Οι πολύτεκνοι αναπληρωτές ζητούν να αλλάξει η μοριοδότηση για τους διορισμούς
H Συντονιστική Επιτροπή Αδιόριστων Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών για τα κριτήρια διορισμού εκπαιδευτικών

Οι αδιόριστοι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί μέσω της Συντονιστικής τους Επιτροπής έστειλαν στο alfavita.gr ενόψει της ψήφισης του ν/σ για τους διορισμούς, 
το υπόμνημα με τις αιτιάσεις τους που κατατέθηκε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής καθώς και επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Πρωθυπουργό και τον υπουργό Παιδείας.

Υπόμνημα

Της Συντονιστικής Επιτροπή Αδιόριστων Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών, εκπροσωπουμένης από τον Μόσχο Δημοσθένη, Δικηγόρο-Αναπλ. Καθηγητή ΠΕ78 (κιν.6992004874) και Ιωάννη Βλάχο, Αναπλ. Καθηγητή ΠΕ 04.01 Φυσικών (κιν. 6942881066)

ΠΡΟΣ

            Προς Πρόεδρο Ν.Δ, κ. Μητσοτάκη Κυριάκο

Τομεάρχη Παιδείας Ν.Δ, κ. Κεραμέως Νίκη

Α. ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

Σχέδιο νόμου του Υπ. Παιδείας κ. Γαβρόγλου Κωσταντίνου «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ», άρθρο 5  «Κριτήρια αξιολογικών πινάκων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης».

Μοριοδοτούμενα κριτήρια: 1) Προυπηρεσία: 1 μόριο/μήνα : max. 120 μόρια,

2) Ακαδημαικά Προσόντα (βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακές σπουδές.: max. 120 μόρια

3)Κοινωνικά Κριτήρια: 2 μόρια / παιδί, 20 μόρια ΑμεΑ.

ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ: 260

Β.ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ

Τα μόρια που προβλέπονται για τις πολύτεκνες οικογένειες είναι μόλις 8 σε σύνολο 260 μορίων.

Συνεπάγεται i)Αποκλεισμό ii) Ανεργία iii) Ανέχεια των πολυτέκνων εκπαιδευτικών και κατ΄ επέκταση των παιδιών τους.

Γ.ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΔΙΟΙΚΗΣΗ-ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ- ΘΕΩΡΙΑ- Ε.Ε

i) Νομοθεσία:

1) Σύνταγμα άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος : «Πολύτεκνες οικογένειες, …..έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος

2)Ν.1910/1944 όπως αυτός τροποποιήθηκε (Β.Δ 19-9/22-10-1953, Ν.860/1979, Ν. 3454/2006) άρθρο 10 παρ. 2 και 3: Πολύτεκνοι καὶ τέκνα αὐτῶν προτιμῶνται ἐπὶ ἴσοις ὅροις εἰς κρατικὰς νομικῶν προσώπων Δημοσίου Δικαίου ὑπηρεσίας καὶ κατὰ τοὺς διαγωνισμοὺς μετὰ τοὺς ἀναπήρους καὶ θύματα πολέμου» και «Πολύτεκνοι ἢ τέκνα αὐτῶν δημόσιοι ὑπάλληλοι τοποθετοῦνται εἰς τὸν τόπον τῶν συμφερόντων αὐτῶν…»

3)Ο Ν.3454/2006, «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006, στο άρθρο 1, παρ. 3, στοιχ. Δ , ορίζει: «Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των προκηρυσσό­µενων θέσεων τακτικού προσωπικού…» καταλαμβάνουν οι πολύτεκνοι.

4) Ομοίως και ο Ν. 4440/2016 στο άρθρο 25, παρ.1, στοιχ. Β: ποσοστό 15% πολύτεκνοι

5) Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο άρθρο 3 παρ.2 ορίζει ότι : «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία για την ευημερία του προστασία και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων του, των επιτρόπων του ή των άλλων προσώπων που είναι νόμιμα υπεύθυνα γι' αυτό και παίρνουν για το σκοπό αυτόν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα.

ii)ΔΙΟΙΚΗΣΗ / ΑΣΕΠ

, 1) Προκήρυξη (Αριθμός 10Π/2006) ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 500, 24 Αυγούστου 2006,

2) Προκήρυξη (Αριθμός 3Π/2008) ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 516, 8 Οκτωβρίου 2008,

ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ: «…..Ο ένας πίνακας περιλαμβάνει τους υποψηφίους που είναι γονείς τεσσάρων (4) τουλάχιστον ανήλικων τέκνων ή στρατευμένων ή σπουδαζόντων, οι οποίοι έχουν απόλυτη προτεραιότητα διορισμού. Ο άλλος πίνακας περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους.

iii) ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

«Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.» (Αποφάσεις του Σ.τ.Ε. 2216/1975, 4062/1990, 4070/1990, 4069/1990, 2781/1991, 2773/1991 κ.α.)

iv) ΘΕΩΡΙΑ

 1. «Οι πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να απολαμβάνουν αυξημένων κοινωνικών παροχών ...πρέπει να παρέχεται προνομιακή μεταχείριση στις θέσεις εργασίας στο δημόσιο... (Χρυσόγονος Κ., Το ελληνικό Σύνταγμα και η οικογένεια, ΕλλΔνη 1997, σελ. 739).»
 2. «Η Πολύτεκνη Οικογένεια έχει δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος. Καθιερώνει ένα ειδικό κοινωνικό δικαίωμα» (Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος,05/11/2017)

v) Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε): « Στα εθνικά τους σχέδια δράσης για την κοινωνική ένταξη, ορισμένα κράτη μέλη επισημαίνουν το μεγάλο κίνδυνο φτώχειας ή και αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν ειδικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των παιδιών που δεν τελειώνουν το σχολείο, τον μονογονεικών οικογενειών, των πολυτέκνων οικογενειών…» (Απόφαση αριθ. 1098/2008/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008)

Δ. ΕΡΕΥΝΕΣ / ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ/ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ

1) Μελέτη του ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) (http://www.ekke.gr/xmain.php?id=444: η γήρανση του πληθυσμού είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της οικονομίας

 • Η σημερινή σχέση συνταξιούχων προς εργαζόμενους είναι στο 33,4%, ποσοστό που θα αυξάνεται σταδιακά και σχεδόν θα διπλασιαστεί ως το 2070.
 • έλλειμμα του ασφαλιστικού θα αυξάνεται μεταξύ 1 δισ. και 1,25 δισ.
 • αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 73 έτη από τα 67(σήμερα)
 • Αύξηση των εισφορών κατά 35%,
 1. Μελέτη του Ιδρύματος Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ): «Κρίση, δημογραφικές μεταβολές και επιπτώσεις στην εκπαίδευση» (http://iobe.gr/research_dtl.asp?RID=173)»
 • μείωση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού(1,53 εκ. το 2000 / 1,49 εκ. το 2009 (-3,1%) / 1,44 εκ. το 2016 (-5.9%)
 • μείωση συνολικού αριθμού των μαθητών από 1,48 εκ. το 2008 / 1,05 εκ. περίπου (29,2% ή 423,3 χιλ. λιγότεροι μαθητές) μέχρι το 2035
 • αριθμού των σχολικών μονάδων
 • μείωση αριθμού των εκπαιδευτικών από 180,3 χιλ το 2009 σε 80,7 χιλ. (μείωση 55,2%)

Ε. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

i) Νομική

1) Αντισυνταγματικότητα (άρθρο 21 παρ.2) λόγω παντελούς έλλειψης της ειδικής φροντίδας

2)Το περιεχόμενο της  ειδικής φροντίδας (αρ. 21παρ.2 Συντ) έχει αποσαφηνισθεί μέσω μιας σειράς νόμων και συνίσταται σε πρόταξη ή ποσόστωση

2) Aρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης: τόσα χρόνια με μακροχρόνια νομοθετική πρακτική, οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί προτάσσονταν σε διαγωνιστικές διαδικασίες τύπου ΑΣΕΠ. Η πρακτική αυτή μας έδωσε το κίνητρο να συνεισφέρουμε στο ελληνικό κράτος, με τις γεννήσεις των παιδιών μας, και τώρα ανατρέπεται βιαία αυτή η πρακτική και τα εργασιακά μας δικαιώματα.

3) Η πρόταξη των πολυτέκνων είναι άκρως συνταγματική, σύμφωνα με την πάγια νομολογία των δικαστηρίων (ΣτΕ)

ii) Οικονομική:

1)έλλειμμα του ασφαλιστικού

2) αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης και εισφορών

3)μείωση μαθητικού πληθυσμού, σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών

iii) Κοινωνική/ Ηθική:

1)Αποκλεισμός 2) Ανεργία 3) Ανέχεια των πολυτέκνων εκπαιδευτικών και των παιδιών τους.

