40 προσλήψεις διαφόρων ειδικοτήτων στο Δήμο Πειραιά
Δείτε τα δικαιολογητικά

Ο ∆ήµος Πειραιά ανακοινώνει την πρόσληψη σαράντα (40) ατόµων µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) µηνών, για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της ∆ιεύθυνσης Αρχιτεκτονικού και Λοιπών Τεχνικών Έργων, ως εξής:

 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 2
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 1
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΙ∆ΗΡΟΥΡΓΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΩΝ 2
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ 16
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 3
 • ∆Ε ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΣΟΒΑΤΖΗ∆ΩΝ 2
 • ∆Ε Ο∆ΗΓΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3

Η αίτηση των υποψήφιων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, αποκλειστικά στο e-mail [email protected], από 25-05-2020 έως και 29-05-2020, µε θέµα ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΧ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ 

σχετικά άρθρα

Θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων για το πολυνομοσχέδιο
Θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων για το πολυνομοσχέδιο
Το πολυνομοσχέδιο δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο στην ανάγκη αναβάθμισης των Φυσικών Επιστημών και των Επιστημών της Ζωής στο ελληνικό σχολείο.
Θέσεις της Πανελλήνιας Ένωσης Βιοεπιστημόνων για το πολυνομοσχέδιο
Συντονιστικό Αναπληρωτών: Πολυνομοσχέδιο και Πρωτοβάθμια
Συντονιστικό Αναπληρωτών: Πολυνομοσχέδιο και Πρωτοβάθμια
Όλες οι προσπάθειες της κυβέρνησης και της εκάστοτε κυβέρνησης είναι να χρησιμοποιήσουν το σχολείο με τον τρόπο που θέλουν, να παράγουν τους...
Συντονιστικό Αναπληρωτών: Πολυνομοσχέδιο και Πρωτοβάθμια