στατιστικού λάθους η διαφορά SPD - CDU
Αμφίρροπη η εκλογική κούρσα ανάμεσα στους Σοσιαλδημοκράτες και τα Χριστιανικά Κόμματα λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στη Γερμανία - Κινητοποίηση των...
Εκλογές-Γερμανία: Στα όρια του στατιστικού λάθους η διαφορά SPD - CDU
odigoi fortigon vretania elleipseis
Βρετανία: Έλλειψη οδηγών φορτηγών - Έρχονται προσωρινές θεωρήσεις εισόδου
Η βρετανική κυβέρνηση ετοιμάζεται να χορηγήσει προσωρινές θεωρήσεις εισόδου στους οδηγούς φορτηγών μπροστά στις ελλείψεις στα καύσιμα
Βρετανία: Έλλειψη οδηγών φορτηγών - Έρχονται προσωρινές θεωρήσεις εισόδου