ΣΤ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ- ΑΙΤΗΜΑΤΑ - Οι προτάσεις μας (βλ. κάτωθι) δεν δημιουργούν κανένα δημοσιονομικό κόστος για το κράτος,

 1. Διατήρηση της πρόταξης των πολυτέκνων στους ενιαίους πίνακες διοριστέων - αναπληρωτών του εν λόγω σχεδίου νόμου,
 2. Άλλως, την ξεχωριστή πρόσληψη των πολυτέκνων με ποσοστό τουλάχιστον 20%, ανά κλάδο ΠΕ/ΔΕ, με παράλληλη πρόταξη τους έναντι των υπολοίπων προσληφθέντων (80%),
 3. Άλλως τη μοριοδότηση των οικογενειακών κοινωνικών κριτηρίων ως εξής:

α) πρώτο παιδί 10 μόρια

β) δεύτερο παιδί 10 μόρια

γ) τρίτο παιδί 30 μόρια

δ) κάθε επόμενο παιδί 10 μόρια

ε) πολυτεκνική ιδιότητα 60 μόρια

π.χ. πολύτεκνος με 4 τέκνα θα λάβει:

πρώτο παιδί: 10 μόρια, δεύτερο παιδί: 10 μόρια, τρίτο παιδί: 30 μόρια, τέταρτο παιδί: 10 μόρια, πολυτεκνική ιδιότητα: 60 μόρια

Σύνολο : 120 μόρια                   

 

Μετά τιμής,

Για τη Συντονιστική Επιτροπή

               Πρόεδρος                                                                   Αντιπρόεδρος

       Μόσχος Δημοσθένης                                                         Βλάχος Ιωάννης

ΠΕ 78 Κοινωνικών (Νομικών)                                               ΠΕ 04.01 Φυσικών

      Τηλ. 6992004874                                                              Τηλ. 6942881066

Email: [email protected]                                           [email protected]


Συντονιστική Επιτροπή Αδιόριστων Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών

 

Προς αξιότιμο Πρωθυπουργό της Ελλάδος,

κ. Αλέξη Τσίπρα.

                                                                                                            09/01/2019 

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Εκπροσωπούμε την ευαίσθητη και κοινωνικά ευάλωτη ομάδα των πολυτέκνων εκπαιδευτικών. Μιας ομάδα η οποία έχει πληγεί τα τελευταία χρόνια από τα σκληρά μέτρα των μνημονίων. Μια ομάδα η οποία διαχρονικά στηρίζει τον Ελληνικό λαό και την Ελληνική οικονομία, αφού με τις γεννήσεις των παιδιών μας, συμβάλλουμε στην άμβλυνση του δημογραφικού προβλήματος. Μια ομάδα την οποία, ο Υπουργός Παιδείας κ. Γαβρόγλου, με το νομοσχέδιο του, εξοβελίζει από την εκπαίδευση, οδηγώντας 600 οικογένειες και 2500 παιδιά, στην ανεργία και στην ανέχεια.

Η έλλειψη γεννήσεων,  όπως οι έρευνες (ΕΚΚΕ, ΙΟΒΕ) αναφέρουν, έχει –εκτός των άλλων- άμεση αρνητική επίπτωση στο ασφαλιστικό σύστημα, δηλαδή θα επιφέρει αύξηση ασφαλιστικών εισφορών και αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς και στο εκπαιδευτικό σύστημα με μείωση μαθητικού πληθυσμού, κλείσιμο σχολείων, μείωση εκπαιδευτικών.

Γι΄ αυτό άλλωστε το Σύνταγμά μας στο άρθρο 21 παρ.2 επιτάσσει την ειδική φροντίδα του Κράτους προς τους πολυτέκνους, ειδική φροντίδα η οποία εξειδικεύεται νομοθετικά από το 1944 μέχρι και σήμερα –σε επίπεδο προσλήψεων- με μέτρα όπως: 1)Πρόταξη των πολυτέκνων σε πίνακες αναπληρωτών-διοριστέων και 2)ποσόστωση πρόσληψης πολυτέκνων επί του συνολικού αριθμού των προσλήψεων.

Μια σειρά αποφάσεων του ΣτΕ έρχεται να κρίνει τα προαναφερθέντα μέτρα, ως ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ, γιατί αξιολογεί το δικαίωμα των πολυτέκνων για ειδική φροντίδα (αρ.21 παρ.2 Συντ.) ως γενικού δημοσίου συμφέροντος δικαίωμα, έναντι του οποίου, υποχωρεί και αυτό το δικαίωμα της ισότητας (άρ. 4 Συντ).

Με το προωθούμενο νομοσχέδιο –το οποίο θα τεθεί προς ψήφιση εντός των ημερών- τα μόρια που δίδονται για κάθε παιδί είναι 3, δηλαδή ένας πολύτεκνος θα λάβει 12 μόρια (σε σύνολο 260 μορίων) και φυσικά μόρια θα πάρει και ο έχων ένα ή δυο παιδιά! Είναι εύκολα αντιληπτό ότι ο υπουργός ,με την πρόταση του αυτή, μας εμπαίζει, ενώ παραβιάζει κατάφωρα το Σύνταγμα και συγκεκριμένα το άρθρο 21 παρ.2.

Κύριε πρωθυπουργέ, απευθυνόμαστε σε εσάς γιατί θυμόμαστε τις υποσχέσεις σας για αποκατάσταση των αδικιών που υπέστησαν οι πολύτεκνοι (βλ. http://www.avgi.gr)

Απευθυνόμαστε σε εσάς, γιατί γνωρίζουμε την ευαισθησία σας, για τις ευάλωτες ομάδες σαν αυτή των πολυτέκνων.

Απευθυνόμαστε σε εσάς θεσμικά, διότι ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Υπουργός κ. Γαβρόγλου, δεν δείχνει διατεθειμένος να μας συναντήσει για να ακούσει τις απόψεις μας, παρόλο που ήδη έχουμε απευθύνει σχετικό αίτημα! Έχει συναντήσει όλες τις εμπλεκόμενες ομάδες εκτός των πολυτέκνων!

Συνημμένα σας αποστέλλουμε και το σχετικό υπόμνημα στο οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι αιτιάσεις καθώς και τις προτάσεις μας.

Κλείνοντας, σας τονίζουμε ότι 2.500 παιδιά των πολυτέκνων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κινδυνεύουν με φτωχοποίηση και εξαθλίωση εξαιτίας αυτής της ρατσιστικής (κατά των πολυτέκνων) μοριοδότησης.

Η ευθύνη βαραίνει εσάς, ως υπεύθυνο πρωθυπουργό, ώστε να μην ζήσουν αυτά τα 2.500 παιδιά σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Μετά τιμής,

Για τη Συντονιστική Επιτροπή

               Πρόεδρος                                                                  Αντιπρόεδρος

       Μόσχος Δημοσθένης                                                    Βλάχος Ιωάννης

ΠΕ 78 Κοινωνικών (Νομικών)                                          ΠΕ 04.01 Φυσικών

Τηλ. 6992004874                                                                   Τηλ. 6942881066

Email: [email protected]                                        [email protected]


 

Συντονιστικό Όργανο Αδιόριστων Πολυτέκνων Εκπαιδευτικών

                                                                                                 

Προς Αξιότιμο

Κύριο Κώστα Γαβρόγλου                                                                            

Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Α. Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 Μαρούσι

04/01/2019 

Κύριε  Υπουργέ,

Εκπροσωπώντας την μεγάλη, ευαίσθητη και προστατευόμενη – από το Σύνταγμα (Άρθρο 21, παρ.2) και τους νόμους - κοινωνική ομάδα, αυτή των πολυτέκνων εκπαιδευτικών και ενόψει της αλλαγής στον τρόπο διορισμών και κατάρτισης των πινάκων αναπληρωτών (Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) την οποία προωθείτε με νομοσχέδιο, σας εκθέτουμε τις αντιρρήσεις μας καθώς και τις προτάσεις μας. Γνωρίζοντας την προσωπική ευαισθησία και το ενδιαφέρον σας για τις μειοψηφικές ομάδες –όπως αυτή των πολυτέκνων- σας αποστέλλουμε αυτήν την επιστολή. Θέλουμε να αναλογιστείτε τις συνέπειες που θα έχει η κατάργηση ενός επιπλέον μέτρου στήριξης των πολύτεκνων εκπαιδευτικών.

Πόσες πολύτεκνες οικογένειες με 4 και άνω παιδιά θα βρεθούν σε οικονομική ένδεια;

Πώς οι γονείς αυτοί θα ανταπεξέλθουν στις βασικές ανάγκες τους;

Πόσες πολύτεκνες οικογένειες θα προστεθούν σ΄ αυτές  που διαβιώνουν κάτω από το όριο της φτώχιας;

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα αντιμετωπίσετε με την ανάλογη ευαισθησία τα αιτήματά μας , τα οποία –όπως θα διαπιστώσετε- βασίζονται πάνω σε αιτιάσεις νομικού, οικονομικού και κοινωνικού περιεχομένου και θα προστατέψετε ως Υπουργός Παιδείας, τα παιδιά μας, τα οποία κυρίως θα υποστούν τις δυσμενείς συνέπειες από την ριζική αλλαγή των εργασιακών δικαιωμάτων μας, βάσει του υπό συζήτηση νομοσχεδίου.

Πιο συγκεκριμένα:

Στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου «Κριτήρια αξιολογικών πινάκων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης» αναφέρονται τα μοριοδοτούμενα κριτήρια κατάταξης των εκπαιδευτικών. Ανάμεσα στα κριτήρια αυτά είναι και τα κοινωνικά στην κατηγορία των οποίων –φυσιολογικά- εμπίπτει η από το Σύνταγμα προστατευόμενη κοινωνική ομάδα των πολυτέκνων.

