Πανελλαδικές 2020: Συντελεστές βαρύτητας, υπολογισμός μορίων, μηχανογραφικό
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι υποψήφιοι των φετινών Πανελλαδικών

Σε ΦΕΚ δημοσιεύθηκε η υπουργική απόφαση με το «νέο» σύστημα του ν. 4186/2013 που αφορά στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και στις διαδικασίες και τα όργανα σχετικά με τις πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου από το 2020 και εφεξής.

Η υπουργική απόφαση περιλαμβάνει:

 • Οδηγίες για την αίτηση - δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
 • Συντελεστές Βαρύτητας ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών
 • Τον τρόπο υπολογισμού μορίων για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Οδηγίες για την υποβολή της δήλωσης προτίμησης - Μηχανογραφικό Δελτίο (ΜΔ) εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
 • Ενημέρωση για τη βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις
 • Ενημέρωση για τη συγκέντρωση βαθμολογιών και προτιμήσεων υποψηφίων - Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία επιλογής εισαγομένων
 • Θέματα και πρόγραμμα των πανελλαδικών εξετάσεων
 • Διαδικασία επιλογής, διατύπωσης και διαβίβασης των θεμάτων των μαθημάτων των πανελλαδικών εξετάσεων
 • Υποχρεώσεις των επιτηρητών
 • Υποχρεώσεις των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της εξέτασης
 • Βαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων
 • Αναβαθμολόγηση - τελικός γραπτός βαθμός μαθήματος
 • Συγκέντρωση - γνωστοποίηση τελικών γραπτών βαθμών
 • Επιστροφή και φύλαξη γραπτών δοκιμίων
 • Πανελλαδικές εξετάσεις Εσπερινών Γενικών Λυκείων
 • Εξέταση των υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • Τρόπος εξέτασης μαθητών από ξένα σχολεία
 • Επιτροπή Οργάνωσης των Εξετάσεων
 • Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων (Κ.Ε.Ε.) Ημερήσιων και Εσπερινών Γενικών Λυκείων
 • Περιφερειακός επόπτης εξετάσεων
 • Επιτροπή Εξετάσεων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ)
 • Λυκειακή Επιτροπή Εξετάσεων (ΛΕΕ)
 • Ομάδες επιτηρητών
 • Ομάδες για τη βαθμολόγηση και αναβαθμολόγηση των γραπτών των πανελλαδικών εξετάσεων
 • Επιτροπή έκδοσης αποτελεσμάτων επιλογής
 • Επιτροπή Τεχνικής Υποστήριξης και Λειτουργίας του Συστήματος Ασφαλούς Μετάδοσης (ΣΑΜ) θεμάτων εξετάσεων και πιστοποιήσεων του ΥΠΑΙΘ

Ειδικότερα:

Άρθρο 1

Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

1. Οι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης ημερήσιου, Γ΄ τάξης τριετούς εσπερινού και Δ΄ τάξης τετραετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου οι οποίοι/ες επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερήσιου ή εσπερινού Γενικού Λυκείου, αντίστοιχα, υποβάλλουν στο Λύκειο φοίτησής τους σχετική Αίτηση - Δήλωση. Με την Αίτηση - Δήλωση ο/η ενδιαφερόμενος/η δηλώνει:

α) Την Ομάδα Προσανατολισμού με τα τέσσερα (4) μαθήματα στα οποία θα εξεταστεί πανελλαδικά για να έχει πρόσβαση σε ένα (1) συγκεκριμένο Επιστημονικό Πεδίο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Α του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 100 παρ. 5 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄). Οι μαθητές/τριες δηλώνουν υποχρεωτικά την Ομάδα Προσανατολισμού που ήδη έχουν επιλέξει και παρακολουθούν

β) Τα ειδικά μαθήματα που τυχόν επιθυμεί να εξεταστεί.

γ) Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες που απαιτούνται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).

δ) Τη συμμετοχή στην εξέταση των 2 μουσικών μαθημάτων Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία και Μουσική Αντίληψη και Γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις της Φ.253/23170 Α5/2019 (ΦΕΚ 504 Β΄/2019) υπουργικής απόφασης όπως κάθε φορά ισχύει.

Η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.

2. Την ανωτέρω Αίτηση - Δήλωση υποβάλλουν και οι κάτοχοι απολυτηρίου οποιουδήποτε τύπου Λυκείου ή ισότιμου απολυτηρίου άλλου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εφόσον επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του Γενικού Λυκείου οποιοδήποτε άλλο έτος από αυτό που απέκτησαν τον απολυτήριο τίτλο τους. Για τη συμμετοχή τους σε νέα εξέταση η Αίτηση-Δήλωση υποβάλλεται στο Γενικό Λύκειο από το οποίο αποφοίτησαν ή σε αυτό που είναι πλησιέστερο στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. Οι απόφοιτοι μπορούν να επιλέξουν να εξεταστούν στα μαθήματα οποιασδήποτε Ομάδας Προσανατολισμού. Η Αίτηση - Δήλωση των αποφοίτων συνοδεύεται υποχρεωτικά από ευκρινές φωτοαντίγραφο του τίτλου απόλυσης σχολείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3. α) Αν πρόκειται για υποψήφιο/α τετραετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Γενικών Λυκείων, τότε η Αίτηση - Δήλωση συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά απόδειξης συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του εδαφίου β της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ 188 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ 90 Α΄) και τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α΄) και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 4058/2012 (ΦΕΚ 63Α΄).

