Ποιοι παράγοντες που επηρεάζουν τα μόρια πρόσβασης στα ΑΕΙ; Μια εναλλακτική προσέγγιση
Γράφει ο Πρόδρομος Θεοδωρακόπουλος για τα μόρια πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Μια εναλλακτική προσέγγιση.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΑ ΜΟΡΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ.

Το προηγούμενο χρονικό διάστημα στη δημοσιότητα δόθηκαν:

α. πρώτα η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας αρ. πρωτ. Φ.251/ 9398 /Α5/23-1-2020 για την «Εισαγωγή υποψηφίων (μαθητών και αποφοίτων) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων ΓΕΛ, έτους 2020 με το ΝΕΟ σύστημα» και στη συνέχεια

β. η με αριθ. Φ.253/11812/Α5/ (ΦΕΚ 345/τ.Β’/7-2-2020) Υπουργική Απόφαση που προσδιορίζει την «Κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄70)».

Απομένουν για να ολοκληρωθεί το παζλ της διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων:

Η κατάθεση - υποβολή από τους υποψηφίους της Αίτησης-Δήλωσης συμμετοχής (και με το ΝΕΟ αλλά και με το ΠΑΛΙΟ σύστημα) στις πανελλαδικές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Μάρτιο.

Ο καθορισμός του Προγράμματος των Εξετάσεων, κάπου στο τέλος του Μάρτη με αρχές του Απρίλη.

Μία παράμετρος, όμως, που θα παίξει σημαντικό ρόλο και θα προσδιορίσει τελικά σε μεγάλο βαθμό τις αποφάσεις των υποψηφίων, αφορά τον υπολογισμό των μορίων  για το νέο σύστημα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Σε αυτό το κομμάτι δύο στοιχεία έχουν ιδιαίτερη σημασία, για τα οποία θα επιχειρηθεί στη συνέχεια μία διαφορετική προσέγγιση - ανάλυση.

 1. Η διαμόρφωση της κλίμακας των μορίων για την εισαγωγή και
 2. Η κλιμάκωση των βάσεων όπως προκύπτει από τη βαθμολογία των υποψηφίων στα τέσσερα μαθήματα στα οποία θα κληθούν να εξεταστούν.

Η προσέγγιση αυτών των στοιχείων δεν βασίζεται σε αυθαίρετη ερμηνεία των σχετικών διατάξεων αλλά σε μία προσεκτική ενδοσκόπηση τους, καθώς και των  θεμάτων που προκύπτουν από αυτές.

Για το λόγο αυτό παρατίθενται αυτούσια τα αποσπάσματα (Α) από το άρθρο 165 του ν.4635/2019(ΦΕΚ 167 Α΄) 30-10-2019, «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις», καθώς και (Β) από την εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ για το Νέο Σύστημα Εισαγωγής, που στηρίζεται στα δύο σχετικά νομοθετήματα (ν. 4183/2013, ν. 4610/2019 και ν. 4635/2019). Με υπογράμμιση οι διατάξεις-φράσεις που θα μας απασχολήσουν παρακάτω και θα επιχειρηθεί ανάλυση τους..

Α. ν. 4635,2019,Άρθρο 165. Κατάργηση Τμημάτων Ελεύθερης Πρόσβασης

 1. Το άρθρο 4 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αντικαθίσταται ως εξής: . . .
 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13Δ του ν. 4186/2013, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με την παράγραφο 8 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019, αντικαθίσταται ως εξής: «1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται:

α) Ο χρόνος, ο τόπος και ο τρόπος υποβολής της αίτησης δήλωσης των υποψηφίων Λυκείων για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις και στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων, μουσικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

β) Ο τρόπος υπολογισμού του συνολικού αριθμού μορίων εισαγωγής με βάση τους γραπτούς βαθμούς των Πανελλαδικών Εξετάσεων και το βαθμό απολυτηρίου όπου απαιτείται.

γ) Ο χρόνος, τόπος και τρόπος υποβολής της δήλωσης προτίμησης (μηχανογραφικού) των υποψηφίων, μαθητών και αποφοίτων, που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις, καθώς και των αποφοίτων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13Γ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. . .

