Νηπιαγωγεία – Δημοτικά: Εγκύκλιος με οδηγίες για τη διδακτέα ύλη
Οδηγίες για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία

Εγκύκλιο με οδηγίες για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας και τη διαχείριση της ύλης στα Δημοτικά Σχολεία και στα Νηπιαγωγεία, εξέδωσε πριν το Πάσχα το υπουργείο Παιδείας.

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο.

Στην εγκύκλιο υπογραμμίζεται ότι οι οδηγίες εστιάζουν σε κεντρικά σημεία της ύλης, τα οποία κρίνονται θεμελιώδη για την επιτυχή μετάβαση των μαθητών/μαθητριών στην επόμενη τάξη και ως εκ τούτου θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη διδασκαλία και την εμπέδωσή τους από τους/τις μαθητές/μαθήτριες.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις  οδηγίες για τα Νηπιαγωγεία.

Δείτε εδώ το έγγραφο «Ενισχύοντας την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών κατά την επιστροφή στο σχολείο στην περίοδο της πανδημίας Covid-19».

Διαδικασία ενεργού εμπλοκής των μαθητών/μαθητριών, διάγνωσης αφομοίωσης & ανακεφαλαίωσης της ύλης

Προκειμένου να διαπιστωθεί η αφομοίωση της ύλης από την πλευρά των μαθητών/μαθητριών, προτείνεται κατά την έναρξη των διά ζώσης μαθημάτων, και κατά την κρίση του/της εκπαιδευτικού, το υπουργείο Παιδείας ζητά  να δοθεί έμφαση στα ακόλουθα:

Α. Επιλογή, ως επί το πλείστον, δραστηριοτήτων που επικεντρώνουν και ενθαρρύνουν την εμπλοκή και ενεργό συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στη μαθησιακή διαδικασία.

Β.  Επιλογή δραστηριοτήτων που διευκολύνουν τη διάγνωση της μαθησιακής κατάστασης, δηλαδή των γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών/μαθητριών καθώς και της ύπαρξης ενδεχόμενων μαθησιακών κενών.

Γ.  Επιλογή ανακεφαλαιωτικών δραστηριοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση σε κεντρικά σημεία της ύλης τα οποία αναδεικνύονται από τις οδηγίες που δόθηκαν στην αρχή της σχολικής χρονιάς (αναφορικά με τα μαθήματα στα οποία πραγματοποιήθηκε καταγραφή της ύλης τα κεντρικά σημεία εξειδικεύονται στο συνημμένο Παράρτημα ΙΙ).

Ιδιαίτερα, τονίζει το υπουργείο Παιδείας, η διαδικασία της διάγνωσης υπόκειται στην κρίση του/της εκπαιδευτικού ο/η οποίος/οποία μπορεί, λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιογνωμία της τάξης του/της και τις ανάγκες των μαθητών/μαθητριών, να επιλέξει μεταξύ εναλλακτικών μεθόδων και εργαλείων εκείνα που θεωρεί τα καταλληλότερα για τον σκοπό αυτό (π.χ. προφορικές ή γραπτές ερωτήσεις, διάλογο, ομαδικές εργασίες, ολιγόλεπτο διαγνωστικό κριτήριο (τεστ), ανακεφαλαιωτικές ασκήσεις, δραστηριότητες από τα εμπλουτισμένα σχολικά εγχειρίδια κ.ά.).

Ιδιαίτερη μέριμνα, σημειώνει το υπ. Παιδείας, θα πρέπει να ληφθεί τόσο κατά τη διαγνωστική όσο και κατά την ανακεφαλαιωτική διαδικασία για τους/τις μαθητές/μαθήτριες που το επόμενο σχολικό έτος θα μεταβούν στην επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα ή στην τάξη ολοκλήρωσης των εγκύκλιων σπουδών τους, ώστε να προετοιμαστούν για τις διαδικασίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν κατά το επόμενο διδακτικό έτος.

Πλαίσιο προτάσεων για τον προγραμματισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας στο Νηπιαγωγείο διαρκούσης της πανδημίας Covid - 19

Για τα Νηπιαγωγεία το υπουργείο Παιδείας προτείνει τα εξής:

Λόγω της πολύμηνης εξέλιξης της πανδημίας του Covid-19 θεωρείται κομβικής παιδαγωγικής σημασίας η πολλαπλή ψυχοκοινωνική και συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών της προσχολικής εκπαίδευσης, προκειμένου να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα νέα δεδομένα της καθημερινότητάς τους και ως εκ τούτου να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες εντός ενός υποστηρικτικού και ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος που θα διακρίνεται, κυρίως, από συνεργασία, αλληλεγγύη, αμοιβαιότητα και κατανόηση.

