Επαγγελματική Εκπαίδευση: Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο πολυνόμος
Σε ΦΕΚ ο νέος πολυνόμος Κεραμέως για την Επαγγελματική Εκπαίδευση (και για πολλά άλλα)

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος 4763/2020 για την Επαγγελματική Εκπάιδευση, που προκάλεσε τις προηγούμενες ημέρες έντονες συζητήσεις όχι μόνο για το περιεχόμενο των αρχικών του διατάξεων, αλλά ιδίως για όσες προστέθηκαν εκ των υστέρων και δεν συζητήθηκαν καν στη Βουλή, όπως οι διατάξεις για την ισοτίμηση των πτυχίων των κολεγίων με τα πτυχία των πανεπιστημίων. Περιλαμβάνει ακόμα τις διατάξεις για τον αποκλεισμό αιρετών που παραιτούνται από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια και τη δυνατότητα τοπικών προσλήψεων ωρομισθίων, που έχουν επίσης συζητηθεί έντονα.

Ο πλήρης τίτλος του νέου νόμου 4763/2020 είναι: “Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/958 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τον έλεγχο αναλογικότητας πριν από τη θέσπιση νέας νομοθετικής κατοχύρωσης των επαγγελμάτων (EE L 173), κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας και άλλες διατάξεις”.

Περιλαμβάνει συνολικά 171 άρθρα, εκ των οποίων μόλις τα πρώτα 90 αφορούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση, ενώ τα υπόλοιπα ρυθμίζουν άλλα ζητήματα, όπως ρυθμίσεις για το ΙΕΠ, και ακολουθούν:

Οι (πολλές) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 101 Ρυθμίσεις για τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.)-Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 1566/1985

Άρθρο 102 Τίτλοι σπουδών Εσπερινών Λυκείων - Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 1566/1985

Άρθρο 103 Πρακτική άσκηση σπουδαστών Κολλεγίων

Άρθρο 104 Εγγραφή στο Μητρώο Διδασκόντων των Κολεγίων - Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 3696/2008

Άρθρο 105 Υπηρεσία Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (άρθρα 56 και 57 της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και άρθρο 12 του π.δ. 165/2000) - Τροποποίηση του άρθρου 59 του π.δ. 38/2010

Άρθρο 106 Ίδρυμα Ποιμαντικής Επιμορφώσεως - Τροποποίηση του άρθρου 64 του ν. 4415/2016

Άρθρο 107 Υπαγωγή σε υπηρεσιακό συμβούλιο - Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159)

Άρθρο 108 Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας Κομμωτών - Κουρέων και Τεχνιτών Περιποίησης Χεριών και Ποδιών - Τροποποίηση του άρθρου 239 του ν. 4281/2014

Άρθρο 109 Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης - Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης  - Τροποποίηση του άρθρου 55 του ν. 4692/2020

Άρθρο 110 Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων - Τροποποίηση του άρθρου 30 του ν. 4186/2013

Άρθρο 111 Διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4452/2017

Άρθρο 112 Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση  - Τροποποίηση των άρθρων  4, 5 και  16 του ν. 4415/2016

Άρθρο 113 Καταβολή ειδικού επιμισθίου εξωτερικού

Άρθρο 114 Τοπική πρόσκληση πρόσληψης ωρομισθίων - Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4589/2019

Άρθρο 115 Άσκηση αίτησης θεραπείας κατά των οριστικών αξιολογικών πινάκων κατάταξης των εκπαιδευτικών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 61 του ν. 4589/2019

Άρθρο 116 Επιχορήγηση του Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ελλάδος

Άρθρο 117 Έκδοση διδακτικών βιβλίων του τομέα ναυτιλιακών επαγγελμάτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου

Άρθρο 118 Μη δημοσίευση των πράξεων ορισμού των μελών των επιτροπών οργάνωσης και διεξαγωγής των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής - Τροποποίηση της περ. ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3469/2006

Άρθρο 119 Αποσπάσεις διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που είναι Κληρικοί σε Μητροπόλεις του αποδήμου Ελληνισμού

