Μόνιμοι διορισμοί ΑΣΕΠ 2008: Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης
Τι πρέπει να γνωρίζετε

Εκδόθηκε η πρόσκληση και ο πίνακας ονομάτων για μόνιμο διορισμό σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση των επιτυχόντων εκπαιδευτικών του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ

Δείτε εδώ τι πρέπει να γνωρίζετε για τις αιτήσεις-δηλώσεις

Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης και ποιοι όχι:

1. Οι εκπαιδευτικοί που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους πίνακες επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισμού εκπαιδευτικών ΑΣΕΠ 2008 (αριθμ. 1Π/2008, 2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ), των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ09 (ΠΕ80), ΠΕ11, ΠΕ13 (ΠΕ78), ΠΕ14.04 (ΠΕ88.01), ΠΕ16.01 (ΠΕ79.01), ΠΕ18.02 (ΠΕ80), ΠΕ18.12 (ΠΕ88.02), ΠΕ18.24 (ΠΕ87.08), ΠΕ19 (ΠΕ86) και ΠΕ32 (ΠΕ91.01), και για τους οποίους, με τις αριθμ. Α3257, Α3264, Α3265, Α3270, Α3273/2017 και Α24, Α25, Α42, Α46, Α47, Α65, Α154, Α349, Α1149, Α1443/2018 αμετάκλητες αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και την αριθμ. 2743/2017 αμετάκλητη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έγινε δεκτή αίτηση ακυρώσεως κατά της παράλειψης διορισμού τους.

Ο έλεγχος της νομιμότητας των δικαιολογητικών και ο προσδιορισμός της σειράς κατάταξης στον οικείο πίνακα των ανωτέρω πραγματοποιήθηκε από το ΑΣΕΠ με τις αριθμ. 1342/15-11-2018, 1346/15-11- 2018 και (Ε΄ Τμήματος), 174/21-2-2018, 1459/3-12-2018, 1460/3-12-2018, 1499/11-12-2018, 1500/11-12- 2018 και 1501/11-12-2018 (Γ΄ Τμήματος) και 1536/17-12-2018 (Α΄ Τμήματος), αποφάσεις Τμημάτων της Αρχής.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η παρούσα πρόσκληση εκδίδεται άπαξ σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 73 του ν. 4589/2019. Όσοι εκ των περιλαμβανομένων στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι δεν υποβάλουν αίτηση-δήλωση μόνιμου διορισμού στο πλαίσιο της παρούσης και εντός της ορισθείσας αποκλειστικής προθεσμίας, χάνουν το δικαίωμα μόνιμου διορισμού σε εφαρμογή της ως άνω διάταξης.


Ενότητα 2. Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης-δήλωσης

1. Όσοι εμπίπτουν στα κωλύματα διορισμού των άρθρων 8 (παρ. 1) και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄), που ορίζουν ότι: «Δεν διορίζονται υπάλληλοι:

α) Όσοι καταδικάσθηκαν για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ΄ υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής.

β) Οι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄, έστω και αν το αδίκημα έχει παραγραφεί.

γ) Όσοι, λόγω καταδίκης, έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.

δ) Όσοι τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις» (άρθρο 8 παρ. 1 του ν.3528/2007).»

2. Επιπλέον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Υ.Κ.: «Όσοι απολύθηκαν από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα λόγω οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά τους, αν δεν έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση».

3. Όσοι διώκονται ποινικά ή έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 41 του ν.4301/2014 (ΦΕΚ 223 Α΄ - διορθ.σφαλμ. στο ΦΕΚ 229 Α΄).