Συνεπώς, από την αναγκαία εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ως απορρέουσα συνέπεια αυτής, σε ό,τι αφορά στην προσχολική εκπαίδευση, προκύπτει ως αναγκαιότητα όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, φορείς), στο πλαίσιο της λειτουργίας του νηπιαγωγείου ως οργανισμού και κοινότητας μάθησης, να συλλειτουργούν σε κλίμα συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης ώστε να επιτύχουν τον κοινό στόχο, ο οποίος εν προκειμένω είναι η ομαλή και απρόσκοπτη επάνοδος των μαθητών/τριών του νηπιαγωγείου στον φυσικό χώρο του σχολείου, με βασικό γνώμονα την πολλαπλή ψυχοκοινωνική και συναισθηματική ενδυνάμωσή τους.

Υπό αυτό το πλαίσιο, με την επιστροφή των μαθητών/τριών στη διά ζώσης εκπαίδευση και συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά της ηλικίας αυτής, είναι υψίστης σημασίας για τους/τις μαθητές/τριες να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες και το πλαίσιο μετάβασης από την ψηφιακή στη φυσική τάξη για την ομαλή προσαρμογή τους. Συγχρόνως, κατά την επάνοδο στη σχολική τάξη, προκύπτει η αναγκαιότητα για διαμόρφωση ενός εκπαιδευτικού και μαθησιακού περιβάλλοντος πλούσιου σε ερεθίσματα, γνωστικά και συναισθηματικά, που προωθεί και ενισχύει τη διερεύνηση, την καθοδηγούμενη ανακάλυψη, την ελεύθερη έκφραση, προάγει την ψυχική υγεία και την προσαρμοστικότητα στο πλαίσιο της σχολικής ζωής, αναπτύσσει τη συναισθηματική και την κοινωνική αντιμεταχώρηση, μέσω ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος και θετικού παιδαγωγικού κλίματος. Επιπρόσθετα, προτείνεται να δίνεται έμφαση από τους/τις εκπαιδευτικούς, μέσω της συνέχειας της παροχής ευκαιριών για μαθησιακές και δημιουργικές δραστηριότητες που στοχεύουν κυρίως στη βιωματική μάθηση, στην ενθάρρυνση των μαθητών/τριών για ενεργό συμμετοχή και την ανάπτυξη συναισθηματικής σταθερότητας και θετικών σχέσεων με τους/τις μαθητές/τριες και τις οικογένειές τους. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η περαιτέρω συνεργασία με τα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.), τους/τις Συντονιστές/τριες Εκπαιδευτικού Έργου (Σ.Ε.Ε.), τα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ) κ.ά. με στόχο την αποτελεσματικότερη υποστήριξη μαθητών/τριών με ειδικές και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες και η ανάπτυξη δράσεων και δραστηριοτήτων που αφορούν στη μετάβαση από το οικογενειακό περιβάλλον στο νηπιαγωγείο και από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο. Ακολούθως, οι εκπαιδευτικοί, προτείνεται να εστιάσουν στην ολιστική αποτίμηση του βαθμού κατάκτησης της σχολικής ετοιμότητας των μαθητών/τριών, η οποία αφορά στο σύνολο των σωματικών, γνωστικών και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων που αναμένεται να έχουν αναπτύξει οι μαθητές/τριες για να ανταποκριθούν στην ομαλή μετάβασή τους στο δημοτικό σχολείο. Λαμβάνοντας υπόψη το μαθησιακό, γνωστικό, συναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο του μαθητικού δυναμικού, οι εκπαιδευτικοί δύνανται να σχεδιάσουν κατάλληλες διαδικασίες και παρεμβάσεις στο εκπαιδευτικό τους έργο, ώστε να επιτευχθούν λυσιτελώς όλοι οι επιδιωκόμενοι εκπαιδευτικοί στόχοι.

Ως εκ τούτων, προτείνεται οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης για το επόμενο χρονικό διάστημα έως και τη λήξη του σχολικού έτους, αξιολογώντας τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά και μαθησιακά χαρακτηριστικά των μαθητών/τριών τους και λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες επικρατούσες συνθήκες του αντίστοιχου οικογενειακού περιβάλλοντός τους και τις δυσκολίες που ενδεχομένως προέκυψαν από τις συνέπειες της πανδημίας, να ενεργούν πρωτίστως με παιδαγωγική ευρύτητα, δημιουργικότητα κι ευελιξία, με τελικό σκοπό την περαιτέρω ολιστική ανάπτυξη και εξέλιξη των μαθητών/μαθητριών.

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

To 1o Πανεπιστημιακό Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ECTS και 50Є εγγραφή - Αιτήσεις έως 4-12

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

ΑΣΕΠ ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΣΤΑΤ ΔΕΔΔΗΕ
ΑΣΕΠ 6Ε/2021: Τα αποτελέσματα για τις μόνιμες προσλήψεις στην ΕΛ.ΣΤΑΤ
Οι τελικοί προσωρινοί πίνακες για την θέση στην  «Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (Ανεξάρτητη Αρχή)» στο γνωστικό αντικείμενο: «Οικονομικές...
ΑΣΕΠ 6Ε/2021: Τα αποτελέσματα για τις μόνιμες προσλήψεις στην ΕΛ.ΣΤΑΤ