Πανελλήνιες 2021 και σπουδές στο Περιβάλλον
Παρέμβαση της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.) στη διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το Σχέδιο Νόμου του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Η Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. είναι Πανελλήνια επιστημονική Ένωση -με κεντρικό Δ.Σ. και Παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα. Τα μέλη της είναι εκπαιδευτικοί Σχολείων, Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) και Σχολικών Δραστηριοτήτων, Εκπαιδευτικοί Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) καθώς και πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και μεταπτυχιακοί φοιτητές παιδαγωγικών ή άλλων τμημάτων σχετικών με την Π.Ε. και την Εκπαίδευση για την Αειφορία (ΕγΑ) που υπηρετούν το θεσμό της Π.Ε. και των Σχολικών Δραστηριοτήτων. Εκδίδει το Επιστημονικό Περιοδικό Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και διοργανώνει ανά διετία Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο.

Ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εδώ και 30 χρόνια ευαισθητοποιεί χιλιάδες μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, και πολίτες στα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα. Ιδιαίτερα μάλιστα στις σημερινές συνθήκες της κλιματικής κρίσης και των φυσικών καταστροφών, η αναβάθμιση και η υποστήριξή του, κρίνεται τόσο αναγκαία όσο ποτέ. Αφού, αναδεικνύεται σε κρίσιμο πολιτικό εργαλείο που μπορεί να διευκολύνει την οικονομική ανάπτυξη και παράλληλα να ενισχύσει τις κοινωνικές αξίες, τη δημοκρατία, την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή διασφαλίζοντας την ακεραιότητα του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας αλλά και την ποιότητα της ζωής μας.

Ο θεσμός με τη χρόνια συσσωρευμένη εμπειρία, έχει συμβάλει αποφασιστικά στην εισαγωγή, υποστήριξη και εδραίωση καινοτόμων εκπαιδευτικών πρακτικών διαθεματικής, συνεργατικής, βιωματικής, διερευνητικής και ενεργητικής μάθησης στο δημόσιο σχολείο, με τη στήριξη και το όραμα εμπνευσμένων εκπαιδευτικών. Αποτέλεσε πρωτοπορία και αφετηρία πολλαπλών αλλαγών και εκσυγχρονισμού στις μεθοδολογίες και τις παιδαγωγικές τεχνικές καθώς και στην ένταξη άλλων καινοτομιών στην εκπαίδευση (Αγωγή Υγείας, Πολιτιστικά προγράμματα, ερευνητικές εργασίες- project, βιωματικές δράσεις, θεματική εβδομάδα, εργαστήρια δεξιοτήτων, όμιλοι).

Η Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. κατέθεσε τις απόψεις, τις θέσεις, τους  προβληματισμούς και τα αιτήματά, που προέκυψαν μετά τη δημοσιοποίηση και κατάθεση στη Βουλή, του υπό συζήτηση νομοσχεδίου. Αναλυτικά η παρέμβαση της Ένωσης:

Σχετικά με το Σχέδιο Νόμου και τα αιτήματά μας:

Αρχικά θεωρούμε στη θετική κατεύθυνση τον ορισμό ως διδακτικής της υπηρεσίας σε Κ.Π.Ε./Κ.Ε.ΠΕ.Α.(νέος τίτλος) αποτέλεσμα της διαβούλευσης και της συνάντησης του Δ.Σ. με το Υ.ΠΑΙ.Θ.

Όμως μετά από ενδελεχή έλεγχο των διατυπώσεων που αφορούν τη διδακτική υπηρεσία σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή Κ.Ε.Α. ή Κ.Π.Ε διαπιστώσαμε 2 θέματα ασυμβατότητας στο παρόν Σχέδιο Νόμου και προτείνουμε την άμεση θεραπεία τους ως εξής:

α. Ζητάμε να αποσαφηνιστεί ότι ο χαρακτηρισμός ως διδακτική υπηρεσία, ισχύει και είναι συμβατός και για τον Υπεύθυνο Λειτουργίας Κ.Π.Ε. με την προσθήκη στο Άρθρο 4 , παρ1, εδάφ. στ, υποεδάφιο (στε) μετά τη φράση “ιδιότητα του Προϊσταμένου” να προστεθεί η φράση “ή Υπεύθυνου Λειτουργίας”. Να σημειωθεί ότι τα Κ.Π.Ε. λειτουργούν με επικεφαλής τον Υπεύθυνο Λειτουργίας και όχι Προϊστάμενο, θεσμό που εισάγεται στα Κ.Ε.ΠΕ.Α και ο Υπεύθυνος Λειτουργίας του Κ.Π.Ε. με το παρόν Σχέδιο Νόμου μετονομάζεται σε Προϊστάμενο Κ.Ε.ΠΕ.Α. Έτσι, θα χαρακτηρίζεται ως διδακτική η υπηρεσία σε Κ.Π.Ε. για το σύνολο των εργαζομένων σε αυτό.

β. Εφόσον το Σχέδιο Νόμου χαρακτηρίζει την υπηρεσία σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή Κ.Ε.Α. ή Κ.Π.Ε. ως διδακτική υπηρεσία πρέπει για λόγους συμβατότητας και ισονομίας να μοριοδοτείται και ως διδακτική, με προσθήκη, στο Άρθρο 33 παρ.3 εδάφ. α. , της υπηρεσίας σε Κ.Ε.ΠΕ.Α. ή Κ.Ε.Α. ή Κ.Π.Ε. Έτσι θα μοριοδοτείται το σύνολο των διδακτικών υπηρεσιών όπως ορίζονται στο Άρθρο 4 παρ 1 εδάφιο στ. του Σχεδίου Νόμου. Αν δεν γίνει η αιτούμενη προσθήκη, θα υπάρχει η μοναδική περίπτωση στο Σχέδιο Νόμου όπου μία αναγνωρισμένη ως διδακτική υπηρεσία δεν θα μοριοδοτείται ως τέτοια.

Για το θεσμό των Υπευθύνων Π.Ε./Σχολικών Δραστηριοτήτων

1. Διδακτική Υπηρεσία

Θεωρούμε πολύ σημαντικό θέμα για την εύρυθμη λειτουργία της Π.Ε., την αναγνώριση ως διδακτικής της υπηρεσίας των Υπευθύνων Π.Ε. /Σχολικών Δραστηριοτήτων. Όλοι οι Νόμοι και οι Υπουργικές Αποφάσεις προκήρυξης και τοποθέτησης των Υπευθύνων από το 2012 έως σήμερα προέβλεπαν ρητά ότι “η υπηρεσία των Υπευθύνων προσμετράται ως διδακτική”.

Με βάση Υπ. Αποφάσεις, οι Υπεύθυνοι,  ασκούν επιμορφωτικό έργο στους εκπαιδευτικούς και διδακτικά καθήκοντα σε μαθητές/τριες, επισκέπτονται δύο ή τρεις μέρες την εβδομάδα τα σχολεία για την παρακολούθηση, υποστήριξη, συντονισμό και αξιολόγηση των σχολικών προγραμμάτων.

Επειδή με τη μη προσμέτρηση της διδακτικής υπηρεσίας στον παρόντα Νόμο, θεωρούμε ότι καταστρατηγείται το δικαίωμα των Υπευθύνων στην αξιοκρατική και αξιοπρεπή επαγγελματική εξέλιξή τους και για την εναρμόνιση και συνέχεια των διοικητικών πράξεων της πολιτείας

Ζητάμε

Συμπερίληψη της υπηρεσίας σε θέση Υπεύθυνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης / Σχολικών Δραστηριοτήτων ως διδακτικής  τουλάχιστον έως την ημερομηνία εφαρμογής της νέας νομοθετικής ρύθμισης (Άρθρο 4, παρ.1 εδάφ. στ)