β) Αν πρόκειται για υποψήφιο/α τριετούς εσπερινού Γενικού Λυκείου που επιθυμεί να συμμετάσχει στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των εσπερινών Γενικών Λυκείων, τότε η Αίτηση - Δήλωση συνοδεύεται από βεβαίωση τουεσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης και τα δικαιολογητικά απόδειξης συνδρομής των προϋποθέσεων που ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 100 παρ. 4 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄) ή από τις διατάξεις του άρθρου 218 του ν. 4610/2019(Α΄70), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4664/2020 (ΦΕΚ 32 Α΄).

γ) Οι προϋποθέσεις των ανωτέρω περιπτώσεων α ή β πρέπει να πληρούνται και από τους μαθητές/τριες εσπερινών ΓΕΛ που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις εσπερινών ΓΕΛ. Η σχετική βεβαίωση του εσπερινού ΓΕΛ αποφοίτησης προσκομίζεται κατά τη διαδικασία υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου από τους μαθητές-υποψηφίους του τρέχοντος έτους, ενώ από τους παλαιούς αποφοίτους-υποψηφίους η σχετική βεβαίωση προσκομίζεται κατά την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης.

4. Όσοι μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης τριετούς Εσπερινού ΓΕΛ επιθυμούν κατά το έτος της αποφοίτησής τους να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερησίων ΓΕΛ με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τα ημερήσια ΓΕΛ, το δηλώνουν στην ανωτέρω Αίτηση-Δήλωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό είχε αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 100 παρ. 4 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70 Α΄) και αντικαταστάθηκε εκ νέου με το άρθρο 165 παρ. 1 του ν. 4635/2019 (ΦΕΚ 167 Α΄).

5. Αν ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο, συνυποβάλλεται βεβαίωση της οικείας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της χώρας της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το συγκεκριμένο σχολείο, από την οποία βεβαίωση να προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δίδει τη δυνατότητα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια της χώρας αυτής. Στην περίπτωση που ο τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει εκδοθεί από ξένο σχολείο που λειτουργεί στην Ελλάδα, απαιτείται επιπλέον βεβαίωση για τη νόμιμη λειτουργία του σχολείου αυτού στην Ελλάδα.

6. Οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης ξένων σχολείων που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και οι μαθητές/τριες της τελευταίας τάξης του Σχολείου Ευρωπαϊκής
Παιδείας (Σ.Ε.Π.) στο Ηράκλειο της Κρήτης μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις εξετάσεις και οφείλουν να καταθέσουν το αντίγραφο του απολυτηρίου στο Λύκειο που υπέβαλαν την Αίτηση - Δήλωση το αργότερο έως την ανακοίνωση των βαθμολογιών των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής/τρια δεν καταθέσει το απολυτήριό του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε ο/η Διευθυντής/τρια του Λυκείου στο οποίο υποβλήθηκε η Αίτηση ενημερώνει την  αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΑΙΘ ότι ο μαθητής/τρια δεν κατέθεσε απολυτήριο.

7. Υποψήφιοι/ες που υποβάλουν Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑ.Λ. δεν μπορούν να υποβάλουν το ίδιο έτος Αίτηση - Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ. Η ΑίτησηΔήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε προθεσμία που ανακοινώνεται από το ΥΠΑΙΘ, από τον ίδιο τον/την ενδιαφερόμενο/η ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του/της, εντός του μηνός Μαρτίου, του έτους που επιθυμεί τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις.

Η Αίτηση - Δήλωση εκφράζει την αυθεντική βούληση του ενδιαφερόμενου/ης και δεν τροποποιείται.

Αναλυτικά το ΦΕΚ με όλη την υπουργική απόφαση εδώ

Διαβάστε περισσότερα:

Πώς γίνεται η αίτηση/δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις 2020

Πανελλαδικές 2020: Ο τρόπος υπολογισμού μορίων με το νέο σύστημα εισαγωγής

Πανελλήνιες 2020: Συμπλήρωση μηχανογραφικού - Ποιοι έχουν δικαίωμα υποβολής

Πότε απαιτείται η αναβαθμολόγηση γραπτού στις πανελλαδικές εξετάσεις;

Διαβάστε Επίσης:


ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Κοροναϊός: 935 νέα κρούσματα, 91 διασωληνωμένοι και 5 νέοι θάνατοι
Κοροναϊός: 935 νέα κρούσματα, 91 διασωληνωμένοι και 5 νέοι θάνατοι
Έσπασε το φράγμα των 900 κρουσμάτων. Σήμερα Σάββατο σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων στην Ελλάδα. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το μεγαλύτερο αριθμό...
Κοροναϊός: 935 νέα κρούσματα, 91 διασωληνωμένοι και 5 νέοι θάνατοι
Η Ορμπανοποίηση της ελληνικής τηλεόρασης
Η Ορμπανοποίηση της ελληνικής τηλεόρασης
«Δεν μένει άλλη επιλογή για το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, παρά να προβεί σε εμπάργκο εις βάρος όλων των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών...
Η Ορμπανοποίηση της ελληνικής τηλεόρασης
Η ανθρώπινη ευδαιμονία κατά τον Ηρόδοτο
Η ανθρώπινη ευδαιμονία κατά τον Ηρόδοτο
«Το ερώτημα λοιπόν που περιμένει την απάντησή του είναι πόσο αγωνιστές κι ευτυχισμένοι είμαστε ως άτομα και ως κοινωνία μέσα στην υποδούλωσή μας σε...
Η ανθρώπινη ευδαιμονία κατά τον Ηρόδοτο
Κορονοϊός: Κλείνουν αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός: Κλείνουν αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη
Μετά την υπαγωγή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στο επίπεδο 3 αναστέλλεται η λειτουργία αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων στους...
Κορονοϊός: Κλείνουν αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη