Το Σχέδιο Νόμου για την αξιολόγηση στο Δημόσιο: Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων και νέο Σύστημα Αξιολόγησης
Το νομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών για το νέο σύστημα αξιολόγησης

Ανατροπές στον τρόπο αξιολόγησης των εργαζομένων στο Δημόσιο εµπεριέχει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που παρουσιάζει το alfavita.gr

Το νομοσχέδιο, που προωθεί ο αρμόδιος υπουργός Μάκης Βορίδης, θα τεθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες σε δημόσια διαβούλευση προκειμένου να έρθει προς ψήφιση στη Βουλή εντός του Μαΐου. Περιλαμβάνει: την καθιέρωση ενιαίου πλαισίου δεξιοτήτων, θέση συμβούλου ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και κοινό πλαίσιο αξιολόγησης των δημοσίων οργανισμών και φορέων.

boridis.jpg

Σχέδιο Νόμου: Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων - Νέο Σύστημα Αξιολόγησης και Στοχοθεσίας – Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Σύστημα Κινήτρων και Ανταμοιβής Δημοσίων Υπαλλήλων - Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης

ΜΕΡΟΣ Α΄

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος νόμου είναι η βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τομέα μέσα από τη διαμόρφωση ολοκληρωμένης προσέγγισης ανάπτυξης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού τους και της εισαγωγής της έννοιας της αυταξιολόγησής τους. Αυτό επιτυγχάνεται με τον προσδιορισμό των απαραίτητων για την άσκηση των καθηκόντων του προσωπικού δεξιοτήτων και τη μέσω στόχων αξιολόγησή του στην κατεύθυνση τόσο της συνεχιζόμενης βελτίωσης και ανάπτυξης όσο και της επιβράβευσης της απόδοσής του.

Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι ο καθορισμός ενός ενιαίου πλαισίου δεξιοτήτων για το σύνολο των διαδικασιών του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, η θέσπιση ενός νέου, λειτουργικού και διαφανούς πλαισίου στοχοθεσίας και αξιολόγησης της απόδοσης στον δημόσιο τομέα, η εγκαθίδρυση του θεσμού του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη δημόσια διοίκηση, η καθιέρωση ενός συστήματος ανταμοιβής των δημοσίων υπαλλήλων και η υιοθέτηση εργαλείου αυτοαξιολόγησης των υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου τομέα.  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Άρθρο 3

Πεδίο Εφαρμογής

Οι ρυθμίσεις του Μέρους Α’ έχουν εφαρμογή στους φορείς του Δημόσιου Τομέα που υπάγονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) και δύνανται να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση, ιδίως, των διαδικασιών επιλογής προσωπικού, επιλογής προϊσταμένων, αξιολόγησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού αυτών.

Άρθρο 4

Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων

 1. Θεσπίζεται Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων για τους υπηρετούντες στον δημόσιο τομέα υπαλλήλους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του παρόντος.
 2. Το Ενιαίο Πλαίσιο Δεξιοτήτων συγκροτείται από τις ακόλουθες δεξιότητες: α) Εστίαση στον Πολίτη, β) Ομαδικότητα, γ) Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία, δ) Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα, ε) Οργάνωση και Προγραμματισμός, στ) Επίλυση Προβλημάτων και Δημιουργικότητα, ζ) Επαγγελματισμός και Ακεραιότητα, η) Διαχείριση Γνώσης και θ) Ηγετικότητα.

Άρθρο 5

Περιεχόμενο Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων

Το περιεχόμενο κάθε μίας των δεξιοτήτων του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων ορίζεται ως εξής:

α) Η Εστίαση στον Πολίτη περιλαμβάνει:

αα) Το ειλικρινές και αυξημένο ενδιαφέρον του υπαλλήλου για τον πολίτη και την κατανόηση των αναγκών του.

αβ) Την εξυπηρέτηση του πολίτη με ταχύτητα, ευγένεια και συνέπεια.

αγ) Τη διευκόλυνση του πολίτη στις συναλλαγές και επαφές του με τη Δημόσια Διοίκηση.

αδ) Την άριστη γνώση του αντικειμένου και την παροχή κατάλληλων συμβουλών και υποστήριξης στον πολίτη, ώστε η ικανοποίησή του να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα.

β) Η Ομαδικότητα περιλαμβάνει:

βα) Τη συνεχή προσπάθεια για αλληλοϋποστήριξη μεταξύ όλων των υπαλλήλων με ηρεμία, ευγένεια και θετική διάθεση, χωρίς εντάσεις και διαπληκτισμούς.

ββ) Τη λειτουργία με τρόπο ομαδικό προς εκπλήρωση των σκοπών που επιδιώκει ο φορέας που απασχολούνται ή/και του δημοσίου συμφέροντος.

βγ) Τη συνεργασία με τρόπο αποτελεσματικό και με επαγγελματισμό, στην κατεύθυνση της επίτευξης των στόχων της θέσης / μονάδας / υπηρεσίας.

γ) Η Προσαρμοστικότητα και Ευελιξία περιλαμβάνει:

γα) Την αποτελεσματική και έγκαιρη ανταπόκριση του υπαλλήλου σε νέες συνθήκες και δεδομένα, με πραγματοποίηση των απαραίτητων ενεργειών που συμβάλλουν στην προσαρμογή τόσο του ιδίου όσο και του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας.

γβ) Την ευελιξία και ανθεκτικότητα του υπαλλήλου στις αλλαγές, με αποτελεσματική διαχείριση ενδεχόμενων κρίσεων και εκτάκτων συνθηκών στην εργασία και με γνώμονα την αναζήτηση της βέλτιστης λύσης και τη σωστή λήψη αποφάσεων, προς όφελος του πολίτη και της κοινωνίας γενικότερα.

δ) Ο Προσανατολισμός στο Αποτέλεσμα περιλαμβάνει:

δα) Τη διαρκή προσπάθεια και προσήλωση του υπαλλήλου στην ολοκλήρωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο των δράσεων/εργασιών που έχει αναλάβει, στο ανώτερο δυνατό επίπεδο επίτευξης και μέσα στον ταχύτερο δυνατό χρόνο.

δβ) Τη συνέπεια, τη διάθεση, το ενδιαφέρον και το κίνητρο του υπαλλήλου ως προς την έγκαιρη και αποτελεσματική ολοκλήρωση των καθηκόντων του, καθώς και ως προς την ποιότητα των τελικών παραδοτέων της εργασίας του.

ε) Η Οργάνωση και Προγραμματισμός περιλαμβάνει την εκ μέρους του υπαλλήλου:

εα) Κατάλληλη ιεράρχηση των καθηκόντων του και των καθημερινών υποχρεώσεών του, καθώς και την τήρηση προθεσμιών με προσήκουσα διαχείριση του χρόνου.

εβ) Διατήρηση σταθερών ρυθμών στη ροή εργασίας του με καλό χρονοπρογραμματισμό για την ολοκλήρωση των καθηκόντων του.

εγ) Αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, δείχνοντας ευελιξία και αποτελεσματικότητα.

στ) Η Επίλυση Προβλημάτων και Δημιουργικότητα περιλαμβάνει την εκ μέρους του υπαλλήλου:

στα) Αυξημένη ικανότητα αναγνώρισης και επίλυσης των ζητημάτων που προκύπτουν στην εργασία.

στβ) Προσπάθεια προσέγγισης με πρωτότυπο και καινοτόμο τρόπο των εργασιών / δραστηριοτήτων για τις οποίες δεν υπάρχει έτοιμη ή προκαθορισμένη λύση.

στγ) Ικανότητα εύρεσης καινοτόμων λύσεων αναπτύσσοντας / εφαρμόζοντας πρωτότυπες / νέες ιδέες οι οποίες μπορεί να βελτιώσουν την υπάρχουσα κατάσταση ή να επιλύσουν το πρόβλημα.

ζ) Ο Επαγγελματισμός και Ακεραιότητα περιλαμβάνει την εκ μέρους του υπαλλήλου:

ζα) Διαρκή προσπάθεια ολοκλήρωσης των ευθυνών και αρμοδιοτήτων του με αυξημένη προσήλωση στο στόχο και με γνώμονα το σύνολο των αξιών, κανόνων και αρχών, που διέπει κάθε πτυχή της δραστηριότητας της υπηρεσίας.

ζβ) Ολοκλήρωση των εργασιών που αναλαμβάνει λειτουργώντας με ευθύνη και προσοχή για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος.

ζγ) Ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών για την υλοποίηση των στόχων που έχουν τεθεί, κάνοντας, όπου χρειάζεται, την απαραίτητη επίβλεψη στο πλαίσιο της θέσης / μονάδας / υπηρεσίας γενικότερα και ενεργώντας με βάση τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας αυτής.

η) Η Διαχείριση Γνώσης περιλαμβάνει την εκ μέρους του υπαλλήλου:

ηα) Αυξημένη προθυμία και ικανότητα για μάθηση και αποτελεσματική χρήση της αποκτηθείσας γνώσης προς όφελος και της υπηρεσίας.

ηβ) Αποτελεσματική αξιοποίηση της εμπειρίας του, αναπτύσσοντας ή αναθεωρώντας τις γνώσεις ή τις δεξιότητές του.

ηγ) Εφαρμογή της διαδικασίας μάθησης και της διάθεσης για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη στην κατεύθυνση της βελτίωσης της απόδοσης τόσο ατομικά όσο και ως ομάδα, σε νέες καταστάσεις στην εργασία.

θ) Η Ηγετικότητα περιλαμβάνει την εκ μέρους του υπαλλήλου:

θα) Δημιουργία του απαραίτητου κλίματος εργασίας, παρακίνησης / κινητοποίησης και καλλιέργειας σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των συναδέλφων του για την επίτευξη των στόχων της ομάδας.

θβ) Έγκαιρη, αποτελεσματική, υπεύθυνη και ορθή λήψη αποφάσεων για την επίλυση συγκρούσεων και την αντιμετώπιση καθημερινών και έκτακτων ζητημάτων και προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ομάδα.  

θγ) Ικανότητα διεύθυνσης, διοίκησης και καθοδήγησης της δραστηριότητας μιας ομάδας, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων του, προς επίτευξη ενός κοινού στόχου.  

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 6

Πεδίο εφαρμογής

1. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος υπάγονται οι τακτικοί πολιτικοί υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.): 

α) του Δημοσίου,  

β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού,  

γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.),

δ) το προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Επιτροπής Λογιστικής  Τυποποίησης και Ελέγχων,  

ε) οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων (Π.Ε.Δ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.),  

στ) οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, οι οποίοι επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

ζ) οι ιατροί και οδοντίατροι του κλάδου Δημόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ..

2. Στις διατάξεις του συστήματος αξιολόγησης του παρόντος δεν υπάγονται:  

α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο Ι.Ε.Π. ή σε άλλες υπηρεσίες και φορείς και ασκούν διοικητικά καθήκοντα. Οι υπάλληλοι αυτοί υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης του παρόντος, για τον χρόνο της απόσπασής τους.

β) οι θρησκευτικοί λειτουργοί των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγματος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισμό,  

γ) οι υπάλληλοι και λειτουργοί, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Β΄ του  ν. 3205/2003 (Α΄ 297), καθώς και το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι.

3. Τα ειδικά συστήματα αξιολόγησης, τα οποία δεν καταργούνται με το άρθρο 40, διατηρούνται σε ισχύ. 

Άρθρο 7

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του Μέρους Β’, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. «Έτος Αναφοράς»: Το χρονικό διάστημα, για το οποίο αξιολογούνται ο υπάλληλος και ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας. Το έτος αναφοράς συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος.

2. «Κύκλος Αξιολόγησης»: Το διάστημα από την εκκίνηση έως και τη λήξη της διαδικασίας αξιολόγησης για κάθε έτος αναφοράς. Ο κύκλος αξιολόγησης συμπίπτει με το έτος αναφοράς.

3. «Στοχοθεσία»: Η διαδικασία καθορισμού των στόχων κάθε οργανικής μονάδας για το έτος αναφοράς.

4. «Σφυγμός Ομάδας»: Η γνώμη των άμεσα ιεραρχικά υφισταμένων (υπάλληλοι για Τμήμα, Προϊστάμενοι Τμήματος για Διεύθυνση, Προϊστάμενοι Διεύθυνσης για Γενική Διεύθυνση) για τον τρόπο λειτουργίας, τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των μελών καθώς και για κάθε θέμα που ενδεχομένως σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με την εργασιακή καθημερινότητα της οργανικής μονάδας της οποίας προΐσταται ο Αξιολογητής τους. Η αποτύπωση του Σφυγμού Ομάδας τελείται με την υποβολή του εντύπου Σφυγμού Ομάδας.

5. «Επίτευξη Στόχων»: Ο βαθμός υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί σε κάθε οργανική μονάδα. Η αξιολόγηση του επιπέδου επίτευξης στόχων τελείται από τον Αξιολογητή με την υποβολή του εντύπου Επίτευξης Στόχων .

6. «Αποτύπωση Δεξιοτήτων Προϊσταμένου»: Η βαθμολόγηση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12, του επιπέδου των δεξιοτήτων του αξιολογούμενου προϊσταμένου καθώς και η επιλογή των προς βελτίωση και προς ανάπτυξη δεξιοτήτων από τον Αξιολογητή με την υποβολή του εντύπου Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Προϊσταμένου.

7. «Αποτύπωση Δεξιοτήτων Υπαλλήλου»: Η επιλογή των προς βελτίωση και προς ανάπτυξη δεξιοτήτων του αξιολογούμενου υπαλλήλου από τον Αξιολογητή με την υποβολή του εντύπου Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Υπαλλήλου.

8. «Σχέδιο Ανάπτυξης»: Το σύνολο των δράσεων που κρίνονται ως κατάλληλες προκειμένου αφενός να βελτιωθούν δεξιότητες του αξιολογούμενου, οι οποίες δεν είναι επαρκώς, με βάση τον ρόλο του στην ομάδα και την κρίση του Αξιολογητή, αναπτυγμένες και αφετέρου να ενδυναμωθούν περαιτέρω δεξιότητες. Η υλοποίησή του λαμβάνει χώρα στο επόμενο του κύκλου αξιολόγησης έτος αναφοράς.

9. «Έκθεση Αξιολόγησης Προϊσταμένου»: Η Έκθεση που συντάσσεται και υποβάλλεται αρμοδίως από τον Αξιολογητή κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας του άρθρου 11  και περιλαμβάνει: i) τη βαθμολογία του αξιολογούμενου, σύμφωνα με το άρθρο 12, ii) την υποχρεωτική επιλογή τριών (3) δεξιοτήτων προς βελτίωση και μίας (1) έως τριών (3) δεξιοτήτων προς ανάπτυξη, όπως προκύπτουν από το έντυπο Αποτύπωσης Δεξιοτήτων Προϊσταμένου και iii) την αιτιολογία της παραγράφου 3 του άρθρου 11.

10. «Έκθεση Αξιολόγησης Υπαλλήλου»: Η Έκθεση που συντάσσεται και υποβάλλεται αρμοδίως από τον Αξιολογητή κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας του άρθρου 13 και περιλαμβάνει: i) την υποχρεωτική επιλογή τριών (3) δεξιοτήτων προς βελτίωση και μίας (1) έως τριών (3) δεξιοτήτων προς ανάπτυξη, όπως προκύπτουν από το έντυπο Αποτύπωσης Δεξιοτήτων Υπαλλήλου, ii) την αιτιολογία της παραγράφου 3 του άρθρου 13 και iii) την αιτιολογία του άρθρου 14.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 8

Αξιολογητές

1.  Ως «Αξιολογητής» των υπαλλήλων και των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ορίζεται ο άμεσα ιεραρχικά προϊστάμενός τους. Στην περίπτωση των προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ως Αξιολογητής ορίζεται ο αρμόδιος Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας ή ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου ή το ανώτερο μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο της Υπηρεσίας.  

2. Ως προϊστάμενοι, κατά την έννοια της παρ. 1, νοούνται οι πολιτικοί υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που κατέχουν θέση, η οποία αποτελεί την κορυφή της οικείας οργανικής μονάδας, καθώς και οι μετακλητοί ή με θητεία υπάλληλοι, οι οποίοι κατέχουν τέτοια θέση σύμφωνα με ειδικές διατάξεις, συμπεριλαμβανομένων και των νομίμων αναπληρωτών τους, ανεξαρτήτως αν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6. Οι Αξιολογητές που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 διατηρούν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τη στοχοθεσία και την αξιολόγηση των υφισταμένων τους υπαλλήλων, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 9 έως 13.  

3. Προκειμένου για αυτοτελείς υπηρεσιακές μονάδες αποκεντρωμένων ή αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών ή Ν.Π.Δ.Δ., ο Υπηρεσιακός Γραμματέας του Υπουργείου, ο οικείος Γενικός ή  Ειδικός Γραμματέας ή ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή το μονομελές όργανο διοίκησης ή, αν δεν υπάρχει, ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου διοίκησης ορίζονται ως Αξιολογητές για τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, που υπάγονται απευθείας σε αυτούς, καθώς και για τους υπαλλήλους, που υπηρετούν στο γραφείο τους ή υπάγονται σε αυτούς.  

4. Ως Αξιολογητής των υπαλλήλων, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος και υπηρετούν σε γραφείο Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Υφυπουργού, Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα ορίζεται ο Διευθυντής του οικείου Γραφείου. Εάν δεν υπάρχει Διευθυντής, ορίζεται ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός ή ο Ειδικός Γραμματέας, αντιστοίχως. Ως Αξιολογητής του Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού ή του Αναπληρωτή Υπουργού ή του Υφυπουργού ή του Γενικού Γραμματέα ή του Ειδικού Γραμματέα ορίζεται ο οικείος Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός Γραμματέας ή ο Ειδικός Γραμματέας, αντιστοίχως, εφόσον ο Διευθυντής υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος.  

5. Ως Αξιολογητής των προϊσταμένων των αυτοτελών οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης ή Τμήματος, οι οποίες υπάγονται απευθείας σε Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Υφυπουργό, ορίζεται αντιστοίχως ο οικείος Υπουργός, Αναπληρωτής Υπουργός ή Υφυπουργός.

  6. Ως Αξιολογητής των προϊσταμένων των διευθύνσεων, των αυτοτελών τμημάτων ή των αυτοτελών γραφείων, καθώς και των υπαλλήλων των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, ορίζεται ο οικείος Δήμαρχος ή Περιφερειάρχης, αντιστοίχως, εφόσον οι ανωτέρω υπάλληλοι υπάγονται απευθείας σε αυτόν.  

7. Για την περίπτωση αποσπασμένου υπαλλήλου, ως Αξιολογητής ορίζεται ο προϊστάμενος της υπηρεσίας, στην οποία είναι αποσπασμένος ο υπάλληλος, εφόσον: α) υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, β) ο Αξιολογητής προΐσταται του υπαλλήλου κατά το έτος αναφοράς για έξι (6) τουλάχιστον μήνες. Στην περίπτωση, κατά την οποία δεν εκπληρώνεται η προϋπόθεση του στοιχείου β), ως Αξιολογητής ορίζεται ο προϊστάμενος της υπηρεσίας προέλευσης του υπαλλήλου, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των ως άνω υπό στοιχεία α) και β). Οι αποσπασμένοι προϊστάμενοι ή υπάλληλοι σε υπηρεσίες στις οποίες εφαρμόζεται ειδικό σύστημα αξιολόγησης, αξιολογούνται με βάση το σύστημα αυτό, για τον χρόνο της απόσπασής τους. Ειδικά ως προς τους αποσπασμένους υπαλλήλους σε γραφεία βουλευτών ή Ελλήνων βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ως Αξιολογητής ορίζεται ο οικείος βουλευτής ή ευρωβουλευτής.

8. Κάθε προϊστάμενος, ο οποίος κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς κατείχε την ιδιότητα του Αξιολογητή, κατά τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, διατηρεί την υποχρέωση να συντάσσει και να υποβάλλει εκθέσεις αξιολόγησης, έστω και αν κατά το χρόνο σύνταξης των ανωτέρω υπηρετεί σε άλλη υπηρεσία, υπό την προϋπόθεση ότι προΐστατο των αξιολογούμενων υπαλλήλων κατά το έτος αναφοράς για έξι (6) τουλάχιστον μήνες. 