 . . . ιγ) Ο τρόπος επεξεργασίας των βαθμολογικών στοιχείων και των δηλώσεων προτίμησης υποψηφίων (μηχανογραφικό), τα κριτήρια ισοβαθμίας, η κατάρτιση των πινάκων εισαγομένων, ο τρόπος ανακοίνωσής τους στους υποψηφίους και στα οικεία Τμήματα ή Σχολές εισαγωγής.

Β. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ άρθρο 100 του ν.4610/2019(ΦΕΚ 70 Α΄) και άρθρο 165 του ν.4635/2019(ΦΕΚ 167 Α΄)

Για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύουν τα εξής:

α) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, δηλαδή για τους συμμετέχοντες στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2020 με το νέο σύστημα, υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (χωρίς να συνυπολογίζεται ο βαθμός του απολυτηρίου).

β) στα Τμήματα όπου απαιτείται η εξέταση ειδικού μαθήματος ή πρακτικής δοκιμασίας (αγωνίσματα) για την εισαγωγή υποψηφίων σε αυτά, λόγω της φύσης του γνωστικού αντικειμένου που θεραπεύουν, η εξέταση του ειδικού μαθήματος ή της πρακτικής δοκιμασίας γίνεται πανελλαδικά. Σε κάθε ειδικό μάθημα ο υποψήφιος πρέπει να επιτύχει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με το μισό της προβλεπόμενης μέγιστης δυνατής. Για τον υπολογισμό της συνολικής βαθμολογίας, προστίθεται στην βαθμολογία, όπως έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την παραπάνω παράγραφο, η βαθμολογία που προκύπτει από το γινόμενο του βαθμού των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών με τον αντίστοιχο συντελεστή. . .»

Περιμένουμε λοιπόν αρχικά τον καθορισμό της κλίμακας. Θα είναι αυτή στην κλίμακα 0 -20.000 όπως έχουμε συνηθίσει ή θα επιχειρηθεί μία αλλαγή στην κατεύθυνση της συνολικής αλλαγής λόγω της εφαρμογής του νέου εισαγωγικού συστήματος;

Το πρώτο, δηλαδή η διατήρηση της υπάρχουσας κλίμακας, προσφέρει το πλεονέκτημα της σχετικής συγκρισιμότητας με τις βάσεις των προηγούμενων ετών. Μία τέτοια περίπτωση ήδη επιχειρεί να προκαταλάβει ο εξαίρετος συνάδελφος κ. Δ. Καλοδήμος στον ιστοχώροhttp://sep4u.gr/35185/michanografiko-gel-2020-me-vaseis-2019/.

Από την άλλη, όμως, περικλείει τον κίνδυνο οι μαθητές – απουσίας μιας ολοκληρωμένης συμβουλευτικής – να εγκλωβιστούν στη λογική, που παρατηρείται σε μεγάλο βαθμό, να αξιολογούν τις σχεδόν 500 σχολές του μηχανογραφικού με βάση το αριθμό μορίων και όχι το περιεχόμενο σπουδών,  τα πραγματικά ενδιαφέροντα τους και τις κλίσεις τους. Ακούγεται π.χ. από αρκετούς υποψηφίους, «εγώ χρειάζομαι 14.000 ή 12.500 μόρια για να περάσω . . .»

Πάντως οποιαδήποτε πρόθεση για αλλαγή στην κλίμακα (βασισμένη στο υπάρχον σύστημα βαθμολόγησης στην εικοσάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά - και λόγω του Μ.Ο.), θα πρέπει να στηρίζεται στην κατεύθυνση: ο μεγαλύτερος αριθμός των μορίων να διαιρείται ακέραια με το 4.000 ώστε να αποφεύγονται τα δεκαδικά ψηφία στον υπολογισμό των μορίων, όπως θα καταδειχθεί παρακάτω στα υποθετικά παραδείγματα που παρατίθενται.

Ο τρόπος υπολογισμού φαίνεται να είναι αρκετά απλός και εύκολος αφού ουσιαστικά (και μόνο για φέτος), μετά την κατάργηση των συντελεστών βαρύτητας σε ορισμένα μαθήματα,θα είναι πολλαπλάσιος του μέσου όρου των τεσσάρων μαθημάτων με έναν συντελεστή. Είναι όμως πραγματικά έτσι; Και τελικά τι θα πει: υπολογίζεται μόνο ο μέσος όρος των τεσσάρων (4) πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων;

Αυτή η απλότητα μας τοποθετεί, όμως,  σε μία νέα κατάσταση που δημιουργεί με τη σειρά της κάποια ερωτηματικά:

 1. Τα μόρια θα υπολογίζονται λαμβάνοντας υπόψη των Μ.Ο. κάθε μαθήματος ξεχωριστά, όπως ήδη ξεκίνησε να υπολογίζεται πειραματικά σε κάποια sites ή θα προκύπτει από τον Γενικό Μέσο Όρο (Γ.Μ.Ο.: το άθροισμα βαθμολογίας των 4 μαθημάτων διά 4); Και εάν ναι, η στρογγυλοποίηση του Γ.Μ.Ο. θα γίνεται στα 2 ή τα 3 δεκαδικά ψηφία;
 2. Μόνο για φέτος ο αριθμός των μορίων, με την υπόθεση διατήρησης της κλίμακας 0 – 20.000 θα βαδίζει σύμφωνα με την ακολουθία: 00, 25, 50, 75, 100 κλπ θα είναι δηλαδή είναι πολλαπλάσιος του 25 και θα απουσιάζουν οποιεσδήποτε άλλες κλιμακώσεις. Ουσιαστικά θα παρατηρούμε μόρια όπως 14.725 ή 16.400 ή 15.850 ή 17.175 και κατ’ επέκταση αντίστοιχα θα διαμορφωθούν οι βάσεις  και θα εκλείψουν αριθμοί όπως 17.824 (η βάση της Νομικής ΑΠΘ 2019, 18.314 (βάση Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΕΜΠ) ή 1987 (βάση του Οικονομικού ΑΠΘ). Σημείωση 1: από την επόμενη χρονιά αυτή η διαβάθμιση δεν θα υπάρχει εάν τελικά στους υπολογισμούς θα συμμετέχει και ο βαθμός του απολυτηρίουμε ποσοστό της τάξης του 10%.Σημείωση 2: Η διαβάθμιση των δύο τελευταίων ψηφίων στη μοριοδότηση θα είναι σύμφωνα με την ακολουθία …00, …30, …50 και …80, εάν τελικά τα μόρια προκύπτουν από τη στρογγυλοποίηση του Γ.Μ.Ο. των 4 μαθημάτων στα δύο δεκαδικά (δες παρακάτω τον ΠΙΝΑΚΑ 2)
 3. Για την απόδειξη της παραπάνω διαβάθμισης – κλιμάκωσης των μορίων παρατίθενται συνολικά δύοπίνακες. Στον πρώτο φαίνονται αναλυτικά οι βαθμολογίες των δύο βαθμολογητών σε καθένα από τα τέσσερα μαθήματα των ομάδων προσανατολισμού. Υποθετικά ονομάζονται ΜΑΘΗΜΑ 1ο, 2ο κλπ. αφού αφορούν όλα τα επιστημονικά πεδία. Επίσης φαίνεται το άθροισμα της βαθμολογίας των βαθμολογητών από το οποίο προκύπτει ο Μ.Ο. του μαθήματος (διαιρώντας με το 10), ο Μέσος Όρος των τεσσάρων μαθημάτων καθώς και ο συνολικός αριθμός των μορίων στην κλίμακα 0 – 20.000. Στον πίνακα αυτό παρουσιάζονται πέντε περιπτώσεις μαθητών που φαίνεται καθαρά η διαβάθμιση (μεταβολή) κατά 25 μορίων σύμφωνα με την υφιστάμενη κλίμακα βαθμολόγησηςκαι μια αναγωγή σε δύο διαφορετικές κλίμακες,  0 - 8.000 η μία και 0 – 10.000 η άλλη, για να γίνει αντιληπτή η διαφορά στην κλιμάκωση των συνολικών μορίων. Στο δεύτερο πίνακα (σε εντελώς τυχαία και διάσπαρτη βαθμολόγηση που αφορά πέντε υποθετικούς μαθητές) εκτός των παραπάνω παρουσιάζεται -φαίνεται - η διαφορά στα μόρια με στρογγυλοποίηση στα δύο ή τρία δεκαδικά του Γ.Μ.Ο. των 4 μαθημάτων.