4. Στις διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α΄ παρ. 9 και περιπτ. β΄ παρ. 7 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας (ακόμα κι αν είναι δόκιμος και δεν έχει ακόμα μονιμοποιηθεί) αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με το αριθμ. 2982/10-8-2006 γνωμοδοτικό έγγραφο του νομικού συμβούλου του Υπ. Παιδείας, που έγινε δεκτό από τον Υπουργό, κρίνεται ότι «σε περίπτωση όμως που παραιτηθεί από τη θέση του και αποδεδειγμένα η παραίτησή του ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία του τόπου διορισμού του και ολοκληρωθεί αυτή, δεν υφίσταται πλέον το κώλυμα διορισμού του στη δημόσια εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ούτε υπάρχει χρονικός περιορισμός μεταξύ του χρόνου της παραπάνω παραιτήσεώς του και του διορισμού του στην Ελλάδα. Από τη στιγμή, δηλαδή, που θα έχει νόμιμα παραιτηθεί από τη θέση του στην αλλοδαπή μπορεί οποτεδήποτε να διοριστεί στην Ελλάδα (ως αναπληρωτής ή μόνιμος με τις προϋποθέσεις του νόμου)».


Ενότητα 3. Έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία σε περίπτωση διορισμού, αν εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους:

1. Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, (άρθρα 31 & 32 του ν.3528/2007).

2. Όσοι ασκούν έργα ασυμβίβαστα με το βουλευτικό αξίωμα (άρθρο 33 του ν. 3528/2007 και άρθρα 56 & 57 του Συντάγματος).

3. Όσοι είναι ιδιοκτήτες φροντιστηρίων ή διδάσκουν σε αυτά καθώς και οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν σε ιδιωτικά σχολεία (με πλήρες ή μειωμένο ωράριο) (παρ. 16 άρθρο 14 του ν. 1566/1985).

Επισημαίνεται ότι:

(i) Στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄-Υπαλληλικός Κώδικας) ορίζεται ότι δεν διορίζονται υπάλληλοι: α) όσοι δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, β) όσοι έχουν αναγνωρισθεί ως αντιρρησίες συνείδησης και δεν έχουν εκπληρώσει, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της στρατολογικής νομοθεσίας, άοπλη θητεία ή εναλλακτική πολιτική κοινωνική υπηρεσία.

(ii) Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Υ.Κ., όπως ισχύει, «1. Οι υποψήφιοι υπάλληλοι πρέπει να έχουν τα προσόντα του διορισμού τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο του διορισμού. […] Η μη εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων αποτελεί κώλυμα διορισμού, εφόσον αυτές δεν έχουν εκπληρωθεί κατά το χρόνο διορισμού του υπαλλήλου.»

best of network

σχετικά άρθρα

Βερολίνο: Κρατικοποίηση 670 διαμερισμάτων για να μείνουν χαμηλά τα ενοίκια
Βερολίνο: Κρατικοποίηση 670 διαμερισμάτων για να μείνουν χαμηλά τα ενοίκια
«Οι Βερολινέζοι θα έπρεπε να έχουν την οικονομική δυνατότητα, για να συνεχίσουν να κατοικούν στην πόλη», δήλωσε χθες ο Μίχαελ Μίλερ, δήμαρχος του...
Βερολίνο: Κρατικοποίηση 670 διαμερισμάτων για να μείνουν χαμηλά τα ενοίκια
Αιδηψός: Η ονειρεμένη λουτρόπολη που τη μνημόνευε ο Αριστοτέλης και την επισκέπτονταν συχνά Ρωμαίοι αυτοκράτορες (Βίντεο)
Αιδηψός: Η ονειρεμένη λουτρόπολη που τη μνημόνευε ο Αριστοτέλης και την επισκέπτονταν συχνά Ρωμαίοι αυτοκράτορες (Βίντεο)
Σύμφωνα με το Στράβωνα, ο Ηρακλής απέκτησε τη θεϊκή του δύναμη στα νερά των πηγών της Αιδηψού - Μόλις 2 ώρες από την Αθήνα
Αιδηψός: Η ονειρεμένη λουτρόπολη που τη μνημόνευε ο Αριστοτέλης και την επισκέπτονταν συχνά Ρωμαίοι αυτοκράτορες (Βίντεο)