Αναθεώρηση του πλαισίου υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών, προαναγγέλει η Σοφία Ζαχαράκη
Αναφορικά με τις αιτήσεις εκπαιδευτικών να αποσπαστούν κατά προτεραιότητα λόγω της εκλογής τους ως μέλη Δ.Σ. Συλλόγων Εκπαιδευτικών δεν γνωμοδότησε θετικά το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ).

"Στις προθέσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. βρίσκεται η άμεση σύσταση επιτροπής για την αναθεώρηση του πλαισίου υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών προκειμένου να υιοθετηθεί ένα πιο απλό, δίκαιο και σύγχρονο σύστημα"

Αυτή την απάντηση έδωσε η υφυπουργός Παιδείας κ.Σοφία Ζαχαράκη απαντώντας  σε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Μάξιμου Χαρακόπουλου στη Βουλή, ο οποίος είχε επισυνάψει επιστολές εκπαιδευτικών που επισημαίνουν την ανάγκη να πραγματοποιηθεί η β' φάση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και αιτείται να υπάρχει προβάδισμα στις αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του Νομού Λαρίσης για τους μονίμους εκπαιδευτικούς Λαρισαίους με μοριοδότηση, και να μην προσλαμβάνονται και τοποθετούνται αναπληρωτές σε θέσεις που διεκδικούσαν με απόσπαση δεκάδες μόνιμοι εκπαιδευτικοί Λαρισαίοι.

Ολη η  απάντηση της υφυπουργού:

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε επιστολές του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Επαρχίας Ελασσόνας και του Αιρετού Κ.Υ.Σ.Π.Ε. τις οποίες κατέθεσε ως Αναφορά ο Βουλευτής κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, αναφορικά με την αναγκαιότητα πραγματοποίησης β΄ φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020, πραγματοποιήθηκαν βάσει των οριζομένων στις υπ’ αριθμ. 56623/E2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ), 116124/Ε2/18-7-2019 (ΑΔΑ: ΨΩΙΛ4653ΠΣ-ΩΨ8) και 142644/Ε2/13-9-2019 (ΑΔΑ: 6Ι7Ο4653ΠΣ-809) εγκυκλίους. Σημειώνεται ότι οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ βασίζονται στο ίδιο νομικό πλαίσιο με αυτό των μεταθέσεων (Π.Δ 50/96, Π.Δ 100/97 και Ν.3848/10), με διαφοροποίηση ως προς την μοριοδότηση, και πραγματοποιούνται σε λειτουργικά κενά βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως είναι η συνολική υπηρεσία, η οικογενειακή κατάσταση, η εντοπιότητα, η συνυπηρέτηση, οι μεταπτυχιακές σπουδές και οι σοβαροί λόγοι υγείας των ιδίων, συζύγων, παιδιών ή γονέων των εκπαιδευτικών.

