προκηρύξεις ασεπ
Οριστικά αποτελέσματα για 3Ε/2021, πίνακες προσληπτέων για 4Ε/2020, προσωρινά αποτελέσματα 5Ε/2020 και πίνακες επικρατέστερων υποψηφίων για 6ΔΣ/2021.

Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων για την προκήρυξη 3Ε/2021

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 3E/2021 (Φ.Ε.Κ. 23/29.4.2021, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, τριών (3) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού - Τεχνικού Προσωπικού, στο «Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών» (Ε.Α.Α.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίες προκηρύχθηκαν ως εξής:

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μετεωρολογία, Κλιματολογία, Φυσική του Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος» [κωδικός θέσης: 10005] - Ινστιτούτο ΙΕΠΒΑ, Έδρα - Περιφερειακή Ενότητα: Βορείου Τομέα Αθηνών. 
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Περιβαλλοντικές Επιστήμες» [κωδικός θέσης: 10006] -  Διεύθυνση Υποστήριξης Ερευνών, Έδρα – Περιφερειακή Ενότητα: Νήσων (δ. Κυθήρων – Αντικυθήρων) . 
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Αστρονομία ή Αστροφυσική» [κωδικός θέσης: 10007] -   Ινστιτούτο ΙΑΑΔΕΤ, Έδρα – Περιφερειακή Ενότητα: Αχαΐας  (δ. Καλαβρύτων). 

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, κατάταξης, καθώς και οι πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι υποψήφιοι στους πίνακες αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι πίνακες προσληπτέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ.

Επισημαίνεται ότι η θέση με κωδικό 10007 παραμένει κενή λόγω έλλειψης υποψηφίων, που πληρούν τις προϋποθέσεις κατάταξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα από την Προκήρυξη τυπικά προσόντα πρόσληψης.

Έκδοση πινάκων προσληπτέων προκήρυξης 4Ε/2020

Εκδόθηκαν οι πίνακες προσληπτέων της διαδικασίας πλήρωσης έξι (6) εκ των συνολικά έντεκα (11) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Οικονομικών), με διετή σύμβαση, από υποψηφίους των αντίστοιχων κυρωθέντων πινάκων αναπληρωματικών της Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π. 4Ε/2020 (Φ.Ε.Κ. 45/17.11.2020 & 47/24.12.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (ΦΕΚ 6/τ.Α΄/15.1.2021), όπως ισχύει και του άρθρου 6 του ν.4915/2022 (ΦΕΚ 63/τ.Α΄/24.3.2022), ως εξής:

  • Πέντε (5) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Ελεγκτών» (Κωδικός Θέσης: 10004)
  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορικής» (Κωδικός Θέσης: 10006)

Οι πίνακες προσληπτέων έχουν καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και έχουν αποσταλεί στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση. Μετά την έκδοση των σχετικών Φ.Ε.Κ. θα αναρτηθούν στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Για την πλήρωση των υπολοίπων θέσεων θα εκδοθεί νεότερη Ανακοίνωση.

Έκδοση προσωρινών αποτελεσμάτων προκήρυξης 5Ε/2020

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5E/2020 (Φ.Ε.Κ. 48/31.12.2020, Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.) για την πλήρωση, μεταξύ άλλων, δύο (2) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.), με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστικές Πληθυσμού και Ανάλυση Δεδομένων» (Κωδικός Θέσης: 10007).

Στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) έχουν αναρτηθεί οι πίνακες προσληπτέων, αναπληρωματικών, δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθέντων (αποκλειομένων), καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι περιλαμβανόμενοι στους πίνακες δεκτών υποψηφίων κατά το στάδιο της προεπιλογής και μη κληθέντων σε συνέντευξη, κληθέντων σε συνέντευξη και μη προσελθέντων (αποκλειομένων), καθώς και ο πίνακας αποκλειομένων της αξιολόγησης για τυπικούς λόγους εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο Α.Σ.Ε.Π. από τις 11 Αυγούστου 2022, ημέρα Πέμπτη ώρα 8:00 έως και τις 22 Αυγούστου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή:  Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → ΕΝΣΤΑΣΗ.

Τα οριστικά αποτελέσματα θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων. Επισημαίνεται ότι ενστάσεις επιτρέπονται μόνο για λόγους νομιμότητας της διαδικασίας και όχι για την ‘’επί της ουσίας’’ κρίση της οικείας επιτροπής αξιολόγησης.

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων:

Ανάρτηση πινάκων επικρατέστερων υποψηφίων της υπ'αριθ. 6ΔΣ/2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Α.Σ.Ε.Π. γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 6ΔΣ/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, καταρτίσθηκαν από την Επιτροπή Επιλογής Στελεχών του Δημοσίου οι Πίνακες Επικρατέστερων Υποψηφίων που προέκυψαν μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής του Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. θέσης 101) και των Αντιπροέδρων Διοικητικού Συμβουλίου (κωδ. θέσης 102) στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.)-Υπουργείο Οικονομικών, οι οποίοι και απεστάλησαν στον εποπτεύοντα Υπουργό, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 21 του Ν. 4735/2020 (Α’ 197).

Google news logo Ακολουθήστε το Alfavita στo Google News

Όλες οι ειδήσεις για νέες θέσεις εργασίας, Προκηρύξεις, Διορισμούς, ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

Εταιρεία στη Βαρκελώνη αναζητά ελληνόφωνο προσωπικό με μισθό 39.800€

Προκήρυξη για Δημοτική Αστυνομία - Αιτήσεις εδώ και μοριοδότηση

Έρχεται ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός ΑΣΕΠ του Δημόσιου - ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΥΛΗ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ: Δημιουργία Μητρώο ΑΣΕΠ και Κατάθεση αίτησης μόνο με 30 ευρω μέσω του proson.gr

ΑΣΕΠ: Αυτό είναι το πιο ΕΥΚΟΛΟ online Lower & Proficiency - Πάρτε το μέσα σε 2 ημέρες -Μόνο 111 ευρώ!

ΑΣΕΠ: Πιστοποίηση ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ELIC μόνο με 95 ευρώ για μόρια σε ΑΣΕΠ, ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ,ΠΜΣ - 97% επιτυχία στις εξετάσεις

νέα από το Ethnos logo

σχετικά άρθρα

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ06-ΠΕ60 για τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο - Ανοίγουν ξανά οι αιτήσεις
11η περίοδος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών για την εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο - Ανοίγουν ξανά οι αιτήσεις για όσους δεν εγγράφηκαν...
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ΠΕ06-ΠΕ60 για τα Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο - Ανοίγουν ξανά οι αιτήσεις
Λασίθι: Οι προσλήψεις αναπληρωτών στην Α' φάση δεν κάλυψαν ούτε το 70% των κενών στην πρωτοβάθμια
Μεγάλες ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας του νομού Λασιθίου - «Οι προσλήψεις αναπληρωτών της Α’ φάσης δεν κάλυψαν ούτε το 70% των...
Λασίθι: Οι προσλήψεις αναπληρωτών στην Α' φάση δεν κάλυψαν ούτε το 70% των κενών στην πρωτοβάθμια
τυφώνας Ίαν
Μπάιντεν: Ο κυκλώνας Ίαν ίσως να στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους στη Φλόριντα
Ο κυκλώνας Ίαν ίσως να στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους στη Φλόριντα, λέει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν
Μπάιντεν: Ο κυκλώνας Ίαν ίσως να στοίχισε τη ζωή σε πολλούς ανθρώπους στη Φλόριντα