Καθυστερήσεις στη στελέχωση των σχολείων και άλλα προβλήματα καταγράφουν οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε
Εκπαίδευση

Δημοσιεύτηκε η έκθεση της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για το 2018. Στην Έκθεση που εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων του 2013-2014 και αναλύει τα όσα καταχωρήθηκαν στο σύστημα από  14.222 σχολεία.  Στο Δεύτερο μέρος αναλύονται εκθέσεις Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δ.Ε  και καταγράφονται τα προβλήματα που εντοπίζονται ως προς το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο.

Στα προβλήματα που αναφέρουν οι ΠΕΠΚΑ κυριαρχούν τα εξής:

Σχετικά με τους Σχολικούς Συμβούλους και το έργο που παρέχουν επισημαίνονται τα ακόλουθα:

1.Οι σημαντικές αριθμητικές ελλείψεις λόγω μη αντικατάστασης των συνταξιοδοτηθέντων Σχολικών Συμβούλων, υποβαθμίζουν τη δυνατότητα παροχής υποστήριξης σε όλους τους εκπαιδευτικούς.
2.Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις εκτός έδρας, λόγω οικονομικής στενότητας, δυσχεραίνουν το έργο τους.
3. Η ελλιπής ενημέρωση των Σχολικών Συμβούλων από το ΙΕΠ για τις εισαγόμενες εκπαιδευτικές αλλαγές και καινοτομίες, καθώς και περιορισμένη αξιοποίησή τους δεν βοηθά στην αποτελεσματικότερη υλοποίησή τους.

Σχετικά με τους εκπαιδευτικούς και τις επιμορφώσεις διαπιστώνονται τα εξής:

1.Οι υψηλές επιμορφωτικές ανάγκες, για τις οποίες δεν επαρκούν οι επιμορφώσεις
των Σχολικών Συμβούλων.
2.Οι εκπαιδευτικοί, χωρίς κατάλληλη επιμόρφωση, εμφανίζουν «αντίσταση» τόσο
στις πολυάριθμες προωθούμενες αλλαγές και στις καινοτομίες, όσο και στην
αλλαγή διδακτικών πρακτικών.
3.Οι καθυστερήσεις στην πρόσληψη αναπληρωτών δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση
της ύλης.

Σχετικά με τα Π.Σ. και τα σχολικά εγχειρίδια

1. αναφέρεται ότι πολλά Π.Σ. και σχολικά βιβλία, καθώς και η μεγάλη σε έκταση ύλη δεν διευκολύνουν τη μαθητοκεντρική διδασκαλία, τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις και το σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων.

Για τις διδακτικές πρακτικές

1.επισημαίνεται ότι αρκετοί εκπαιδευτικοί τείνουν να παραμένουν προσηλωμένοι στις μετωπικές διδακτικές πρακτικές, ιδίως στο Λύκειο, υπό την αρνητική επίδραση τόσο της έλλειψης κεντρικών επιμορφώσεων όσο και των νοοτροπιών που απορρέουν από τις Πανελλαδικές εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου.

Σχετικά με τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Τονίζεται αφενός η διαχρονική αύξηση του αριθμού τους και αφετέρου η ελλιπής στήριξη των εκπαιδευτικών.

Σχετικά με τα σχολεία και τις υποδομές τους καταγράφεται ότι:

1.Πολλές σχολικές μονάδες υστερούν από άποψη εκπαιδευτικού εξοπλισμού και υποδομών.
2.Οι σχολικές μονάδες δεν έχουν το αναγκαίο διοικητικό προσωπικό.
3.Οι σχολικές μονάδες στελεχώνονται με εκπαιδευτικό προσωπικό με σημαντικές καθυστερήσεις.

best of network

σχετικά άρθρα