Βασικό γνώμονα αποτελεί -αφενός- η διασφάλιση της αντικειμενικότητας και η διευκόλυνση των εκπαιδευτικών εκείνων οι οποίοι για σοβαρούς λόγους επιθυμούν να αποσπαστούν σε άλλο ΠΥΣΔΕ/ΠΥΣΠΕ, και -αφετέρου- η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Επίσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, απόσπαση κατά προτεραιότητα λαμβάνουν οι: αιρετοί ΟΤΑ (εκλεγμένοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Δήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, Πρόεδροι δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων ή Εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων), σύζυγοι μελών Δ.Ε.Π., σύζυγοι θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερείς), σύζυγοι Δικαστικών Λειτουργών ή σύζυγοι του κύριου προσωπικού του ΝΣΚ, σύζυγοι ενστόλων και οι ανήκοντες σε ειδική κατηγορία (ΠΔ 50/1996, άρθρο 13). Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 16Γ΄του Ν. 1566/1985, των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 και των παρ. 1 των άρθρων 16, 17 και 18 του Ν. 1264/1982 καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 46 του Ν. 3528/2007, δίνεται η δυνατότητα στα συνδικαλιστικά όργανα των ΕΛΜΕ να αποσπαστούν στην περιοχή που εκλέχθηκαν. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αποφασίζοντος οργάνου. Εν προκειμένω, τα αντίστοιχα υπηρεσιακά συμβούλια αποφάνθηκαν διαφορετικά, εξ ου και η λογική των αποσπάσεων για τις οποίες ερωτάτε.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για τη σύνταξη των πινάκων λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης η αρμόδια υπηρεσία απέστειλε προς τις Διευθύνσεις Α/θμιας Εκπ/σης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την υπ’ αριθ. 119348/Ε2/24-7-2019 εγκύκλιο καθώς και προς τις Διευθύνσεις Β/θμιας Εκπ/σης και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης την υπ’ αριθ. 118843/Ε2/23-7-2019 εγκύκλιο, με απώτερο στόχο την ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού και την αποφυγή πλεονασμάτων στις εν λόγω Βαθμίδες Εκπαίδευσης. Αναφορικά με τις αιτήσεις εκπαιδευτικών να αποσπαστούν κατά προτεραιότητα λόγω της εκλογής τους ως μέλη Δ.Σ. Συλλόγων Εκπαιδευτικών δεν γνωμοδότησε θετικά το Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΚΥΣΠΕ). Ειδικότερα, όσον αφορά στην Α/θμια Εκπ/ση, με την υπ’ αριθ. 142644/Ε2/13-09- 2019/Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΑΔΑ: 6Ι7Ο4653ΠΣ-809) πρόσκληση, κλήθηκαν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ. Σε συνέχεια της ανωτέρω πρόσκλησης και της με αριθ. 15/17-9-2019 Πράξης του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 146334/Ε2/20-9-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Συμπληρωματικές αποσπάσεις, διορθώσεις, τροποποιήσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2019- 2020». Επιπρόσθετα, με την υπ’ αρ. 17/26-9-2019 Πράξη του Κ.Υ.Σ.Π.Ε. εξετάστηκαν οι αιτήσεις ανάκλησης αποσπάσεων, οι αιτήσεις επανεξέτασης αποσπάσεων και οι συμπληρωματικές αιτήσεις αποσπάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 142644/Ε2/13-09-2019/ εγκύκλιο/πρόσκληση του Υ.ΠΑΙ.Θ. και εγκρίθηκαν σαράντα επτά (47) αποσπάσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, για το διδακτικό έτος 2019-2020. Ακολούθως εκδόθηκε η υπ’ αριθ.156235/Ε2/7-10-2019 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Συμπληρωματικές αποσπάσεις, διορθώσεις & ανακλήσεις αποσπάσεων Εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ για το διδακτικό έτος 2019-2020».

Υπό το πρίσμα αυτό, στις προθέσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. βρίσκεται η άμεση σύσταση επιτροπής για την αναθεώρηση του πλαισίου υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών προκειμένου να υιοθετηθεί ένα πιο απλό, δίκαιο και σύγχρονο σύστημα.

Δείτε την απάντηση σε pdf

Όλες οι σημαντικές ειδήσεις σήμερα

Lockdown: Πότε θα επιτραπεί η μετακίνηση εκτός νομού

Επίδομα 534€: Πότε πληρώνονται οι αναστολές Απριλίου

Το Κορυφαίο Μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ του Παν.Αιγαίου ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ!

Μόρια για Προσλήψεις - ΑΣΕΠ - Μεταπτυχιακά με ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΓΛΙΚΩΝ LTE του GoLearn - ΤΗΛΕΞΕΤΑΣΗ ΜΟΝΟ σε Reading - Listening

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ για ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 97% ΕΠΙΤΥΧΙΑ

σχετικά άρθρα

Self test - σχολεία: Να τα προμηθεύονται οι γονείς τις καθημερινές
«Δευτέρα με Τετάρτη να προμηθεύονται οι γονείς τα self test από τα φαρμακεία», είπε ο γγ του ΥΠΑΙΘ Αλέξανδρος Κόπτσης - Χαμηλό το ποσοστό διασποράς...
Self test - σχολεία: Να τα προμηθεύονται οι γονείς τις καθημερινές
Σχολεία: Το Μεσολόγγι «αδειάζει» την κυβέρνηση που αποφάσισε άνοιγμα
Μετά την κυβερνητική απόφαση για "άδειασμα" του Δήμαρχου προκειμένου να ανοίξουν τελικά από σήμερα τα σχολεία, οι περισσότεροι μαθητές στο Μεσολόγγι...
Σχολεία: Το Μεσολόγγι «αδειάζει» την κυβέρνηση που αποφάσισε άνοιγμα
Εργαζόμενοι σε φροντιστήρια: «Μαδούν» μαργαρίτες για το αν θα βρουν τον ΑΜΚΑ ενεργό
«Oι εργαζόμενοι σε φροντιστήρια και κέντρα μελέτης βρεθήκαμε αντιμέτωποι με φαινόμενα που φανερώνουν ότι η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά ενδιαφέρεται για...
Εργαζόμενοι σε φροντιστήρια: «Μαδούν» μαργαρίτες για το αν θα βρουν τον ΑΜΚΑ ενεργό