Σημείωση: όποιος επιθυμεί μπορεί να παρακάμψει του πίνακες και τους αριθμούς (η αριθμολογία πολλές φορές είναι βαρετή) και να προχωρήσει στην ανάγνωση της ανάλυσης, παρακάτω στο κείμενο.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1.

Μαθητής Κ

ΒΑΘΜΟΛ Α

ΒΑΘΜΟΛΒ

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Μ.Ο.

ΜΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ 1

80

80

160

16,00

κλίμακα      0 - 20000

κλίμακα      0 - 8000

κλίμακα      0 - 10000

ΜΑΘΗΜΑ 2

80

80

160

16,00

ΜΑΘΗΜΑ 3

80

80

160

16,00

ΜΑΘΗΜΑ 4

80

80

160

16,00

   

Γ.Μ.Ο.

16,000

16.000

6.400

8.000,0

        

Μαθητής Λ

ΒΑΘΜΟΛ Α

ΒΑΘΜΟΛ Β

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Μ.Ο.

ΜΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ 1

80

80

160

16,00

κλίμακα      0 - 20000

κλίμακα      0 - 8000

κλίμακα      0 - 10000

ΜΑΘΗΜΑ 2

80

80

160

16,00

ΜΑΘΗΜΑ 3

80

80

160

16,00

ΜΑΘΗΜΑ 4

80

81

161

16,10

   

Γ.Μ.Ο.

16,025

16.025

6.410

8.012,5

        

Μαθητής Μ

ΒΑΘΜΟΛ Α

ΒΑΘΜΟΛ Β

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Μ.Ο.

ΜΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ 1

80

80

160

16,00

κλίμακα      0 - 20000

κλίμακα      0 - 8000

κλίμακα      0 - 10000

ΜΑΘΗΜΑ 2

80

80

160

16,00

ΜΑΘΗΜΑ 3

80

81

161

16,10

ΜΑΘΗΜΑ 4

80

81

161

16,10

   

Γ.Μ.Ο.

16,050

16.050

6.420

8.025,0

        

Μαθητής Ν

ΒΑΘΜΟΛ Α

ΒΑΘΜΟΛ Β

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Μ.Ο.

ΜΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ 1

80

80

160

16,00

κλίμακα      0 - 20000

κλίμακα      0 - 8000

κλίμακα      0 - 10000

ΜΑΘΗΜΑ 2

80

81

161

16,10

ΜΑΘΗΜΑ 3

80

81

161

16,10

ΜΑΘΗΜΑ 4

80

81

161

16,10

   

Γ.Μ.Ο.

16,075

16.075

6.430

8.037,5

 

Μαθητής Χ

ΒΑΘΜΟΛ Α

ΒΑΘΜΟΛ Β

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Μ.Ο.

ΜΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΜΟΡΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ 1

80

81

161

16,10

κλίμακα      0 - 20000

κλίμακα      0 - 8000

κλίμακα      0 - 10000

ΜΑΘΗΜΑ 2

80

81

161

16,10

ΜΑΘΗΜΑ 3

80

81

161

16,10

ΜΑΘΗΜΑ 4

80

81

161

16,10

   

Γ.Μ.Ο.

16,100

16.100

6.440

8.050,0

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2.

