Απόδοση μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου μουσικής της Γενικής ΠE και ΔΕ και σε εκπαιδευτικούς
Εγγραγο του Υπ. Παιδείας 

Απόδοση μουσικών ειδικεύσεων σε εκπαιδευτικούς κλάδου μουσικής της Γενικής Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης και σε εκπαιδευτικούς

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των εδαφ. β΄ και γ΄ της παρ. 11 του άρθρου 5 του ν.1566/1985 (Α΄ 167), των εδαφ. γ΄ και δ΄ της παρ. 9 του άρθρου 8 του Ν. 1566/1985 (Α΄ 167) όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν. 2525/1997 (Α΄ 188).

2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1824/1988 (Α΄ 296), με το οποίο κυρώθηκε η με αρ. πρωτ. Γ2/3345/02-09-1988 Υ.Α. (Β΄ 649) «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων».

3) Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2, του εδαφ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 42 και της παρ. 5 του άρθρου 45 του Ν. 4186/2013 (Α΄ 193) «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις».

4) Το άρθρο 1 του Ν. 4327/2015 (Α΄ 50) «Διάρθρωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Γενικού Λυκείου».

5) Το άρθρο 29 του Ν. 4521/2018 (Α΄ 38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις»

Δείτε το έγγραφο αναλυτικά σε μορφή pdf

best of network

σχετικά άρθρα

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων

Στο ΦΕΚ δημοσιεύθηκαν τα ονόματα των 159 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δυετεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα μεταταχθούν σε διοικητικές...

Πίνακες: Οι εκπαιδευτικοί που μετατάσσονται σε θέσεις διοικητικών υπαλλήλων
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση
Αναλυτικά η απόφαση - "Το πρόβλημα με την πΓΔΜ πρέπει να λυθεί και η Ελλάδα πρέπει να πρωταγωνιστήσει στο άνοιγμα της ευρωπαϊκής οδού για τη...
Ποτάμι για Συμφωνία των Πρεσπών: Ψηφίζουμε κατά συνείδηση