Πιστοποίηση Αγγλικών LTE GOLEARN - ΑΣΕΠ
εκπαιδευτικός
Πρόσκληση εκπαιδευτικών αυξημένων προσόντων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης, ανακοίνωσε ο ΔΟΑΤΑΠ - Ποιες οι κατηγορίες και τα προσόντα των υποψηφίων

Πρόσκληση από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), για την κάλυψη θέσεων Ειδικών Εισηγητών, για 5 σχολικά έτη. 

Αναλυτικότερα, η υποβολή αιτήσεων απόσπασης, αφορά τους κλάδους:

  • Νομικής
  • Πολιτικών Επιστημών
  • Κοινωνικών Επιστημών 
  • Θετικών Επιστημών
  • Μηχανικών
  • Ιατρικής
  • Οδοντιατρικής
  • Κτηνιατρικής
  • Φαρμακευτικής

Πώς υποβάλλουν αίτηση οι εκπαιδευτικοί και ποιες οι κατηγορίες και τα προσόντα

Κλάδων Νομικής/Πολιτικών Επιστημών/Κοινωνικών Επιστημών

Κάλυψη Θέσης/ων Ειδικού Εισηγητή.

Αποδεκτά τα ακόλουθα πτυχία:

ΠΕ 78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 ΠΕ 10 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ 13 ΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κλάδος Θετικών Επιστημών, Κάλυψη Θέσης/ων Ειδικού Εισηγητή. Αποδεκτά τα ακόλουθα πτυχία:

ΠΕ 03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΠΕ 04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

ΠΕ 04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

ΠΕ 04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ

ΠΕ 04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΕ 04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΠΕ 86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΕ12.10 ΦΥΣΙΚΟΙ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ

Κλάδος Μηχανικών

Κάλυψη Θέσης/ων Ειδικού Εισηγητή. Αποδεκτά τα ακόλουθα πτυχία:

ΠΕ 81 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΠΕ 82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

 ΠΕ 83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

 ΠΕ 84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

 ΠΕ 85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Κλάδων Ιατρικής/Οδοντιατρικής/Κτηνιατρικής και Φαρμακευτικής

Κάλυψη Θέσης/ων Ειδικού Εισηγητή. Αποδεκτά τα ακόλουθα πτυχία:

ΠΕ 87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕ 87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΕ 87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΠΕ 87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

ΠΕ 87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΕ 87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΠΕ 87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 

Ειδικοί Εισηγητές

Το έργο του Δ.Σ., των Τμημάτων και των Εκτελεστικών Επιτροπών του ΔΟΑΤΑΠ, υποβοηθείται από τους Ειδικούς Εισηγητές. Έργο των ειδικών εισηγητών, ιδίως, είναι:

α) Η επεξεργασία των στοιχείων του φακέλου του υποψηφίου για την αναγνώριση της «ισοτιμίας» και της «ισοτιμίας και αντιστοιχίας» του τίτλου και η γραπτή εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού,

β) η συνεργασία με τους ακαδημαϊκούς συμβούλους, γ) η συλλογή πληροφοριών και η μελέτη γενικών και ειδικών ζητημάτων σχετικά με τις αρμοδιότητες του Οργανισμού. Οι ειδικοί εισηγητές συμμετέχουν, χωρίς ψήφο, στα όργανα του Οργανισμού κάθε φορά που συζητείται θέμα για το οποίο έχουν συντάξει εισήγηση. ‘Αμεσος προϊστάμενός τους είναι ο Πρόεδρος ή, μετά από σχετική εξουσιοδότηση, ένας αντιπρόεδρος. Προσόντα Ειδικών Εισηγητών βάσει του Ν.3328/2005 (άρθρο 10):

α) πτυχίο ή δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής, που καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή συναφές με αυτό γνωστικό αντικείμενο,

β) επιστημονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της οικείας θέσης που αποδεικνύεται με:

i) διδακτορικό δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής ή Αγ. Κωνσταντίνου 54, Αθήνα 10437, Πλατεία Καραϊσκάκη (Μεταξουργείο) Τηλεφωνικό Κέντρο 210 5281000-29, Fax  210 5239525, www.doatap.gr  

ii) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους ελληνικού πανεπιστημίου ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου 

iii) αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών και μία τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης,  γ) η άριστη ή πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και τουλάχιστον μιας ακόμη ευρωπαϊκής γλώσσας. Κατά την επιλογή λαμβάνεται πρόνοια ώστε να εκπροσωπούνται κατά το δυνατό περισσότεροι επιστημονικοί κλάδοι.  