Μαθητής Κ

ΒΑΘΜΟΛ Α

ΒΑΘΜΟΛ Β

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Μ.Ο. με 3 δεκαδικά

Μ.Ο. με 2 δεκαδικά

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΙΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 1

80

82

162

16,20

16,20

ΜΕ Μ.Ο. 3 ΔΕΚΑΔΙΚΑ

ΜΕ Μ.Ο. 2 ΔΕΚΑΔΙΚΑ

4.050

ΜΑΘΗΜΑ 2

85

78

163

16,30

16,30

4.075

ΜΑΘΗΜΑ 3

64

71

135

13,50

13,50

3.375

ΜΑΘΗΜΑ 4

72

73

145

14,50

14,50

3.625

 

Γ.Μ.Ο. ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

15,125

15,13

15.125

15.130

15.125

 

Μαθητής Λ

ΒΑΘΜΟΛ Α

ΒΑΘΜΟΛ Β

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Μ.Ο. με 3 δεκαδικά

Μ.Ο. με 2 δεκαδικά

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΙΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 1

80

81

161

16,10

16,10

ΜΕ Μ.Ο. 3 ΔΕΚΑΔΙΚΑ

ΜΕ Μ.Ο. 2 ΔΕΚΑΔΙΚΑ

4.025

ΜΑΘΗΜΑ 2

90

88

178

17,80

17,80

4.450

ΜΑΘΗΜΑ 3

84

80

164

16,40

16,40

4.100

ΜΑΘΗΜΑ 4

77

80

157

15,70

15,70

3.925

 

Γ.Μ.Ο. ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

16,500

16,50

16.500

16.500

16.500

 

Μαθητής Μ

ΒΑΘΜΟΛ Α

ΒΑΘΜΟΛ Β

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Μ.Ο. με 3 δεκαδικά

Μ.Ο. με 2 δεκαδικά

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΙΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 1

80

82

162

16,20

16,20

ΜΕ Μ.Ο. 3 ΔΕΚΑΔΙΚΑ

ΜΕ Μ.Ο. 2 ΔΕΚΑΔΙΚΑ

4.050

ΜΑΘΗΜΑ 2

92

90

182

18,20

18,20

4.550

ΜΑΘΗΜΑ 3

84

85

169

16,90

16,90

4.225

ΜΑΘΗΜΑ 4

78

79

157

15,70

15,70

3.925

 

Γ.Μ.Ο. ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

16,750

16,75

16.750

16.750

16.750

 

Μαθητής Ν

ΒΑΘΜΟΛ Α

ΒΑΘΜΟΛ Β

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Μ.Ο. με 3 δεκαδικά

Μ.Ο. με 2 δεκαδικά

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΙΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 1

54

60

114

11,40

11,40

ΜΕ Μ.Ο. 3 ΔΕΚΑΔΙΚΑ

ΜΕ Μ.Ο. 3 ΔΕΚΑΔΙΚΑ

2.850

ΜΑΘΗΜΑ 2

68

65

133

13,30

13,30

3.325

ΜΑΘΗΜΑ 3

46

55

101

10,10

10,10

2.525

ΜΑΘΗΜΑ 4

62

65

127

12,70

12,70

3.175

 

Γ.Μ.Ο. ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

11,875

11,88

11.875

11.880

11.875

 

Μαθητής Χ

ΒΑΘΜΟΛ Α

ΒΑΘΜΟΛ Β

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

Μ.Ο. με 3 δεκαδικά

Μ.Ο. με 2 δεκαδικά

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΟΡΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ ΧΩΡΙΣΤΑ

ΜΑΘΗΜΑ 1

57

60

117

11,70

11,70

ΜΕ Μ.Ο. 3 ΔΕΚΑΔΙΚΑ

ΜΕ Μ.Ο. 3 ΔΕΚΑΔΙΚΑ

2.925

ΜΑΘΗΜΑ 2

78

80

158

15,80

15,80

3.950

ΜΑΘΗΜΑ 3

68

65

133

13,30

13,30

3.325

ΜΑΘΗΜΑ 4

75

78

153

15,30

15,30

3.825

 

Γ.Μ.Ο. ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

14,025

14,03

14.025

14.030

14.025

Τελικά, όλα τα παραπάνω συνιστούν μία υπόθεση εργασίας ή η σημειολογία όλων αυτών των επισημάνσεων είναι βαρύνουσα και για ποιους λόγους; Ας δούμε μερικούς:

 1. Η κλιμάκωση της βαθμολογίας σε αριθμητική πρόοδο με διαφορά το 25 θα έχει ως αποτέλεσμα: η πιθανότητα  της ισοβαθμίας στη βάση εισαγωγής κυρίως στις υψηλόβαθμες σχολές να συγκεντρώνει πολλούς υποψηφίους, άρα θα πρέπει να προσδιοριστεί εκ των πραγμάτων και το κριτήριο για το πώς θα γίνει τελικά η επιλογή των ισοβαθμησάντων στην υψηλότερη προτίμηση και πώς θα απορριφθούν μερικοί από αυτούς.
 2. Με θέματα εξετάσεων για το 2020 ίδιας διαβάθμισης σε επίπεδο δυσκολίας με την προηγούμενη χρονιά, συγκριτικά αναμένεται σχετική άνοδος των βάσεων της τάξης του 5% – 7% στις χαμηλόβαθμες σχολές και σημαντικά μικρότερη στις υψηλόβαθμες (1% - 2%), εξαιρουμένων των σχολών «ναυαρχίδων» κάθε πεδίου, πχ. Ιατρικές, αφού με την κατάργηση του συντελεστή βαρύτητας θα ωφεληθούν οι μαθητές που έχουν αδυναμίες στα λεγόμενα «δύσκολα» μαθήματα κάθε πεδίου στα οποία εφαρμόζονταν οι συντελεστές βαρύτητας (π.χ. Μαθηματικά, Αρχαία κλπ.)
 3. Επίσης, για τον ίδιο λόγο, δηλαδή με την κατάργηση του συντελεστή βαρύτητας, πλέον, κάθε μάθημα έχοντας ισότιμη συμμετοχή στη διαμόρφωση των μορίων, συνεισφέρει για το κάθε δέκατο (0,1) της βαθμολογίας του 25 μόρια στη συνολική μοριοδότηση του υποψηφίου. Το 20 του μαθήματος (τα 200 δέκατα δηλαδή) δίνουν συνολικά 5000 μόρια.
 4. Για να το θέσουμε διαφορετικά: βάζοντας και τους βαθμολογητές στην εξίσωση, κάθε βαθμολογητής για κάθε εκατοστό που προσθέτει ή αφαιρεί από  τη βαθμολόγηση του γραπτού που διορθώνει διαχειρίζεται 50 μόρια.Το δεδομένο αυτό πρέπει να περιορίσει αισθητά  οποιαδήποτε προσέγγιση «υποκειμενικότητας» με την αποδοχή - στο συντονισμό και τις οδηγίες που δίνονται στη διαδικασία της βαθμολόγησης – μιας όσο το δυνατόν μεγαλύτερης αντικειμενοποίησης των παραμέτρων της βαθμολόγησης με την υιοθέτηση μετρήσιμων κριτηρίων από την πλευρά των βαθμολογητών.
 5. Οι μαθητές οφείλουν να προσπαθήσουν ώστε στα γραπτά τους να αποτυπώσουν λεπτομέρειες από τις γνώσεις τους και να μην επαναπαυτούν σε απλές ή αρκετά περιληπτικές αναφορές, γιατί το να καταφέρει κάποιος να προσθέσει μία επιπλέον μονάδα στο γραπτό του θα του δώσει 25 ή παραπάνω μόρια (και τα πολλαπλάσια τους για περισσότερες μονάδες) στη μοριοδότηση, αύξηση ικανή όχι μόνο να τον οδηγήσει σε ίδιες σχολές άλλης πόλης αλλά πολλές φορές και σε καλύτερες σχολές.

Για το τέλος παρουσιάζονται κάποιες γενικότερες επισημάνσεις και προβληματισμοί:

Η συζήτηση περί αριστείας και της «βάσης του 10» με την τοποθέτηση δύο παραμέτρων στη συνολική εξίσωση: α. της επιλογής θεμάτων εξετάσεων χαμηλότερου βαθμού  δυσκολίας και β. με τη διαφαινόμενη πρόθεση του Υπουργείου για μείωση των θέσεων των εισακτέων θα οδηγήσει σε άνοδο των βάσεων και μπορεί να καταστήσει το ζήτημα απλά ως «φιλολογικό» και χωρίς αντικείμενο.