ή 1η εναλλακτική πρόταση:

οι Υποψήφιοι για τις θέσεις Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης να μπορούν να είναι εκπαιδευτικοί με εξαετή (6ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία και τριετή (3ετή) διδακτική στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (όπως ισχύει μέχρι σήμερα- αδιαβάθμητα στελέχη) (παράγραφος 2 του άρθρου 26)

ή 2η εναλλακτική πρόταση:

Ο περιορισμός του ελάχιστου χρόνου διδακτικής προϋπηρεσίας να μην ισχύει για εκπαιδευτικούς που έχουν υπηρετήσει μία (1), τουλάχιστον, πλήρη θητεία σε θέση Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχ. Δραστηριοτήτων (όπως ισχύει μέχρι σήμερα).(παράγραφος 2 του άρθρου 26)

Έτσι θα δοθεί δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων και εμπειρίας να συμμετέχουν, να προσφέρουν και να στηρίξουν δραστικά τους θεσμούς της Π.Ε και γενικά των Σχολικών Δραστηριοτήτων

2. Θεωρούμε εκ παραδρομής παράλειψη, την απουσία διακριτών Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Αγωγής Υγείας/Πολιτιστικών Θεμάτων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής (όπως ισχύει έως σήμερα για όλες τις Διευθύνσεις της Αττικής).  Υπεύθυνοι αναγκαίοι για τη στήριξη μιας περιοχής μεγάλης έκτασης και υποβαθμισμένης με πολλαπλά περιβαλλοντικά και άλλου είδους προβλήματα.(παράγραφο 1. του Άρθρου 26).

Για το  θεσμό των Κ.Ε. ΠΕ.Α. (Κ.Π.Ε.)

1. Για τον Προϊστάμενο του ΚΕ.Π.Ε.Α.: Ένταξή του  στα στελέχη που επιλέγονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής με αξιολογικό πίνακα σε επίπεδο Περιφέρειας (παράγραφος 2 του άρθρου 30) , με επίδομα θέσης ευθύνης αντίστοιχο με το επίδομα Διευθυντή Σχολικής Μονάδας (τουλάχιστον Γυμνασίων ή 4/θεσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων) (Άρθρο 28), καθώς και ένταξή του στα στελέχη, η θητεία των οποίων αποτελεί πρόσθετη προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας για τις θέσεις Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Άρθρο 31, παρ.2 ).

Τέλος να δίνεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης του Προϊσταμένου, για όλα τα Κ.Ε.ΠΕ.Α. μίας τουλάχιστον Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Άρθρο 38, παρ.4) .

2. Σε κάθε Κ.Ε.ΠΕ.Α. να συνιστάται Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.) πέντε (5) έως επτά (7) Εκπαιδευτικών. (μέχρι τώρα το ελάχιστο 5)

Όργανο επιλογής των μελών της Π.Ο. των Κ.Ε.ΠΕ.Α. να είναι το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής μέσα από αξιολογικό πίνακα σε επίπεδο Περιφέρειας Εκπαίδευσης. (Για το Άρθρο 19, παρ.1)

3. Επειδή η προβλεπόμενη στο Νόμο (άρθρο 19 παραγρ. 4) σύνθεση της Σ.Ε.Κ.Ε.ΠΕ.Α.  είναι πολυπρόσωπη και θεωρούμε δυσλειτουργική στην πράξη, προτείνουμε την ευέλικτη σύνθεσή της στην κατεύθυνση της Σ.Ε.Κ.Π.Ε. όπως αυτή ορίζεται στην Υ.Α 104389/ 13-8-2020 (παράγραφος 7 της Φ7/104389/Δ7/13-8-2020-συγκριτικά: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 12/ 40)

4. Πρόβλεψη, στις μεταβατικές διατάξεις του Σχεδίου νόμου, της απαραίτητης παράτασης λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.) και της θητείας των υπηρετούντων σε αυτά εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2021-2022

Γ. Για τους Εκπαιδευτικούς των σχολείων

Παροχή κινήτρων για την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών που υλοποιούν προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και άλλων Σχολικών Δραστηριοτήτων

Προτείνουμε: Οι ώρες διδασκαλίας των μαχόμενων εκπαιδευτικών της τάξης που συμμετέχουν α) στα προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης/Σχολικών Δραστηριοτήτων αλλά και β) στην προτεινόμενη στο άρθρο 89 παρ.2  λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων, να συνυπολογίζονται στην κάλυψη του εργασιακού τους ωραρίου όπως αυτό θα ισχύει στα Εκκλησιαστικά (άρθρο 125) ή ισχύει ήδη στα Πειραματικά και Πρότυπα Σχολεία (Ν. 4692/20) ή άλλως να παρέχεται η δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης

Κλείνοντας θα θέλαμε ως Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., να δηλώσουμε ότι  επιθυμούμε να συμβάλλουμε εποικοδομητικά στη βελτίωση και διαμόρφωση του καλύτερου δυνατού πλαισίου λειτουργίας του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη χώρα μας. Γιατί η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση πρέπει να υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες όπως αυτές προκύπτουν από την περιβαλλοντική κρίση και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, προς όφελος της κοινωνίας και της ποιοτικής αναβάθμισης των δομών του δημόσιου σχολείου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή  επιπρόσθετη πληροφορία.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Διαγωνισμός για 311 θέσεις στα Δικαστήρια: ΟΛΗ Η ΥΛΗ ΕΔΩ

Προκηρύξεις Εκπαιδευτικών: Προλάβετε 11 μόρια ΠΡΙΝ τις ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ  ΑΙΤΗΣΕΙΣ στον ΟΠΣΥΔ

Μοριοδοτούμενο σεμινάριο Ειδικής Αγωγής του Παν.Πατρών με μόνο 12 ευρώ το μήνα

Παν.Πατρών: Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακά Ειδικής Αγωγής και Διαπολιτισμικής - Αιτήσεις μέσω alfavita.gr

ΑΣΕΠ - Προλάβετε προκηρύξεις: Πάρτε σε 2 μόνο ημέρες online Πιστοποίηση Αγγλικών με 111 ευρώ

Απαραίτητο τυπικό προσόν ECDL - Πιστοποίηση Υπολογιστών μόνο με 100 ευρώ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

αυτισμος
Νευροδιαφορετικότητα: Ημερίδα εκπαιδευτικών για τον αυτισμό στη Σητεία
Η ημερίδα θα λάβει χώρα την Κυριακή 26 Μαρτίου στις 10.30 στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Σητείας και υποστηρίζεται από τον Δήμο Σητείας.
Νευροδιαφορετικότητα: Ημερίδα εκπαιδευτικών για τον αυτισμό στη Σητεία
εγκέλαδος, σεισμός στην Τουρκία, διασώστες, χαλάσματα
Γονείς Ικαρίας: Κάντε άμεσα προσεισμικό έλεγχο σε όλα τα σχολεία του νησιού
Οι γονείς τονίζουν ότι ζουν σε ένα νησί που απέχει λίγα χιλιόμετρα από την Τουρκία, που θρήνησε δεκάδες χιλιάδες νεκρούς από τον πρόσφατο σεισμό και...
Γονείς Ικαρίας: Κάντε άμεσα προσεισμικό έλεγχο σε όλα τα σχολεία του νησιού
teacher
Άγνωστοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν καθηγητές σχολείου
Η απαξίωση των εκπαιδευτικών, όπως επίσης και η συνεχής στοχοποίησή τους από τις κυβερνήσεις για όλα τα κακώς κείμενα στην εκπαίδευση, σε συνδυασμό...
Άγνωστοι επιτέθηκαν και τραυμάτισαν καθηγητές σχολείου