9. Αν ο προϊστάμενος άσκησε καθήκοντα για έξι (6) τουλάχιστον μήνες αλλά η υπαλληλική σχέση λύθηκε, λόγω παραίτησης ή αυτοδίκαιης απόλυσης από την υπηρεσία, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται και υποβάλλονται, με μέριμνα της αρμόδιας μονάδας Διοικητικού ή Προσωπικού, πριν από την αποχώρησή του. Κατ’ εξαίρεση, όταν αξιολογητές είναι ο Υπουργός, ο Αναπληρωτής Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός ή Ειδικός Γραμματέας, το μονομελές όργανο διοίκησης ή ο Πρόεδρος συλλογικού οργάνου διοίκησης ή ο Διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού, μπορεί να συντάσσεται έκθεση αξιολόγησης και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών υπηρεσίας και σε περίπτωση που οι πιο πάνω αποχωρήσουν από τη θέση τους μπορεί να συντάσσονται εκθέσεις αξιολόγησης μέχρι και εξήντα (60) ημέρες μετά την αποχώρησή τους.

10. Σε περίπτωση πραγματικής αδυναμίας του προϊσταμένου που ενεργεί ως μοναδικός αξιολογητής, τις εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσει ο νόμιμος αναπληρωτής του, εφόσον αυτός εκτελούσε χρέη αναπληρωτή προϊσταμένου για τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) της αξιολογικής περιόδου. Σε αντίθετη περίπτωση, καθώς και όταν δεν υπάρχει νόμιμος αναπληρωτής, οι εκθέσεις αξιολόγησης συντάσσονται, κατ’ εξαίρεση, από τον άμεσο προϊστάμενο του αξιολογητή.

Άρθρο 9

Γενικές Αρχές Συστήματος Αξιολόγησης

1. Οι Αξιολογητές έχουν υποχρέωση να διενεργούν την αξιολόγηση των άμεσα ιεραρχικά υφισταμένων τους.

2. Αρμόδια για την τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης είναι η οικεία μονάδα Προσωπικού ή Διοικητικού η οποία μεριμνά για τον ορισμό των αξιολογούμενων και των Αξιολογητών και την ορθή τήρηση των διαδικασιών αξιολόγησης. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιαδήποτε παράλειψη ή πλημμελή ή μη ορθή συμπλήρωση, μεριμνά για την αρμοδίως ορθή συμπλήρωση ή διόρθωση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των άρθρων 11 και 13 από τους Αξιολογητές, η οικεία μονάδα Προσωπικού ή Διοικητικού διενεργεί έλεγχο τυπικής ορθότητας και πληρότητας των εκθέσεων.

3. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των άρθρων 11 και 13, η έκθεση αξιολόγησης γνωστοποιείται, υποχρεωτικά, από την οικεία μονάδα Προσωπικού ή Διοικητικού στον υπάλληλο. Ο υπάλληλος δικαιούται να ζητεί οποτεδήποτε από την οικεία μονάδα Προσωπικού ή Διοικητικού και να λαμβάνει με κάθε πρόσφορο τρόπο πλήρη γνώση ή και αντίγραφο των εκθέσεων αξιολόγησής του.

4. Οι συζητήσεις που διεξάγονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 10 έως 13, διενεργούνται δια ζώσης, αλλά και με κάθε άλλο πρόσφορο τρόπο, όπως, ιδίως, με χρήση εργαλείων τηλεδιάσκεψης.   

5. Η διαδικασία αξιολόγησης των υπαλλήλων και των προϊσταμένων οργανικών μονάδων διενεργείται, κατά κανόνα, ηλεκτρονικά, μέσω ειδικής πλατφόρμας που εντάσσεται στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. Στην εν λόγω πλατφόρμα καταχωρίζονται, επίσης, οι ημερομηνίες διεξαγωγής των συζητήσεων, υποχρεωτικής ή προαιρετικής φύσης, μεταξύ Αξιολογητή και αξιολογούμενου.

6. Η καθ’ ύλην αρμόδια για θέματα αξιολόγησης προσωπικού μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών διαχειρίζεται την πλατφόρμα ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης. Επιπλέον, αναλύει στατιστικά δεδομένα, συντάσσει εκθέσεις ανάλυσης δεδομένων, ελέγχει την εφαρμογή της εν γένει διαδικασίας, εντοπίζει διαμορφούμενες τάσεις και ακραίες αποκλίσεις και δύναται να εισηγείται στην αρμόδια κατά περίπτωση Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης του άρθρου 16 τη λήψη διορθωτικών μέτρων, όπως αυτά εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.  7. Η εφαρμογή των Σχεδίων Ανάπτυξης που καταρτίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 11 και 13, έχουν υποχρεωτικό χαρακτήρα για τον Αξιολογητή και τον αξιολογούμενο. Ο αξιολογούμενος έχει την ευθύνη υλοποίησης των δράσεων του Σχεδίου Ανάπτυξης. Ο Αξιολογητής έχει την ευθύνη παρακολούθησης της πορείας και του βαθμού υλοποίησης του Σχεδίου Ανάπτυξης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ

Άρθρο 10

Διαδικασία Καθορισμού και Αναθεώρησης Στόχων 

 1. Το περιεχόμενο (στόχοι, δράσεις, έργα) των Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων, όπως αυτά έχουν διαμορφωθεί την 15η Νοεμβρίου εκάστου έτους, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 52 του ν. 4622/2019, ενσωματώνεται υποχρεωτικά στους στόχους των οικείων οργανικών μονάδων, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 4. 
 2. Με απόφασή του, που εκδίδεται έως την 20η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υπουργός δύναται να καθορίζει και να κατανέμει στις οικείες υπηρεσίες επιπρόσθετους των οριζομένων στην παράγραφο 1 στόχους.
 3. Με απόφασή του, που εκδίδεται έως την 20η Δεκεμβρίου εκάστου έτους, το όργανο διοίκησης κάθε φορέα του οποίου οι υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 3, εκτός των Υπουργείων, καθορίζει και κατανέμει στις οικείες υπηρεσίες τις προτεραιότητες και τους στόχους του για το επόμενο έτος αναφοράς.  
 4. Σε κάθε ιεραρχικό επίπεδο οι στόχοι εξειδικεύονται και καθορίζονται κατόπιν συνεργασίας και συμφωνίας μεταξύ των προϊσταμένων και των κατά περίπτωση Αξιολογητών τους σύμφωνα με το άρθρο 8, λαμβανομένων υπόψη και των αποτελεσμάτων του προηγούμενου κύκλου αξιολόγησης. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, ο Αξιολογητής αποφασίζει σχετικά. Η διαδικασία εξειδίκευσης και επιμερισμού των στόχων σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα ολοκληρώνεται μέχρι την 15η Ιανουαρίου εκάστου έτους.
 5. Σε περίπτωση μη συνδρομής των οριζομένων στις παρ. 1, 2 και 3, η διαδικασία καθορισμού των στόχων εκκινεί από τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, αν δεν υπάρχουν Γενικές Διευθύνσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 6 και 7. Οι εν λόγω στόχοι εγκρίνονται από την Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης του άρθρου 16. Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ. 4.
 6. Σε κάθε περίπτωση, ορίζεται ελάχιστος υποχρεωτικός αριθμός τριών (3) στόχων ανά οργανική μονάδα και ιεραρχικό επίπεδο διοίκησης, ενός (1) σε κάθε μία εκ των ακόλουθων κατηγοριών, όπως δύνανται να εξειδικεύονται σε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών:
 • Α. Παρεχόμενες υπηρεσίες της οργανικής μονάδας.
 • Β. Εσωτερική Οργάνωση και Λειτουργία της οργανικής μονάδας.
 • Γ. Γνώσεις, Δεξιότητες και Ικανότητες των υπαλλήλων της οργανικής μονάδας.

7. Με την επιφύλαξη των παρ. 3 του άρθρου 12 και παρ. 3 του άρθρου 13, ορίζεται ως υποχρεωτικός στόχος στην κατηγορία Γ της παρ. 6 για κάθε προϊστάμενο, ο βαθμός υλοποίησης των Σχεδίων Ανάπτυξης των άμεσα ιεραρχικά υφισταμένων του.  

8. Για κάθε στόχο που προκύπτει από τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων καθορίζονται επιπλέον, κατ’ ελάχιστο, οι δείκτες μέτρησης του βαθμού επίτευξής του καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του.

9. Οι στόχοι που καθορίζονται ως ανωτέρω δύνανται να αναθεωρηθούν μόνο μία φορά εντός του έτους αναφοράς, τον μήνα Μάιο, κατόπιν της συζήτησης για την επισκόπηση της προόδου του άρθρου 13.

10. Οι στόχοι ανά ιεραρχικό επίπεδο και οργανική μονάδα καταχωρίζονται, κατά κανόνα, σε ειδική προς τούτο πλατφόρμα της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

11. Η καθ’ ύλην αρμόδια για θέματα στοχοθεσίας μονάδα της Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών διαχειρίζεται την ειδική πλατφόρμα για τη στοχοθεσία της παραγράφου 10. Επιπλέον, αναλύει στατιστικά δεδομένα, συντάσσει εκθέσεις ανάλυσης δεδομένων, ελέγχει την εφαρμογή της εν γένει διαδικασίας, εντοπίζει διαμορφούμενες τάσεις και ακραίες αποκλίσεις και δύναται να εισηγείται στην αρμόδια κατά περίπτωση Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης του άρθρου 16 τη λήψη διορθωτικών μέτρων, όπως αυτά εξειδικεύονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Άρθρο 11

Διαδικασία Αξιολόγησης Προϊσταμένων

1. Η διαδικασία Αξιολόγησης Προϊσταμένων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς σε τρία διαδοχικά στάδια με υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλους τους εμπλεκόμενους:  

Α. Κατά το πρώτο στάδιο που λαμβάνει χώρα τον μήνα Ιανουάριο, ο Αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση για προγραμματισμό εργασιών έτους, με περιεχόμενο:

i) Τον καθορισμό των στόχων της οικείας μονάδας για το έτος αναφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.

ii) Τις προσδοκίες του αξιολογούμενου και του Αξιολογητή για το έτος αναφοράς.

iii) Το Σχέδιο Ανάπτυξης του αξιολογούμενου που είχε συνταχθεί από τον Αξιολογητή στο τέλος του προηγούμενου κύκλου αξιολόγησης και θα υλοποιηθεί εντός του έτους αναφοράς.