Άρθρο 120 Εκκλησιαστικά αρχεία, αρχεία των Μονών του Αγίου Όρους και αρχεία θρησκευτικών κοινοτήτων - Αντικατάσταση του άρθρου 164 του ν. 4610/2019

Άρθρο 121 Πλήρωση κενών θέσεων προσωρινών Διευθυντών Εκπαίδευσης - Τροποποίηση της παρ. 14 του άρθρου 30 του ν. 4713/2020

Άρθρο 122 Ζητήματα σύστασης υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών - Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4342/2015

Άρθρο 123 Ζητήματα συγκρότησης υπηρεσιακών συμβουλίων των εκπαιδευτικών

Άρθρο 124 Ημέρες διακοπών και αργιών φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών Άρθρο 125 Πρόγραμμα σπουδών ξένων σχολείων - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 3794/2009

Άρθρο 126 Υπολογισμός μαθήματος Φυσικής Αγωγής στον Γενικό Μέσο Όρο για όλες τις τάξεις του Γενικού Λυκείου - Τροποποίηση των άρθρων 102 και 110 του ν. 4610/2019

Άρθρο 127 Μετονομασία ξένων σχολείων - Τροποποίηση της παρ. 8 του άρθρου 35 του ν. 4186/2013

Άρθρο 128 Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας - Αντικατάσταση άρθρου 4 του ν. 2740/1999

Άρθρο 129 Ζητήματα διατμηματικών ή διιδρυματικών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) - Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 4485/2017

Άρθρο 130 Παράταση προθεσμίας έκδοσης Οδηγού Χρηματοδότησης και Διαχείρισης

Άρθρο 131 Αρμοδιότητες Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης των Ε.Λ.Κ.Ε. - Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4485/2017

Άρθρο 132 Ζητήματα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση»

Άρθρο 133 Βραβεία αριστείας σε πτυχιούχους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2158/1993

Άρθρο 134 Ζητήματα συμβάσεων έκτακτου προσωπικού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.)

Άρθρο 135 Αδειοδότηση των ιδιωτικών σχολείων της Διοίκησης Διοικητικής Μέριμνας Ναυτικού (ΔΔΜΝ) του Ναυστάθμου Κρήτης (ΝΚ)

Άρθρο 136 Κέντρα Ελληνικών Σπουδών 11936

Άρθρο 137 Ειδικές ρυθμίσεις για χορήγηση εθνικής θεώρησης εισόδου σε πολίτες τρίτων χωρών, φοιτητές ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπής που συμμετέχουν σε θερινά προγράμματα σπουδών και εργαζομένους σε επιχείρηση που συμμετέχουν σε προγράμματα σπουδών σε Κολλέγια - Τροποποίηση του άρθρου 18 του ν. 4251/2014

Τα Κολέγια

Οι διατάξεις για τα κολέγια περιλαμβάνονται στο ΜΕΡΟΣ Γ΄ "ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ (ΕΕ) 2018/958 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 28ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΝΕΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ (EE L 173)" το οποίο αποτελείται από 9 άρθρα και ακολουθεί το Δ Μέρος με το Άρθρο 148 για την Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας

Κι άλλες "λοιπές διατάξεις"

Τέλος, ο νόμος περιλαμβάνει τα εξής:

Άρθρο 150 Θέματα Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής - Τροποποίηση των άρθρων 32 και 61 του ν. 4653/2020

Άρθρο 151 Πρόγραμμα «Ψηφιακή Μέριμνα»

Άρθρο 152 Περιπτώσεις μετεγγραφών φοιτητών που υπάγονται στην Επιτροπή του άρθρου 79 του ν. 4692/ 2020 - Τροποποίηση του άρθρου 77 του ν. 4386/2016

Άρθρο 153 Εκλογές οργάνων διοίκησης στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Ιονίου Πανεπιστημίου - Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 4559/2018

Άρθρο 154 Ισχύς αποφάσεων για τις αμοιβές μελών συλλογικών οργάνων της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) - Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4653/2020 Άρθρο 155 Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) - Τροποποίηση των άρθρων 14 και 21 του ν. 4115/2013

Άρθρο 156 Δαπάνη Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για διδακτικά βιβλία των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) σχολικού έτους 2019-2020

Άρθρο 157 Ρυθμίσεις για τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.)

Άρθρο 158 Θέματα λειτουργίας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)

Άρθρο 159 Αναστολή άσκησης καθηκόντων - Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195)

Άρθρο 160 Ζητήματα έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής υγιεινής ή συλλογικής προστασίας  - Τροποποίηση του άρθρου 12 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76)

Άρθρο 161 Παράταση ισχύος ρυθμίσεων αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την αντιμετώπιση της διασποράς και των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 162 Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα Α.Ε.Ι. μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας

Άρθρο 163 Αξιολόγηση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής - Τροποποίηση των άρθρων 112 και 113 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70)

Άρθρο 164 Ρυθμίσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας - Τροποποιήσεις του π.δ. 38/2010

Άρθρο 165 Πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών νοσηλευτών

Άρθρο 166 Ζητήματα Καθηγητών και λεκτόρων εφαρμογών των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Άρθρο 167 Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) - Τροποποίηση των υποπαρ. Θ12 και Θ13 της παρ. Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

Άρθρο 168 Ζητήματα συμβάσεων φοιτητών που συμμετείχαν σε προγράμματα πρακτικής άσκησης

Δείτε εδώ το ΦΕΚ

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

Το 1ο Πανεπιστημιακό Μοριοδοτούμενο Πιστοποιητικό Ειδικής Αγωγής με ΜΟΝΟ 50Є εγγραφή (Αιτήσεις ως 8-12)

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με μόνο 65Є εγγραφή

Πιστοποίηση Αγγλικών σε 2 μόνο ημέρες στα χέρια σας (ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση!)

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ σε ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΝ.ΠΑΤΡΩΝ και Παν.Λευκωσίας μέσω alfavita.gr ΕΔΩ

Πιστοποίηση Υπολογιστών σε 2 ημέρες μόνο 95 ευρώ για προκηρύξεις ΑΣΕΠ

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

τάξη
Πώς ο Covid χτύπησε τα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο και «γονάτισε» ακόμα και τη Φινλανδία
Πρωτοφανής πτώση των επιδόσεων στα μαθηματικά και την ανάγνωση μεταξύ 2018 και 2022
Πώς ο Covid χτύπησε τα εκπαιδευτικά συστήματα στον κόσμο και «γονάτισε» ακόμα και τη Φινλανδία
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
«Ανοικτό Σχολείο»: Νέο νομοσχέδιο Πιερρακάκη το 2024 με «σφραγίδα» ΟΟΣΑ
Ο ΟΟΣΑ θα κληθεί να καταθέσει προτάσεις για τις αλλαγές στα σχολεία, μετά και από την χθεσινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της έρευνας PISA...
«Ανοικτό Σχολείο»: Νέο νομοσχέδιο Πιερρακάκη το 2024 με «σφραγίδα» ΟΟΣΑ
agios-nikolaos
Εορτολόγιο 6 Δεκεμβρίου: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
Η ημέρα τιμής του Αγίου Νικολάου είναι επίσημη αργία σε όλα τα ελληνικά πλοία, λιμένες, Υπηρεσίες λιμένων και ναυτιλιακές εταιρείες. Επίσημη επίσης...
Εορτολόγιο 6 Δεκεμβρίου: Μεγάλη εορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
pisa
Η PISA και η επιτυχία στην εκπαίδευση: Ένα αφήγημα από την πλευρά της «ουραγού Ελλάδας»
Αντί να ασχολούμαστε με τα «επινίκια» των πρώτων και το «θαύμα της Σιγκαπούρης» ή τον πανικό της «τελευταίας θέσης», επιλέγουμε να προβάλλουμε κάποια...
Η PISA και η επιτυχία στην εκπαίδευση: Ένα αφήγημα από την πλευρά της «ουραγού Ελλάδας»