Ποια η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων

Οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει:  

1) Να γνωστοποιήσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την παρούσα πρόσκληση στους εκπαιδευτικούς των ανωτέρω Κλάδων της περιοχής ευθύνης τους, ώστε να λάβουν γνώση οι εκπαιδευτικοί.

2) Ακολούθως, με τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να διαβιβάσουν, το αργότερο ως 30-07-2021, τις υποβληθείσες αιτήσεις με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Προσωπικού του ΔΟΑΤΑΠ ([email protected]).

3) Μετά τον έλεγχο και έγκριση των υποψηφίων από τον ΔΟΑΤΑΠ, οι Διευθυντές Εκπαίδευσης θα πρέπει να προβούν σε περαιτέρω έλεγχο κωλυμάτων της λίστας των επιλεγμένων υποψηφίων που θα τους αποσταλεί από τον ΔΟΑΤΑΠ προς έλεγχο.

4) Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων ελέγχου των Διευθύνσεων στον ΔΟΑΤΑΠ

5) Η αποστολή από τον ΔΟΑΤΑΠ της τελικής λίστας υποψηφίων αποσπασμένων εκπαιδευτικών στην Υπουργό ΥΠΑΙΘ, προς τελική έγκριση.  Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση του ΔΣ του ΔΟΑΤΑΠ. Οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο ασκούν όλα τα καθήκοντα του ειδικού εισηγητή.

Οι αποσπάσεις της παρούσας παραγράφου διαρκούν πέντε (5) σχολικά έτη.

Η διάρκειά τους μπορεί να παρατείνεται με απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από πρόταση Αγ. Κωνσταντίνου 54, Αθήνα 10437, Πλατεία Καραϊσκάκη (Μεταξουργείο) Τηλεφωνικό Κέντρο 210 5281000-29, Fax  210 5239525, www.doatap.gr  του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.. Με όμοια απόφαση μπορεί να διακόπτεται η απόσπαση πριν τη λήξη της. Με τη διακοπή ή τη λήξη της διάρκειας της απόσπασης, οι αποσπασθέντες επιστρέφουν στις οργανικές τους θέσεις. Ο φορέας μισθοδοσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών είναι ο φορέας της οργανικής τους θέσης.  Oι αιτήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από πίνακα Excel όπου θα περιέχονται τα εξής στοιχεία των αιτούντων εκπαιδευτικών ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης: Αριθμός μητρώου, Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση οργανικής, Κώλυμα απόσπασης (ΝΑΙ/ΟΧΙ), Περιγραφή κωλύματος (αν υπάρχει).  Επιπλέον, τα στοιχεία που δηλώνονται στην αίτηση απόσπασης έχουν την έννοια της υπεύθυνης δήλωσης, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του Ν.1599/86 και ψευδής δήλωση συνεπάγεται κυρώσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 6 του άρθρου 22 του ίδιου νόμου. Ανάκληση της αίτησης απόσπασης είναι εφικτή μόνο μέχρι τις 31 Αυγούστου 2021.

Εκπρόθεσμες αιτήσεις απόσπασης δεν θα γίνουν δεκτές.  

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ:  Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών. 

 

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Υπουργείο Παιδείας: Φυλάκιση σε γονείς αρνητές που δεν στέλνουν τα παιδιά στο σχολείο

Προσλήψεις στο Ίδρυμα Ωνάση - Στείλτε το βιογραφικό σας εδώ

Μητέρα επιτέθηκε βάναυσα σε εκπαιδευτικό μέσα σε σχολείο

Ο καθηγητής του ΕΠΑΛ που χειροδίκησε σε μαθήτρια και η έκπληκτη κοινή γνώμη

ΜΟΝΟ 111 ΕΥΡΩ το Online εύκολο μοριοδιωτούμενο Lower - Proficiency που παίρνεις σε 2 ημέρες! - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ μόνο σε Reading - Listening

Αυτά είναι τα 9μηνα σεμινάρια που Μοριοδοτούν Εκπαιδευτικούς και ξεκινούν το ΝΟΕΜΒΡΙΟ με μόνο 25 ευρώ τον μήνα

ECDL | Πιστοποίηση Υπολογιστών ΜΟΝΟ 95 ΕΥΡΩ για  ΑΣΕΠ , ΔΙΩΡΙΣΜΟΥΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

σχετικά άρθρα

covid-maska
Κορονοϊός - Μετάλλαξη Όμικρον: Οι δύο επικρατέστερες θεωρίες για το πώς προέκυψε
Παρότι πολλοί φοβούνται ότι με την εμφάνιση του όμικρον μπορεί να αρχίζει η πανδημία από την αρχή, αυτό είναι μάλλον αβάσιμο
Κορονοϊός - Μετάλλαξη Όμικρον: Οι δύο επικρατέστερες θεωρίες για το πώς προέκυψε