Κατόπιν της συζήτησης, ο Αξιολογητής: α) καταχωρίζει τους προς αξιολόγηση στόχους στο έντυπο Επίτευξης Στόχων και β) επικαιροποιεί και οριστικοποιεί, σε συνεργασία και συμφωνία με τον αξιολογούμενο, το ως άνω Σχέδιο Ανάπτυξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, ο Αξιολογητής αποφασίζει σχετικά.

Β. Κατά το δεύτερο στάδιο, τον μήνα Μάιο, ο Αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση επισκόπησης προόδου για το χρονικό διάστημα από την έναρξη του έτους αναφοράς μέχρι τη διενέργεια της εν λόγω συζήτησης, με περιεχόμενο:

i) Την πορεία υλοποίησης και το βαθμό επίτευξης των ορισθέντων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 10, στόχων, καθώς και το ενδεχόμενο αναθεώρησης αυτών.

ii) Το επίπεδο των δεξιοτήτων του, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με τις δράσεις του υπό υλοποίηση Σχεδίου Ανάπτυξης.

iii) Την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάπτυξης.

iv) Την εν γένει λειτουργία της οργανικής μονάδας ιδίως αναφορικά με τις σχέσεις και τις συνεργασίες μεταξύ των μελών της.

Κατόπιν της συζήτησης, ο Αξιολογητής, σε συνεργασία και συμφωνία με τον αξιολογούμενο, επικαιροποιεί: α) το έντυπο Επίτευξης Στόχων, εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη αναθεώρησης των προς αξιολόγηση στόχων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 10 και β) το Σχέδιο Ανάπτυξης του αξιολογούμενου, εφόσον απαιτείται από την πορεία υλοποίησής του. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, ο Αξιολογητής αποφασίζει σχετικά.

Γ. Κατά το τρίτο στάδιο, που πραγματοποιείται τον μήνα Δεκέμβριο:

α. Οι άμεσα ιεραρχικά υφιστάμενοι του αξιολογούμενου προϊσταμένου συμπληρώνουν και υποβάλλουν το έντυπο Σφυγμού Ομάδας για το έτος αναφοράς. Η συμπλήρωση και υποβολή του εν λόγω εντύπου είναι υποχρεωτική και επώνυμη.

β. Ακολούθως ο Αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση που αφορά στη συνολική αξιολόγηση της απόδοσής του για το έτος αναφοράς, με περιεχόμενο:

i) Το βαθμό επίτευξης των ορισθέντων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 στόχων, όπως αυτοί έχουν τυχόν αναθεωρηθεί.

ii) Το επίπεδο των δεξιοτήτων του αξιολογούμενου, λαμβανομένης υπόψη της υλοποίησης των δράσεων του Σχεδίου Ανάπτυξης.

iii) Τα συμπεράσματα σχετικά με την εν γένει λειτουργία της οργανικής μονάδας της οποίας προΐσταται ιδίως αναφορικά με τις σχέσεις και τις συνεργασίες μεταξύ των μελών της, όπως αυτά προκύπτουν από τα έντυπα Σφυγμού Ομάδας. 

γ. Κατόπιν της συζήτησης, ο Αξιολογητής συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια μονάδα του οικείου φορέα: 1. την Έκθεση Αξιολόγησης Προϊσταμένου και 2. το Σχέδιο Ανάπτυξης που θα υλοποιηθεί το επόμενο έτος αναφοράς.

Η επιλογή των προς βελτίωση και προς ανάπτυξη δεξιοτήτων πρέπει να συνάδει και να προκύπτει από τη βαθμολόγηση κάθε μίας εξ αυτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12.

2. Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου αξιολόγησης δύνανται να λαμβάνουν χώρα προαιρετικές συζητήσεις για επισκόπηση προόδου μεταξύ του Αξιολογητή και του αξιολογούμενου.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία, για τη βαθμολογία του αξιολογούμενου προϊσταμένου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12, συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) η συνολική βαθμολογία του δεν υπερβαίνει το δύο (2) με μέγιστο το πέντε (5),

β) η επιμέρους βαθμολογία του στην Επίτευξη Στόχων δεν υπερβαίνει το δύο (2) με μέγιστο το πέντε (5),

γ) η επιμέρους βαθμολογία του στην Αποτύπωση Δεξιοτήτων Προϊσταμένου δεν υπερβαίνει το δύο (2) με μέγιστο το πέντε (5),

ο Αξιολογητής υποχρεούται, συμπληρωματικά, στην Έκθεση Αξιολόγησης να παραθέσει, ανά στόχο και δεξιότητα, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία με καταγραφή συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν τη βαθμολογική του κρίση. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται Σχέδιο Ανάπτυξης. Η ανωτέρω περίπτωση αξιολόγησης συνιστά σοβαρό υπηρεσιακό λόγο απαλλαγής του προϊσταμένου από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 3528/2007 και το άρθρο 89 του ν. 3584/2007. Σε περίπτωση, που ευδοκιμήσει ένσταση του αξιολογούμενου προϊσταμένου, ασκηθείσα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 15, ο Αξιολογητής, μόλις λάβει γνώση της σχετικής απόφασης, συντάσσει αναδρομικά για το έτος αναφοράς, Σχέδιο Ανάπτυξης.

Άρθρο 12

Βαθμολογία Αξιολογούμενων Προϊσταμένων

 1. Η συνολική βαθμολογία του αξιολογούμενου προϊσταμένου ορίζεται σε κλίμακα από ένα (1) έως πέντε (5), εξάγεται με προσέγγιση ενός (1) δεκαδικού ψηφίου και προκύπτει ως το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας στα ακόλουθα τρία επιμέρους στοιχεία: α) Επίτευξη Στόχων: 50%, β) Αποτύπωση Δεξιοτήτων Προϊσταμένου: 40%, γ) Σφυγμός Ομάδας: 10%, όπως αναλύεται στις παραγράφους 2 έως 4.
 2. Η συνολική βαθμολογία που αφορά στην Επίτευξη Στόχων είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των στόχων που έχουν περιληφθεί στο έντυπο Επίτευξης Στόχων, η επίτευξη καθενός εκ των οποίων βαθμολογείται σε πενταβάθμια περιγραφική κλίμακα, που αντιστοιχεί σε αριθμητική κλίμακα 1 έως 5 ως ακολούθως:
 • «πολύ χαμηλή επίτευξη στόχου» = ένα (1),
 • «χαμηλή επίτευξη στόχου» = δύο (2),
 • «επίτευξη στόχου» = τρία (3),
 • «υπέρβαση στόχου» = τέσσερα (4),
 • «πολύ σημαντική υπέρβαση στόχου» = πέντε (5).
 1. Η συνολική βαθμολογία των δεξιοτήτων είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δεξιοτήτων του Ενιαίου Πλαισίου Δεξιοτήτων, κάθε μία εκ των οποίων βαθμολογείται στο έντυπο Αποτύπωσης Δεξιοτήτων Προϊσταμένου σε πενταβάθμια περιγραφική κλίμακα, που αντιστοιχεί σε αριθμητική κλίμακα 1 έως 5 ως ακολούθως:
 • «ελάχιστα ή καθόλου στοιχεία της δεξιότητας» = ένα (1),
 • «περιορισμένα στοιχεία της δεξιότητας» = δύο (2),
 • «επαρκή στοιχεία της δεξιότητας» = τρία (3),
 • «αρκετά στοιχεία της δεξιότητας» = τέσσερα (4),
 • «πολλά στοιχεία της δεξιότητας» = πέντε (5).
 1. Η συνολική βαθμολογία του Σφυγμού Ομάδας είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας από τα έντυπα Σφυγμού Ομάδας που συμπληρώνουν οι άμεσα ιεραρχικά υφιστάμενοι του αξιολογούμενου προϊσταμένου. Η βαθμολογία αυτή προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας των επιμέρους ερωτήσεων, που περιέχονται στο έντυπο Σφυγμού Ομάδας, κάθε μία εκ των οποίων βαθμολογείται σε πενταβάθμια περιγραφική κλίμακα που αντιστοιχεί σε αριθμητική κλίμακα 1 έως 5 ως ακολούθως:
 • «διαφωνώ» = ένα (1),
 • «συμφωνώ μερικώς» = δύο (2),
 • «συμφωνώ» = τρία (3),
 • «συμφωνώ αρκετά» = τέσσερα (4),
 • «συμφωνώ απόλυτα» = πέντε (5).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 13

Διαδικασία Αξιολόγησης Υπαλλήλων

 1. Η διαδικασία αξιολόγησης των Υπαλλήλων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς σε τρία διαδοχικά στάδια με υποχρεωτικό χαρακτήρα για όλους τους εμπλεκόμενους:

Α. Κατά το πρώτο στάδιο που λαμβάνει χώρα τον μήνα Ιανουάριο, μετά την ολοκλήρωση των οριζομένων στην περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος, ο Αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση για προγραμματισμό εργασιών έτους, με περιεχόμενο:

i) Το ρόλο του υπαλλήλου εντός της μονάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της.

ii) Τις προσδοκίες του αξιολογούμενου και του Αξιολογητή για το έτος αναφοράς.

iii) Το Σχέδιο Ανάπτυξης του αξιολογούμενου που είχε συνταχθεί στο τέλος του προηγούμενου κύκλου αξιολόγησης και θα υλοποιηθεί εντός του έτους αναφοράς.

Κατόπιν της συζήτησης, ο Αξιολογητής επικαιροποιεί και οριστικοποιεί, σε συνεργασία και συμφωνία με τον υπάλληλο, το ως άνω Σχέδιο Ανάπτυξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, ο Αξιολογητής αποφασίζει σχετικά.

Β. Κατά το δεύτερο στάδιο που λαμβάνει χώρα τον μήνα Μάιο, μετά την ολοκλήρωση των οριζομένων στην περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος, ο Αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση για επισκόπηση προόδου για το χρονικό διάστημα από την έναρξη του έτους αναφοράς και μέχρι τη διενέργεια της εν λόγω συζήτησης, με περιεχόμενο:

 1. Το ρόλο του υπαλλήλου εντός της μονάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της. ii) Την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάπτυξης.
 1. Το επίπεδο των δεξιοτήτων του, όπως αυτό διαμορφώνεται με την υλοποίηση των δράσεων του Σχεδίου Ανάπτυξης.

iv) Την άποψη του αξιολογούμενου σχετικά με την εν γένει λειτουργία της οργανικής μονάδας, ιδίως αναφορικά με τις σχέσεις και τις συνεργασίες μεταξύ των μελών της, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, που σχετίζεται με τον τρόπο παροχής υπηρεσιών, όπως, ιδίως, προτάσεις, σχετικά με την απλούστευση διαδικασιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κατόπιν της συζήτησης, ο Αξιολογητής επικαιροποιεί, εφόσον απαιτείται από την πορεία υλοποίησής του και σε συνεργασία και συμφωνία με τον υπάλληλο, το ως άνω Σχέδιο Ανάπτυξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, ο Αξιολογητής αποφασίζει σχετικά.