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η μοριοδότηση ως προς τα παιδιά, συνίσταται σε δυο (2) μόρια για κάθε παιδί, ήτοι οχτώ (8) μόρια για έναν/μια πολύτεκνο/η εκπαιδευτικό. Το μέγιστο των μορίων είναι 260 μόρια (120 προϋπηρεσία, 120 ακαδημαϊκά, 20 κοινωνικά). Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, τα 8 μόρια στο σύνολο των 260 μορίων δεν πραγματώνουν –σε καμία περίπτωση- την ειδική πρόνοια, την οποία επιτάσσει το Σύνταγμα στο άρθρο 21, παρ. 2, αντιθέτως δε μάλλον τα εισπράττουμε ως εμπαιγμό των πολυτέκνων, καθότι τα μόρια αυτά είναι σταγόνα στον ωκεανό!

Επιπρόσθετα, τα μόρια αυτά δεν τα λαμβάνουν μόνο οι πολύτεκνοι, αλλά όλοι ανεξαιρέτως οι έχοντες τέκνα , ρύθμιση η οποία προφανώς και δεν σχετίζεται με την επιβαλλόμενη ιδιαίτερη πρόνοια του κράτους προς τους πολυτέκνους.

Το άρθρο 21 παρ. 2 του Συντάγματος ορίζει : «Πολύτεκνες οικογένειες, ανάπηροι πολέμου και ειρηνικής περιόδου, θύματα πολέμου, χήρες και ορφανά εκείνων που έπεσαν στον πόλεμο, καθώς και όσοι πάσχουν από ανίατη σωματική ή πνευματική νόσο έχουν δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Kράτος.» Το περιεχόμενο της έννοιας της ειδικής φροντίδας έρχεται να μας το αναλύσει η θεωρία, η νομοθετική πρακτική, η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, καθώς και η πάγια πρακτική της Διοίκησης.

Ξεκινώντας από την ακαδημαϊκή  θεωρία ο κ. Χρυσόγονος αναφέρει: « οι πολύτεκνες οικογένειες πρέπει να απολαμβάνουν αυξημένων κοινωνικών παροχών ...πρέπει να παρέχεται προνομιακή μεταχείριση στις θέσεις εργασίας στο δημόσιο... (Χρυσόγονος Κ., Το ελληνικό Σύνταγμα και η οικογένεια, ΕλλΔνη 1997, σελ. 739). Ο Εξοχώτατος Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπιος Παυλόπουλος – έγκριτος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου - στις 05/11/2017 δήλωσε τα εξής: «Θυμίζω προς κάθε κατεύθυνση ... ότι η Πολύτεκνη Οικογένεια έχει δικαίωμα ειδικής φροντίδας από το Κράτος. Καθιερώνει ένα ειδικό κοινωνικό δικαίωμα. Και το δικαίωμα προσδιορίζει, ταυτοχρόνως, τις υποχρεώσεις που έχουν εκείνοι προς τους οποίους απευθύνεται η άσκηση του δικαιώματος».

Προχωρώντας στην νομοθεσία, η οποία εξειδικεύει το περιεχόμενο της συνταγματικής επιταγής, παρατηρούμε τα εξής:

Α) Το άρθρο 10 παρ. 2 και 3 του Ν. 1910/1944 όπως αυτός τροποποιήθηκε (Β.Δ 19-9/22-10-1953, Ν.860/1979, Ν. 3454/2006) ρητά ορίζει ότι «Πολύτεκνοι καὶ τέκνα αὐτῶν προτιμῶνται ἐπὶ ἴσοις ὅροις εἰς κρατικὰς νομικῶν προσώπων Δημοσίου Δικαίου ὑπηρεσίας καὶ κατὰ τοὺς διαγωνισμοὺς μετὰ τοὺς ἀναπήρους καὶ θύματα πολέμου» και «Πολύτεκνοι ἢ τέκνα αὐτῶν δημόσιοι ὑπάλληλοι τοποθετοῦνται εἰς τὸν τόπον τῶν συμφερόντων αὐτῶν…»

Β) Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο άρθρο 3 παρ.2 ορίζει ότι : «Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία για την ευημερία του προστασία και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων του, των επιτρόπων του ή των άλλων προσώπων που είναι νόμιμα υπεύθυνα γι' αυτό και παίρνουν για το σκοπό αυτόν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα.

