Αντισυνταγματική κατανομή θέσεων μεταξύ Νέου και Παλαιού συστήματος για τις Αστυνομικές Σχολές;
Ανοικτή επιστολή άμεσα ενδιαφερόμενων υποψηφίων για εισαγωγή στις Αστυνομικές Σχολές στο alfavita.gr

Κατά τη φετινή σχολική για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου ίσχυσε το ΝΕΟ σύστημα πανελληνίων εξετάσεων σύμφωνα με:

– τις διατάξεις του ν.4186/2013(Α΄193), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει – το άρθρο 100 του ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα άρθρα 165 και 166 του ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄). – Φ.251/182992/Α5/22-11-2019 (ΦΕΚ 4441 Β΄/2019) ΥΑ «Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 κι εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄).» – Φ.251/25089/Α5/20-2-2020 (ΦΕΚ 643 Β΄/2020) ΥΑ «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, διαδικασίες και όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής, με το «νέο» σύστημα του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 100 του Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και με το άρθρο 165 του Ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).» – Φ.251/9398/Α5/23-1-2020 «Εισαγωγή υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΝΕΟ σύστημα.» – τη με αριθμ.Φ.251/60473/Α5 (ΦΕΚ 1967 Β΄) ΚΥΑ με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των πανελλαδικών εξετάσεων 2020, γραπτών ή προφορικών.»

Για αποφοίτους μαθητές δόθηκε το δικαίωμα να συμμετάσχουν στις πανελλήνιες εξετάσεις του 2020 είτε με το παραπάνω ΝΕΟ σύστημα είτε με το προηγούμενο σύστημα ( ΠΑΛΑΙΟ) σύμφωνα με:

– τις διατάξεις του άρθρου 42 του Ν.4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α΄), – την Φ.253/193309/Α5/27-11-2015 (ΦΕΚ 2647 Β΄) Υ.Α. «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄),…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, – την Φ.251/37802/Α5 (ΦΕΚ 698 Β΄/2016)Υ.Α. «Διαδικασίες σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου, με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που θεσπίστηκε με το Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄),…», όπως τροποποιήθηκε με την Φ.253/52708/Α5 (ΦΕΚ 1305 Β’/2018) Υ.Α. – την Φ.251/9343/Α5/23-1-2020 εγκύκλιό μας «Εισαγωγή παλαιών αποφοίτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ έτους 2020 με το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα.», – τις διατάξεις του Ν.4186/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του Ν.4610/2019 και του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α’).

Όσοι επέλεξαν το ΠΑΛΑΙΟ σύστημα θα διεκδικήσουν ποσοστό θέσεων για τα πανεπιστήμια όπως προβλέπουν οι προηγούμενες διατάξεις και το οποίο καθορίστηκε σε 9,51% επί των θέσεων του αριθμού εισακτέων, βάση της  Φ.253.1/67067/Α5/2020 - ΦΕΚ 2221/Β/11-6-2020 υπουργικής απόφασης, για τις Σχολές.

Το ποσοστό́ εισαγωγής των αποφοίτων με το παλαιό́ σύστημα θα αποδοθεί στα κατά́ περίπτωση συναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να ορισθεί́ ο αριθμός εισακτέων της κατηγορίας αυτής για τα Τμήματα και τις Σχολές που τα αφορούν, με κοινή́ απόφαση του υπουργού́ Παιδείας και Θρησκευμάτων και των κατά́ περίπτωση αρμοδίων υπουργών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά́ στις επιμέρους διατάξεις.

Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και για τις Αστυνομικές Σχολές τόσο για ιδιώτες όσο και Αστυνομικούς που έδωσαν πανελλήνιες όπως συνέβη αντίστοιχα και το 2016 που υπήρχε ΠΑΛΑΙΟ και ΝΕΟ σύστημα.

Ειδικότερα στην φετινή προκήρυξη για την εισαγωγή αστυνομικών ( προσοχή: όχι ιδιωτών) στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας αναφέρεται επί λέξη :

Για το 90% των θέσεων, που θα καλυφθούν από υποψηφίους, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις γραπτές Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων έτους 2020.

Οι υποψήφιοι αστυνομικοί μπορούν αν το επιθυμούν, να διαγωνιστούν με το σύστημα γραπτών εξετάσεων που ίσχυσε κατά το προηγούμενο εκπαιδευτικό έτος (2019- 2020), προκειμένου να διεκδικήσουν ποσοστό των θέσεων για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας. Το ποσοστό αυτό θα καθοριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προστασίας του Πολίτη, αφού οριστικοποιηθεί ο αριθμός των υποψηφίων που θα διαγωνιστεί με το σύστημα αυτό [εφ’ εξής «ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»].

Εναλλακτικά, έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν να συμμετάσχουν στις γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην εν λόγω Σχολή, με τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες, που ισχύουν το σχολικό έτος 2019-2020 [εφ’ εξής «ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»].

Επισημαίνεται ότι τα δύο συστήματα (παλαιό/νέο) έχουν διαφορετική εξεταστέα ύλη, διαφορετικό ποσοστό θέσεων για κάθε σύστημα, διαφορετικό τρόπο υπολογισμού μορίων κλπ.

Το κύριο πρόβλημα που προκύπτει είναι ότι ενώ έχουμε δύο διαφορετικά συστήματα πανελληνίων εξετάσεων ( Νέο και Παλαιό ) σύμφωνα με διαρροές (και φήμες) από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη οι θέσεις για τη σχολή αξιωματικών που αφορούν αστυνομικούς που έδωσαν φέτος πανελλήνιες εξετάσεις με το παλαιό σύστημα δεν θα κατανεμηθούν βάση του 9,51% επί των θέσεων του αριθμού εισακτέων, (βάση της Υπουργικής Απόφασης Φ.253.1/67067/Α5/2020 - ΦΕΚ 2221/Β/11-6-2020), αλλά θα γίνει αυθαίρετα αναλογική κατανομή των θέσεων και σε ποσοστό περίπου 35% για το παλαιό σύστημα.

Αν αυτό συμβεί τότε πρόκειται για αδικία και αντισυνταγματική εφαρμογή του νόμου εις βάρος όσων έδωσαν εξετάσεις με το Νέο σύστημα διότι θα μειωθούν αυθαίρετα και κατά μεγάλο βαθμό οι θέσεις σε σχέση με αυτές που πρέπει να αποδοθούν βάση του νόμου, όπως ίσχυσε και για τις υπόλοιπες πανεπιστημιακές σχολές, τις στρατιωτικές σχολές και τις σχολές πυροσβεστικής και λιμενικού, για τις οποίες πολύ σωστά αποδόθηκε το 9,51% για τους υποψηφίους με το Παλαιό σύστημα.

Οι απορίες πολλών άμεσα ενδιαφερομένων είναι:

Γιατί έχουν εκδοθεί όλες οι συμπληρωματικές προκηρύξεις για τα σώματα ασφαλείας εκτός των Αστυνομικών σχολών;

Γιατί δεν έχει βγει κάποια ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας (πλην αυτής της 20ης Ιουλίου που αφορούσε τα πανεπιστήμια) παρά τα αρκετά τηλεφωνήματα που έχουν γίνει προς αυτό;

Και τέλος θα εγκρίνει το Υπουργείο Παιδείας μία τέτοια αντισυνταγματική κατανομή;

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχει ακόμη αξιοκρατία και διαφάνεια σε αυτή τη χώρα και ότι όσα κυκλοφορούν γίνονται απλά για δημιουργία εντυπώσεων.

Υ.Γ. Περιμένουμε το Υπουργείο Παιδείας και τα αντίστοιχα γραφεία του να ασχοληθούν και να εκδώσουν μία ανακοίνωση που θα διαλευκάνει το θέμα.

 

logo alfavita

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις έγκυρα και έγκαιρα από το alfavita.gr

Ανοίγουν τα σχολεία στις 7 Δεκεμβρίου; Πότε ανοίγουν τα εστιατόρια

Έρχονται διορισμοί εκπαιδευτικών στη Γενική μετά από 12 χρόνια! Πότε θα γίνουν

Αυτό είναι το κορυφαίο σεμινάριο για διορισμούς στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ και μοριοδότηση στον ΑΣΕΠ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ για τον ΑΣΕΠ σε 10 ημέρες εξ αποστάσεως με ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Πανελλήνιες 2021: Μόνο οι μαθητές υποβάλλουν το Νοέμβριο αίτηση συμμετοχής

 

 


 

σχετικά άρθρα

Κορονοϊός-Ξανθός για προσλήψεις στην υγεία: Άλλη μια εξαγγελία χωρίς σοβαρό αντίκρισμα
Κορονοϊός-Ξανθός για προσλήψεις στην υγεία: Άλλη μια εξαγγελία χωρίς σοβαρό αντίκρισμα
«Η αναγνώριση της προσφοράς των εργαζομένων και η ενδυνάμωση  του ΕΣΥ απαιτεί σχέδιο 15.000 μόνιμων προσλήψεων γιατρών, νοσηλευτών και λοιπού...
Κορονοϊός-Ξανθός για προσλήψεις στην υγεία: Άλλη μια εξαγγελία χωρίς σοβαρό αντίκρισμα
Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης υποταγή της κυβέρνησης στην αγορά και τις επιχειρήσεις
Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης υποταγή της κυβέρνησης στην αγορά και τις επιχειρήσεις
«Απαξιώνεται ο σημαντικότερος δημόσιος πυλώνας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στη χώρα μας σήμερα, που είναι τα Επαγγελματικά Λύκεια», σημειώνει το...
Επαγγελματική Εκπαίδευση-ΣΥΡΙΖΑ: Πλήρης υποταγή της κυβέρνησης στην αγορά και τις επιχειρήσεις