Γ. Κατά το τρίτο στάδιο που λαμβάνει χώρα τον μήνα Δεκέμβριο, μετά την ολοκλήρωση των οριζομένων στην περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 11 του παρόντος, ο Αξιολογητής καλεί τον υπάλληλο σε συζήτηση με περιεχόμενο το επίπεδο των δεξιοτήτων του, λαμβανομένης υπόψη της υλοποίησης των δράσεων του Σχεδίου Ανάπτυξης.  

Κατόπιν της συζήτησης, ο Αξιολογητής συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια μονάδα του οικείου φορέα: 1. την Έκθεση Αξιολόγησης Υπαλλήλου και 2. το Σχέδιο Ανάπτυξης που θα υλοποιηθεί το επόμενο έτος αναφοράς.

 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς, δύνανται να λαμβάνουν χώρα προαιρετικές συζητήσεις για επισκόπηση προόδου μεταξύ του Αξιολογητή και του αξιολογούμενου.

3. Στην περίπτωση κατά την οποία ο Αξιολογητής, συνεπεία συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, κρίνει ότι το επίπεδο δεξιοτήτων του αξιολογούμενου υπαλλήλου καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την ανάληψη βελτιωτικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών: α) δεν συντάσσει Σχέδιο Ανάπτυξης, β) δεν επιλέγει δεξιότητες προς βελτίωση και δεξιότητες προς ανάπτυξη στο έντυπο Αποτύπωσης Δεξιοτήτων και γ) συντάσσει την Έκθεση Αξιολόγησης παραθέτοντας στο ειδικό προς τούτο πεδίο, ανά δεξιότητα, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία με καταγραφή των ως άνω συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν τη συγκεκριμένη κρίση του. Σε περίπτωση, που ευδοκιμήσει ένσταση του αξιολογούμενου υπάλληλου, ασκηθείσα κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της περ. α) της παρ.1 του άρθρου 15, ο Αξιολογητής, μόλις λάβει γνώση της σχετικής απόφασης, συντάσσει αναδρομικά για το έτος αναφοράς, τα υπό στοιχεία α) και β) της παρούσας παραγράφου.

Άρθρο 14  

Υπάλληλοι Υψηλής Απόδοσης και Δυνατοτήτων 

Στην περίπτωση κατά την οποία ο Αξιολογητής κρίνει ότι ο αξιολογούμενος υπάλληλος επιδεικνύει ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο σε μία ή περισσότερες από τις αξιολογούμενες δεξιότητες ενώ, κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς, έχει επιδείξει όλως εξαιρετική απόδοση σε συγκεκριμένα και προκαθορισμένα θεματικά πεδία, συμπληρωματικά των οριζομένων στην περ. Γ της παρ. 3 του άρθρου 11, παραθέτει στο ειδικό προς τούτο πεδίο της Έκθεσης Αξιολόγησης Υπαλλήλου, ανά δεξιότητα και θεματικό πεδίο, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία με καταγραφή συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών που στοιχειοθετούν τη συγκεκριμένη κρίση του. Στην περίπτωση αυτή, η Έκθεση Αξιολόγησης Υπαλλήλου υποβάλλεται προς έλεγχο και έγκριση στην Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης του άρθρου 16.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Άρθρο 15  

Ενστάσεις 

 1. Ο αξιολογούμενος έχει δικαίωμα να ασκήσει ένσταση ενώπιον της Επιτροπής Εποπτείας Αξιολόγησης του άρθρου 16 του παρόντος, μόνον εφόσον συντρέχει μία εκ των κάτωθι προϋποθέσεων:

α) Αξιολογήθηκε δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 13.

β) Αξιολογήθηκε  δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 11.

γ) Αξιολογήθηκε δυνάμει των παρ. 1 και 2 του άρθρου 11 και η επιμέρους βαθμολογία του είτε στο έντυπο Επίτευξης Στόχων είτε στο έντυπο Αποτύπωσης Δεξιοτήτων Προϊσταμένου δεν υπερβαίνει το δύο (2) με ανώτατο το πέντε (5).       

 1. Η ένσταση πρέπει να περιλαμβάνει αναλυτικά τα συγκεκριμένα στοιχεία και τα πραγματικά περιστατικά, στα οποία ο αξιολογούμενος θεμελιώνει τους ισχυρισμούς της ένστασής του. 
 2. Οι ενστάσεις ασκούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίηση της αξιολόγησης στον αξιολογούμενο και υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την αξιολόγηση του προσωπικού. Η ένσταση έχει το χαρακτήρα ενδικοφανούς προσφυγής. Εάν η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης δεν αποφανθεί επί της ασκηθείσας ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία άσκησής της, θεωρείται ότι την απέρριψε. Στην περίπτωση έγγραφης υποβολής της ένστασης στην οικεία μονάδα Διοικητικού ή Προσωπικού, αυτή την προωθεί στην καθ’ ύλην αρμόδια επιτροπή.

Άρθρο 16  

Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης

 1. Σε κάθε Υπουργείο και για το σύνολο των Γραμματειών, Διοικητικών Τομέων, Υπηρεσιών και Νομικών Προσώπων που εποπτεύονται από αυτό και το προσωπικό των οποίων υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, συστήνεται, τουλάχιστον μία, Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης αποτελούμενη από: α) ένα μέλος προερχόμενο από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με τον αναπληρωτή του, β) ένα μέλος προερχόμενο από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας με τον αναπληρωτή του και γ) ένα μέλος προερχόμενο από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με τον αναπληρωτή του. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού,  του Διοικητή της  Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αντιστοίχως. Πρόεδρος της ως άνω Επιτροπής ορίζεται το μέλος που προέρχεται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού. Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται υπάλληλος είτε του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού είτε της  Εθνικής Αρχής Διαφάνειας είτε του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Β’.
 2.  Κατ’ εφαρμογή των οριζομένων στην παρ. 1, συστήνονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μία ή περισσότερες ανά περίπτωση, Επιτροπές Εποπτείας Αξιολόγησης ως ακολούθως:

α) Για το σύνολο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,

β) Για το σύνολο των ΟΤΑ β΄ βαθμού και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτών το προσωπικό των οποίων υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος,

γ) Για το σύνολο των ΟΤΑ α΄ βαθμού και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων αυτών το προσωπικό των οποίων υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος,

δ) Για το σύνολο των Ανεξαρτήτων Αρχών και το διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  

3. Η θητεία των μελών των Επιτροπών Εποπτείας Αξιολόγησης είναι διετής, η δε συγκρότησή τους γίνεται εντός είκοσι (20) ημερών από τη λήξη της θητείας τους.

 1. Η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης είναι αρμόδια για:

Α) την εξέταση των ενστάσεων των αξιολογούμενων κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 15.

Β) τον έλεγχο και έγκριση των Εκθέσεων Αξιολόγησης Υπαλλήλου του άρθρου 14.

Γ) την εξέταση των εισηγήσεων των καθ’ ύλην αρμόδιων μονάδων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9 και την παρ. 11 του άρθρου 10, και τη λήψη σχετικών διορθωτικών μέτρων.

Δ) την έγκριση των στόχων της παρ. 5 του άρθρου 10.

 1. Η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης εξετάζει το παραδεκτό και το βάσιμο της ένστασης του άρθρου 15 και μπορεί είτε να απορρίψει την ένσταση είτε να διορθώσει την Έκθεση Αξιολόγησης Προϊσταμένου με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον Αξιολογητή ή τον αξιολογούμενο και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών. Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει δεκτή, ο Αξιολογητής υποχρεούται να συντάξει Σχέδιο Ανάπτυξης του αξιολογούμενου για το έτος αναφοράς.
 2. Η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης εξετάζει την πληρότητα της επικαλούμενης αιτιολογίας και των συναφών πραγματικών περιστατικών των Εκθέσεων Αξιολόγησης Υπαλλήλου του άρθρου 14 και μπορεί είτε να εγκρίνει είτε να διορθώσει την Έκθεση Αξιολόγησης Υπαλλήλου με παράθεση πλήρους αιτιολογίας. Η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον Αξιολογητή και γενικώς να ενεργήσει για τη διακρίβωση των προβαλλόμενων ισχυρισμών.
 3. Στην περίπτωση του υπό Γ) στοιχείου της παραγράφου 4, η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον Αξιολογητή  και μπορεί να προβεί στη λήψη σχετικών διορθωτικών μέτρων, εφόσον απαιτείται.
 4. Στην περίπτωση του υπό Δ) στοιχείου της παραγράφου 4, η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης δικαιούται να ζητήσει οποιεσδήποτε πρόσθετες διευκρινίσεις κρίνει απαραίτητες από τον Αξιολογητή  αναφορικά με τη διατύπωση των στόχων, τον βαθμό σπουδαιότητας αυτών, τον εικαζόμενο συντελεστή δυσκολίας τους, τον τρόπο μέτρησής τους, τους αναγκαίους για την υλοποίησή τους πόρους, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια προκειμένου είτε να τους εγκρίνει είτε να τους τροποποιήσει με παράθεση πλήρους αιτιολογίας.
 5. Σε περίπτωση που η Επιτροπή κληθεί να εξετάσει ενστάσεις αξιολογημένων από μέλος της Επιτροπής, το συγκεκριμένο μέλος κωλύεται να συμμετάσχει στην εξέταση του εν λόγω θέματος από την Επιτροπή και τη θέση του παίρνει ο αναπληρωτής του.
 6. Η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης αποφαίνεται για το υπό Δ) στοιχείο της παρ. 4 εντός πέντε (5) ημερών από την περιέλευση των σχετικών εγγράφων σε αυτήν και για τα υπό Α) και Γ) στοιχεία της παρ. 4 εντός δύο (2) μηνών. Για το υπό Β) στοιχείο της παρ. 4, αποφαίνεται εντός ευλόγου χρόνου και, σε κάθε περίπτωση, εντός του επόμενου έτους από την ολοκλήρωση του κύκλου αξιολόγησης στον οποίον αφορούν οι εκθέσεις αξιολόγησης.

ΜΕΡΟΣ Γ΄

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Άρθρο 17

Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού - Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Σε κάθε Υπουργείο συστήνεται Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, το οποίο υπάγεται ως οργανική μονάδα στον οικείο Υπουργό. Από τη ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται τα Υπουργεία Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Είναι δυνατή η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στα Υπουργεία του προηγούμενου εδαφίου, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, σε αυτοτελείς υπηρεσίες, σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, εφόσον αυτό κρίνεται απαραίτητο λόγω των αρμοδιοτήτων του φορέα και του αριθμού των υπαλλήλων που υπηρετούν σε αυτόν, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 36. Στις Ανεξάρτητες Αρχές τα ως άνω Αυτοτελή Γραφεία συστήνονται με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων διοίκησής τους.  

2. Οι αυτοτελείς υπηρεσίες και τα εποπτευόμενα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, εφόσον δεν έχουν συστήσει Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπάγονται στο αντίστοιχο Γραφείο του εποπτεύοντος φορέα.

3. Το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στελεχώνεται από τον Σύμβουλο Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και δύναται να στελεχώνεται και από υπαλλήλους του οικείου φορέα.

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Οι αρμοδιότητες του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι οι εξής:

 1. Παρέχει συμβουλευτική συνδρομή και υποστήριξη στο προσωπικό του οικείου και των εποπτευόμενων φορέων, ιδίως, αναφορικά με θέματα εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης, τα σχέδια ανάπτυξης, τις διαδρομές μάθησης και σταδιοδρομίας των υπαλλήλων.
 2. Υποστηρίζει και συνδράμει την αρμόδια για θέματα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού οργανική μονάδα σε θέματα εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης και, ιδίως, στο σχεδιασμό δράσεων ανάπτυξης του προσωπικού του οικείου και των εποπτευόμενων φορέων, στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης.
 3. Συλλέγει στοιχεία και ανατροφοδότηση από την αρμόδια για θέματα διοικητικής υποστήριξης και ανθρώπινου δυναμικού μονάδα αναφορικά με την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού του οικείου και των εποπτευόμενων φορέων.
 4. Συντάσσει Ετήσια Έκθεση και την υποβάλλει στον επικεφαλής του φορέα και στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα για το έργο που επιτελέστηκε και την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των επιμέρους δράσεων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης, διατυπώνοντας  σχετικές προτάσεις βελτίωσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΗΤΡΩΟ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Άρθρο 19

Σύσταση Μητρώου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Συστήνεται Μητρώο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Μητρώο), στο οποίο εντάσσονται οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Το Μητρώο τηρείται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του και περιλαμβάνει αποκλειστικά τα απαραίτητα εκείνα στοιχεία προς διασφάλιση τόσο των προσωπικών δεδομένων όσο και της διαφάνειας.

2. Στο Μητρώο εγγράφονται, κατόπιν αίτησής τους, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ειδικό επιστημονικό προσωπικό, οι οποίοι ανήκουν οργανικά σε Υπουργεία ή σε αυτοτελείς Υπηρεσίες ή σε Ανεξάρτητες Αρχές ή Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, έχουν τον Α’ βαθμό και πενταετή κατ’ ελάχιστο πραγματική δημόσια υπηρεσία, και διαθέτουν το Πιστοποιητικό Επάρκειας Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του άρθρου 20.

3. Η εγγραφή στο Μητρώο πραγματοποιείται με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης, καθώς και των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα προέλευσης. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

4. Μέλος του Μητρώου μπορεί να διαγραφεί με αίτησή του, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά. Αντίγραφο της αίτησης κοινοποιείται υποχρεωτικά με μέριμνα του αιτούντος στη Διεύθυνση Προσωπικού του φορέα προέλευσης και στη Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

Άρθρο20

Πιστοποίηση Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών οργανώνει ειδικό πρόγραμμα επάρκειας για τη θέση του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Άρθρο 21

Κάλυψη θέσεων Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Η θέση του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού πληρούται κατόπιν πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Η πρόσκληση αναρτάται στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα μέλη του Μητρώου του άρθρου 19. Με την πρόσκληση καθορίζονται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αίτησης των ενδιαφερομένων, η διαδικασία και τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεών τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων για την κάλυψη της θέσης του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού γίνεται από τριμελή Επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Προϊστάμενο του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης που είναι αρμόδια για θέματα προσωπικού του οικείου φορέα, εφόσον υπάρχει, ή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης που είναι αρμόδιος για θέματα προσωπικού, με αναπληρωτές όσους τους αναπληρώνουν στα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με βαθμό τουλάχιστον Β’.

3. Η επιλογή διενεργείται από την Επιτροπή της παρ. 2, κατόπιν συνεκτίμησης των απαιτούμενων τυπικών και των πρόσθετων επιθυμητών προσόντων, όπως αυτά προσδιορίζονται ειδικότερα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η Επιτροπή δύναται να καλεί σε συνέντευξη τους τρεις επικρατέστερους υποψηφίους ανά θέση, η οποία λαμβάνεται υπόψη για την τελική επιλογή τους. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό επιλογής της Επιτροπής, το οποίο είναι ειδικά αιτιολογημένο, περιλαμβάνει συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων σε σχέση με τον υποψήφιο που επιλέγεται, καθώς και καθορισμό ενός επιλαχόντα, εφόσον υπάρχει.

4. Δεν επιτρέπεται να συμμετέχει στη διαδικασία υπάλληλος που έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί σε θέση Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Άρθρο 22

Υπηρεσιακή κατάσταση Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

1. Η θητεία του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι τριετής, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης για μία (1) ακόμη φορά. Η ανανέωση δύναται να πραγματοποιηθεί αφού αξιολογηθεί το έργο του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού από την τριμελή Επιτροπή της παρ. 2 του άρθρου 21, τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της θητείας του. Ο Σύμβουλος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του οποίου η θητεία έληξε συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την επιλογή νέου.

2. Ο χρόνος που διανύεται σε θέση Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου επιπέδου Τμήματος, ως προς όλες τις υπηρεσιακές συνέπειες. Στον ανωτέρω δεν καταβάλλεται το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

3. Η θέση του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι πλήρους απασχόλησης. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ο υπάλληλος που έχει επιλεγεί σε θέση Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού τοποθετείται στο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του φορέα για τον οποίο έχει επιλεγεί, εφόσον ανήκει οργανικά σε αυτόν. Σε διαφορετική περίπτωση, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ο υπάλληλος που επιλέγεται σε θέση Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αποσπάται στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών χωρίς να καταλαμβάνει οργανική θέση και στη συνέχεια τοποθετείται στο Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του φορέα υποδοχής.

4. H μισθοδοσία των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού καταβάλλεται από τον φορέα υποδοχής. Οι εκθέσεις αξιολόγησης της απόδοσης των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού συντάσσονται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών. Οι Σύμβουλοι Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, υπάγονται: α) για θέματα πειθαρχικής ευθύνης στον Υπουργό Εσωτερικών που είναι πειθαρχικός προϊστάμενος αυτών και στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, β) για θέματα χορήγησης αδειών, άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή ή τήρησης του ωραρίου εργασίας, στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού και στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του φορέα όπου ασκούν τα καθήκοντα του Συμβούλου και γ) για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης στη Διεύθυνση Προσωπικού και το Υπηρεσιακό Συμβούλιο της υπηρεσίας προέλευσής τους.

Άρθρο 23

Συντονισμός Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δίκτυο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού)

Η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα ορίζεται αρμόδια για τον συντονισμό των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δίκτυο Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού) με σκοπό:

α) τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικά με τον τρόπο χειρισμού υποθέσεων, την καταγραφή των προσεγγίσεων που είναι αποτελεσματικές και τον διαμοιρασμό καλών πρακτικών,

β) τη διατύπωση και υποβολή προτάσεων για τη σχεδίαση και υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών εκπαίδευσης, κατάρτισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του δημοσίου τομέα, καθώς και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας του Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών,

γ) τη διοργάνωση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, δράσεων εκπαίδευσης και ενημέρωσης αναφορικά με την αναγκαιότητα και τη σημασία της συνεχούς ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού για τη βελτίωση της λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών,

δ) τη συγκέντρωση και αναφορά στατιστικών στοιχείων και δεδομένων για θέματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού.

ΜΕΡΟΣ Δ΄

ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Άρθρο 24

Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων συνδεόμενο με το

Ετήσιο Σχέδιο Δράσης των Υπουργείων

 1. Εφαρμόζεται σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής για τους πολιτικούς υπαλλήλους και ένστολο προσωπικό του δημόσιου τομέα, οι οποίοι λόγω αρμοδιότητας υλοποιούν συγκεκριμένους στόχους των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων, που εγκρίνονται κάθε Δεκέμβριο από το Υπουργικό Συμβούλιο, εξειδικεύονται με την απόφαση της παρ. 2 και αντιστοιχίζονται με συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης.
 2. Οι υπηρεσίες κάθε Υπουργείου και του εποπτευόμενου φορέα του που σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση των ανωτέρω στόχων, καθώς και οι συγκεκριμένοι ποσοτικοί στόχοι ανά υπηρεσία, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατόπιν εισήγησης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, αφού προηγηθεί διαβούλευση με τα συναρμόδια υπουργεία. Από το εν λόγω σύστημα κινήτρων και ανταμοιβών εξαιρούνται οι Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, οι υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και οι υπάλληλοι που λαμβάνουν ανταμοιβή εξαιτίας της εμπλοκής τους σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»  και σε έργα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
 3. Ο προϊστάμενος κάθε Διεύθυνσης των υπηρεσιών της παρ. 2, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση στόχων και την πλήρωση των κριτηρίων, που τίθενται με τις αποφάσεις των παρ. 2 του παρόντος και παρ. 1 του άρθρου 37, και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των ανωτέρω στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή της επιπλέον ανταμοιβής. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου αμέσως ανώτερου ιεραρχικά αρμόδιου οργάνου, το οποίο αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτό. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.

4. Η ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176) και της αντίστοιχης του άρθρου 155 του ν. 4472/17 (Α’ 74), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω ανταμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα είκοσι (20) εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Άρθρο 25

Σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής υπαλλήλων που εμπλέκονται σε έργα του

Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

 1. Καθιερώνεται σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής που δύναται να εφαρμόζεται στους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα, οι οποίοι είναι μέλη των υπηρεσιών ή των συλλογικών οργάνων που ορίζονται με την απόφαση της υποπερ. 9 της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 119126ΕΞ 2021 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (Β’ 4498), σε αυτούς που ορίζονται ρητά από τους φορείς υλοποίησης ότι υλοποιούν τα έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων και της Ειδικής Υπηρεσίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων-Αποκεντρωμένες Μονάδες Κρατικών Ενισχύσεων, της Γενικής Γραμματείας πληροφοριακών Συστημάτων, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας  (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) του Υπουργείου Ψηφιακής διακυβέρνησης, των τεχνικών υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων Ευθύνης και των Φορέων Χρηματοδότησης, εφόσον εμπλέκονται σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.]
 2. Ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης των υπηρεσιών που ορίζονται με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 35, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση των κριτηρίων της ως άνω απόφασης, και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην υλοποίηση των έργων του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στην υλοποίηση έργων συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και δύνανται να λάβουν την επιπλέον ανταμοιβή. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου αμέσως ανώτερου ιεραρχικά αρμόδιου οργάνου, το οποίο αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτό. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.
 3. Η ανταμοιβή υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Η συνολική δαπάνη για την ανωτέρω ανταμοιβή δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.

Άρθρο 26

Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων

 1. Στους πολιτικούς υπαλλήλους και στο ένστολο προσωπικό των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών των Υπουργείων, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), καθώς και στις λοιπές υπηρεσίες και φορείς, που εποπτεύονται ή υπάγονται στο  Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι αμείβονται με βάση τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α’ 176) για το ενιαίο μισθολόγιο και καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δύναται να καταβάλλεται Κίνητρο Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (ΚΕΔΣ), με βάση την επίτευξη συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων που καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για κάθε υπηρεσία.
 2. Οι ποσοτικοί στόχοι ενδεικτικά σχετίζονται με δημοσιονομική και ταμειακή διαχείριση, έλεγχο και αποτελέσματα, προγραμματισμό και έλεγχο δαπανών, εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, επεξεργασία σημαντικού αριθμού κανονιστικών πράξεων δημοσιονομικού περιεχομένου, επεξεργασία αιτημάτων επί κρατικών εγγυήσεων και εν γένει ποσοτικούς στόχους συνδεόμενους με την άσκηση δημοσιονομικής πολιτικής.
 3. Ο προϊστάμενος κάθε διεύθυνσης των υπηρεσιών της παρ. 1, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τη φύση των καθηκόντων των υπαλλήλων, την υλοποίηση των ποσοτικών στόχων, που τίθενται με την απόφαση της παρ. 3 του άρθρου 37, και την εύρυθμη λειτουργία της οργανικής μονάδας, ορίζει τους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονται άμεσα στην επίτευξη των στόχων και είναι επιλέξιμοι για την καταβολή του ΚΕΔΣ. Η ως άνω επιλογή τελεί υπό την έγκριση του οικείου Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος αποφαίνεται σχετικώς εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίησή της σε αυτόν. Με την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η επιλογή θεωρείται ότι έχει γίνει αποδεκτή.
 4. Το ΚΕΔΣ υπολογίζεται επί του βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης, δεν συμψηφίζεται με την προσωπική διαφορά της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 4354/2015  και της αντίστοιχης του άρθρου 155 του ν. 4472/17 (Α’ 74),και δεν μπορεί να υπερβαίνει, ανά έτος, το δεκαπέντε τις εκατό (15%) του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών. Από το ΚΕΔΣ εξαιρούνται οι υπάλληλοι που λαμβάνουν ανταμοιβή εξαιτίας της εμπλοκής τους σε έργα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και σε έργα συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Η συνολική δαπάνη για την καταβολή του ΚΕΔΣ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) εκατομμύρια ευρώ ανά έτος.  

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΚΟΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Κ.Π.Α.)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Άρθρο 27

Πεδίο Εφαρμογής

Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους φορείς της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014.  

Άρθρο 28

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του Μέρους Ε’, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

 1. «Ορθή και Ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΚΠΑ»: Η με τον προσήκοντα τρόπο υλοποίηση του συνόλου των σταδίων και των διαδικασιών του ΚΠΑ (προγραμματισμός, αυτοαξιολόγηση, σχεδιασμός και υλοποίηση βελτιωτικών δράσεων) σε μια δημόσια οργάνωση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα της βαθμολόγησης των κριτηρίων του.
 2. «Πιστοποίηση Ορθής και Ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ»: Η σε έντυπη μορφή θετική αξιολόγηση της ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ σε μια δημόσια οργάνωση.
 3. «Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας»: Η έγγραφη δήλωση του ανωτάτου οργάνου διοίκησης της δημόσιας οργάνωσης, η οποία έχει σκοπό να καταδείξει τη δέσμευσή της έναντι της ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΠΑ

Άρθρο 29

Φορέας Ελέγχου Ορθής και Ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ

 1. Ως Φορέας Ελέγχου Ορθής και Ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ ορίζεται το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων της Γενικής Γραμματείας Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα (Γ.Γ.Α.Δ.Τ.) του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Στο πλαίσιο του ελέγχου της Ορθής και Ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ, το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

i) Eξετάζει αν πληρούνται τα κριτήρια για τη συμμετοχή των δημοσίων οργανώσεων στη διαδικασία Πιστοποίησης Ορθής και Ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ.

ii) Ελέγχει την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΚΠΑ από την υποψήφια δημόσια οργάνωση και συντάσσει τη σχετική εισήγηση, η οποία διαβιβάζεται στον Υπουργό Εσωτερικών για την έκδοση απόφασης πιστοποίησης.

iii) Παρέχει στις υποψήφιες δημόσιες οργανώσεις τις απαραίτητες οδηγίες και την υποστήριξη για την ορθή και ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΚΠΑ.

iv) Συντάσσει, κάθε δύο έτη, τη Συνολική Έκθεση Αποτελεσμάτων Εφαρμογής του ΚΠΑ για τις δημόσιες οργανώσεις που έλαβαν πιστοποιητικό Ορθής και Ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ και τη διαβιβάζει στον Υπουργό Εσωτερικών για την εφαρμογή των διαδικασιών του άρθρου 33. Η έκθεση αυτή διαβιβάζεται, επίσης, στον Πρωθυπουργό, στους αρμόδιους ή εποπτεύοντες Υπουργούς και τα ανώτατα όργανα διοίκησης.

v) Τηρεί μητρώο για τις δημόσιες οργανώσεις που έχουν καταθέσει αίτηση συμμετοχής στις διαδικασίες Πιστοποίησης Ορθής και Ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ, καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία για τις επιδόσεις κάθε υποψήφιας δημόσιας οργάνωσης.

Άρθρο 30

Φορέας Πιστοποίησης Ορθής και Ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ

1. Φορέας Πιστοποίησης Ορθής και Ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ είναι η Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών.

2. Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός Εσωτερικών εκδίδει απόφαση για:

i) Την απονομή Πιστοποιητικού Ορθής και Ολοκληρωμένης Εφαρμογής του ΚΠΑ σε μια δημόσια οργάνωση, σύμφωνα με το άρθρο 32.

ii) Την απονομή Διακρίσεων για εξαιρετικές επιδόσεις, σύμφωνα με το άρθρο 33.

Άρθρο 31

Κίνητρα

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4440/2016 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

 «Για την αξιολόγηση των αιτημάτων των φορέων καθώς και την τεκμηρίωση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, συνεκτιμάται η προσκόμιση από τον φορέα Πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ.».

 1. Στην περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Για την τεκμηρίωση αναγκαιότητας πρόσληψης προσωπικού συνεκτιμάται η προσκόμιση από τον φορέα Πιστοποιητικού ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΑΠΟΝΟΜΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ – ΚΥΚΛΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 32

Πιστοποίηση Ορθής και Ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ

 1. Το Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων με δημόσια πρόσκληση, δύο φορές το έτος, καλεί τους φορείς που θέλουν να πιστοποιηθούν για την Ορθή και Ολοκληρωμένη εφαρμογή του ΚΠΑ να υποβάλουν: α) αίτηση συμμετοχής, β) εφαρμογή του ΚΠΑ και γ) Δήλωση Πολιτικής Ποιότητας.
 2. Κατόπιν τεκμηριωμένης εισήγησης του Τμήματος Ποιότητας και Προτύπων εκδίδεται απόφαση απονομής πιστοποιητικού Ορθής και Ολοκληρωμένης Εφαρμογής του ΚΠΑ σε μια δημόσια οργάνωση.

Άρθρο 33

Απονομή Διακρίσεων για εξαιρετικές επιδόσεις

 1. Καθιερώνεται η απονομή διακρίσεων για εξαιρετικές επιδόσεις σε δημόσιες οργανώσεις που έχουν εφαρμόσει το ΚΠΑ.  
 2. Εντός των δύο τελευταίων μηνών κάθε δεύτερου έτους από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, δημοσιεύεται πρόσκληση με την οποία καλούνται οι δημόσιες οργανώσεις που έχουν λάβει πιστοποίηση ορθής και ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ, να υποβάλουν στο Τμήμα Ποιότητας και Προτύπων, αιτήσεις υποψηφιότητας για την απονομή των ως άνω διακρίσεων.
 3. Στις τρεις από τις υποψήφιες δημόσιες οργανώσεις με τις υψηλότερες βαθμολογίες στην εφαρμογή του ΚΠΑ, απονέμονται διακρίσεις για εξαιρετικές επιδόσεις.

