Πρόσκληση για συμμετοχή Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ σε πρόγραμμα επιμόρφωσης μαθητείας
ΙΕΠ

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης συμμετοχής Εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ./Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ στο πρόγραμμα επιμόρφωσης μαθητείας, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5008057


Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) υλοποιεί την Πράξη «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με κωδικό ΟΠΣ 5008057. Η Πράξη εντάχθηκε στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με την υπ’ αρ. 12874/04-07-2017 Απόφαση Ένταξης (ΑΔΑ: 6ΞΝ8465ΧΙ8-ΠΓΤ).
Σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ.: 518/24-01-2018 (ΑΔΑ: ΩΣ5ΣΟΞΛΔ-ΖΓΕ) απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης», στο Πακέτο Εργασίας ΠΕ1.1 «Επιστημονικός Σχεδιασμός, Συντονισμός και Παρακολούθηση της Πράξης», προβλέπεται η δημιουργία του σχεδίου επιμόρφωσης το οποίο, εκτός των άλλων, περιλαμβάνει την επιλογή των ωφελούμενων εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ., οι οποίοι θα επιμορφωθούν και την κατανομή τους σε τμήματα.
Οι ωφελούμενοι/ες εκπαιδευτικοί των ΕΠΑ.Λ., οι οποίοι και οι οποίες  θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης, είναι οι εκπαιδευτικοί που έχουν σε Α΄ ή Β΄ ανάθεση τα μαθήματα τομέων της Β΄ τάξης και τα μαθήματα ειδικοτήτων της Γ΄ τάξης, όλων των ειδικοτήτων που λειτουργούν στα ΕΠΑ.Λ.
Οι ωφελούμενοι/ες εκπαιδευτές/τριες των Δ.Ι.Ε.Κ. οι οποίοι και οι οποίες θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης, είναι αυτοί στους οποίους/ στις οποίες ανατίθενται τα μαθήματα των ειδικοτήτων όπως προβλέπεται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των Δ.Ι.Ε.Κ.
Στην επιλογή των εκπαιδευτικών θα δοθεί προτεραιότητα στους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές των ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας (Α΄ φάση: Μάρτιος 2017 – Νοέμβριος 2017, Β΄ φάση: Οκτώβριος 2017 – Ιούνιος 2018 και Γ΄ φάση από τον Οκτώβριο 2018) και στους μόνιμους εκπαιδευτικούς που έχουν σε Α΄ ανάθεση τουλάχιστον δύο εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας στην Γ΄ τάξη.
Οι ωφελούμενοι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα επιμόρφωσης θα κατανεμηθούν σε περίπου 210 (20μελή) τμήματα. Οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές στη Β΄ επιμορφωτική περίοδο θα κατανεμηθούν σε περίπου 150 τμήματα. Η δια ζώσης επιμόρφωση θα πραγματοποιηθεί σε Σχολικές μονάδες – Επιμορφωτικά Κέντρα, σε κεντρικές πόλεις σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την υλοποίηση του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η εξής:
Βήμα 1οΟι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. (https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php).
Βήμα 2ο: Η Επιστημονική Ομάδα Έργου (ΕΟΕ) του Ι.Ε.Π.:
Α. κατανέμει τους εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές σε τμήματα. Για την κατανομή των επιμορφούμενων η ΕΟΕ θα συνεκτιμήσει τη βέλτιστη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων, τη διευκόλυνση των εμπλεκόμενων και την ελαχιστοποίηση των απαιτήσεων μετακινήσεων.
Β. καταρτίζει το πρόγραμμα της επιμόρφωσης.
Γ. μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω, με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές σχετικά με το πρόγραμμα της επιμόρφωσης, τα Επιμορφωτικά Κέντρα καθώς και για τις απαραίτητες ενέργειες για την έναρξη των επιμορφώσεων, (εγγραφές επιμορφούμενων κ.λπ.).
Βήμα 3ο: οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές που θα επιλεγούν να παρακολουθήσουν το επιμορφωτικό πρόγραμμα, υποχρεωτικά συμπληρώνουν το "απογραφικό δελτίο εισόδου" στην δικτυακή πύλη του Ι.Ε.Π. και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί/εκπαιδευτές θα συμπληρώσουν υποχρεωτικά το "απογραφικό δελτίο εξόδου".
Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η Δευτέρα 20/08/2018 και καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών η Δευτέρα 10/09/2018.


Δείτε αναλυτικά το έγγραφο ΕΔΩ

 

σχετικά άρθρα

Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη για τα ΓΑΚ Σάμου
Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη για τα ΓΑΚ Σάμου
Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη με τον βουλευτή Σάμου του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Σεβαστάκη, την Προϊσταμένη των ΓΑΚ Σάμου Αγγέλα Χατζημιχάλη και την...
Συνάντηση Υφυπουργού Παιδείας Μ. Τζούφη για τα ΓΑΚ Σάμου
Συνάντηση της Μ. Τζούφη με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΑ για τη Μαθητεία
Συνάντηση της Μ. Τζούφη με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΑ για τη Μαθητεία
Με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΑ Τάσο Ταστάνη συναντήθηκε σήμερα η Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Μερόπη Τζούφη, για θέματα που αφορούν το...
Συνάντηση της Μ. Τζούφη με τον Πρόεδρο του ΟΑΣΑ για τη Μαθητεία