Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα ΠΕ, ΔΕ και Ειδικής Αγωγής του ΥΠΑΙΘ
Ανάθεση καθηκόντων Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ H ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

α) των άρθρων 50 και 51 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/22.04.2005), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β) της παραγράφου 1Α του άρθρου 13 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια – αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27.02.2016 – Διορθ.Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 34 /τ.Α΄/02.03.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ) του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ 31/τ.Α΄/23.02.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ) του π.δ. 80/2019 «Διορισμός του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου, Αρχηγού του Κόμματος της «Νέας Δημοκρατίας» (Ν.Δ.), ως Πρωθυπουργού» (ΦΕΚ 118/τ.Α΄/08.07.2019).

ε) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (ΦΕΚ 119/τ.Α’/08.07.2019). στ) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121/τ.Α’/09.07.2019).

ζ) του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123/τ.Α’/17.07.2019).

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την ανάθεση καθηκόντων στην Αναστασία Γκίκα του Χρήστου, με Α.Δ.Τ.: ΑΝ 146885, εκπαιδευτικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 06 Αγγλικής Γλώσσας, μετακλητής Γενικής Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βαθμό 1ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων.

(Αριθμ. βεβ. Γ.Δ.Ο.Υ. 5419/02.08.2019 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). (Αριθμ. 1231119132/02-8-2019 βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε την απόφαση εδώ 

best of network

σχετικά άρθρα