Άρθρο 34

Κύκλος Ποιότητας Δημοσίων Οργανώσεων

 1. Συστήνεται Κύκλος Ποιότητας Δημοσίων Οργανώσεων.
 2. Στόχος της λειτουργίας του Κύκλου Ποιότητας Δημοσίων Οργανώσεων είναι η διασύνδεση και αλληλεπίδραση των μελών του, σε πραγματικό χρόνο μέσω της χρήσης εργαλείων και μεθοδολογιών ΤΠΕ, σε θέματα που αφορούν στο ΚΠΑ και γενικότερα σε θέματα ποιότητας και σύγχρονων μεθόδων διοίκησης στο δημόσιο τομέα με σκοπό την ενίσχυση της διάχυσης, τη βελτίωση της εφαρμογής και την υλοποίηση ερευνών για την περαιτέρω εξέλιξη του προτύπου.
 3. Την ιδιότητα του μέλους στον Κύκλο Ποιότητας Δημοσίων Οργανώσεων δύνανται να έχουν:

i) Οι οριζόμενοι, με απόφαση του ανώτατου οργάνου διοίκησης, εκπρόσωποι δημοσίων οργανώσεων οι οποίες έχουν ήδη εφαρμόσει το ΚΠΑ2013, ή εφαρμόζουν άλλα συστήματα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (όπως συστήματα ISO κ.λ.π.) ή έχουν εφαρμόσει το Σύστημα Διοίκησης μέσω Στόχων κατά την τελευταία τριετία από την δημοσίευση του παρόντος.

ii) Εκπρόσωποι των δημοσίων οργανώσεων των οποίων έχει εγκριθεί η συμμετοχή στη διαδικασία Πιστοποίησης Ορθής και Ολοκληρωμένης Εφαρμογής του ΚΠΑ.

iii) Μέλη ΔΕΠ Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων της Ελλάδας και του Εξωτερικού, στελέχη Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών και στελέχη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Δημόσιας Διοίκησης, με εξειδίκευση στους τομείς της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και της εισαγωγής νέων μεθόδων διοίκησης στο Δημόσιο Τομέα.

ΜΕΡΟΣ Ε΄

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 35

Εξουσιοδοτική Διάταξη Μέρους Β΄

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται:  

α) Το περιεχόμενο των οριζομένων στην παρ. 6 του άρθρου 10 κατηγοριών στοχοθεσίας, καθώς και ειδικότερα θέματα που άπτονται της διαδικασίας και της μεθοδολογίας καθορισμού στόχων, δεικτών μέτρησης και της αναθεώρησης αυτών.

β) Ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των εντύπων Σφυγμού Ομάδας, Επίτευξης Στόχων, Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Προϊσταμένου, Αξιολόγησης Δεξιοτήτων Υπαλλήλου και του Σχεδίου Ανάπτυξης. Επιπροσθέτως, καθορίζεται ο τύπος της Έκθεσης Αξιολόγησης Προϊσταμένου και της Έκθεσης Αξιολόγησης Υπαλλήλου. Τέλος, καθορίζονται η διαδικασία, ο ακριβής χρόνος και τρόπος υποβολής των ανωτέρω καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

γ) Ο ακριβής τρόπος και χρόνος διενέργειας των υποχρεωτικών συζητήσεων για τον προγραμματισμό εργασιών, την επισκόπηση προόδου και την αξιολόγηση της ετήσιας απόδοσης των άρθρων 11 και 13.

δ) Η εξειδίκευση των θεματικών πεδίων του άρθρου 14 καθώς και το περιεχόμενό τους.

ε) Η εξειδίκευση των διορθωτικών μέτρων που μπορεί να λάβει η Επιτροπή Εποπτείας Αξιολόγησης σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 9 και την παράγραφο 11 του άρθρου 10.

στ) Τα ζητήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο των διαδικασιών στοχοθεσίας και αξιολόγησης, που περιγράφονται στο Μέρος Β’, όπως ιδίως τον καθορισμό του υπευθύνου επεξεργασίας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που καταχωρίζονται στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής διεξαγωγής της διαδικασίας αξιολόγησης, τον καθορισμό των απαιτούμενων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την ασφάλεια των δεδομένων, και τον καθορισμό των διαδικασιών κοινοποίησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στους φορείς που συμμετέχουν στις διαδικασίες του παρόντος.

ζ) Κάθε αναγκαία λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του παρόντος Μέρους.  

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται τα μέλη των Επιτροπών Εποπτείας Αξιολόγησης του άρθρου 16.  

Άρθρο 36

Εξουσιοδοτική Διάταξη Μέρους Γ΄

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου Υπουργού ή του επικεφαλής του φορέα, είναι δυνατή η σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού στους φορείς του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 17. Με την απόφαση σύστασης του προηγούμενου εδαφίου δύναται να προβλέπεται ότι το Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού που συνιστάται σε έναν Ο.Τ.Α. α’ βαθμού είναι αρμόδιο και για άλλους Ο.Τ.Α. α’ βαθμού.

2. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών ορίζονται το περιεχόμενο, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα Επάρκειας του άρθρου 20, ο τρόπος, η διάρκεια, η διαδικασία παρακολούθησης, ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, καθώς και κάθε άλλο συναφές θέμα.

3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών δύνανται να ρυθμίζονται: α) ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, οι διαδικασίες που ακολουθούνται, τα κριτήρια ανανέωσης της θητείας τους καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, β) θέματα που αφορούν στην εξειδίκευση των κριτηρίων επιλογής των Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τυχόν πρόσθετων επιθυμητών προσόντων που μπορούν να περιλαμβάνονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στον τρόπο αξιολόγησης των κριτηρίων, γ) θέματα που αφορούν στην τήρηση του Μητρώου, στην εγγραφή και διαγραφή των μελών του, τον έλεγχο και την επικαιροποίηση των τηρουμένων στοιχείων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια του Μητρώου που προβλέπεται στο άρθρο 19 και δ) τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Δικτύου Συμβούλων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του άρθρου 23.

Άρθρο 37

Εξουσιοδοτική Διάταξη Μέρους Δ΄

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 24, εξειδικεύονται η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, το ύψος της επιπλέον ανταμοιβής, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή των οριζομένων στο Μέρος Δ΄.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ορίζονται οι υπηρεσίες, τα συλλογικά όργανα, οι φορείς υλοποίησης στους οποίους εφαρμόζεται το σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής, εξειδικεύονται η μέθοδος, τα κριτήρια και το σύστημα στοχοθεσίας, το ύψος της επιπλέον ανταμοιβής, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εξειδικεύονται οι ποσοτικοί στόχοι για κάθε υπηρεσία, οι λοιπές υπηρεσίες και οι φορείς, που εποπτεύονται ή υπάγονται στο  Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι λαμβάνουν το ΚΕΔΣ, η μέθοδος και το σύστημα αξιολόγησης της απόδοσης, το ύψος του ΚΕΔΣ, ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 38

Εξουσιοδοτική Διάταξη Μέρους Ε΄

1. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται:  

α) τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στην συμμετοχή των δημοσίων οργανώσεων στη διαδικασία Πιστοποίησης Ορθής και Ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ.

β) τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στα κίνητρα για την συμμετοχή των δημοσίων οργανώσεων στις διαδικασίες του Συστήματος «Ελέγχου Εφαρμογής ΚΠΑ».

γ) η μορφή, ο τύπος, το περιεχόμενο, η διαδικασία απονομής καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια σχετική με την Πιστοποίηση Ορθής και Ολοκληρωμένης εφαρμογής του ΚΠΑ.

δ) οι αρμοδιότητες, οι υποχρεώσεις και η ιδιότητα των μελών του Κύκλου Ποιότητας Δημοσίων Οργανώσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών για την απονομή των διακρίσεων εξαιρετικών επιδόσεων, καθορίζονται το όργανο αξιολόγησης, τα μέλη του, οι αρμοδιότητές του, οι διαδικασίες, τα κριτήρια αξιολόγησης και απονομής διακρίσεων, το είδος της διάκρισης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Άρθρο 39

Μεταβατικές διατάξεις Μέρους Β΄

Άρθρο 40

Καταργούμενες Διατάξεις

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι εξής διατάξεις:

 1. Τα άρθρα 14 έως 23 του ν. 4369/2016 «Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια - αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις» (Α’ 33),
 2.  Τα άρθρα 1, 2 και 4 έως 9 του ν. 3230/2004 «Καθιέρωση συστήματος διοίκησης με στόχους, μέτρηση της αποδοτικότητας και άλλες διατάξεις» (Α’ 44).

ΜΕΡΟΣ ΣΤ΄

ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Άρθρο 41

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά …..

Όλες οι σημαντικές και έκτακτες ειδήσεις σήμερα

ΑΣΕΠ: Σε 2 ημέρες ΕΥΚΟΛΟ Online Proficiency GOLEARN ΧΩΡΙΣ προφορικά, ΧΩΡΙΣ έκθεση (Μόνο 10 ημέρες έμειναν για την ΑΛΛΑΓΗ!)

Παν.Πατρών: Ανακοινώθηκε το 1ο σε Ελλάδα Μοριοδοτούμενο Πανεπιστημιακό σεμινάριο στην Τεχνητή Νοημοσύνη για εκπαιδευτικούς

Παν.Πατρών: Μοριοδοτούμενο σεμινάριο ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗΣ με 65Є εγγραφή - έως 22/5

ΕΥΚΟΛΕΣ πιστοποιήσεις ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ - ΙΤΑΛΙΚΩΝ για ΑΣΕΠ - Πάρτε τις ΑΜΕΣΑ

2ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός ΑΣΕΠ: Τα 2 μαθήματα εξέτασης και η ύλη

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News Viber logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Viber

σχετικά άρθρα

ΔΟΥ Χαλκίδας
Χαλκίδα: Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για την απολογία της διευθύντριας ΔΟΥ και των συνεργών της
Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή πήραν οι επίορκοι εφοριακοί και οι συνεργοί τους στη Χαλκίδα - Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί μια δικογραφία...
Χαλκίδα: Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή για την απολογία της διευθύντριας ΔΟΥ και των συνεργών της
panelladikes_panellinies_alfavita.jpg
Καταγγελία «βόμβα» γονέα υποψήφιου για τα Πρότυπα Γυμνάσια μετά τις αστοχίες: «Υπάρχει αλλοίωση του αποτελέσματος»
«Στην προσπάθειά της να διορθώσει το σφάλμα, η Επιτροπή, έκανε ένα ακόμη μεγαλύτερο», καταγγέλλει ο γονέας
Καταγγελία «βόμβα» γονέα υποψήφιου για τα Πρότυπα Γυμνάσια μετά τις αστοχίες: «Υπάρχει αλλοίωση του αποτελέσματος»