Το δημογραφικό πρόβλημα ήδη άρχισε να κάνει την εμφάνισή του, ιδιαίτερα στα σχολεία της επαρχίας. Τα αποτελέσματα σύντομα στις οθόνες μας . . .

Το γεγονός της αποσύνδεσης των γραπτών βαθμών από τους προφορικούς υποβαθμίζει -ακυρώνει σε μεγάλο βαθμό το ρόλο του Λυκείου και συγκεκριμένα της Γ΄ τάξης αφού ουσιαστικά στις περισσότερες περιπτώσεις οι μαθητές και οι οικογένειες τους δείχνουν να ενδιαφέρονται μόνο για την εισαγωγή τους  στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καταφεύγοντας στον ενισχυτικό ρόλο των φροντιστηρίων και της «προετοιμασίας» που αυτά τους παρέχουν και για το λόγο αυτό  αδιαφορούν για το παρεχόμενο επίπεδο γνώσεων από το σχολείο.

Ας ελπίσουμε – διατηρώντας τις απαραίτητες επιφυλάξεις – ότι από του χρόνου σταδιακά θα συνυπολογίζονται και οι βαθμοί προαγωγής και απόλυσης, αναβαθμίζοντας έτσι τόσο το ρόλο και το έργο των εκπαιδευτικών αλλά και του δημόσιου σχολείου γενικότερα.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία

*** Ο Πρόδρομος Θεοδωρακόπουλος είναι εκπαιδευτικός ΠΕ09 (Οικονομολόγος) και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, πρώην Διευθυντής σε Γενικό Λύκειο, βαθμολογητής των «οικονομικών» μαθημάτων σε Βαθμολογικό Κέντρο και κατ΄ επανάληψη μέλος Επιτροπών του Β.Κ. ως συντονιστής των μαθημάτων της ειδικότητας του***.

 

Διαβάστε Επίσης:


ΑΣΕΠ: Tο ΚΟΡΥΦΑΙΟ Σεμινάριο στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ με ανοικτές αιτήσεις

Νέες Προσλήψεις Φιλολόγων (όλες οι ειδικότητες) σε όλη την Ελλάδα

Μοριοδότηση - Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στη Σχολική Ψυχολογία

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Η/Υ ΣΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

 

σχετικά άρθρα

Κοροναϊός: 935 νέα κρούσματα, 91 διασωληνωμένοι και 5 νέοι θάνατοι
Κοροναϊός: 935 νέα κρούσματα, 91 διασωληνωμένοι και 5 νέοι θάνατοι
Έσπασε το φράγμα των 900 κρουσμάτων. Σήμερα Σάββατο σημειώθηκε ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων στην Ελλάδα. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το μεγαλύτερο αριθμό...
Κοροναϊός: 935 νέα κρούσματα, 91 διασωληνωμένοι και 5 νέοι θάνατοι
Η Ορμπανοποίηση της ελληνικής τηλεόρασης
Η Ορμπανοποίηση της ελληνικής τηλεόρασης
«Δεν μένει άλλη επιλογή για το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, παρά να προβεί σε εμπάργκο εις βάρος όλων των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών...
Η Ορμπανοποίηση της ελληνικής τηλεόρασης
Η ανθρώπινη ευδαιμονία κατά τον Ηρόδοτο
Η ανθρώπινη ευδαιμονία κατά τον Ηρόδοτο
«Το ερώτημα λοιπόν που περιμένει την απάντησή του είναι πόσο αγωνιστές κι ευτυχισμένοι είμαστε ως άτομα και ως κοινωνία μέσα στην υποδούλωσή μας σε...
Η ανθρώπινη ευδαιμονία κατά τον Ηρόδοτο
Κορονοϊός: Κλείνουν αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη
Κορονοϊός: Κλείνουν αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη
Μετά την υπαγωγή της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης στο επίπεδο 3 αναστέλλεται η λειτουργία αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων στους...
Κορονοϊός: Κλείνουν αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη