Ανασυγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της ΠΔΕ Αττικής
Υπουργείο Παιδείας 

«Ανασυγκρότηση του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 146Β του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/τ.Α’/09-02-2007), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α’/14-03-2012,) και εν συνεχεία τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 18 του Ν.4210/2013 (ΦΕΚ 254/τ.Α’/21-11-2013) και τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ 47/τ.Α’/11-05-2015).

2. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου παρ.1 έως 4 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54/τ.Α’/14-3-2012).

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/τ.Α΄/05-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 

Δείτε αναλυτικά το έγγραφο σε μορφή pdf

best of network

σχετικά άρθρα