         Γ) Ο Ν.3454/2006, «Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 75/Α/7-4-2006, στο άρθρο 1, παρ. 3, στοιχ. Δ , ορίζει : «Το τρίτο εδάφιο της παρ. 6, του άρθρου 14, του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α'), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1, του άρθρου 1, του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α'), αντι­καθίσταται ως εξής: «Ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) των προκηρυσσό­µενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Νοµαρχιακή Αυτο­διοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών.»

            Δ) Ο Ν. 4440/2016 στο άρθρο 25, παρ.1, στοιχ. β ορίζει : «Ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προκηρυσσό­µενων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Αυτο­διοίκηση, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα καλύπτονται από πολύτεκνους και τέκνα πολυτέκνων και περαιτέρω ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) από γονείς µε τρία τέκνα και τέκνα αυτών.»

            Όμως και πληθώρα δικαστικών αποφάσεων συντείνουν στο εξής νομολογιακό δεδικασμένο: «Η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος της χώρας.» (Αποφάσεις του Σ.τ.Ε. 2216/1975, 4062/1990, 4070/1990, 4069/1990, 2781/1991, 2773/1991 κ.α.)

            Ως προς την Διοίκηση –φυσικά αναφερόμενοι στο Υπουργείο Παιδείας- στους δυο τελευταίους διαγωνισμούς ΑΣΕΠ Εκπαιδευτικών:

                        α) Προκήρυξη (Αριθμός 10Π/2006) ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 500, 24 Αυγούστου 2006,

                        β) Προκήρυξη (Αριθμός 3Π/2008) ΤΕΥΧΟΣ ΠPOKHPYΞEΩN A.Σ.E.Π. Αρ. Φύλλου 516, 8 Οκτωβρίου 2008,

το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού αντιμετωπίζει συνταγματικά ορθά την ειδική κατηγορία των πολυτέκνων και ειδικά προβλέπει τα εξής:

            ΠΙΝΑΚΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 1. Μετά την καταχώριση της γραπτής βαθμολογίας, συντάσσονται από την Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού οι πίνακες κατά κλάδο ως εξής: α. Δύο (2) πίνακες κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, εκείνων που έχουν λάβει στις εξετάσεις τελικό βαθμό (μέσο όρο των δύο θεματικών ενοτήτων) πενήντα πέντε (55) τουλάχιστον μονάδων και πενήντα (50) τουλάχιστον μονάδων σε κάθε θεματική ενότητα. Στον τελικό αυτό βαθμό προστίθενται και οι τυχόν προβλεπόμενες προσαυξήσεις (βαθμός πτυχίου, μεταπτυχιακός και διδακτορικός τίτλος, προϋπηρεσία), που αποτελεί τον τελικό συνολικό βαθμό του διαγωνισμού. Ο ένας πίνακας περιλαμβάνει τους υποψηφίους που είναι γονείς τεσσάρων (4) τουλάχιστον ανήλικων τέκνων ή στρατευμένων ή σπουδαζόντων, οι οποίοι έχουν απόλυτη προτεραιότητα διορισμού. Ο άλλος πίνακας περιλαμβάνει όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Πέραν όμως όλων των προαναφερθέντων νομικών επιχειρημάτων, τα οποία αποδεικνύουν την μέχρι τώρα πρακτική που ακολουθεί το κράτος ως προς την εκπλήρωση της υποχρέωσης του για ξεχωριστή, προνομιακή και ειδική μεταχείριση των πολυτέκνων, πρέπει κ. Υπουργέ να τονίσουμε το γεγονός ότι οι Πολύτεκνοι δεν είμαστε, ούτε πρέπει να μας καταντήσετε «ζητιάνους», διότι πανθομολογούμενα, με τις πολυπληθείς οικογένειές μας, στηρίζουμε δημογραφικά αλλά και οικονομικά την «ρημαγμένη» από τα μνημόνια χώρα μας.

Σύμφωνα με τη μελέτη του Ιδρύματος Βιομηχανικών και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), με τίτλο «Κρίση, δημογραφικές μεταβολές και επιπτώσεις στην εκπαίδευση» (http://iobe.gr/research_dtl.asp?RID=173) υφίσταται μείωση του συνολικού μαθητικού πληθυσμού, η οποία σημειώθηκε μετά την έναρξη της κρίσης, καθώς από 1,53 εκ. το 2000 μειώθηκε σε 1,49 εκ. το 2009 (-3,1%) και 1,44 εκ. το 2016 (-5.9% συγκριτικά με το 2000), ενώ συνεχίζει : «Οι επιπτώσεις της μείωσης των γεννήσεων, που έχει σημειωθεί από το 2010 και έπειτα και η οποία  συνεχίζεται μέχρι και το 2017, αναμένονται να εκδηλωθούν σταδιακά και εντονότερα τα προσεχή χρόνια και να μεταβάλλουν ριζικά το συνολικό τοπίο του εκπαιδευτικού συστήματος». Συγκεκριμένα ο συνολικός αριθμός των μαθητών από 1,48 εκ. το 2008 θα μειωθεί σε 1,05 εκ. περίπου (29,2% ή 423,3 χιλ. λιγότεροι μαθητές) μέχρι το 2035, όταν δηλαδή θα έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα και η πιο πρόσφατη μείωση γεννήσεων που σημειώθηκε το 2017.  Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των σχολικών μονάδων ενδέχεται να μειωθεί έως 10,7 χιλ. το 2035, από 15,5 χιλ. το 2008 (μείωση κατά 30,8% ή 4,8 χιλ. σχολικές μονάδες). Συνεπώς, ο αριθμός των εκπαιδευτικών από 180,3 χιλ το 2009 ενδέχεται να μειωθεί το 2035 σε 110,5 χιλ (μείωση 38,7% στο σενάριο προσαρμογής) και σε 80,7 χιλ. (μείωση 55,2% στο σενάριο της ευρωπαϊκής σύγκλισης).

Σύμφωνα με την μελέτη του ΕΚΚΕ (Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών) (http://www.ekke.gr), η γήρανση του πληθυσμού είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της οικονομίας και αυτό διότι:

 • Η σημερινή σχέση συνταξιούχων προς εργαζόμενους είναι στο 33,4%, ποσοστό που θα αυξάνεται σταδιακά και σχεδόν θα διπλασιαστεί ως το 2070.
 • Ως αποτέλεσμα, κάθε δεκαετία το έλλειμμα του ασφαλιστικού θα αυξάνεται μεταξύ ενός δισ. και 1,25 δισ.
 • Κι αυτό παρά το γεγονός ότι σήμερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν αυξημένες εισφορές και φορολογούνται επ΄ αυτές.
 • Οι κυβερνήσεις είναι πιθανόν να κληθούν να αποφασίσουν ανάμεσα σε δύο λύσεις:

α. Στην αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 73 έτη από τα 67 που είναι σήμερα

β. Αύξηση των εισφορών κατά 35%, δηλαδή στο 27% από 20% που είναι σήμερα για την κύρια σύνταξη και στο 8,1% από 6% για τις επικουρικές.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή : « Στα εθνικά τους σχέδια δράσης για την κοινωνική ένταξη, ορισμένα κράτη μέλη επισημαίνουν το μεγάλο κίνδυνο φτώχειας ή και αποκλεισμού που αντιμετωπίζουν ειδικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, των παιδιών που δεν τελειώνουν το σχολείο, τον μονογονεικών οικογενειών, των πολυτέκνων οικογενειών…» (Απόφαση αριθ. 1098/2008/ΕΚ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010)http://eurlex.europa.eu/legalcontent/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008D1098&from=EL)

            Θα μπορούσαμε κ. Υπουργέ να αναφέρουμε και άλλες πολλές παρόμοιες έρευνες και εκθέσεις, από τις οποίες αποδεικνύεται ότι το δημογραφικό πρόβλημα, εκτός από την προβληματική του ως προς τη διατήρηση ενός ελαχίστου αριθμού ατόμων στην κοινωνία, έχει προεκτάσεις οικονομικές και κοινωνικές. Συνεπώς, οι πολύτεκνοι πρέπει να προστατεύονται, διότι με τα παιδιά τους στηρίζουν την χώρα, την οικονομία της και τον ελληνικό λαό.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

            Επειδή το άρθρο 21 παρ.2 Συντάγματος, όπως αυτό ερμηνεύθηκε στην θεωρία, στη νομοθετική πρακτική και στη νομολογία των δικαστηρίων, επιβάλλει ειδική φροντίδα, και επειδή ουδεμία ειδική φροντίδα δεν λαμβάνεται στο υπό κρίσιν νομοσχέδιο,

            Επειδή κατά τη μακροχρόνια νομοθετική πρακτική, οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί προτάσσονταν σε διαγωνιστικές διαδικασίες τύπου ΑΣΕΠ, ενώ στο εν λόγω σχέδιο νόμου, όχι μόνο δεν προτάσσονται αλλά πραγματικά κατακρημνίζονται –μοριοδοτικά-,

            Επειδή το κράτος τόσα χρόνια με την προαναφερθείσα πρακτική μας έδωσε κίνητρο να συνεισφέρουμε σε αυτό με τις γεννήσεις των παιδιών μας, μέσω της πρόταξης μας, και τώρα με την ανατροπή αυτής της πρακτικής καταπατά την βασική αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης εκ μέρους μας προς την διοίκηση, ήτοι το κράτος και συγκεκριμένα το Υπ. Παιδείας,

            Επειδή η πάγια νομολογία των δικαστηρίων (ΣτΕ) συντείνει στο συμπέρασμα ότι η εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος των πολυτέκνων αποτελεί εξυπηρέτηση του γενικότερου δημοσίου συμφέροντος προ του οποίου και αυτή η αρχή της ισότητας των Ελλήνων απέναντι στο νόμο υποχωρεί, λόγω του δημογραφικού προβλήματος της χώρας, συνεπώς η πρόταξη των πολυτέκνων είναι άκρως συνταγματική,

            Επειδή σύμφωνα με μελέτες ανεξάρτητων φορέων, το δημογραφικό ζήτημα είναι φλέγον και εθνικά-κοινωνικά επιζήμιο, συνεπώς πρέπει να δοθούν κίνητρα γεννήσεων,

            Επειδή οι προτάσεις μας –που ακολουθούν- δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος για το κράτος,

 

ΖΗΤΟΥΜΕ

1) Την διατήρηση της πρόταξης των πολυτέκνων στους ενιαίους πίνακες διοριστέων - αναπληρωτών του εν λόγω σχεδίου νόμου,

2) Άλλως, την ξεχωριστή πρόσληψη των πολυτέκνων με ποσοστό τουλάχιστον 20%, ανά κλάδο ΠΕ/ΔΕ, με παράλληλη πρόταξη τους έναντι των υπολοίπων προσληφθέντων (80%),

3)  Άλλως τη μοριοδότηση των οικογενειακών κοινωνικών κριτηρίων ως εξής:

            α) πρώτο παιδί 10 μόρια

            β) δεύτερο παιδί 10 μόρια

            γ) τρίτο παιδί 30 μόρια

            δ) κάθε επόμενο παιδί 10 μόρια

            ε) πολυτεκνική ιδιότητα 60 μόρια

π.χ. πολύτεκνος με 4 τέκνα θα λάβει:

πρώτο παιδί: 10 μόρια, δεύτερο παιδί: 10 μόρια, τρίτο παιδί: 30 μόρια, τέταρτο παιδί: 10 μόρια, πολυτεκνική ιδιότητα: 60 μόρια

Σύνολο : 120 μόρια

 

Κλείνοντας κ. Υπουργέ, σας ζητάμε εκ νέου την άμεση ακρόασή μας από εσάς όπως επιβάλλει άλλωστε και η συνταγματική αρχή της προηγούμενης ακροάσεως, ώστε να επεξηγήσουμε αναλυτικά τις θέσεις μας και να αποσαφηνίσουμε τυχόν ασάφειες.

 

Μετά τιμής,

Για το Συντονιστικό Όργανο

               Πρόεδρος                                                                Αντιπρόεδρος

 

       Μόσχος Δημοσθένης                                                     Βλάχος Ιωάννης

ΠΕ 78 Κοινωνικών (Νομικών)                                           ΠΕ 04.01 Φυσικών

Τηλ. 6992004874                                                                 Τηλ. 6942881066

Email: [email protected]                                       [email protected]

 

Σχετικά κείμενα:

Λίγα λόγια σταράτα για το νέο σύστημα διορισμού των εκπαιδευτικών...

Ο Γολγοθάς μου ως αναπληρώτρια

Γαβρόγλου για διορισμούς: Το να μην έχεις μεταπτυχιακό δεν σημαίνει ότι είναι ένα τεράστιο πρόβλημα

 

Διαβάστε Επίσης:

Εκτοξεύεται η ζήτηση για το ετήσιο σεμινάριο του Παν.Αιγαίου στη Σχολική Ψυχολογία

googlenews4
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο GOOGLE NEWS 
viber67
Ακολουθήστε το alfavita.gr στο VIBER

 

σχετικά άρθρα

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός του υπ. Εργασίας απέναντι στους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός του υπ. Εργασίας απέναντι στους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων
Ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Εκπαίδευση ν. Αττικής «Ο Βύρων»
Συνεχίζεται ο εμπαιγμός του υπ. Εργασίας απέναντι στους οδηγούς των σχολικών λεωφορείων
Η. Μόσιαλος: Δεν αντέχουμε νέο lockdown - Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό
Η. Μόσιαλος: Δεν αντέχουμε νέο lockdown - Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό
«Τώρα δεν χρειάζεται πανικός αλλά σχέδιο για να μην έχουμε δεύτερο κύμα, προσεκτική ανάλυση των δεδομένων και διεπιστημονική προσέγγιση της...
Η. Μόσιαλος: Δεν αντέχουμε νέο lockdown - Θα πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τον κορονοϊό